Skip to main content

Full text of "Нѣмецкой Целларiусъ"

See other formats
1 А и 


УчХОС?. 


■*»Н(Л 


же 


іж'% 

■ ■ ' ■: ѵ Ж 


ШРС 
, г хг Щ 

**,І 
оЬсі’ ітГІкШіа^еЗ 
гооѵаи^ 

Ьіс п(ч()іб|1т 0336 ѵѣсг Ьсг Фсиііфт ©рѵдфс 

о^ас 9го|;с Жіфе ші& іп $ща З с <* 

$и сгіетеп {іпЬ. 


( 


НѢМЕЦ К О Й изЪ котораго 

6 езЪ великаго труда, и наискоряе нужнѣй¬ 
шихъ Нѣмецкаго языка еловЪ 
научишься можно. Печатанъ нри Императорском!» Москов¬ 
скомъ Университетѣ , 1765. года. 

®т,ч<5(тг &|а'! 

•і* Г)а( Ьіс аи^ст|Те 9?оф, Ьіс (іф іп 
ЗІпСфипд Ьсі ЗЙапдеВ сіпсо Ьеиг- 
. {феи Ьехісі аіфіег ЬсфіЬсі, Ьіе|еп 
Ьеиффеп Сеііагіат егрГі ЯГсС; ипЬ Ьа* 
шіі (о гооі)! ^фгепьс йВ^епіспЬс )с фсг іе ИсЬсг, 
еіп Я&сѵ^сид, тотіе |іс аѵЬсіеси копией, іп Ьіс 
флпЬс 5е?оттсп шофіеи; (о Г) а* тап пи Г Ьст 
Ф р иі? дсеііе*, ипЬ Ьаё д<т$е?0$ег? піфі поф еіп* 
Піаі Ьеѵ дшаисфп ^Зшфпд шиегтег^еп гоойеп, 
Шей (еіЬіде бср Ьсп оісісп Ѳфф фи Ьсі* 33 с і \а(і 
Ф Ьіс ЗіиОфСідипд ЬіеГеО $ 8 егВ поф сіи Г)аИ> 
Зифтчфдегі: ^и((е» $Жт {ффі аІ{о, Ьсф Ьсс де* 
псідіе ^е(ег Ьіс еШм ЬоіІ^ттепЬе $с()(сг дйН ; (І 
Ьеигфеіісп, ипЬ {сІЬідс, (о, юіе тй Ьст ьогідсп 
Ьехісо дефеОеп, ті( Ьа* тепфііфеп ШюоСйот* 
шсіфсіі спффиІЬідеі! тсгЬе; юодсдсп Ьег еідсій* 

■ Пфе ЗЗсффег (іф аіф’іфід тафі, аПс $сГ)кт 
Іото^і, йВ9ЖиідсІ ЬсртѲеЬгаиф Ьіе(сё 
^і’фід ап}итег!т, ипЬ Ьеі) Ьсс па'ффп Зііфаде 
$ ц ьег&с((ст ШЗоІЙеп Ьіе Зреітеп ііипфісфсг, 
Ьиё дстеіпеЗЗсф (ифсп, фгеЗшсфсІ оЬсг Ье(* 
Н‘ге Фііффіеи еітосЬсі* Ьепеіі 23еі(аі(егп Ьіс(и$ 
тепп (іс (еіЬіде Ссипеп, оЬес Ьет ЯЗсс* 
І е 8 ер / феті $Шст* сііСЬссРеп: (о тйгЬс таи 
Іьіфеё (цгеіпвійсі* ітЬ (йг еіпе пхфсе&с&е $ит 
^тсіпет 2 Вефп аффеп. З^п 'Шіапдсі д Ф№ 
Шлп • ьоп теіфеп Ьсс сг(!е і(І, Ьа§ поф сіпй 
№ 9 «Г«ттс» д (Щи %,ц-, <* 1 $ аиф 0 іапишос*сс 


(оТЧсп 1)ш$иде(ф п>сг&еи; есфи гпй аСч’г Ъсс 
^Оіапдсі ап І-ехісів аІЗ <шф Ые Гпг^с ЗсЧ $ц 
|Ыфсг$йпс сеЬгафГ. ©сг апісгеЭДстдеІ абсі* 
Ь !'с[)с{ Ъаѵіписи , Ьа|і Ьіе оош Зсійкогі пдіте 
§мПепІітд піфі Ьа; аНаі ЗчПі'бгГсі'П, іреіфс# 
гоап Юф апі'агфіф' $ЮШег»$ шаг, фйцидфідеі 
тогЬсп. ©іс (Щегфв і* ф фсган оиф 0фиЙ> 
деп>е(сп. (Еі ?апи абсг ЬіеІсгЗйапдеІ оои&фгеп* 
Ьсп Ісіфі сгГфІ тсгЬсп, госпп {Іе коп фгеп Пп- 
й'г.аебспсп Ыс деІ)6пде ^айепіітд от Эѵапіе 
6 іі;ГфгсібѵП ІаЦст ©оПіе |с:ѵап& 5 >іе ФЗссІаГ* 
(иод кикс ^іфоттсіідеГс^Г и (сЭДпіодсг $?6г* 
ігг, Ье,еп іп Ъсг Ьсиффсп ©ргафс сіне дпфе 
50 ^сіі^с. ф, (иг еіпеп ЭЙаидеІ алГфн: (о Ысисі 
фт фачпф $і.г Шіппжс, 1а0 тан піфг дфі пш 
$стеГсп, Ііс Ѳісп^еп сіпес бсрттш^т Нпіфё 
$и иРегГфі’Сіті; $шаІ, Іа сіпег, ісг $. €•. аи$ 
Ыс(ет 23 ифе дсіегті Г;аг, таг Ііс ЗеЧипд іт& 
ша$ еіп©фпіЬсг^сфГ, аиф сГ>пс Ыеісе $орфге* 
фиі спафсп ?сшп, та$ сін ЗсіПтдо-вфгсі&сс 
І)сфе. !Й 5 овй&іідспб Інп 9 ?г|еп ипЬ Ѳеігаиф 
&й(её ФВе,^ ЬсігфГ, (о ітгі тап то!)1 піфі пол 
фід Іф&сп, гоеЬег Ьсп сг(1ет аиффгеіфіП, ноф 
Ъсп Іефет іп ^еі^еп» $ 9 ?ап стрффі: аф> Сфііф 
Ііф Ые{е$ $ЗегІ? пофтаІР Ъсг дпгі^сп ЯЗстфеі* 
Іи од Ьеё депеідіеп^сГсгё,ипЬ шшффег, Іар Ічт, 
&ср ісг ЯЗсффиод ЬіеГеЗ фапібпфф, дфаЬіе 
ффтссР, Ьа(? ііс ^идеіФ Гчр (ЭДеігшод еіпсе 
0 ргафс піфг даг$и Іапдс тбдгс аіффаігеп юег* 
Ь(п , &«гф Ыс(е ЗІг&сіН’ѵчсіфсг ірсг&с. 


Благо*. 
Благосклонный Читатель! 

еобходимоеть, которая вЪ разсужде¬ 
ньи недостатка вЪ НѢмецкихЪ Ле¬ 
ксиконахъ находится , принудила 
насЪ кЪ из да Г'іо сего Целляр ѵ ева Ле¬ 
кси соня, даб л чре Ъ то какЪ учиЩИмЪ, такЪ и 
у чащи лед удобнѣйшій кЪ трудамЪ подать 
спос >6Ъ того ради вЪ печатаніи сего Ле¬ 
ксикона употреблена скорость , такЪ что 
Для точнаго рашмотренія времени не До¬ 
ставало. И такЪ , благосклонный чита¬ 
тель, отЪ васЪ надѣяться можно, что 
великодушно вами погрѣшности прощены: 
быть могущЬ , по причинѣ еще перваго 
изданія. Напротивъ чего трудившіеся вЪ 
сочинен и сего Лексикона обѣщаемся какЪ 
погрѣшности, такЪ и недостатокъ при упо¬ 
требленіи сего со іииенія прилѣжно высмо- 
трВіПь и при второмЬ тисненіи исправить. 

ЕстьлужЪ вамЬ, благосклонный чита¬ 
тель, останется что кЪ правленію сего сочи¬ 
ненія: то покорно просимЪ кЪ лучшей поль Ѣ 
сообщить наставленіе, поручивъ то намЪ са¬ 
ми мЪ, или Императорскаго М псковскаго уни- 
версит лпа книгосодержателю Г. Веверу,а что 
вами поправлено, и нами получено будетЪ , 
признаемЪ за истинную кЪ отечеству любовь, 
и причтемЪ себѣ за немалое щастіе. 

ВЪ семЪ сочиненіи , по справедливо- 
СІІи8 сказать, находятся два недостатка і 
^ чт 0 нѣкоторымъ глаголамЪ какЪ 
такЪ н первообразным!) еще внесеннымъ 
. Шпъ надлежало, чему есть причиною не¬ 
достаток вЪ НѢмеЦКихЪ Лексиконахъ ^ 

второй. 
второй , г чгпо не при исякомЪ глаголѣ на¬ 
ходятся падежи , какіе оные принимаютъ, 
о еемЪ сЪ самаго начала при сочиненіи сего 
Лексикона наше ревностное стараніе приг¬ 
лашаемо было •, но только поспѣшность кЪ 
исполненію того не дозволила. Однако , 
сіи недостатки благоразуміемъ обучающихъ 
Нѣмецкому языку дополнены быть могут!, 
когда они порученному имЪ юношеству оные 
на поляхЪ записывать прикажут!;. 

ЕегпьлижЪ кт эпочгаетЪ сложныя имена, 
опущенныя гЪ семЪ Лексиконѣ за недоста¬ 
токъ, которыми Нѣмецкой языкѣ гораздо 
изобилуетЪ , тому цолагаемЪ слѣдующую 
причину: что мы ие намѣрены были границы 
краткаго Лексикона напрасно переступить. 
Ибо когда кто изЪ сего Лексикона знать 
будетЪ на пр. что значитЪ на россій¬ 
скомъ языкѣ (Ыс^ейипд) Вѣдомость ( 0 фгсіЬсс) 
Издатель: то легко можетЪ попять, какЪ 
должно назвать (&сі'§СІШіід^0фгаЬеіО Изда¬ 
тель вѣдомостей. 

ЧтожЪ карается до пользы и употре- 
* бленія сего сочиненія, то не. надобно бу¬ 
детъ ниже пользу выхвалять, ниже употре ¬ 
бленіе показывать , ибо оное довольно уча¬ 
щимъ извѣстно. И такЪ болѣе ничего не 
достаешЪ, какЪ препоручить самихЪ себя ми¬ 
лостивому разсужденію благосклоннаго чи¬ 
тателя, желая при томЪ, чтобъ предпрія- 
тое при сочиненіи сего Лексикона наше 
намѣреніе вЪ облехчепіи трудовЪ юноше- 
етва желаемой успѣхѣ получишь могло. 

ВЬ Москвѣ февраля 8- дня 1*766. года. 
ш. 


Ьіч’ 


ѵ ^ /-ч • 

\Мг% ЗМ/ угорь. 


ѵ Ьіс 2(айаирс, выонЪ. 

ініі^ 2ій|3 , стерва , падалипге. 


^<36 2і Ь с ; литеры. 

ЬлЗ 2( Ь с 35нс1) , азбука. 

Ьсі- 91 Ь с ®фі§ , азбучной ученикъ. 

?іЬ ; частица, которая полагается сЪ 
глаголомЪ. 

\ )ітЬ, ? . „ 

ЬтЬ, { лолоа - 

йЬ ШіЬ іш(у вверьхЪ И долой. 

«Ь ШіЬ 511 ; назадЪ и впередъ. 

^Ьеѵ, но, а. 

а&СГПЫІ, еще, паки, опять. 
аЬспітіід, вторичный. 

^ 2(ЬспЬ ! ЕечерЪ. 

^ АбаттТз, АрхимаидритЪ. 

ЬІС 2Іс6й(ііп ; Лбаігітисса, Игуменья, 
ц, ЬІС ШЩ , Абаттство , Игуменство. 

5і?*;6сіп!сі Академія. 

й^аЬсгаіі'сі ), Акадсмическій. 
ѵ. Ьсі’ 9ПйЬсші(І; АкадемнстЬ. 

Лссі&емісп { посшоронпые доходы. 

1 ѵіссі(е^ пошлина. 

ч ассШаг, то, сЪ чего пошлина платимся. 

^ 4ссог&, договор!). 

йссоі’Ьіі’Сі^ договаривать»*. 

Ш 2 


ЙССИ* 4 


( о ) 


ЛССІІѴЛГ , точно, исправно. 

Ьіе ЗіссцгаіеЦГе , точность, исправность, 
лф, ахЪ. 

«ф$еп, вздыхать, охать. 

Ь«Й 21сф$е«, 

Ь«$ ©еоф$е, 


вздохи , оханья. 


ЬІС 2ІфГ^І^ плечо. 

ЬІС ?іфг, ЬІС 2(сІ)ПШ0, вниманіе. 

Зіфі Г)С(6сП/ («іф стчиО ) внимать что, 
Шфі дсЬеп, («іф еітё ) > смотрѣть за 
Шфіітд деіеп , (тф еітё) } чемъ. 

ІІ1 21фі ПС^теіІ, (еіМЙ), остерегать что. 
«ффат, .осторожный. 

Ьіе ШффапФеф , осторожность. 

«ф(С1І, почитать. 

І)оф«фІеП, почитать. 

ЬІС фофйфПШд, почтеніе. 

Ііпдсйфф не смотря. 

»еі’«фті, презирать. 

Ьег ЗЗегафіег, презритель. 

Ьіе азсгафшпд , презрѣніе. 

ЬІС С(ф(/ отлученіе, изверженіе. 

іп Ьіе Шфі егШгеп, отлучить кого ошЪ со- 
общества. 
лфС ; восемь. 

ас ! )кщ , восемьдесятъ. 

Ьеѵ 2^Феѵ / нива, пашня. 

«Фет, пахать. 

ШНйФет, пахать. 

ЬІС 2(сСС ; государственное учрежденіе. 

Ьіе Зісіеп, приказныя дѣла. 

Ьег Шйштиб, актуаріусъ. 

Ьсѵ* $ЬсІ, благородство, дворянство. 

«Ьеііф , благородный. 

«ЬеІіІ , благороднымъ здѣдать , дворяи- 
ствомЪ пожаловать. 


Ьсг С-Ъсітлпп , дворянинъ. 

сЬеІ, благородный. 

ЬІС ѵ(Ьсі', жила. 

Ьай ЗіеЬсгфеп, жидка. 

ДЬеѵіфС, жиловатый. 

ЗІЬег ІЛ(Усп , кровь пускать. 

ЬІС ЗІЬегІаЦе , пусканіе крови, 

Ьеѵ ЗІЬтігаІ, Адмиралѣ. 

Ьсі’ ЗІЬѵосас, ходатай, стряпчій 

дЫжшфф / ходатайскхй. 
Зіефі^ дѣйствительное. 

«Пйфі/ недѣйствительное. 
аІ>пИф ! подобно. 

Ьіс Зіфпііфісй у подобіе. 

ЬІС Оіфі'С) колосі». 

ЬІС ТІгЩсѵ! соро'ка. 

ЬІС 2ІСѴПСС , жатва. 

сітісп, жать. 

оЬат(еп, Р 
, о ' > сжать, 
стапиеп, з 

ЬСС 71$с / обезьяна. 

О^СП, обманывать. 

ПДфа^СИ , поддѣлываться. 
Ьсі’ ОІ^есі г пристрастіе. 

Й^ССІІѴСП , притворствовать. 

Ьсі’ Зідлс, агатЪ (камень). 

лдіѵеп ! дѣйствовать. 

Ьсі’ Зідепі/ агентъ. 

Ьіс ЗІдспЬС/ чиновникЬ. 

5Я)1с г шило. 

^ЬнЬеп г наказывать. 

ЬІе ЗфпЬипд , наказаніе. 
ипд^фіЬс *, ненаказанный. 

ЬІС Зфпсп, прародители. 

2( 3 
6 


Сі\)ПСП I Сё ЙІ)ПС( ШІГ, я предвижу, 

Ьіс Зфшщд ! предвидѣніе, предугадываніе. 
І)СГ ЗСІаЬй(ісг ) ялабасшрЪ. 

й?а6«^ст / алабастровый, 

ЬсУ ТІІйѵт, тревога. 

йІагтІГ'ДІ , тр ево кп шь. 

квасцы. 

аітшіфс, квасковый. 

ЛІЬсѵп , глупый, 

й!6спі/ дурачиться. 

Ыс ЗШктіфсй, глупость. 
аікѵ, с, сё, весь. 
йІІЬа , тамЪ. 

оГІстаІ, всякой різЪ, всегда. 
ііПсѵісі; , всяческой. 

ЙІкач'ІІС , теперь, еще. 

ЙЙС3СІІ, всегда.. 

йНсіп } одинъ, 

(іікіп, ко. 

Ьаё 21!то{т, милостыня. 

Ьіс 2ЙОС, Древо Алое. 

ЬСУ 2і(р/ етѢнь, недугѣ, во снѣ душащій, 

аіе, какЪ. 

(о (нЙЬ аГё/ такЪ скоро, какЪ. 
йіё ГОСПй / будтобы. 

діеіф аіё «КПП/ какЪ будтобы. 

л!|0/ и шакЪ. 

аІ{о6аІЬ, тотчасЪ. 

«ІС ! старой. 

Ш'аЪ ! престірѣлой. 

(ІхіпаІГ , і рестарлѣлой. 

Ьаё ШССГ, древность, старость, 

Ьйё Шсгфши, древность. 

Ьіс ЗШегфйтсг, древности. 

ЙЙСГП/ стираться. 

Ьіс ШсІйТП/ родители. 
ѵф-Г':"; ; : ѵ.; . - ѵ , .... . . , .. . ...... . . . 


Ьіе 
7 


8® ( о ) 0* 


Ьіс ЭЗогаКсга / прародители, 

ЬІС ЦгаІІСГЦ, прародители. 

^сгаігса , стерѣться. 

ЬІС ЙЗсгаЦццз , соспгарѣніе. 

Ыіш > 1)01*1)/ высоко. 

Ьег Ш, адтЪ , (іи Ьег ЗЙи(ІсІ)» 

Ьег йІНсі И/ Еер.ьхігяя галлерея на кровлѣ. 
Ьег 211м г , о л шарь. 

Щ СІгспгсн ^ испугаться* 

Ьег ЗітЬое, наковальня. 

Ьіс 2 ітсі|с, муравей. 

Ьіс 2 Іттс , кормилица. 

Ьіе іре&птте, повивальная бабка. 

ЬІС сѣрой дрозДЪ. 

ЬйЗ 2 ІШС/ чипЪ. 

Ьег $слт№, чиновной человѣкъ, 
ап, на. 

йпсщйпЬсг, один ъ при другомъ. 

Ьіс 2 Ысо>шс, Анатомія. 


апаготігсп , а нащомить. 
аіШОЩІСф г анатомическій. 


Ьсс 2(пВ а, якорь. 

$ІИ?егп, якорь бросить. 

Ьсі’ 2ІпЬегс, Другой. 

ЛпЬсгЙ)(іІЬ , полтора, 
сщ йкЬетаІ/ другой разЪ. 
ЙІІЬСГЙШО, индѣгдѣ. 


йпЬсі'Й №оі)іТ/ из Ъ другаго мѣста. 


йП.Ьег$ №01)111/ индѣкудз. 

сіПЬіЧ'Ц / перемѣнить. 

Ьіс 21 е«Ьетп 9 / перемѣна. 
ЬсгапЬеЩ/ премѣнить. 
ЬСГаі№сі'Ііс() / перемѣнчивъ. 
Ьіс ЗкгаіЮдчтЗ/ перемѣна. 1 / УДа. 
йчдсіі^ удить. 


а 4 8_ ( Р ) 

Ьсі‘ ?і>ідсѵ/ поле. 

Ьсс ©Фііі&йііЗіТ/ живодерное поле. 

ЬІС 21п$(і; , тоска. 

йПЗ(^І9/ пющЪ , скученЪ. 
йпдрідііф, тошно. 
йт}(іт , стращать. 

РФ йпдрідеіі/ тосковать. 

Ьіс ЗІтірлфіс, антипатія. 

(ИШрофсРСФ у антипатическій. 

Ьа$ 2(пШс$ , лицо. 

Ьсс 21р{сІ, ябляко 

Ьег Шррсібаит , яблонь. 

Ьсі‘ ?|ро|М , /то стадЪ. 

«ро|Мі(ф , апостольской. 

ЬІС ЗІрофсІ^е, аптека. 

Ьсі’ ЗІрофеІег, аптекарь. 

ЬСС ЗСррссФ, аппетитЪ. 

йрреРШф, аппетитно. 

ЬІС ЗіѵЬсіС/ работа. У 

йГ&еііеп, работ -ть. 

Ъсг ЗЬФсіГСГ/ работникъ. 
оі'Ьеіііаш/ рабогпно, работный. 

ЬІС ЗіѵбсіфішЪ’іе, работлйвосшь. ' 

лЬйгОсйсн / сработать. 

рф йбсѵтбсігси , чре.Ъ силу работать. 
рстФсііеіі/ вЪ дѣло употребить. 
бошФеРеп, работу другому предуготовить, 
рф ^тпгЬеіГсп / заработаться. 

ЙГ0, зло. 

рф огрет (іі&ес степ)/ озлобиться на кого. 
Ьа$ 31егдеш$, озлобленіе. 

Ьіе Зіічфсіі, злоба. 

Ь#гагдсп ( сіпеп* еСШаЗ) , почесть кому что 
за худо. 

ДППу бѣдный. 

огті'іф/ аішріід, скупо. . 

Ьіе ( О ) Ф5 


9 


Ьіе ЗІшшЦ), бѣдность.. 

ОегатеП/ обнищать, 
йсі* 21ш , рука. 

«Шатен , обнимать, 

Ьіе Цтаттпд, обниманіе. 

Ьіс ?1ппсе / армія. 

Ьсѵ %ки$ г аресшЪ, посажеиіе подЪ караулЪ. 

аіТСіігеП/ посадить, взять подб караулЪ. 
Ьсѵ 21ѵ$, ягодица, 
йіс ‘-йгг, образЪ. 

ОГЙд, изрядный. I 

Ьіс Зіггід^еіі, пріятность. 

Ьіс Ипаі’Г/ злонравіе. 

«гіеи (сіпст), уподобляться кону нравомЪ. 
(Ш&И’ІСП, выражаться. 
пяфагСеи ! подобнымі) быть. 

ЬІС гордость. 

Ьоргіід, гордый. 

Ьіс (^фѵсі&йсі, штиль. 

Ьсг З^гНсѴеІу членЪ, артикулъ. 

ЬІС ЗІтІТтс, артиллерія, воинской енарядЪ. 

^іѵиХфос^еп , аршишокеаЪ. 

ЬсЧ’ ! лекарь , врачь. 

Ьіе ЗЦ^епер/ лекарство. 

ЛГ^епсрсп / лекарство принимать. 
Ьеічщепсреп, на лекарства терять, издер¬ 
живать. 

Ьіс ЭДс, зола, пепелЪ. 

аГфіфУ, золоватый , пепельный. 

СІІІйСфсШ/ вЪ пепелЪ превратишь. 

Ьіе 0на|У)етпй/ превращеніе вЬ пепелЪ- 

?Се|ре. Ьеі* €ГрепЬаит осина. 

*>« аг<, сукъ. 

Ьл$ ЗІеЩсп, сучокЪ. 

«Шд ( суковатый. 

51 5 

ІО 


Го) 


Ьа' 2{й)СІ(і, безбожиикЪ. 

ОіС ѴІЛ)сі|гсгсі), безбожіе. 

Ьсі’ 21й)СіП, дыхапі'е 

іиі;с;піім5 , бездыханно. 
йфШСЦ , дыхать. 

лиф, также. 

ЬіС <іис / лугЪ. 

Ьсі' $Іисг!?лІ?и / дикой тешерёвЪ. 

ли{ / на. 

Ьл$ 2іиас, глазЪ. 

ятидк), кривой. 

ІІ'іС^йиік ]! текущіе глаза имѣющій. 
1 к&йиде(н , любовными глазами смотрѣть, 
ли? / кзЬ. 

йцеімтіѣё, снаружи. 

«И^ШСПЫЗ/ паи іуспіь , налицо. 

ООП (Ш(5сП/ снаружи. 
ріс() йа(?ші/ объявлять. 

»сіаі(?ет ( продавать. 
і?іс йегаи(5спіііз , продажа. 

Ыс ѵіус / ось. 

ЬІС 24 г / га опорЪ, 

23>ЛЛѴ/ НАЛИЧНЫЙ. 

ЬІС ЗЗпягГфй^/ наличныя деньги. 

ЬІС 25ллі*С/ фонарь при берегу, 
ім’е 2даа[с / тетка, 
всі' 23лф, ручай. 

ЬйЗ ЗЗйфІСІП/ ручаіокЪ. 

ЬСІ В^ФСП/ Щ ^кя. 

Ьсг 5?!Ші6асРсіі, челюсти. 

ЬаФс'п, ісЬ Інісіг, іф ЬаЬс дсЬаФсп, печь. 

Ьег ЗЗйійт, хлебникЪ. 
бсбЯЙСИеЙ / печеное. 
йЙбйЙСП/ черешвтй. 

Ьй§ 


I 


X I 


__ ю ( о ) _ 

Ьл$ ОсСнлсГс / печь хлѣбовъ. 
(;аиеЬасГсП/ дома печеный. 
(ШёбасГм, выпечь. 

Ьсг , сухарь. 

Ьа$ 23 дЬ, мыльня. 

('.»!' ’П , паришься. 

Ьсг І5«ІНТ/ парклыцикЪ. 

Ьіе 23ддлдс / багажТа 
Ьіе 23сЛ>г », путь. 

фсфпеіі/ путь изготовишь. 
де&аГ)»Й, вЬ путь изготовленный. 

Ьіе 23дЬгс, одръ. 

Ьсѵ 23аі, 6алЪ, 

ЬдІЫѵеп / брить. 

Ьсг 8?йг6ііСГ ! фершелЪ. 

Ьсг 2$д№сп / бревно. 

Ьаід 9 скоро. 

("о ІчіІЬ йВ/ какЪ. 

«ііоЬаІЬ, тотчасЪ, 
йШйІЬ/ тотчасЪ. 

ЬСГ 23ДІ0, кожа. 

(ісГ> Ьйідт, вЪ кулачки биться. 

Ьсг 23йИ I мячЪ. 

бйЙси е товары увязывать. 

Ьсг 23дЦд(і, грузъ. 

Ьсг 23дІ|ат, балзамЪ. 

ЬйІГйШІГСП/ мазать ароматами. 
6аІ(йП1іГФ , бал замическій. 
Ьдштеіп, качаться. 

1?ЛП^/ трусливый. 

Ьіе Фанді^сй, трусость. 

Ьапдсгііф/ трусливый. 

Ьіе Ълпі, скамья, лавка. 

Ьсг 23діт ! анаѳема. 

ЬйшісИ/ проклинать. 12 


!© ( О ) ©8 

(ШЗбйШШІ/ проклинаніемЪ выгнать. 
ЪСі'ІНШПеп, проклинаніемЬ что заказать. 

Ьіс ©егбатитз, заказаніе сЪ проклинаніемЪ. 
Ъаіщіт, банкешЪ. 

баіцис^ѵсп, пировать* 

Ьсі* 23 аѵ г медвѣдь. 

Ьай 23аі*фсе, бархатѣ. 

Ьйші , оЬГбІ. 

(іф егбатн’ф умилосердишься. 
егЬйГШІіф, помилованія достойный, бѣдный» 
Ьй$ ©гЬйГШСП, сожалѣніе , соболѣзнованіе. 
Ьег (ЕтбсШПСІ ', сожалишель. 

ЬйПіфефд, милосердой. 

Ьіс Ззагпфсг$ісф:іІ , милосердіе. 

ЪйгЬсп ; оЬГоІ. 

|іф дебагЬеп, ухватки имѣть. 

Ьіе ©в^йгЬе ухватка. 

ітдебагЫд , невѣжливый, непристойный. 

Ьагсп, оЬГоІ. 

деба^ть іф дсЬйГ)Г/ іф дс&о&геп, родить. 
Ьіе ©еЬті', рожденіе. 
тіЗзс&сфті, робенка выкинуть. 

Ьіе ЗШясЬшД, уродЬ. 
еиФеГ)геп, лишишься. 

Ые ЗШгтиііег, утроба матерняя. 

Ьсс 23аіГФ/ окунь. 

Ьсі’ 23лгг, борода. 

Ьай ЯЗагіфеп , бородушка. 

ЬйѴіі$, бороду имѣющій. 

Ьег ЖпебеІЬйіѣ/ усы. 

Ьіе ЪФ, тетка. 

ЬСІ* 23<$/ басЪ 

Ьег ФйіРІЪ басистЪ. 

Ьее 23л(2, береЬша, кора на деревѣ. 

Ьес 23 л(Ьі Ь, выбледокЪ. 

Ьіе ВаслШс. баталія. 

ЬІС 

8© (■ о ) ®8 


із 


ЬІС Ъсмсѵіс і батарея. 

Ьсѵ 23аиф ^ брюхо. 

-ЗЗацффек, брюшко. 

Ьа$> ЗЗаифпкфе, животныя болезни* 

Ъаисп ; строишь. 

Ьсг 35аи, выстройка. 

©ебсшЬе, строеніе. 

Ьаи^аШд, падающій. } 

Ъег ЙСШСГ, крестьянинъ. 
б<ШП(ф, крестьянскій, 
апбаиеп, пристроить. 
аиГЬаиеп, выстроить.. 
аиЗбаиеп, выстроить, 
бебшіеп, застроить, 
егбсшеп, создать, нравоучить. 

Ьіе бггбМШПЙ, созданіе 0 Нравоученіе, 
бегбсшеп, строеніемъ дорогу заградить, 
строеніемъ терять. 

ШЬаШ, предускорить что. 

Ьй’ 2$<Шт ; дерево. 

йиГбйШПСП, НИШКИ навить на навой. 

(Іф йфФашеП/ на дыбы стать. 

ЬеЪеп, 'дрожать. 

ЬйЙ ^гЬбеЬсп, трясеніе земли. 

Ьсѵ 23сфсі*, стаканЪ. 

Ьй$ Фефегфеп, стакаичикЪ. 

ЬйёЗЗсФсп; шазЪ. 
ѣіс 2?ссі*с г ягода. 

23сеі г гряда. 

приказаніе. 

ЬсГфІеП/ іф Ьфлі) I/ іф Олбс 6с(о()1«П, приказать. 
ЙПбффкП/ приказать. 

, МИрСфІт, рекомендовать. 

ЬІС ^тр^Іип.Й/ рекомендація. 

Ьсдіппеп, іф Ье$шт, іф I). Ьсзсішси начинать. 

5(пЬсзти< сначала. 

ЪсГзсп, 


$0 ( О ) 


Ъе^еп, скогтлигпЬ. 

ЬфспЬе г проворный, проворно, 

ЬІС ЗЗеІН’ІіЬій^гі, проворство, искусство. 

ЬІС 2іХІфС;’> ИсЙовѢ/Ь 

бсіфіеп , иеповѣдываіпь. 
ікт &е(ф(і$еѵ, духовиикЪ. 

Ьаё2>еЯ, топорЪ. 

&а$ 23 сіп 7 нога. 

Ьсіпегіі, Ьсітф(, костяный. 

Ьсфеп / іф Ьф, іф ()аЬс дсЫ{]т, кусать. 

Ьег 35$, у кусанье. , 

Ьеѵ ОЗіЦт, кусокЪ. 
і>аі? ©е&$, удило. 
й66сі(зеП/ откусить. 

Ьсг откуеЪ. 

йПбе$СП, прикусить. 

ЬСГ 5!п&$, прикусеніе. 

<№(&е$М, раскусить. 

СІпкі^ѵ'П, вкусить. 

Ъеі‘6е$еіі, зубы стиснуть, сЪ сердца что 
промолчать. 

(іф іхѵЬеіізсп загрыстись. 

}сг6е$еп , р искусать. 

$ибе$т , прикусить. 

&ІС 23еі$е, протравленіе. 

бецт, протравить. 

ЬсНсп, лаять. 

Ьаё ІЗейсп, лаяніе. 
йЯЬсг&еКеп, напротивъ лаять. 

Ьй$ ЗЙІЬегбсЦсіі/ противное лаяніе. 

Ьсѵ 2эепдсІ , фаля. 

ЬеС|Ііет ; СПОЗООНО. 

(іф Ьсс/истсп, щшгозкдать, прилаживать. 
Іктіетііф, способный. 

Ьіе 
т ( о ) т 


15 


Ь,іс ЗЗс^иетПсІ), способность, 

Ьіе 5&сс|цеиитй/ способствованіе. 

Ьсѵсіір готово. 

бегеііеп , пріуготовлять. 

ЬСГСІІЙ/ уже. 

Ьіе ЗЗеіЧІ^фа^, готовность. 

ЬегеіііЪіШд, услужливый, усердный, 

Ьіе фегеітіШдІеі*, уел у ж* ноешь. 

(іф ЬогЬсгеіісП/ пріуготовляться. 

Ьіе ЗЗогЬегеіПтд, гіріуготовленіе. 
іиЬегеіееп, пріуготовлять. 

Ьіе ЗиЬегейипд, пріуготовленіе. 

*>сі: / гора. 

ЗНТЗ аЬ, 35еѵдип*ег, сЬ горъ), подъ горою. 
ЗЗегд ап, на гору. 

Ьегдіф*, гористый. 

беЬігде, горы. 

Ьа^ ЗЗогдебігде, мысЪ. 

Ьегдеп/ іф Ьагд, іф 1;аЬс дсЬогдШ/ умѣ¬ 
щать, таишь. 

Г)СГбегдеП/ гед. квартиру дать. 

Ьіе фегЬегдс, постоялой дворЬ. 

1>сг6сгдеп, іггед. скрыть. 

Ьіе ЗЗегбегдипд, скрытіе. 

ЪегЬогдеП/ скрытый, скрытно. 

ЬІС 2зег6огдсПІ)сі(/ скрытность. 

Ьег|Ьт ; іф Ьйсіі/ іф Ьіп дсЬог^еп, разсѣ- 
дашься. 

<шГ6ег(ТеП/ разсѣдаться. 

?П$ііЧф 6ег|?еп, на-двое рассѢ даться. 

, рассѣдагпься. 

даровать. 

Ьіе ЗЗе(фе()ГЦПд, дарованіе. 

*« *Ф>>, вевикЪ . 

^ іВе(ётфеіІ < вениіекЪ- 

Ье{]ег, 


$сѵ6сг|Іеи 

Ъе ГФеЬсеп, 
іб 


( о ) 


ЪеЦИч*, лучше. 

6е(]Ггпі , исправлять. 

ЬІС Фе(]сші'іЗ/ исправленіе. 

пиРе^ет, выправить 

Ьіе ЗіиЗбеІІттд, выправленіе. 

ЪСг6с(кі’П/ переправить. 

Ьіе 2>еіберегшій, переправленіе. 
іші>сгік’)]сгІіф , что лучше бьтіь не льзя. 

Ъе|1е / лучше. 

ЬереіІЗ, ои^ Ьс^е, лучшимъ образомъ. 

Ьефеп, молишься. 

Ьег фефег, богомолецъ. 

Ьае> Сн'ІЧЧІ ;, молитва. 

23 ссс<?; по с те л я. 

Ьай фсНфеп, постелька. 

ЬсгЫп, по-міру ходить. 

Ьег ЗЗгИІсГ/ нищей. 

Ьіс ЙЗейсКсі; , нищетство , нищета. 

І'' я г!сі()іі(■'(■/ ^ нивдетскимЪ образомъ. 

ЬеКІегіСФ/ 5 

аббейеіп (еіиет пті), выканючишь. 
СгЬсИсІП , выпрашивать. 

Ьеи^си , нагибать. 

Ьіс Осирисъ нагибаніе. 

Ьог 525одсп, лукъ, 
беидрип, гибкой. 
йЬЬсидсП/ отклонить. 

(шобсидт , выгнуть, 
сіпбсидсп , вогнуть. 
піеЬеѵЬсцдеи, внизъ, нагнуть. 
ттЬеидеп, гнуть, 
шпбендеп, обогнуть, 
ьогбшдсп , препятствовать. 

Ьісдсіі, гнуть. 

ШИ&ісдСП, обогнуть. 


РФ 

С О ) 


і 7 


(іф ЬисІСП , кланяться. 

(іф ПІсЬегбцфсП/ наклоняться. 

Ьіе 25ои(е , опюсоль. 

Ьіе 23сисе , дооыча. 

Ьеі' 2>еигеІ / кошелекЪ. 

Ьег ЗЗеиіІег , кошелыцикЪ. 

ЬсиК'Іп / гіроеѣевашь. 

ЯиёбШеЫ/ опорожнивать карманЪ. 

Ьс?/ при, у. ѵ 

ЬеретапЬег, вмѣстѣ. 

(ч' 1 )(сіі: ; кЪ сторонѣ, 
йертфе/ около, близко. 

Ьсубс/ оба; 

ЬсрЬсгІер , оба. 

і>сі)Ьеі'(еі($ / сЪ обоихъ сторонъ. 

Ьіе 2МЬе( ( библія. 

ЬіЫіСфу библической. 

Ьіе ЗмЫіофесЁ , библіотека. 

Ьсс 23іЬсѵ* і бобрѣ. 

Ьег ЗМЬегдеЦ, бобровая струя. 

Ьес ЗЗісбепгитп, вѣрный , Местный человѣкѣ, 

Ьіе 2-Мте/ пчела.- 

Ьй8 23ісгу пивоѵ 

Ьсс *Ме(ат ( мекуеѢ. 

, Ьіефеп / іф Ьоф ,- Іф Г)аЬе деЬофсп , цѣну 
давать. 

ѣеѵ $8оф, посулѣ, обѣщаніе. 

Ьег ЗЗофе/ вѣстникъ , куріерЪ. 

Ьіе ЗЗоф^фа^, извѣстіе, 
йпбіефеп, посулить. 

Ьай ШпегЬісфеП/ предложеніе услугЪ- 
‘ШСбісфеН/ кликнуть кЪ ружью, супруже¬ 
ство публично обЪявить. 

Ійё ЭДи^деЬоф, поэваніе кЪ ружью , йублнч- 
. ное объявленіе супружества. 

^Фіефеп, подчивать.' 

05 
18 


I аз ( о > ©§ 


9с6ІсеГ)С1Т , приказать. 
і>а$ Ѳсбо(Г) , приказъ, 
«бегбіефеіі/ передать. 
і)Сг 6 ісЧІ)СП / запретить. 

ЬаЗ ЗЗегбоЯ), запрещеніе, 
Ые Э&офт&фйиН; власть. 


образъ 


Ы*$ 23іІЬпі(Ъ изображеніе 


6І(ЬСП/ изображать. 
абЫІЬеп , изображать. 

Ые ЭДббіІЫшЗ/ изображеніе. 
етбІІЬеП/ воображать. 

Ые $игЫІЫтЗ/ воображеніе. 
ЬаЗ §йгЫ 1 Ь , подлинникъ. 
ЪогЫіЬеі?/ прообразовать. 

Ы *3 25 огЫ(Ь/ подлинникъ. 
(?6еиЫІЬ/ образъ. 


ЪіШз , справедливый, справедливо. 

ЩІЗШ/ оправдать. 

Ьіс 85і№9?«П справедливость. 

ШІЙШідеп, хулить. 

ЬсТ Ъіі 5 , грибъ. 

№ ТэЩЫп, камень ноздреватый. 

Ьіпбсп, іф Ьап&, іф ^аЬс асктіЭси, вязать. 

Ьіс Я&іпЬс , перевяска. 

Ьсг &<тЬ, ЬІС З^пЬс, переплетъ. 

Ьа$ 35ішЬ/ Ьіс ФлиЬС/ свяска. 

Ь<1$ ЗЗапЬ, ЬІС $ЬапЬсг, лента. 

ЬпЗ ФапЬфсп ленточка. 

ЫпЬідеп, укротить. 

ипбапЬІд, неукротимый, неукротимо. 

Ьіс ипбапЬідІек, неукротимость. 

ЬПЙ ЗЗипЬ, свяска. 

Ьсг ЗэітЬ, Ьа$ 55шіЬпі§/ союэЬ. 

ЬііпЬід, крѣпкій. 

йШпЬСИ, отвязать. 
ййИпі>СП ( привязать. 


йіф 
19 


аи^біпЬсП/ навязать. 

еІпЬіпЬсП, ввязать. 

епібтЬеіі/ отъ бремени [ рѣшить. Ш (^ПІЬіпЬшіЗ/ разрѣшеніе о тЬ бремени. 
ІОЙЬІПЬСП, развязать. 

ІКгЫпЬеп, связать, перевязать. 
ЪСГбіпЫіф/ обязанъ. 

Ьіс 35сг6іп^Пс(>Ссіе, обязательство, 

ЬІС аЗеѵбіпЫтЗ/ связаніе. 

Ьа$ йегбшгЬпі#, союзъ. 

Ьсг 25 ег 6 <тЬ, перевяска. 
ишбшЬсП/ обвязать. 
ттгбтЬеп, подвязать. 

{ибіпЬсп I привязать. 


ЬІС 2 Ыѵ$с і береза. саме^Ъ. 

самка. 


і)іс 23 іпіс I груша. 

Ьсг ФтФтш, груша. 

Ъш, до , даже , по. 

ЬіЗ ті, далее, до. 

Ьі$ ІИ, даже , до. 

ЬІЙ $11, даже , до. 

Ьеі’ ^и'Гфо ^ ( ЕпископЪ. 

ЬіГФ^іф, Епископскій. 

Ьсг 5ВіГФо^Г)П(, митра, шапка епископская. 
Ьсг ЗЗффо^ГгсФ, посг.хЪ епископскій. 

Ь<И$ ^іСфо^фит, Ьш$ ЭЗібфит, Епископство. 

Ьікеп, іс() Ьаф, іф ()СіЬс деЬсфеп, просить. 

Ьіс фі«с, прозьЗа. 
іФЬіКсп, прощеніе просить. 

Ьіс ЗІИмйе, прощеніе прощенія. 
лиёЬШсп, выпросить. 

«тЬійеп, просить кого войти. 

О'ЬіКт / упросить. 

НПСгбіКПф / неупросимый. 

Фі'Ьі»сп ( 3 » кого просить. 


ф а 20 


ЬІе ^йгЫКе , прошеніе за кого. 
ІОЙІКеП, свободу кому просишь. 
йееЬШеп, увольненія просишь.' 


ЬІГССГ, горкой. 

Ые ідІШгШі/ горкосгпь, 

Шегііф, горковатый, горковато. 

егЬіНепі, огорчить.- 

ЬІС 0'ЫИегипд, огорченіе. 

НСі'біШпі, огорчишь, 

віс 2$1<*тс / хула , порицаніе. 

Ыатігт, хулить , порицать. 

ЫйП ?( свѣтлый* 

ЫііЙеп, блистать, 

Ьсгё ФІіпІеіі/ блиспіаніе'. 

Ыа|сп / ісі) Ьіісб, іф Г;аЬс зсМфі , дуть. 

Ые 5Ма(е/ пузырь. 

ЫіЗ фШфсП/ пузырекЪ. 
й66(а(СП, сдупт. 

«пбІаСсП/ надуть. 
йиф^Й'Ь раздуть. 

<ПІ$Ш(е«-/ выдуть. 
еіпЫфі, вдуть. 

(іф ЬеѵЫфп, отдыхать. 
т^6і#’П/ отДушь. 


Ыл0> блѣдный, блѣдно. 

Ые блѣдность. 

егЫсіЦеп , поблѣднѣть. 

&Й$ ЗШ/ листѣ. 

ЗЗШсфеп, листочекЪ. 

ЫаКСГІф*, многолисшвенный. 

ШКСГП/ листы перебирать. 
ім$ ЙІаКсгдоІЬ, золото, листовое. 
й661а((еп, листѣ отрывать. 

Ѣегбіа^ст, вЪ листахъ замѣшаться. 
ъ«с 2МаГГсг, прыщикѣ. 

Ые ЗНайегп, воспа. 

Ыаи, синей. 


61а«^ бІаіШфІ, синеватый , синевато. 

обЫшіеп, досинева бить. 

сіпШиси, битьемЪ вкоренить кому что- 

Вісф, жесть. 

бісфет , жестяный. 

ЫссРт, Ьіе $а|)пе, скалить зубы. 


Ыфеп [ надувать, 

Ьіе ЗЗІфнпд, надутье, вѣтры вЪ брюхѣ, 
(іф №{ЬЩец ( гордиться. 


ЫеіЪс»Ѵ *Ф ЬіісЬ, іф Ьіп деЫіе&еп, остаться. 

йи(ЫеібсП^ не ложишься спать, 
дийбісібт, ВЪ отсутствіи быть. 
ІітшйЫеіЫіф { неизбѣжимый. 

«тМеібеп, остаться, когда другой выдетЪ- 
ПйфбІсіЬт, остаться. 
ііЬсгЫеі&еп, остаться, 

Ьай ие6сіф[еі6(е(, остатокъ, 

*М?гбГеіЬеп, пребывать. 

«ПѣегЫеШеп, оставлену быть. 

№сд61сі6с », не возвращаться. 

ЗІІІ'ЦСШсібш, остаться назади. 

Ыеіф в блѢденЪ, блѣдно. 

біе ЗН?іфс, мѣсто, гдѣ бѣляшъ полотна. 

Шфеп , бѣлить. 

бег ЗМеіфег, бѣлильщикЪ, 

дШсіфсп, побѣлить. 

Ьсгбіеіфен, умереть. 

Ь1е(]й*еп г ранить. 


. біе ЗМеЦнг, рана. 

свинецЪ, 


>' 


Ыерегп, свинцовый. 

бай $ 5 Ісі;ег}, свинцовая руда. 

біе ЗМерГфішг, біе ЗМергсаде, ошвѣсЪ. 

бай ЗНсрюеіІЬ бѣлило. 

фІерюигГ/ лотЪ, чѣмЪ воду вЪ морѣ 
мірлютЪ* 

Я5 з Ыкі 2а Ю ( ° ) 

ЪІісѴсп, взирать. 

Ьсс ЗМіс ? , взоръ. 

Кг ЗІидспЫіС?, мгновеніе ока. 
дпЫісГеп, взирать. 

Ьег ШЫШ Г взираніе. 

Сіі'ПсГСН , увидѣть, узрѣть. 

ЬІС ©ЪПсЬшд, усмотреніе. 

ЪІіпЪ, слѣпой , слѣпо. 

ЫінЬПпдЗ, завязавши гдазД , слѢпымЪ обра- 
зомЪ. 

Ьіс $ЫтЬГ)сК, слѣпота. 

ЬІС $№і*ГфМф / мѣденица (родЪ слѣпымъ 
СГЫІНЬСП, ослѣпнуть. (змѣи, 

ЫснЬсп, ослѣпить 
ВсгЫепЬсП/ ослѣплять, омрачать. 

Ьіс ЗЗссЫспЬипд, ослѣпленге. 

ЬІІЩШ/ часто мигать глазами* 

Ь<*1‘ 25И$/ молнія. 

ЬЩт ( с$ ЬЩі; блистать, блисщасщЬ. 

Ьсі’ 2МосЕ, чурбанѣ , колодка. 

Ы<5сРеп, блеять. 

Ьа$ ©сЫосГе, блеяніе. 

стыдливый. 

Ьіс $(6Ыд{сі(, стыдливость. 

(іф іііфі спФІ&сп / осмѣлиться, 

Ыо0, голый, голр, только. 

Ьіс ЗЗІоЦС/ нагота. 

Ыі$|ісп„ обнажишь. 

Тіф аиШЦт, обнажиться, 

ЬІС 0иШ§иіід, обнаженіе, 

Ыіфсп , цвѣсть. 

Ьіс 93(ифС/ цвѣтъ. 
дШйІКП, отцвѣсть. 
дц^біГфсп, разцвѣеть. ѵ 

МгЫЭДеп, отцвѣсть. 

ы* 

_ Щ ( О ) ©§ _ 

ЬІС Ышііс, цвЪтокЪ. 

ЬаЙ Зійщфсп / цвѣточекъ. 

Ыйтіфе, цвѣтной. 

Ьег ЗЗІитеодагіе, цвѣтникъ. 

Ьсг $1итепйчш(/ вѣнокъ. 

1>ег6Шт( /' тропическій, скрытный. 

і)й$ 23 Іис/ кровь. 

Ыіиагт, весьма скудный. 

ЬаЗ &1и(6аЬ, кровопролитіе# 

ЫіііСП, Ыиісі, кровь ндеігіЬ. 

ЫиЙ.З/ кровавый. 

Ьег ^ЫиГйШіЗ/ кровотеченіе. 

Ь і е 5) Шідеі , п і л и ц а. 

ЬаЗ д&ЦОДепф?/ судѣ кЬ смерти, 

Ьіс 931и*(Ф<тЬе , кровосмѣшеніе. 

Ьсг ЗЗІиіб^шшЬ/ сродникъ. 

Ьіс ЗМи^ГОр^П/ капли кровавыя. 

(Іф оегбІиіеП/ кровью изойти. 

Ьіс ЭЗег&ІіШтд, изойденіе кровью. 
Ыи(гйп(іід , весь вЪ крови. 

ЬоЦ6(ц(І9/. многокровной. 

Ьіс Э5оК6Ій(і9?сіГ/ многокровноеть. 

Ьсс 23осГ , козелЪ. 

Ьаё Ф&Іфеп, козленокъ, 
бофеі^еп, козломъ вонять. 

Ьсі’ 23оЬсіІ, дно. 

ЬоЬепІоЗ/ бездонной. 

Ьсі’ 23одеп г лукЪ. 

^ 2^о!?пе, бобЪ. 

Ьо^ѵвПі проверыпѢшь 5 пробуравишь, 

Ьсс ЭУобГСГ / бурзвЪ. 

Ьигфбо&гсп, насквозь провертѣть. 

Ьй$ ЗЗоихѵсвІ , валѣ. 

ЬегЬоШюег&п , валомъ заградить. 

Ьсѵ 22>оІ5еп, стрѣла. 

33 4 
24 


Ые 2$©іпЬе. бомба. 

ЬошблгЬігсп , бомбардировать. 

З&оріЬагЬетеіП, бомбардированье. 

ЗЗо©?/ ботикЪ. 

23оѵЬ^ край. 

&ес 2$©і:д^ боровъ. 

Ьоѵдсп^ есужагп?». 

' ' ’' Ш ЗЗогд, сс уц,ц. 

й&богдеп , занять, 

. регЬогдеП/ взаймы давать. 

Ьіе Ъ&Ф, биржа, 

Ьіе Э©г|і 1?! щетина. 

\6ог(ЙЗ/ щетинной, 

ріс Щещк^ : 

Ьйгрсп / щещкой чесащь. 
йЬЬйг^Ш/ щеткой счесать. 

(ШЗЬЙГ^П, щеткой вычистить. 

Ьіе 2$©«е, голунЪ. 

’ (у'ошгі, годуномЪ опшитый. 

Ьс|с ^ злой. 

6о$)лЙ/ бой^й^ід, злой. 

Ьіе злость. 

Ьег ЗЗоіеюіф*/ злодѣй. 

ЫС ВошеШс, бутылка. 

Ьеі' 2>оу а байка. 

Ьі'лф Ііедеіі, неораннымЪ, непаханньтЪ 
быть. 

Ъѵшп, жарить. 

І>ес 25 гйМ 1, жаркое. 

Ьіе ЗЗгйіР^іШПС/ сковорода. 

Ьеі‘ 93і'й<|ріс(?, роженЪ , вертѣль. 

ЬІС 93гйЙШ’{1/ колбаса. 
аиёЬШеп/ выжарить. 
ѵеі'ШШ, пережарить. 33 ( о ) 9? 


25 

ІН’лх^ добрый, Добро, храбрый, храбро. 
Ьіс ЗЗглЬлЬе, смѣлость. 

ЬгаЫгсй , смѣлость оказать. 

Ьѵдііфсп ^ употреблять. 

Ьсг 'імтиф , употребленіе. 

Ьглцфііф, потребной. 
йМиѵшфеп, издержать 
дебі'йцфеп , употреблять. 
дсЬгаиф|}с1) , употреблений. 

Ьсг СбсЬгйаф, употребленіе. 
тіЗЬшіфеп, всуе у потреблять. 

Ьсг ЖіеФгаиф/ употребленіе всуе. 
ЬСгЬгапфсп^ издержать, износипрь. 

Ьічшеп^ варить. 

Ьсг ЙЗгсііКГ, пивоваръ. 

Ьа$ ѲсЬфц , взрЪ. 

Ьгдіт і темньш . 

Ьіс ЯЗгашіе, жаба, (болѣзнь). 

§ГйшШф (,, темноватый. 

Ъі\ш(сп, шумѣть. 

Ьа$ 33г<ш(сп, шумѣ. 

ЬІС невѣста. 

Ь,а$ доже брачное. 

Ьіс ЗмчшФаттсг, чертогЪ новобрачныхъ. 

ЬйЙ ЗЗгаиШсЬ/ пѣснь свадебная. 

Ьси іВгаіЙѵіігЗ, перстень обручательный. 

5ег $8гаи((ф<$, приданное. 

Ьсг ^гааффісрсг, фата, покрывало. 

Ьсг ?Ьг.ааеі<)йт^ же^ихЪ. 

ЗЗфдреп, леіиЪ. 

Ьѵсфсп' іф Ьтф^ффаЬебФго.феі)^ ломать. 

Ьіс' 55гсфс, мялпця. 

ЬСГ фгиф, рассѣлинз, расколинз, проломЪ, 
кила произхожденіе внутреннЫхЬ чревЪ 
вЬ паху. 

йЬЬгссЬсП/ отломить. 

03 5 Ьег 26 


8® ( О ) 


Ьсг Шбгиф, ошломокЬ, убытокъ. 

(Шбгсфсп, начинать, наступать. 

Ьсг ЗІіфіЧіф, начинаніе, наступленіе. 
(Ш^ГСфеп, разломать , раствориться 0 вЪ 
путь готовиться. 

ЬСГ ЗІи^бгиф/ пріугощрвленіе вЪ путь, ра¬ 
створеніе. 

тійбгсфеп, выломить, выблевать , вырвать, 
произносить слово. 

Ьсг Зіий&шф, вылазка, явленіе. 

Ьигф&ѵефсп, Проломать. 

Ьсг ©игфЬгиф, проломъ. 

«пбгсфсп / вломишь, 

Ьсг ©пбтф/ нападеніе, нашествіе, 
егбгсфсіі/ распечатать, 

Ьай (Шн’сфеп, блеваніе, рвота. 

Ьіс бггбгсфітЗ/ распечатываніе* 
спід^срЬгсфсп , переломишь. 
дсЬгсфсп / не доставать. 

ЬйЙ ©ебгефеП/ недостатокъ. 

(о^ЬгсфсП/ отломать, разломать. 

Ьегбгсфеп, Здѣлать беззаконіе, 

Ьаё ЗЗегбгсфсП/ погрѣшность. 

Ьсг ЭЗегЬгсфсг, преступникъ, 
ипьегбгйфііф / непрерывно. 
ітгсгЬгефеП/ пресѣкать, 

{егЬгсфсП/ разбить. 

{егбгефііф/ ломкой. 

ЬѵсіГ; широкой, широко. 

Ьіс ОЗгсііе, ширина. 

МгёбгсКеп, распространить, разширить. 

ЬІС ШиёбгсІШПЗ / раз шпреніе, разпростраквнче. 
РФ ЬСГ&ГСЙШ, распространиться. 

Ьіс Ъх стс, бахрама, 

ЬСгЬгстсИ/ бахрамить. 

Ьіс 23шпГе / шершенЪ. 
27 


Ьгеппсп , іф Ьгагиие, іф І;аЬс бсЬѵаши, горЪщь. 

Ьсг ФгсшіСГ/ зажигашель. 

Ьа$ 23гепнсі(сп клеймо , чѣмЪ клеймятЪ. 

Ьсі$ 35гети>оІ5 дрова, хворостѣ. 

Ьіе ЭЗГСППС^СІ/ кропива, 

Ьсг ЗЗгеіто^іі/ печь, 

Ьсг ЗЗтшІрісдеІ, зажигательное зеркало. 

Ьсг ЙЗгапЬ/ головня, пожарЪ, ржавчина на 
деревѣ ы на полевомЪ хлѣбѣ, 

Ыс 25пт(І , горячность , похотливость* 

ЬгЙПІІіЗ/ горячо. 

обЬгсппсП/ выжечь, выгорѣть, 

ст&ттсп , при горѣть. 

тіЗбгсгтт, выжечь. 

етбттсп, припечь. 

ьсгбгсшіеП/ сгорѣть. 

Ьаб 23гссг , доска 

Ьа$ 5ВгеК(рісІ, игра вЪ кости. 

Ьсі' Ъѵсу, размазня, саламада, кисель. 

Ьсг 23ііеГ, письмо. 

Ьсг ЗЗгісг'іглдсг, разнощикЬ писемъ. 

Ьсг 93гіс)і»сфГ«1 / переписка. 

Ыс 2^>ѵіПе л очки. 

Ьсг фгШсптйфсг, мастеръ, которой очки 

дѢлаетЪ. 

ФгЩсф^ГйІ, футляръ для очковЪ. 

Ьѵіпдеи, іфЬмфес, іф §аЬе дсЬмф*, прино¬ 
сишь. 

йЬЬгіпдсП/ оставить, отвести сЪ пути, 
йибгтдсп, объявить , изЪяснить, увѣдо¬ 
мить. 

ЙІ|(ЪППДСН/ г, весть, збирать, корабль плѣ¬ 
нить разсердить, вЪ гнѣвЪ кого при¬ 
веть. 

(ШЗЬтйСП/ вынести, обнародовать. 


бербгіпдеп,. научитпь , тайну открыть. 

&ф крбппдш, отравишь, 
сіпе ЗВипЬе крбгтдт, ранить. 

2-еи$еп бербппдсп, свидѣтелями доказать.. 
Ьигфбгіпдсп / промотать. 

Ьег ©игфбгілдег , мотЬ. 

ешіпіидед, внести, пользовать, хлѣбЪ сЪ 
поля збирать , наградить. 

ШіЬгІМйСД/ сЪ собою принесть. 
дафЬгіПЗШ/ послѣ яринесіпь. 

Йбегбппдсп; перенесщь. 

Ьег ШЬегЬгіпзег, подател§. 

Ые ЦеЬегЬгтс)і}ИЗ, подан іе. 
йегкіидеп, препровождать. 

«тбгіпдсП/ умертвишь. 

цп^егЬг іпвеп , кЬ мѣсту пристроишь, 

йоЙбпПдси, совершить. 

Ьіе ЗЗоПбппдипд , совершеніе, 
тибгтдед, выговорить. 

Федбгіпдеп, унести. 

ЙмеЬегбгіпдсп^ возвратить. 

Ые Жіс&еі'бппдітй/ возвращеніе 
ѵтамеЬсгбппзІІф ^ невозвратный. 

|и6гіШ)еп/ принесть, лить за чье здоровь^ 
препроводить. 

$ш»едс&пи8сп/ пріобрѣсти 

І)СГ 2Ьх$фт, крошка хлѣбная, 

Ьа$ , крошечка, * 

ЬгосІеП/ крошить. 
етЬіоСІеП,, покрошить, 

Ьіоііч’Пі/ крошить, 

ЬгосНіфС кропкій. 

$ег6пШп , раскрошить. 

ЬС15 2?ѴО& / хлѣбЪ 

Ьег ®гоі)?а|?еіі/ лщикЪ, гдѣ хлібъ кладутъ* 

Ьсі* фгоЬйпЪ, корзина. 

Ьег 

29 


Ьсг $ГО&Г<М?/ сума хлѣбная. 

Ьіс ЙгоЬ(фа«^[/ хлѣбная лопата. 

Ьес 23гоЬст 7 паръ. 

ЬгоЬстсіі, выпустит!» парЪ. 

Ьіс 23соттЬееі:е, малина. 

Ьіс ЯЗготтЬеегікиЬе, малинникъ. 

ЬІС ЗЬшсРс/ мостѣ. 

Ьсг ЗЗгиЬес, брагпЪ. 

ЬгиЬсгііф, братской. 

Ьсг ЭзгиЬегтогЬсг братоубійца. 

Ьсг ЗЗгиЬсгніОгЬ братоубійство. 

ЬІС йіпіЬсгГфлЙ/ братство. 
Я5гйЬег»©фтс(ісг=ЖтЬсг , двоюродные братья , 
иЛи сестры. • 

ёНчф'егйЩк , пЛемянникЪ. 

ОЗшЬсГ&офГсг,- племянница. 

ЗЗгиЬсгЗфеіЬ/ невѣетка. 

©еЬгйЬСС, братья. 

Ьсг ЖіФгиЬег , товарищъ. 

Ьіе ЗЗсгбгиЬегшщ , братство. 

ЬІС 0;г6ьсг6гйьсгші3, нреемншіества наслѣд¬ 
ства* 

Ьіс Ъп фс/ похлебка. 

ОгйГ)Сіі, обварить. 

Ьпфтаст , горячій. 
аЬЬш^СП, обварить. 
тіЬЬифси , выпарить. 

ІН іШсп, мычать , рычать. 

Ьлб ЗЗгййеП/ мычаніе , рыкЪ. 

Ъшттео / ворчать, шумѣть. 

Ь<1$ ЗЗшттсіі/ шумЪ, ворчаніе'. 
ітгбптшіСИ/ паскучипіь^Ѣчьмн, наворчать, 
рѣчьми. 

Ьеѵ 25птп ; колодезь. 

Ьсг ЖптіН’ПЬссМ, колодезная някрышк*. 

Ьсг І5г»ииіи(ісч, обрубЬ колодезный. 

Ь'йв 


30 


Ьй<$ ЗН’ШШСПІОф, усшіе колодезное. 

ЬІС 55шп»?к|Г</ крссЪ, салата. 

Ьсг йгиппяоей/ ключъ, колодезная жила. 
Ьсг ЗЗгиітспГфіКІІЗСІ, водоливный оцепЪ. 
Ьіс 55тппс»|ІйП9«/ крхокЪ водочерпный. 

Ьа$ 8?гиппст»а|}СГ, колодезная вода. 

Ъпт$еп; мочишься. 

Ьіс ЗгаіЬ грудь. 

ЬйЗ 5Бгй(1феп / грудинка. 

(іф Ьги(!еП/ гордиться, надуваться. 

Ьсг 83ги|фйті|‘ф / панцырь.. 

Ьсг 9)Г«(ІГІСШ Л попсрсь 
Ьа$ Я5ги(ІГФйЫеіп / лацканЪ. 

Ьйёі ЗЗгфТШф, нагрудникъ. 

Ьіс 35ги(Ь>еІ)Г/ парапетъ. 

Ьіс 2>ѵис, родъ, племя. 

ЬгіЙСП, сидѣть на яицахГЬ. 

Ьіс 95шфсітС/ насѣдка. 
йІіЬгиГт , насиживать яйца. 
мФЬшССП, высидѣть лица. 

ЬСС 25»ЬС, ошрокЪ, ворЪ. 

Ьа$ аЗйбфсП/ мальчикъ. 

ЬйЬ»(Ф/ воровскій. 

Ьсг ©рі|6н6С/ мошенникъ. 


Ьлй ЗЗифісм, книжечка. 

Ьсг аЗііфЬіпЬсг, персплстчикЪ. 

ЬСГ фйфегЬІсб , книгокрадецЪ. 

Ьсг ^йфсгСфгйПС?, книжный шкафЪ, кни¬ 
жныя полки. 

ЬСГ ЯИіф&йпМсг, книгопродавецъ. 

Ьсг ЗЗифІйЬс , книжная лавка. 

Ьіс 23ифЬпіс?сгср , типографія. 

ЬСГ ЯЗифЬгиФсг, типогравщикЪ. 
ьіс ЗМіфЬгиФсАт({ , типогравское искусство. 
ЬСГ книгосодержатель. §<$ ( о ) т 


31 


Ьсг »ифИйГ, бухгалтеръ. 

Ьег ЗЗиффФ, литера, буква. 

ЬцффФігт , складывать. 

Ьіс 23ифс , букЪ. 

(яіфсП/ буковой. 

ЬІС 23йф(с г коробка , фляга, ставокЪ, ступка, 
ЬйС» ЗшфЙфеп, коробочка, фляшка, 

Ьіс 2тЬс, лавка. 

Ьіфіеп/ любишься, волочишься. 

Ьсг 35иГ>Ісѵ, любовлткЪ, волокита. 

Ьіс ЗМЯсгііт, любовница. 

Ьіс ЗнфІСГСр, волокитство. 

Ьсг $0?і((чіГ)ІСГ, солюбовникЪ. 

Ьсг 9?е6м&іфІеГ/ солюбовникЪ. 

ЬсгЬиГ)(сп, промотаться любовными дѣлами. 
Ьсі’ 2ЭЩСІ/ бунЕоль. 

ЬІС ЪпЬпс/ театръ. 

Ьшіг, пестрой, я, ое. 

Ьіс ЗЗйгЬс, бремя. 

(і ті(Ът - Ьсіі/ обременить, отяготить. 

Ьсі* 23йі’0с, порука. 

Ьіс $иг<]ГФ Й Й/ поручительство. 

РФ ьсгЬигзсП/ 93 ш’і)с юсгЬсП/поручиться, по¬ 

рукою быть. 

ЬІС 23ПП}, крѣпость, замокЪ. 

Ьсг ФигдЫмЯ, градоначальникъ. 

Ьсг ЗМігдй'сЬс, тишина гражданская. 

Ьсг Фиѵфрчф/ бургграфЪ. 

Ьсг ОЗигдсг, гражданинъ. 

ЬйЙ ІПіГ^егЬиф / книга записная гражданъ. 
ЬіІгдсгІіф ! гражданскій. 

1 Ьсг ЗЗйгдегтсірег, бургомистръ. 

Ьй^ ЗЗигдтч'фС, право гражданства. 

Ьіс ЙигдсгСфаЙ/ гражданство. 

Ьес В«ГФ, кустЪ, кустарникъ. 

ЬиЗ ФГфффсП/ кустарничекъ, кустикЪ. 

би* 

I 


Шш Ш ШШЁШШМШ& іШІЙЙ ЙЁШ ■.» і Ш Ш 
3* ( О ) ОЯ 

ЬиСфіфі/ кустовагаый. 

ЫИ* ©ебаСф/ кустарникъ. 

Ьеѵ пазуха. 

ЬйреП/ наказаніе, казнь терпѣть, 

Ые 35и(?с, покаяніе. 

6и$Гег(із, кающійся. 

й66й§СП/ удовлетворишь, очистишь. 

еіпбйііеП/ утратить, потерять. 

Ые 0п6и§апЗ/ уронЪ, потеря, утрата, 

Ые Зи&іфе, прибавокъ. 

Ьіе 2>иКе> бочка, куфа. 

Ьег ЗЗийпсг/ бочарь, обручникЪ. 

Ьеѵ 2^игСс(/ палачѣ. 

Ые ОЗйЙЙер/ жилище палача.- 

Ьіе ^ПІСГСГ/ масло коровье. 

Ьіе ЙніШшіІф, сыворотка,- 

<& 

Ь<$(ЁаЫпсИу кабинетѣ, отхожая комната,- 
Ьсі’ Слбег, менЪшой сьшЪ дворянскій, кадетѣ,- 
Ьеѵ (Елтіп/ камель. 

Ьіе (Ге'Ьсѵ/ кедрѣ, 

Ьіе €еІк/ келіЯ. 

Ьеѵ Сетпсг/ цеіітнер7), стопудовикЪ. 

Ьеѵ С1?ѵі|7/ христіанинѣ,- 

фгі|Ніф, христіанскій. 

Ьіе ^Г)ГІ|гепГ)еі(, христіанское общество. 

Ьа$ СІГ>іі(сспѴІ>ит , христіанство. 

Ьег ШіфпіТ , нехристіанинЪ. 

Ьег ЖіЬегс()1’і(?/ антихристЪ. 
баё СЪоѵ / хоръ, крылосѣ. 

ЬРФ Соттсѵешт/ коммерція , торговля, 

Ьіе (Гсттппіоп/ причастіе, иріобіценіе свя¬ 
тыхъ тайнѣ. 

соішттісіѵеп , причащаться,- 
Ьег еыптивітт/ причастникѣ. 


33 


_ 1 5© ( О ) _ 

СапЬі писИсг / леденец!). 

сапЬіті/ обдѣлывать сахіроиЪ. 

Ъіс (Ідпоис, пушка. 

сапошге», из Ъ ггушскЪ стрѣлять. 

ЬІе СйШШЬС/ стрѣляніе изЪ пушекЪ. 

слпот|1гсп/ вЪ святые причислить. 

ѢСі Сайгой, кантонъ. ^ 

слмопігеп/ на зимнихъ квартирахъ стоять. 

ІЖ (Гарсѣ; кацерЪ, морской разбойникъ. 

СарсгП/ разбивать на-морѣ. 

ЬйЙ Сарйсі ■, собраніе канониковЪ, глава. 

сарІіиІІгеП/ договариваться, догОЕОрЪ чинит». 

ЬІС СаіЖі^сІ; зеьіляное яблоко. 

Ые Сл(]с/ казна, 

ісар’еП/ уничтожить. 

Шса((іге»и деньги собирать. 

Сдрігсп/ порукою бытѣ, поручаться. 
€еп|иі*, пересмотръ, поправленіе. 

* ССП^ГСП, изслѣдовать , разсудить о чеиЪ. 

Ьсі Сеп(оГ/ ненсорЪ. 
сіьігаі/ позвать* 

(Гіуііісі*; клиспіерЪ. 

СІріпгт, ісдестерЪ наставишь. 

СООаПОПІШі ( снести, справиться. 

ЬІС СоШНІРП, бзнкетЪ , справка, 

сотропіѵеи I сочинять. 

ЬІС СопіроСШОіІ, сочиненіе. 

Сопсірігт , сочинять. 

Ьсг СоИСІріСП*/ сочинитель , анторЪ; 
і'ОИ|іі(сіі*СП/ конфисковать, описать. 
гопітдЬіѵсн ^ заключить, договоришься. 
ЬСѴ ^РПІГЛ^СПІ/ договаривающійся. 

Ьсг СіжПчиі/ договоръ. 

«опіѵлснпа^ід, но договору- 

оіе 34 


( о ) ©8 


і»ІС Сопѵоу/ конной , оброона. 

СОПНОрІГСП / оборонять. 

$ІС €орсу ! КОПІЯ, СПИСОКЪ. 
сорІГСП/ списывать. 

Ьсг €орі|Г, копеиітЪ. 
йЬсорІГСИ / списывать, 

ЬсТ (Еоі'ПСГ/ корнешЪ, прапорщикъ при конницѣ. 
Ьсг Соѵроѵаі, капралЪ. 

ЬІС (Еоіте(роп&СП$у переписка. 

Ьсг СоітфоііЬепІ, корреспондентъ тотЪ, сЪ 
кѢмЪ переписка содержится. 

сгсЬ<т$е» / прикушивать. 

Ьсі’ СгсСйг, кредитъ ^ повѢренносшь. 
сгсбісіѵеп ! повѣрить вТ> чем'Ь. 

Ьсій СгсЬШЬ, вЪрющяя посольская грамота. 
Ьсс СгеЬпоГ/ кредиторъ. 

ЬІС Сіи* / леченіе. 

СигіГСП, лечить. 

стгфй’СН, любовноо ѵ имѣть дѣло. 

ЬІС СушЬсІ, кимвалѣ. 

Ф* 

Ьа / какЪ. 

Ьл()СІШ/ дома. 

Ьфііі/ туда. 

Ьа1)ітѴѵП'1Й , вЪ ту сторону. 

ЬЛШПІЙ, тогда. 

Ьатй, іяѢмЪ, дабы. 

йаС' 2Мф , кровля. 

Ьіс .Фагід’іппс, жолубЪ. 

Ьсг .©афііедеі, черепица. 
і)СР фафе, язвецЪ звѣрь. 

Ьсс 2?лтт, плотина. 

Ьпшшсн , нлошину строить. 

Ьср 35дтй^ камка, 
сіатпаѵе, осудишь. 

ьсгЬашшсн, осудишь. Ьі« 
Ые ЗнЧ'Ь.ііішпітсь осужденіе. 

Ые .ФегЬпшптІ^/ осужденіе. 

Ьсі' 2)дтр^ парЪ. 

ЬашррфГ, парный. 

ЬйЩр^СП/ парЪ пускать. 

Ьатр(г*И/ шутить. 

Ьав ©атр^оф/ отдушина, дымовое окно. 
Ъег ЗЬапІ?, благодареніе. 

ЬстНтг, благодарный. * 

Ъіе ©ап№аг(сі(, благодарность. 

Ьмгісп, благодарить. 

Ьап^адсп, благодарить. 

Ыс ©ЛП((а<}іт<3, благодареніе. 
б&ЬаііЕеП/ отставишь, благодареніе при по¬ 
гребеніи чинить. 

Ые ШЬЬстЬтЗ/ отставка, народное благо- 

дареніе. 

(іф ЬеЬйн!еп, благодаришь. 

ГСгЬаиЪп ! возблагодарить. 

ЬдѵЬсп і лишиться чего. 

ьегЬегЬсп/ іф гегЬагб , іф Ын ъсгЬогЪец < пор* 

, шиться. 

бсгЬеі'Ьеп, ге§. испортить. 

Ьа$ аЗегЬсгЬсП/ погибель. 

ЪегЬеѵЫіф , повредипіелный. 

Ьіе ЗЗегЬсгЫтд , поврежденіе, порчз. 

Ьес 2Мгт , кишка. 

Ьй$ ѲеЬагте, :кншки. 

ЬІС 2) дуге, чахотка. 

бдв, то. 

ЬаЦёІбс, бй(]сІ6ідс оное. 

Ьйфешдс, оное.'. 

Ь<Л$, что, чтобы. 

Ьй§, дабы. 

ЬІС 2)дуусІ, финикЪ. 

&йКе№<шт, финиковое дерево. 

$ 2 
$б .5© ( о ) ©3 


Флисп г варишь вЪ желудкѣ. 

Ьіс ©аішпд, вареніе желудка. 

ЬегЬанеп , варишь вЪ желудкѣ. 

ЬІС ЭЗсгЬсшипд, вареніе желудка. 

Ьлііегп, долго пребывать, продолжаться. 

Ьіе ©ІШСГ, продолженіе. 

Ьлиег&в^, Продолжительный , продолжи-., 
іпельно. 

Ьіс продолженіе. 

(шЗЬсшет, вытерпѣть. 

ЬеЬаиет, сожалѣть. 

Ьсі’ 2)л«тсп / большой палецЪ у руки. 

Ьсг ©йитііпд, наперстокъ коженой. 

Ыс 2)липсп ; пухЪ. 

покрывать. 

Ьіс ©с сГе, одѣяло, покрывало, потоЛокЬ. 

ЬСГ ©СС?СѴ, покрыватель. 

ЬІС ©еііипд, покрытіе. 

П&ЬесЪпі/ открыть , ободрать. 

Ьсг 91ЬЬес!еГ/ живодеръ. 

Сіир5СС?СП/ раскрыть. 

ЬсЬссГеп , покрыть. 

Ьіс феЬсЙипд, покрытіе, прикрытіе. 

епіЬссІсп, открыть. 

Ьіс ©ПЬес?іт<Ь открытіе. 
ііЬсі'ЬссІеп, накрыть. 

Ьіс ІІсбсѵЬсс^е, одѣяло верьхнеео 
ѵегЬейеп / закрыть. 

Ьай ЗЗсѵЬсс^, палуба. 

$цЪсс?сп, прикрыть. 

Ье^спЬіѵсіі, защищать, оборонять, 

Ьіс ©с{си(Ьп, защита , оборона. 


Ъсс 2>сд*т, шпага 

ЬлЗ ©сдспдсІ)<шг , паршупея. 

Ь<гё ©едспдеГаіЬ ефесЪ. 

Ьсг 2>СЗе«0ГІіТ< руковятка у шпаги. 


Ъфпгп Со) ©§ 


3 ? 


Ьфпсгт I затянуть. 

ацЗЪфші, выглянуть. 

Ьіс ЗІиеЪфшш} , вытягиваніе. 

ЬІС &еІф|Н/ ДЫШЛО.. 

(>сііг, твой, 

ЬеІПІ$/ твой. 

Ѣсѵ З^станС; алмазѣ, 

ЬстаніеП/ алмазный. 

ѢІС 25етттіш}, разсвѣтать , сумерьки. 

ЬІС 2)спшф, покорность , сниеходительство. 

Ъстііфд, покорный, покорно. 

Ьсті'ІСІй^Ш/ покорить. 

Ьіе 5>тйфідцп0, покореніе, покорность, 
йт&п і іф Ьафес , іфС)аЬе деЬдфі, думать, 

МЫСЛИШЬ. 

«пЬепШф / изЪ памяти вышедшій, 
аш^еійм, вымыслишь , выдумать. 

І>іе ЗІпЬйфС, благоговѣніе. 
апЬас()Щ , набожный. 

ЭІпЬспІеИ/ память. 

ЪеЬсіЙСП, подумать, 

ГОЙ ЗЗсЬафС/ сЪ разсужденіемъ. 

$а$ ЗхЪеійеи, разсужденіе , мнѣніе, сомнѣніе. 
Ьогбс&еійеіі, предразсуждать. 

ЬргбеЬафіід , предразсудительный. 
ѴОі’бсЬафіІіф/ пред разсудительно, 
тй .2аогЬсЬлф(/ сЪ предусмотреніемъ. 
егЬеійен, выдумать. 

ІШгфЬтІеп , разсматривать , размышлять. 
деЬеійеп, думать. 

Ъег ©еЪміІС/ мысль, разсужденіе. 

©сЬафті§, память. 
ігофЬеійсп, подумать. 
плфЬепШф , достопамятный. 
і’фегЬсійеи, подумать. 

*>СГЬоЙСП, осудить. 
38 _ КЗ ( о ) ^ _ 

Ьег 25сгЬасГ?(, подозрѣніе. 

ЙСГЬафіІд , подозрительный. 

^срШ'іі'сп, выборнаго посылать куда, 

Ь«ё ©ериМ, служительской доходъ, 

Ьеі' ©сріКіі'Ю , депуіцзтЪ. 

ФСГ/ тотЪ. 

ЬіТСІпІІ/ когда нибудь. 

Ьеп}е|Ш , такимЪ образомъ. 

Ьсгд (скрСП , такіе , симЪ подобные. 
ЬСѴШйкіНЙ/ когда нибудь. 

Ьегтаіід , нынѣшній. 

&СГОГ)ДІІЗСІІ , того ради. 

Ьсгошсдсіі/ того ради. 

ЬсгрсШс / Ьсі’СсІЬіде, оной. 

Ьегшсііс, пока. 

ЬсѵЬ; крѣпкій. 

І>е|сѵкг№ г бѣжать.. 

Ьсг ©е(егіеиі’ , бѣглой. 
шѣм7>. 

&сифгт г тіг Ьеифі, маѣ кажется. 

{Ч’іШт, толковать. 

ЬеиШь ясно. 

Ые 35 сиШфІа’Й , ясность. 

ЪІС ©еиШпд , толкованіе. 

«п&сиіси, приказать. 
бсЬсійоп , значить. 

Ш ЗЗсЬсіШтд , означеніе, Энаиеновані'е, 
ЪогбсЬеіЙСП, предзнаменовать. 

Ьіе ЭзоіЪсЬсіКипд, предзнаменованіе. 
3»РСІ)Ьеиііи / сомнительнаго знаменованія. 

Ьіе ЗгосрЬсиіідГсіі/ сомнительное знаменовані'е. 

ЬсікГФ / Нѣмецкой , по Нѣмецки, 
сіи 2)еис{У)сг > Нѣмецъ. 
исіЪси((с()сн / по Нѣмецки переводить. 

&ІС умѣренность. 

МйССГіГФ/ умѣренно. 


&іфг / _ ( о ) ©3 _39 

Мфг, частый, часто. 

Спфсп?^ сгпихотворствовать. 

Ьсг ©ІСІЙСГ , сшихошворсцЪ. 

Ьіс 2)іс()Йші(!, стихотворство. 
йПЬІфГСН , приписать. 

<Ш$Ыф*еП, выдумать. 
егЬіфШі/ выдумать. 

Ьіс (ЕгЬіфМпд , выдумка. 

ЬлЗ ©сЫф(с , стихи, 
толстый. 

Ыс ©ІСІС ! толсшдша. 

Ъіссіѵсп , диктовать. 

Ъіс, ша 

Ъіе{сѵ , С, Сё, сей, сіія, сіе. 

Ые§(сі(й / и° сей сторонѣ. 

ЬІСІйІЫІ, сей разЪ. 

$С1' ворЪ. 

ЬІсбіГФ/ ворокскѴй. 

Ыс .ФісЬсгер, воровство, 

Ьсг ©ісЬ|Ы)1, воровство. 

Ьіс полЪ. 

ЬІСІСП , полЪ слать. 

ЬсЬіеІеп, полЪ настилать» 

Ьіспси, (сіпст) служишь. 

Ьіеііііф/ полезный. 

Ьсг 25ІСПСГ , слуга. 

Ьсг ЗЪісіф/ служба. 

Ьсг ©іеп|Ф<Ь вторникъ. 

Ьісіфбаі’/ услужный. 

Ьіс 2)ісіф6аг?сй, неволя. 

Ьсі* ЭісіфЬсф, слуга. 

Ьіеп{ІГ«ОД / услужный. 

Ьіс ©ісіфГті^еіе , услужность: 
пЬЬітсп / заслужишь работою. 

<т$Ыспсп, выслужить. 

ЬсгЫспсп ( заслужишь. ... 


40 (о) 


Ьяі? ЗЗсгЬісрІ?, заслуга. 

»СгЬІС!і|Шф , заслужшпсльный. 

ЬеіЬІСПІ/ заслуженный. 

Ьсѵ 2>ісспф , ключЪ ко веѢмЪ замкамъ. 
ЬІС 25:Г(с, укропЪ. 

ЬсФ ИОпщ г вещь. 

Ьіп^спд нанять , торговаться. 

йЬЬіпдсП/ выторговать. 

ЬеЬіпдс», уговориться о чемЪ. 

Ьіс 9зсЬш<)ипз , уговоръ. 
тпЗбеЬшдсп, уговориться о чемЪ. 
СІпЬтдсп , уговориться вЪ чемЪ. 

* Ья$ @сЬі«()е / договоръ. 

ЪегЬітіеп, (домЪ) вЬ наемЪ отдашь. 
ЬІС чернила. 

Ьсі* 2)іГслпГ, дышкантЪ, 

Ьеі’ 2)і{сірсІ д ученикЪ. 

ЬІС ЭІГсІРІШ / наука. 

ЬІС 2>і|сі:ссі0ид власть , подарокЪ. 
{>і)сиѵй‘еи, разговаривать. 

Ьсг .©і(сиг$, разговоръ. 

М{реп(іі’сп д отрѣши ітть, 

М(рош1'еп / раепоряжашь, владѣть. 
Ьі(рітгсп ^ диспутоватьея, споришь. 
Ьсг 2Жрі°й/ споръ, диспутъ. 

Ьіс Эіфи(Я(ІОіі , диспутЪ. 

Ьфшіігііф ! епоримый. 
яЬЬіГрцгігеп / отспорить. 

ЬІС і!5і(Ы ^ волчекЪ. 

І>і(Шіѵеп д перегонять. 

|Кф Ьшешгеп ; увеселяться. 

&С 25*ЬСГ(іоп, помѣшательство. 

І>Я$ ©ІЬСГ^стеіи/ увеселеніе. 

Ьоф/ однако. 

Ьіс 2?осГс, кукла. 


Ьсг 
41 


__ ( о ) _ 

Ьсѵ 250СС01' , докторъ. 

Ые 2)оІ)Іс і галка. 

І)СѴ’ 2)оІф , кинжалЪ. 

ЬоШтг|фсп, переводить. 

Ьсг ©оЙше(|фег , переводчикъ. 

Ьіс ©оШпеффітд, толкованіе. 
РСІ'ЬоЙтсффсп, переводить. 

Ьсі’ 2)от г соборная церковь. 

Ьсг ©опфсгг , соЗорной, монашеской. 

Ьсі’ &огтес ; громТэ. 

Ьошісі'П, гремѣть. 

Ьсг ©ОШШ'ІІЛЗ/ четвертокЬ. 

Ьсг 55отіег|Ъ'<фІ > громовая стрѣла. 
ЬоррсІГ, двоякій 

ічтЬоррсІи, удвоить. 

Ьіс ЗЗсі'ЬоррсІипд, удвоеніе. 

&й$ 2)0ѴГ, деревня. 

ЫіЗ Эоі'^фси, деревнишкз. 

ЬСГ Эог^РГаггеГ/ сельскій попЪ. 

Ыс ЗХн'Ъфа^, сходЬ мужиковЬ. 

&СІ’ 01'1і д тернЪ 

Ьопііфі ! терновый. 

Ьсг ©опФнГФ/ Ые Юогіфс^е* термина. 

тамЪ. 

Ьоѵфес, оттуда. 

ЬогфІИ ! туда. 

Ьогфіпвж^ / туда. 

^ ФоГГст» желто,кЪ. 

Ьсг 2)ѵафс^ дракоиЪ. 

^сі' 2)ічгдопёг }: драгунЪ. 

ІЧйпдсп, сжимать, стѣснять. 

Ьсг .©ІЧШЗ , стѣсненіе. 

Ьіс 5>апд|а (, утѣсненіе. 

ЬсЫчіпдсп / утѣснить кого. 

Ьіс ЗЗсЬгапдпі#, утѣсненіе. 
дсЬі'апд, тѣсный. 

€ ? 


Ш 42 


§<$ (о ) 

Ь<1$ ©сЬпЬідС/ стѣсненіе, толпа людей. 
ВСгЬгйпдеп, стѣснить. 

Ьіс 25егЬглндітз, стѣсненіе. 

ЬйС 2)і*аф, проволока. ' 

ІНсф|Нп/ точишь. 

Ьсг ЗЬгсфеІсг, токарь. 

Ьй’ 2Х’ССІ*/ иавозЪ, грязь, 

Ьі'ССРіфЕ, грязный. 

І>ГСІ>СП/ вертѣть , точить. 

ЬйЗ ©ГСІК'ІІ, сверіпѣніе. 

ЬСГ ФгфСГ , вертящій. 

ЬІС ©гфШід, сверіпѣніе. 
йбЬгфсн, свернуть, 
тіфгфсп/ завернуть. 

<ш$Ьгфсп і выжимать. 

, ВсгЬгфсп, перевернуть, слова неправедно 

толковать. 

ЬІС ЭЗсгЬгфтд , Перевертываніе, неправе¬ 
дное толкованіе. 
цшЬгфси, переворачивать. 

$цЬгфеП/ довертѣть. 

ЬѵсіГі , смѣлый, смѣло. 

Ьіс 3>гсі(ЙдІсіГ, смѣлость. 

Ьгс|'(і)СП , іф Ьі’йГФ, Іф І;аЬс 9СЬі'0(фсп , мо¬ 
лотить. 

Ьл$ 55гс(фсй/ молодьба. 

Ьсг іС'ГСі’сІК 1 ’/ молотилыцикЪ. 

Ьсг .5>е|с()(>оЬт, гумно. 

Ьсг ©гсГФР«0СІ/ цеііЬ. 

оЬЬгс(У)си, отмолотить, поколотить. 

<ш#Ьсс(фсн , вымолотить. 

три. 

Ьгсрегісі;, троякій. 

ЬгСіфкі), троякій. 

Ьгср^йИІЙ / тройственный. 

Ьгсршаі/ трижды. 

Ьгф» іИЗ ( о ) ф? 


43 

ЬѵсрЯіЗ / нірмшцашь. 

Ьег .©ГІИС/ третій. 

Ьа$ &ГІНСІ, третья чаешь. 

Спорен, оЪГ. 

асгЬгіфп, се ъп'Ь№%1 тіф, сё »егЬго§ тісГ? г ' 

мнѣ досадно. 

ЬСГЬпе$ІІф, скучливый, угрюмый. 

Ьіс ШсгЬпе^ІіфЕей, угрюмость , досада. 

Ьег ЗЗегЬги#/ досада. 

ЪсгЬгоЦсИ/ лѣнивый. 

Ыс ЗЗсгЬгоЦІ‘пГ)сі(/ лѣность. 

Ьсс Цс&сгЬтІ?/ гадливость, гнусность. 
Й6сгЬгй|*(і9/ скученЪ вЬ чемЪ. 

Ьппдсп,- іфЬгапй, іф 1>аЬс де&птдеп, лрину- 
. ждать, понуждать. 

йЬЬппдеП/ вымучишь, силою взять, отнять. 
Ьт*фЬпп$еп/ проникнуть, пролееть. 
ещЬппдсп, втолкать, впѣхать. 

ІНсфеп ! грозить. 

Ьіе ;ОгоГ)ШІЗ/ угроза, угрожете, гроза. 
6сЬі'0І)СП/ угрозить. 

ЬІС ЗЗсЬго^ітд, угроза, угроженіе, гроза. 

$>ІС ^ГО(ГсІ / дроздЪ. 

СГЬГОІУІ’ЙІ, удавить. 

{нчіфч, печатать. 

Ьег ©ШЙ/ печатаніе. 

Ьег Х'ПісКт, іпипографщикЪ. 

Ые ©ѴЦС^егеі), типографія. 
йбЬшс&п / отпечатать. 

Ьег -ЗІ&ЬШС?, отпечатайте. 
ппфЬгшІСП/ спечатать. 
итЬгцс?еп , перепечатать. 

ЬгйсѴсп, сжимать, утѣснять, угнѣтать, 

Ьег ©ШСС, сжиманіе. 

«бЬпШп, спустить, (лукЪ, курокЪ) 

Ьсѵ ЗІЬЬШС?, спусканіе (лука, курка) из- 
' і дыханіе. йи Г 

44 


ЭД ( о ) № 


йЯ^ЬпісГс » , нагнѣшашь. 

йиёЬпісРсп, вьігнѣшашь, выдавлять, выр*. 
жать. 

Ьег Эдикте?/ выраженье. 

, йиеЫчкПісі), именно, нарочно. 

СІпЬшс?СП/ вгнѣспіь, вдавить. 

Ь«' ©нЬгусІ, вкореніе вЪ память. 
етЬгисНіф/ незабвенно. 

СгЬп'ІСІЧ’П , удавить. 

Іо^ЬгисРс»/ спускать (лукЪ, курокЪ) 
пафЬтсК’и, тѣсниться за кѣмЪ. 

Ьсі* ЦКйфЬпіСІ, важность, второе изданіе 
книги. 

пафЬпШф , сильно, важно. 
нісЬсіІжиІеп , угнѣташь. 
шиегЬпісІсп , утѣснять. 

Ьіе ШиегітісГипз, утѣсненіе. 

$егЬгйс!ч’П , раздавить 
$1|Ьтс{'Ш/ прижать, пригпѣсть. 

ѢІС 2)ѵй(С/ желѣза. 

ЬпШФф желѣзистый. 

ЬП/ шы. 

Ьц&СП, тыкать. 

&СѴ 25иоНСП А червонецъ. 

Ьеѵ 2)и6сІ|ас^, волынка. 

Ьсі' іГНісЦ, поединокЪ, 

ЬисШгеП/ на поединокЪ выходишь 

Ьеі’ ЗГиіГ г / паръ. 

ЬирКп, парЪ пускать. 
бііІбсП;, терпѣть. 

СІ'ЬиІЬсп / стерпѣть. 

ЬІС ФгЬиИптд, вытерпѣніе. 

(\еЬиІЬі<Ь терпѣливый, терпѣливо. 

Ьіс ©сЬиЙ, терпѣливость. 
інітт, глупый. 

Ые 2)ишт^и, глупость. 

&ит$ 


і ( 0 ) ©о 


4 ? 


Ьшііррфг^ сыростію вонючій. 

Ь&ійгсп, тіф ЬйпЙ, мнѣ кажется. 

Ьег ФішісІ , мнѣніе. " 

Ьипі'сі, темный, темно. 

Ьіе ©ітІеЦкй/ темнота, 

ЬСгЬшіМ», помрачить. 

Ьіе ЭЗеі’ЬипМипд , помраченіе. 

биіт, тонкій, тонко; жидкій, жидко. 
Ьіе Эаіте, тонкость, жидкость. 
іісгЬиітеп , разжидить. 

Ьіе $В(ѵЬйпіШП$/ разжидѣніе. 

Ые 2)йпдс/ навозъ. 

ЬйидеП/ навозъ навозишь. 

Ы'С чадЪ. 

Ьіт(ІСІІ , чадить. 

«и$ьйп|!сп , паръ выпускать. 

Ьіе ЗЫЬііііІІцпд, выпусканіе пара. 

Ьйі’^сп/ іф Ьсиф; іф Ьиф, іф Г). о>сЬиѵг% смѣть. 

Ьиі’ЙІЗ/ скудный, неимущій. 

Ьіе 5}игЙі<^еіі, скудость, иеітущество. 
ЬеЬтеп , нужду имѣть вЪ чемЪ. 

ЬеЬнгфз, надобность, нужду имѣющій 
Ьіе іКоіІ)Ьиі'Й/ нужда, потреба. 

Ьтте, сухій, сухо. 

Ьіе ©ит, сушь. 

Ьоѵгеп, сушить, вялишь. 
тіеЪигті/ высушить, вывялить. 

Ьеі'Ьотчі, засохнуть, высохнуть. 

Ьіе ЗЗсгЬоттЗ/ засыханіе высыханіе, 

йеѵ ^т-рг, жажда. 

Ьш'ЙІЗ/ жаждущій. 

ЬЖ’ІІсп, жажду имѣть. 

ЬегЬт-^еіі/ отЪ жажды умереть^ 

^З^шзепС), дюжин». . 1 . * • д <..... >■. 


- 


4 б 


( о ) 


т 


& 

ЬІС ЩЪЪс / отливѣ. 

сЬт, равный, прямый. 

сбои , а(1 ѵ. равно, прямо, 
сбей аій ШСІШ , какбм, подобно как'Ь. 
бай @бшбіІб/ копія, точное подобіе, сход¬ 
ство. 

Ьіс С'бсіІС/ гладкое мѣсто, ровніша. 

сбои Ьа; тушже, шамже. 

обсіі баШПІЙ/ вѣ самое то время. 

(бон Ьег|і'ІбС/ тотже, самой тоть, 
сбои ГССІ)С, благовременно, вЬ пору, кь статѣ. 
сбей (о, также, равно, подобно кйк'Ь , 
равнымъ образом!), 
сбеп (о іме{/ столько же. 
сбсп (о ІХЧІГ, столько же далеко, 
ебт (о ІѴСПІЗ, столько же мало, 
ебсп (Ь ііеоГ>І , также. 

Ьсі* ЙгЬсѵ , боровЪ. 

Ьай Йгфо, эхо. 

Ые Ьо» <Ы, уголь. 

ССЙфС, уловатый, угольный, 

ѣсѵ ЙМ ! СІ ; омерзѣніе, гнусность, гадливость. 

СС?сИ)Л^/ брезгливьуй, гадливый, омерзи¬ 
тельный. 

сессіи, ей ссбсГі шіг, мнѣ гадко, л брезгую 
ЬсгссМп, омерзишь. 

ЬІС ^33 с / борона. 

еэдеП, бороновать, скородить, 
сіпсддеп , сѣмя забороновать. 

еЬ */ гЬгг, прежде, скорѣе, ранѣе. 
сГ)С ПІЙ/ прежде какЪ. 
сЬс(1епй, аіфй ф(!с/ екорѣйше, скорѣйшимъ 

образомъ. 

ЬІС супружество. 

бай (ЗфеЬсИ, лонге брачное. 

*Ь<* 


ч.\ 


ЗД ( о ) ©2 Ч:. 
47 


е^еЬгефсіі/ пре любо дѣйствовать. 

Ьсг (^ебгефсг, прелюбодѣй. 
сГ)Сбгсфегі(Ф , прелюбодѣйный. 

Ьсг <^Г>с6гиф , прслюбодѣйсшво. 

Ьіс 0>с(ччш, супруга, сожительница. 

Ьсг (ЗфедаК, супругѣ. 

Ьіс (Цк^аШн, супруга. 

СІ)СІіф ! супружссгпвенный, супружескій. 

(іф Ьеічфеііфсп, вЪ супружество вступишь. 
Ьсі‘сГ;сІіфГ/ женатый, замужняя. 
сГ>еІО^, холостой, незамужняя. 

Ьсг ёфстшт, супругъ, сожитель. 

ЬІС Сфсффс іЬішсі/ разводъ, разлученіе му¬ 
жа сЪ женою. 

Ьсг бффтЬ/ супружествснное состояніе. 
Ьіс (1фс(?еиег, приданое. 

ЬІС честь. 

сі>г6аГ/ честный. 

Ч Ь?С ^гбаЙеіС/ честность. 
еОгсіТ/ почитать, чтить. 

Ьа$ ёфгспаіій/ чииЪ, достоинство. 

Ьсг 0)ГСі)ЬІсЬ/ держатель чужыя чести. 
Ьа$ бг^ГепдсГФспсЕ/ подарокъ за честь. 
фгспІО#, безчестный, нечестный. 

ЬІС (Щ)гепр^0Г&, тріумфальные ворота. 
фгепгГфгь), укоризненный, досадительный. 
Ьіс 0)геп(іЫс, столпЪ вЪ честь поставленной, 
Ьіс (&Ьгеп{1еИе / чинъ. 
с()ѴСШ\>Ш()/ чести достойный. 

ЬйЙ 0>гсйІѴОГ(/ слово, честное обѣщаніе. 
сТ>гегС>ісЬіс), почтительный. 

Ьіс ЩреѵЫсІідкіІ/ почитаніе 7 почтеніе. 

Ьсг ЩѵфСІ#/ честолюбіе. 

<фг<Кф9/ честолюбивый. 
сГугПф/ честный, почтенный. 

Ьіс бг^гІіфГсіі/ честность. 

фѵЮіігЬІЗ, честный, чести достойной. 


48 


Ьефеп , удостоишь. 

ЬегеГ)Ге«/ почитать. 

Ые ЭЗегеОпшд, почтеніе , почитаніе, 
ятте&гт/ Обезчестить. 

Ые йегШП^ічтд, обезчещиваніе. 

Ьк (Вфс, дубъ, 

Ые €іфеІ, жоЛуды 
еіфеп/ дубовый. 

{НІЙ €іф()ОШ; бѣлка. 

&СС І^ІЬ/ присяга. 

ХепЫт, присягою утверждать. 

. ін;г 20?СШС(Ь/ клятвопреступленіе, вѣролом¬ 
ство. 

теіпсіЫЗ/ вѣроломный, клятвопреступный» 

Ьсг зять* 

Сіе іВіЬс }:/ ящерица. 

&СІ’ і&і^сѵ / ревность. ~ у 

еі^егід / ревностный, Горячій. 

СІГсПІ і распаляться* 

Ьег распалившейся. 

сіГеі'ГифеіЗ/ ревнивый. 

Ые (рі^еі'Гигі)^/ ревность, ревиованіе. 

("и# січ’іСті/ распалиться. 

цлфсіСсі'»/ ревность имѣть, подражать. 

кг ЭМкіГсгсГ/ ревнитель, подражатель. 

Ьіе Э?ас()е#\типд , ревность, подражаніе. 

еіе^п, собственный 

<ідсп(>сіііЫд , своеручный. 

Ые ©депСфаСС свойство. 

Ьаё (Еідсткті; собственное имѣніе, 
еідеіи^йтііф/ собственной, 
еідепйій), точный, точно. 

Сіс() $иеірс», присвоятъ себѣ. 

Ые 3»е'ІЗЧ 1 ‘»3/ присвоеніе, 
еіісп, спѣшить, торопиться , поспѣшать. 
Ые поспѣшность. 

' ей” 

пІепі>$, поспѣшно. 


С О ) ©з 


49 


СІ((сГ(Ід ! поспѣшный. 

Ьіс 01(егіід(сі(, поспѣшность, 
иафеіісн, за кѢмЪ поспѣшать. 

(Іф йбегсікп ! заторопиться. 

Ьіс ЦсбсгсІІітд , торопливость. 

ЬогсШд, преждевременный, преждевременно, 
йхдеііс», спѣшить откуда, 
одинатцать. 

Ьсг сіЦіс, одиннатцатой. 

Ьсі* ^іщег, ведро, 
сіп, еіпег, одинъ. 

стаиЬсг, другЬ друга. 

еіпегіер, одинакій. 

сінід, единый, согласный. 

Ьіе €іпі$Ш, согласіе, 
еіптаі/ однажды, одинъ разЪ. 

€ІИ(ат, уединенный, уединенно. 

Ыс 0п(атІСІ*, уединеніе. 

ЬІС ©П("ІСЬСІСІ), пустыня. 

Ьсс 0п(ісМсг, пустынникъ. 

ЬСГСІііЬйгсп, соединить кого сЪ кѢмЪ. 

Ые ЗЗсгсіп&аптд, согласіе, союзъ. 

(іф ЬСГСІПІдсп, соединиться. 

Ьіс 35сі’сіпідипд , соединеніе. 

(іф ьттеіпідсп, раздружиться. 
тЫгіЙ/ навыворотъ, 
сііі^сііі , порознь, единый, 
йаз ОгіГсп', желѣзо. 

еіСет/ желѣзный. 

. Ьа$ §сЙеі(еП/ чемоданъ, переметныя сумм. 

!>«««», дедЪ. 

<Ш(сі(сіі , ледЪ взломать. 

(іф Ьигфсфт, плыть на суднѣ сквозь ледЪ. 
СІГсІ, суетный, суетно. 

ЬІС &МШ(/ суета. 

ОСГСІісііі , уничтожить. 

&К ЯЗсі'СІІСЙтд, уничтоженіе- 

© Ьйв 


5 ® ( о ) ©2 

Ьаб И^іісѵ , гном, матерія. 

СіСегіфІ/ гноевашый. 
і’іаЧ’И/ гноиться. 

ЬсгёіВетепЬ, стихія. 
й:1спЬ, лось. 

ЙГІепЬ , бѣдность. 

еіег.Ь, бѣдный, бѣдно. 
скпЬі'з , еіепьідііф, бѣдно. 

Ьсг *ВерІ)апГ, елопЪ. 

Ьй$ (Щспбсіп, слоновая кость. 
і)іс і&и, локоть. 

Ьег 01спЬезсп, локоть. 
ет|*к;, тщательный, тщательно. 

СШрдиф/ тщательно, 
іис €ш(ід!сі(/ тщаніе, раченіе, 
строг, ЕверьхЪ 

(Ій) строки, (ЩІЬсг) бунтовать, (противъ 

косо). 

Ьіс 0ир&'Шід, мягпежЪ, народной бунтЪ. 

конецъ, пред'ВлЪ, заключеніе. 

СиЬідсП/ окончатъ 

ЬІС 0іЬідіІП<Ь окончаніе. 

«пЫіф/ наконецъ, послѣдній: 

Ьіс 0іЫіФѢ'й, конечность. 

ЬОЙСНЬСП, совершить , окончатъ. 

ЬІС ЭЗоПспЬітд , окончаніе, совершеніе. 
еш$, узкій, узко, тѣсный, тѣсно. 

ЬІС 0ідС/ тѣснота. 

Ьсі: ^пдсі, АнгелЪ. 

спдсігсіп, безЪ порока. 

спд1і(ф, ангельской, ангельски. 

ЬСѴ 0$спдс1, АрхангелЪ. 

ЬСГ ^ИСЫ, внукЪ. 

ЬІС 0ИІСІІП , внучка. 

ЬСР ІІѴСПФеІ/ правнукЪ. 
ьіс Ш'СПСІСІІП, Правнучка. 

еѵ/ 

г 


5 * 


сг г онЪ, 

сгЬсп; иасл'ВдсшвоЕашь, наслѣдство по*»» 
лу іишь. 

Ьаё @:гЬе, наслѣдство, 

ЪіѴ наслѣдникъ. 

Ьег €т6()егГ/ помѣщикѣ по наслѣдству. 
{Г&Кф/ наслѣдный, наслѣднымъ образомЪ • 
егЫоё/ лишенъ наслѣдства, 

ЫС ^гбГФ^Г^/ наслѣдство, 
егШгбеп, наслѣдства лишить, 

ЬІС {&1йЧ’6ипд / лишеніе наслѣдства. 
сѵсгЬсп, вЪ наслѣдство получить, 

Ьіс (Егсгбішд, полученіе вЪ наслѣдство. 

Ьег ЗЙіСегЬе, соучастникъ вЪ наслѣдствѣ* 
тйсгбсп, имѣть участіе ьЪ наслѣдствѣ. 

Ьіе $Н*Ь{е і горохЪ. 

5?Сі' і^'Лсѵ г переходы, крыльцо, перила. 

Ыс $Ш>с, земля. 

ігЬеп, ГЛИНЯНОЙ. 
ігЬіГф, земный. 

ипіеѵігЬіСФ, подземный, подземельный, 

Ыс С} ольха дерево, 
ѣсі* рукавЪ. 

Ьсг і*ѵѵ.(І г постоянство , кешушкй. 

ем|Н>аЙ!3/ постоянный , важный. 

Ьіс бггп|Ц>а|й9&іІ/ важность постоянство, 
егпрф, точный, настоящій. 

Ьсѵ ^Г(] С/ первой. 


і>аё 


Ьай сг(іста(, первой разЪ. 

<г(Т, сперьва, только. 

<г|Шф, вопервыхЪ. 

Ьег €г(Ніпд, первѣнецЪ, иеророжденный. 
|иег |!, сперьва. 
і*5, руда. 


^ то, сіе, оное, 

ясень дерево. 

ЙО % Ью 


52 83 ( О ) 

і)СІ’ ^('сі , оселЪ. 

Ыс €|'еІіип , ослица. 

с(еІГ)й^/ ослиный, ослинымЪ образомъ. 

&ІС Щ(, го]рпо. 

с|)сіі , іф ФЬ Іф Г;йЬс, бсзфі, кушать, 
Ѣсть. 

ЬаЙ €(Т«*Ь кушаніе. 
ви( г е||‘т / . сѣсть. 

индекс» г не Ѣвши , не кушавши* 

&СГ уксусЪ. 

і?СІ’ Йфіф, полЪ. 

егііфе, нѣкоторые. 

егііфе шй(, нѣсколько разѣ. 

ССПЧѣб, нѣчто , нѣсколько. 

С(№й, еМѴйП, можсіпЪ быть, 
йсіб ^ѵапдсііит, Евангеліе. 

СѴйидсІіГФ , Евангельскій. 

ЬСѴ 0>ЙПдсІІ|І/ Евангелистъ. 

Ые ^иіс, сова. 

Ыс ^игсг, вымя. 

ПОД}; вѣчный, вѣчно. 

ѢІГ ®ѵіф*/ вѣчность 
СШізИф , вѣчно. 

ЬсГсВйдсИ/ ®Ъ незабвеніе привесть. 

Ые ЗЗеітідипд , приведеніе вЪ незабзіеніе. 

Ьйб ^уетрсі; примѣръ, образецъ. 

Ьй$ ^уешрІЙГ/ экземпляръ. 

«усііфІйгіГф/ образцовый, примѣрный. 

( У/ гей , ну. 

Ьйб І&У/ яйцо. 

& 

Ьіс ^аЬсГ, басня. 

(аЬ(ІЪ<і$1, баснословный. 

^йф, рядЪ. 

еіфф« одинакій, однократный. 

ѴісЪ 8® ( о ) ©§ 


53 

І'ІеІфф , множественный. 

ЬСГ #афсг, опахало. 

ЬІС факелЪ. 

Ьсі' ^'аЬеп, нить , нитка. 

(чіЬспгсфі, прямо , по ниткѣ. 

СІіфлЬсІП/ нитку вЪ иголку вздѣть. 

(лі>сн, оЬГ. 

^Г<3/ способный , понятный. 

Ьіс ^(йЙ^СІС, способность , понятіе. 
стрф^еП/ получить. 

дымчатый, 

ЬІС $фш*/ знамя. 

ЬЛЙ Зіфпфсп, значимъ, 

Ьсг §<фпЬгІф , прапорщикъ. 

(ьЬѵсп, ій) Щх, Ій) Ьіп дффгсп, Ѣхать. 

Ьіс Ѣзда, поѣздка. 

ЬІС цЦ^ГС/ поѣздка. 

^іфгсп Іі 1 |)сп / оставить. 

|ІфгІсІ|'ІІЗ ) небережливый, нерадивый. 

Ьй 5<фг(й(|}$фсіі/ небреженіе, нерадѣніе. 
в6ф[)ГСИ / отправиться, уѣхать , отъѣхать. 
«П|чфгсн , подЪѢхать , удариться кора¬ 
блемъ о камень , кричать на кого. 

Ые ЗІПЙфгІ I прйстань. 
йиэічфгсп, выѣхать. 

Ьіс /Лифіфіѣ/ выѣэдЪ. 

Ьсічфгеп, Ѣздить по-морю, опасаться, 
сіффгсіі/ вЪѣхать. 

Ьіс ©іффіѣ, вЪѢздЪ. 

#*^фпп, спознать самымЪ дѢломЪ. 
сг^фгси , искусный, знающій. 

Ьіс бгіѣ'афптв, познаніе самымЪ дѢломЪ. 

Ьсг 0с|чі!)іѣС/ спутькикЪ. 

Ьіс ©е^фг, опасность. 

ЬІС (ВсфІхЬс, коварство. 

Ь^! 19 Срі()г ! почти, около, нечаянно, 

© 3 9<* 

514 


Г о ) 


де^а^ГІІсГ) , опасно , опасный, 

Ъіс ®е{чН)г1к{)?С#, опасность. 

ШІ^ГСП/ Ѣхать сЪ кѢмЪ. 
тф(аІ)ПП/ г зсать за кЬмЪ. 

ЙбсгГ^ГСП/ Переѣхать. 

Ь\с ЦеЬегОДК/ переѣздЬ. 

*>ег (ч*()геп, проѣздишь поступать сЪ кѣмЪ* 
1м# і&іЧ'(ч*Г)іѵп , поступокъ. 
іітОДгеП/ объѣхать. 

Ъ0Ѵ[аЬі'М, напереди Ѣхать. подЪѢхапгь. 

СІП &0Г(Ъ1>ге , предварителъ , одкнЪ иэЪ 
предковъ. 

Ыс иосТщеніе святы хЪ мѣстЪ, 

странствованіе. 

|\>аП(чіГ)Г(еп , посѣтить святыя мѣста. 
Іѵсд^аОгеп х отъѣхать. 

іѴіК^геп, склониться. Другому служить. 
ІѴІІІ^фгід/ склонный другому служить. 

Ыс ЭДШ|ч$()пд?сі(, склонность другому с луч 
Ыс ЗВоГ^ф’і, благополучіе. ( хит*. 

ЗиЩгсп, поѣхать. 

Ьсг $ДІ? ; СОКОЛЪ. 

1)сг $аКпег/ сокольникъ. 

ЬлЗ , полевая пушка. 

рШсп, ісі) (гс!, іф Ь. ЗфШеп, падать 5 упасть. 

Ьсг §ЙЙ, паденіе. 

Ыс $айС/ пасть, ловушка. 

[(Ші'П/ повалить , с* а лить, 

$Йід, Ьа^ @еіь І(І^ЙІЗ/ время Деньги брать. 
ІкшІіШід, ветхій .Ѵпаденію подверженъ. 
(и$(йШд, сЪ поклономЪ кЪ ногамЪ. 

1'ЦСІ|ѴіЙІЗ , иэмѣннческій , назадъ падающій; 
(афі'оІНід, судомъ осуу.сденЬ. 

{сЫѵсг (чгШзсырой. 

(ібГпЙі’П, отпасть. 

Ьсг Шт, отпаденіе , отступленіе. 
лііГйЙСП/ напасть, нападать. 

ЬСГ §© ( о ) 


55 


Ьсг ЗІп^аЙ, нападеніе. 

ЛШ^аЙСП, выпасть. 

Ьсг ЗІИ^аЙ/ выпаденіе, вылазка. 

ЬераЙеп , захворать. 

Іср^аЙМ, согласиться, на мысль лриттн. 
ѣег ЗЗер(чШ/ согласіе. 

еш^Псп / напасть , нападать , на мысль 
Ъсг&прйО/ мысль, ниспаденіе. ( притти. 
М(Ы1еП/ изЪ мысли, изЪ памяти выгпти. 
де^аЙСП/ нравиться, нрав ну быть. 

Ьег ©с^ЙСИ/ угодность > одолженіе. 
іѴо^ІдсічіЯсіі/ угодить. 

ЗЮоОДс/чіЙеП/ благосоизволеніе. 

Зе/ЙШз, угодный, угодно, нравным. 

Ьіс ©е(чІШ'9?сі(/ пріясттво. 

ІКПтГСГ|чійеп, упасть сверьху. 
иіеЬсг^аГГсп, упасть. 

ПНб/Меп, не по нраву быть. 

ЬйЗ ЗШ^аЙСП, негододованіе , гнЬвЪ. 
ЙЬег^аЙСЦ/ напасть. 

Ьег ІІсбсгГаИ/ нечаянное нападеніе. 

ЪеГ^ІІСП/ ветхимЪ быть , описываться. 

ІП &пф ъефйеп, подъ наказаніе попасть. 
Ьсг ЗЗефй, ветхость. 

ЬефЙеп, асЗ> , ветхій, опалный , описаний, 
конфискованный. 

ІітГоКсп , упасть , опрокинуться. 
ит^ОіП , повалить , ссѣчь дерев®. 

Ьофйсп , приключиться. 

Ьсг 35ог(чіЙ/ приключеніе. 

ІЮСд|йЙеи, спасть, спадать, окончиться. 
$СГ(Ѵ)ЙСГС , развалиться , в'Ь несогласіе сЪ 
іфйсп, достаться. (кѢмЬ притти. 

Ьсг ЗіЙйЙ/ приключеніе. 

$ц$Шдег юеі(е , случаемъ. 

Г«ІГФ, ложный , несправедливый. 

испортить, повредить, преминить. 

© 4 Й*Ф* 

56 


(чіІГфІіф, ложно. 

ЬІС §<11(Йфей, лукавство. 

1НТ(ч11(феп / испортит!,, повредить, пре- 

мѢнитьЛ 

Ьіс 23ег$ФФ*пд, поврежденіе, прсмѣненіе. 

1>|С фалгпа. 

(чіііеп, фалты збирать, сложить. 

сбористый, фалтистый. 
еігфаііід , простый. 

ЬІС 0іфлК, простота. 

ЬІСІ^'аШЗ/ многократный. 

$Іі(атШСП {чіІ(еп, сбирать вмѣстѣ. 

{о^СП, бумагу складывать. 

Ьеѵ ЗшерфКсг, бабочка. 

Ьіс ^атіііе, фамилія , поколѣніе. 

(чапдеп , ісі) |гспд, ісі) І;аЬс дс|чтдсп, ловить. 

Ьсг ловлл. 

Лбфпдсп, переловить. 

«пфпдеп, начинать. 

Ьсг ШіфаіІЗ/ начало. 

стрфпдш, получать , обеременить. 

Ьіс ©трраидлФ , зачатіе, беременность. 

Ьсг ©с(чтдсис, плѣнникъ, полоняникъ. 

Ьіс ©фидсіффсфС, плѢнЪ , полонъ. 

Ьой ©С^сіидпіІ?, тюрьма, 
ппфапдси, обнять , окружить. 

ЬСГ Итфпд , окружность. 

ьсѵфпдсп,- ей ъег^аид* иіфй беі; фт, ему 
все ничто. 

ЬеіфтдПй), опасный, вредительный. 

(ісі) шиегфпдеп , осмѣлиться. 

ЮсдГопдсп, переловить , отхватить. 

Ьіс ^аѵЬС/ цвѣтѣ, краска. 

)чіг6с!1 / Красить. 

Ьсг §оіг6сг , красильщикъ. 

Ьісі* 

57 _ $@ _( 

ъісГ^гЬід , многоцвѣтный. 

Ьіс ^агЬсгср, красильное искусство, красильня. 

Ьсі; ,$літ I еолЪ. 

Ьсг ^аі'5, испухценіе духовЪ чрева. 

УаГ^СП / испускать духи чрева. 

Ъсѵ ^а(лп, фязянЪ. 

Ьаб Жсі, дворовыя птицы. 

(чі(еІП, бродить. 

І>СЕ ^а|сп г кисть , мочка ( у кореия травнаго ). 

сіи 3<5$феп, водосокЪ , шерстинка. 

(Ѵффі, мохнатый. 

ЬШ? бочка. 

ЬлЗ ^арфсп, боченокЪ, 

Ьсг §а$6ІпЬсг, бочарЪ. 

й&^й(|СИ , изЪ бочки вылить, сочинить. 

Ьіе ЗІЬГаЦипд, сливаніе изЪ бочки, сочиненіе. 
СІпГсфеп, влить вЪ бочку, вставить. 

Ьіс ©П^іЦітд, вливаніе вЬ бочку, вставка. 
Ьаб ©е^І?, посуда. 

іт^аОсп, перелить изЬ бочки вЪ бочку, обнять. 

Меи А вмѣстить , понять. 

Ьіе §а(]Гипд, твердость мыслей, состояніе. 

аб(йЦСП , СОЧИНИШЬ. 

Ьіс Ш6(ч1|[ипд , сочиненіе, составленіе. 
ШЦа^СП , ухватишь, 

ЬІС $ІП(чіЦинд, Прилѣпленіе. 

{Іф Ьс|'а|]сц / вмѣшаться. 

СІпГл|Гс«/ вставить. 

Ьіс 0п(н||ипд/ вылавливаніе. 

итСа^сп, обнять. 

ін’фЦеп, сочинишь, составить. 

Ьсг 23сф(ТІТ, сочинитель. 

Ьіе 23еф0'шід, сочиненіе, состояніе. 

(ѵі(Ъ почти. 

поститься. 58 


ЬІС великій посщЪ. 

(іф <Ф(чФеп, перепостишься. 

ЬІС §а(гиоф( / маслиница. 

ЬСГ §й|?аз, постный день. 

ГѵШІ, лѣнивый, гнилой. 

Ьіе §йиІе, гнилость , гниль. 
ртЦещеп, лѣниться. 

Ьіс $йійІ)СІІ , лѣность. 

ЬІС ЗсНіІІШЗ/ гнилость. 

Ьсг даикпцсг, лѣнивецъ. 
йЬфіІІСП/ отгнить. 

ЬСіфШІСН/ сгнить. 

Ьіс 2}сг(чш*шід , «гноеніе. 

Ьіе кулакѣ. 

Ьйі$ §аи(сгссТ?Г/ «ИЛОЮ здѣлать отмщеніе. 

(хчІ)ГСП, ІСІ) |ъф{, іф С)аЬс дсффгсп , биться 
на шпагах'Ь, на рапирахЪ. 

ЬСГ §ефСеГ, боецЪ на шпагах'Ь. 

ЬСГ §сфЙ>оЬеп, мѣсто , гдѣ на рапирахЪ 
учатся биться, фехгпбодЪ. 

ЬСГ фсфМК’фег, фехтмеііспіерЪ. 
ті^ефМі, вражду разрушить. 

Ьа$ бк’ісфСС , бой, битва. 

ГСІ'Сѵфіеи ! оборонять, защищать. 

Ьег 95ег(ѵфкГ/ защитникъ, оборонитсль. 

Ьег ЗЗофсфкГ, форфехтерЬ. 

Ьіс ^с&ег, перо. 

Ьег ЗсЬі’г&иі’ф, плюмажЪ. 

^еЬсгіфф перистый. 

Ьай деЬегтс^еГ/ перочинный иожикЪ. 

Ьай ©ереЬеГ/ перья. 

Ьіс ффптфеЬег, пухЪ. 
мести. 

ЬйЗ ^едіёцег, чистилище. 
йб^Зеп, отмести, вычистить. 

«ш^едеи, вымести, 

іьез< 


А 


НННННННН 


59 


89 ( ° ) ©§_ 

ГОед^С^СП , проч7з отмести. 

(сі)ІСѴ , приступишься , согр’Вшить , не¬ 
доставать. 

Ьсг §с!>1, сдоеталіокЪ. 

Ьіс §с()16ігСе, отказѣ. 

Ьсг §СІ)1.СГ/ погрѣшность. 

^фІГфІозт, не удаешься. 

ЬСГ §еІ)ІШЙ, преступленіе. 
ъсі'(ч’Г)Ісп Ьсб ЭВсдс^, заблудиться. 

ІИЙчфІблГ/ точно, конечно. 

(хкі, трусливый. 

ЬІС , винная ягода. 

(аі, продажный, на продажу. 

Я'оЫТсіГ, дешево, дешевый. 

^СІІСфеіІ, прицѣнишься. 

ЬІС ^сйс, пила. 

^еіГсп/ пилить. 

Ьіс дСЙІрйітС/ опилки, 
а^еііеп, отпилить. 

Ьшт()|ч'І[сп , перепилить. 

СПфѴЧІ) (ЧІІСП/ перепилить. 

[еітт, оЬГ. 

аб^ішсИ/ пѣну снимать. 

йбде^еіШС/ самой худой, бездѣльный. 

|'сі. ! , тонкой , чистой , благонравный. 

Ьсг §т\Ь, непріятель. 

рстЬГісХ ), непріятельскій, непріятельскимъ 
образомЪ. 

і"сіпЬ(сПд , непріятельскій, непріятельскимъ 

образомЪ. 

■ЬІС ЗсІпЬ^ПдІСЙ , вражда. 

Ьіс ЗстЬСфаЙ/ ненависть. 

ЙП^ІнЬеП, враждовать на кого. 

&й$ $СІб , поле. 

Ьсг з“млед*ліс 

ЬІС §си>|гифС, полевые плоды. 

Ьсг 6о 


ЬСГ ^СІЬГ>СГГ , главнокомандующий ГенсраіЪ. 

Ьа$ куропатка. 

ѣгг $СІЬтаг(с()<Ш , фелдмаршалЪ. 

Ьіе ЗсІЬ^фІаидс, долгая пушка, полевая змея. 
Ьег $еЙ№е&СІ, старшей сержантѣ, фелд- 
фебель. 

Ьіе ^СГІ0С, ободъ у колеса. 

йабфН, кожа. 

Ьй$ §еЙеі(еп, перемѣтная сума. 

&СС ЬСѴ ^(сп/ опока, большой камень. 

ІЩі, каменистый. 

^епрег, окошко. 

Ьіе ЗепІІеѵІаЬе, ставни. 

Ьіе §еп(?сг(с()сі&е , стекло. 
йЬ(\’и(1сгн / выбранить, 
йнё^спйст , выбранить. 

^СѴ^СІ ! поросенокъ. 

^сѵп, далеко. 

Ьіе .§егпе, дальность. 

(етег, далѣе, еще. 

«Плетен , отдалить. 

Ьіе ©і^епшпд, разстояніе, отдаленіе, 

і)іе пяша. 

|чагіс$, гошовЪ. 

Ъіс $еіѣідЪ’і(, твердость вЪ наукѣ. 
йЬ^егіідсП/ отправить. 

Ьіе ЭДЬ^егіідітд, отправленіе. 
йш^егіідсП/ изготовить, совершить, отдѣ¬ 
лать. 

Ьіе ЭДш^сгйдупд , изготовленіе, 
ьеі'^еіѣідеи, отдѣлать. 

Ьсг ЗЗеі'^сіЧізег , сочинитель. 

Ьіе ЗЗефггідітд , .сочиненіе. 

ЬІС оковы, кандалы. 

(Ѵ(|СІП, оковать. 

бі 


_( о ) ©I 

крѣпкій, твердый, твердо , крѣпко. 

Ьіе ^сііішд, крѣпость. 

ЬсСсІіідсПу укрѣпить. 

Ьй$ 5с)*Г і праздникѣ. 

(ѣсс ) жирный. 

ЬаЬ жиръ. 

Ьіс §<йід(еі{/ жирность. 

$111(0)1, мокрый, сырый, влажный. 

Ьіс $сифЙд(сф мокрота, сырость, влажность, 
йіфсифіт, мочить. 

Ьфчіфкп , обмочить. 

Ьлё ,$енсі* г огонь. 

(ч’Ш'ф , огненный. 

(ччіссп, огонь разводить , палить. 

«іфсист, огонь возбуждать. 

І'суспі, праздникѣ праздновать. 

ЬІС ^срег, празднованіе, торжествованіе. 
(срсгііф , праздничный, торжественный. 
(ГсрсгПф ЬсдфСП, торжествовать. 

Ьсг §срсгйід, праздникъ. 

Ьіе ^іфге, сосна. 

Ьсг ЗчфісітхіІЬ, соснякЪ. 

Ьйё ^ісЬсг, лихорадка. 

(іебефй , лихорадочный!. 

Ыс ^ісМ, скрыпица. 

(іісЬсіп / на скрыпицѣ играть. 

§ісЬсШодсП/ смычокъ. 

Ьеі* войлокѣ, екупой человѣкѣ. 

$Ц(П, войлокЪ дѣлать, бранить, поносишь 
іШфтфсп, выбранишь , поносить. 

Ьсф^С, збитой. 

Ігибсп, іф Сап!) , іф 1)йЬе деСипЬеп, нахо. 
Дить , изобрѣтать. 

Ьсг ^иііЬ, находка. 

(іф лЬСіпЬсП/ удовлетворишь , раздѣлаться 
сЪ кѣмЬ , уплатишь. 

аи^ &© ( ° ) ©5 


ба 


тіЗ(шЫдіпафеіі , сыскать. 

(Іф ЬефіЬсп, находиться. 

(іф еіпрпЬт/ пришли, явиться. 
етрріі&сИ/ чувствовать. 
етррпЫіф/ чувствительный, вспыльчивый, 
гнѣвливый. 

Ые 0ирриЬІІф?гі(/ чувствование, раздраженіе. 
Ыс Олнррп&иид , ''увствовзніе 
сгріі&сп ! изобрѣтать, вымышлять. 

ЬѵГ €НтЬег, изобрѣтатель. 

Ьк ^ГрпЬиіІЗ , изобрѣтеніе. 

»РРр«ёй1/ находить. 

Ьсс , перетЪ , палецЪ. 

Ыі$ $щегфсп, п р стикЪ, падьчикЪ. 
рпдегп , пальнемъ касаться. 

Ьсг §іпзсгі)ц (, наперстокЪ. 

Ы; 5?п?е, птица зяблица. 

Ьіс ^і-гпе , угри на лицѣ , сыпь. 
рПтф*, угреватой. 

{ы^сг, темный, мрачный. 

Ьіе ^трстір/ тьма, темнота, мракЬ. 
РСГрПрСШ/ затьмѣвать, помрачать. 

ЬІС азегрпрттд/ затмѣніе, помраченіе. 

Ьіе ^інГе, обманѣ, притворство, хитрой 
вымыселЪ 

ЬйЗ ^ігтлтепГ, твердь небесная. 

Ьсс ^’й'пі|з, лакЪ. 

Ьбі’ ѵН 11 ^ ат фаи|С/ верьхЪ, верьшина строенія. 
йСІ' г рентмейстерекой канторы слу¬ 
житель , фиекалЪ. 

РСсйіІСФ , фискалскій, 

Ьсѵ да? / Р ы6а - 

рСфе II г рыбу ловить. 

ЬСС 8'ГФГ ап З/ рыбная ловля. 

Ьас! ^І(ф3«т< Сѣть. 

*>сс 


6 5 


§® ( О ) т _ 

Ьсг $і(с{кі’М>П/ лодка. 

Ьсс §ІГФі»9/ тоня. 

Ьсг §І(Й)СГ, рыбакЪ. 

Ьіе '^іСфстср, рыбная ловля, 
ірсзрі'фс» / перехватывать, ловить. 

Ьсг 5^1/ фиетуль. 

Ьсі’ ^ісгід, крыло, или пола у платья. 

Рлф, плоскій, равный. 

Ыс §ІйСІ)е / плоскость , гладкое , равное 
мѣсто. 

Ьсі* ,§1афе, ленЪ. 

РоіерГ^ІП / льнян ыіі. 

Ые $1аф(е, сухая аки л а. 

Ьсі* ^ГлЬеп, пирогЪ, блинЪ, лепіошка. 

Ьіе Ф л агЪ, знамя корабельное. 

Ьіс ^іаттс г пламя. 

е$ (Тйттеі, пылаетъ, горитъ. 

|ТйттІСІ)1, пламенный. 

Ьіс фланкЪ , сторона. 

Ьіс ^1л|фс , бутылка, скляница , склянка. 

Ьай ^ІаСффеп, бутылочка. 

(ІЛКсі'п, летать, крылами махать, 

непостоянный. 

[)СПіт(ТйНСГіІ / оОлетовать. 

рдссіѵсп , льстить, улещать, похлЪбство» 
вать. 

Ьіе $1ййеііе , похлѣбство, лыценіе. 

ІТсфгсп, іф ф)ф(, іф (тЬедеРофГеп, плесшь. 
іп ейійпЬсг РефйП/ вплесгаь. 

Ьсі’ ^ІсФсп, пятно. 

Ьіи$ §1еФрекг, горячка сЪ пятнами. 

ЬаЗ ^Іесіфеи, плтнушкд*. 

<<Шт, марать. 

#СсПф* ( замаранный, весь вЪ илтнахЪ. 

Ьѵ 64 


6еРсС?С11/ обмарать. 

Ьіс ^еРсс^ітЗ/ обмараніе. 

(ТсЬсг, оЬГ. 

Ые діеЬегпит$, летучая мышЪ. 

Ьег §1сі>сгті('с{) / стирка , крыло, которымЪ 
сметываютъ. 

&СК ^Ісдсі, В епЪ > фаля. 

^феп ! смиренно просишь. 

РфсіШІф / смиренно. 

ЛііРфШ/ смиренно просить. 

^(еіГФ , мясо. 

{не ^(сіГфбаНсЕ/ мясная лавка. 

Ьсѵ Й1оі[фсг, мясникЪ. 

Рсффет ! мясный. 

Рсрфіфф мясистый, полный мяса. 
Реі(ф1іф(, плотный. 

Ьсг фсифітп'СІЧ, мясной рядЪ. 

}П'РсІ("фсіІ , разрѣзать, разодрать. 

Ьсі’ $Щ/ прилѣжноешь. 

Реірід, Прилежный, 
рф бсф'ффеіі, стараться. 

ЬеРіЦеП/ рачительный. 
деф(КП ! рачительный. 

Ьіс ©сРіЦсіфсЙ, раченіе, прѣлѣжноспіь. 
(ІісІеП/ чинить, подчинять, зашивать. 
Ьег §[іФсг, который подчиняетъ, 
тійффсп, подчинить. 

{егфсіѣ, весь вЪ лоскуткахЬ. 

}ПфсГсіІ, подчинить. 

#іедсп, іф Род, іф ЬІП ^РОІСП, летать. 

РііФ, который мож тЬ летишь. 

РііФ ШСѴЬСП/ опериться. 

ЬСГ §Іид, летаніе. 

ЬлЗ ^ИсдсП/ летаніе. 

Ьіе Р<фс / м У ха ‘ 

Рфф , скоро. 


Ь« 


■ . . : ; . •• • ** * . • • Ч . •* •• . ■ 


ччч 


ШШШШШ 
Ю ( О ) 


б 5 


Ьсг крыло. 

аИІісдеП/ слешѣіпь. 

(Ш^іедеіі/ взлетѣть. 

<т$|Тісдеп, вылетѣть. 

Ьас^ ©сРидеІ/ вс лк і я домашнія птицы, жи* 

вность 

ЬетшШедеп, облетѣть. 

ЪсгЯісдсіі/ выдыхаться , духЪ потерлт*. 
ШН^ісдеи, облетѣть. 

№е<$ісд*П, улетѣть, отлетѣть# 

ЙФт, іф ро(;с, іф Ьт деРореп , бѣжать. 
Ьіе бѣгство. 

рйфпд, бѣгающій, летающій, непостоянный* 
Ьсг 8(дфЛт9/ бѣглецЬ. 

Ьіе Ши^ифі , убѣжище. 
сп^Я?сГ>еп/ убѣжать , уйти. 

Ьіе Зи(Тиф( , прибѣжище. 

$іфп, іф Рор, Іф Ьіп бсРоЦсп, течь. 

ЬСГ ? 51 и(?/ рѣка , теченіе. 
фіСІІЗ, .жидкій , мокротный. 

Ьіе $1»ф, волна, прибавленіе водьі. 
оЬфс§СП/ стечь. 

Ьсг ШЬфі§, стокЪ, стеченіе. 
йііЗфс^еП/ вытечь. 

Ьсг ЗіийРир, вытеченіе , устье. 

Ьсффт, обмочиться, облиться. 

<іпфс§еп , втечь. 

Ьсг (['три#, втеченіе. 

(Кга6(ТМ?еп, стечь. 

Й&сѵфс^сп , излишествовать, изобиловать. 

Ьсг ІІеЬсгРи^/ изобиліе. 
йЬсг(Тц(|ід , изобильный. 

®ссфс0сп, протечь, пройти', миновать- 
Ьсг 23сгри9 / прошествіе. 

|сгріс^сн , растаять , растекаться, расяльг» 
ваться. 
66 


Ю С О ) ©3 


$иШс(?С», притекать. 

Ьсѵ рЦ(Ти(?, приіпекані'е. 

Ьес дав г блоха 

блоховатый. 
блохЪ искать. 

(Ш^Яо^СП , блохЬ искать. 

Ѣа’ ^?'ог / флюрЪ, цвѢтЪ, благополучіе. 

Ьаё ЗИЬ плотЪ. 

а6(Тб$сп, воду отвеешь. 
еіпРойсп, влить, впустить. 

Ые ©П{М§ітд, впущеніе. 

&ІС ДО*/ ДУДка. 

Ьіе да«е ; флошЪ. 

|Іііф сп, клясть, проклинать. 

Ьсг §1исГ ) , проклятіе, клятва. 

Ьсг зіифсг, употребляющій часто клятв®*» 
ЪСѴРифсП, проклинать. 

Ѵ)ег(Тифсп, проклинать себя* 

Ьіс ЗЗегРифипз, проклятіе. 

рОІдСП; слѣдовать. 

Ые , слѣдствіе. 

(Ыдііф, слѣдовательно. 

(оІдСтП/ послушный. 

Ьіс §0Ід|сиі1Ісіі, послушность. 
йЬф[дсп ІоЦеп , отпустить. 

Ье(-0ІдеП , послушать. 

СГГоІдеп, послѣдовать. 

Ъсг ©ф>1д, послѣдованіе. 

Ьа$ Ѳс^оіде; свита, Провожаніе. 

ПйфІЫдт, слѣдовать. 

ЬІС 3?«с()(Ыдс, слѣдованіе. 

ЬСГ 9Іаф(ЫдеГ/ слѣдователь, преемникѣ. 
ЬСГ^оІдеп, гнать, изгонять. 

Ьсг ЗЗег(Ыдсг, гонитель. 

ЬІС ЗЗфоІдцпд, гоненіе. ' 


67 


Ьіс ^ОІссі’/ мученіе, пытка, заетѢнокЪ. 


уоііегіі , мучишь , пытать. 
Ьіс § 0 І(СГШ 13 / пытка. 


Ыс ^опсліпг, фопшанЪ. 

Ьй$ ДОПГапсК, апертура (рана, дЛявылупгенІя 


І'оѵЬеѵ/ оЬГ. вперед!). 


( мокр ты. 


(ОІ'ЬСГП , производить, поспѣшествовать. 

Ьіс ЗогЬстпЗ/ производство, поспѣшйство- 


взніе. 

Ьс(г'гЬеП1 , производить. Поспѣшествовать, 


вЬ рангъ производишь. 

Ьіс ЗЗфкЬсгипд , лроизвожденіе вЪ рангѣ, 
{ЪгЬет , требовать. 

ЬІС 5оѵЬтт$/ требованіе. 
йЬ^ОГЬСГП , требовать. 

<ш$|ч>гЬст , вызывать, 

Ьіс 21и$|"Ы'Ьтт <), вызываніе. 
еіфОГЬст, требовать. 

ЙП^ОГЬСШ , неотступно требовать. 

ЬІС ШфѵЬттЗ/ неотступное требованій 
ЬофгЬст, требовать на судЪ. 

ЬІС ЭЗофгЬтшЗ , требованіе на судѣ. 

ЛогсИс, форель рыба. 

^ОПП; видЪ, изображеніе. 

(ФпіПф, формальный, порядочный. 

(огтігеи , изображать. 

Ьйё §Щ'та(, образецъ. 

Ьіс §опті(і<!Ь обр‘дБ. 

Ьай ^опшііаі’ / прйвило. 

ГоіТфеп ( изслѣдовать, сыспиватв. 

ои^^егСфт , ывѣдовзть. 

Ьсг Шиб|аЛ’[фсг , испытатель, изслѣдователь. 
сфг(с()т , изслѣдовать , сыскать, вывѣдать. 
Ьсг <Лфг(сІКГ/ изслѣдователь. 

Ьіс <Ег}ог(с{)Шід, слѣдствіе , изслѣдованіе.^ 
ШіСгЪ'гГфііф/ ней зслЪ'димый, неиспышаемыа. > «аФ 


63 


&3 ( о ) ©5 


ПЛфГ 01 ТФ {П > изслѣдовать. 

Ьсг ЭійфГогСфег, изслѣдователь. 

Ьіе 9}лФГ°іТФипд / слѣдствіе. 

$СѴ Зогр ( лѣсѣ. 

Ьсг §ог|?сі‘ , ЛѢсникЪ , надзиратель надЪ 
лѣсомЪ. 

Ьсг Зоі’0пісі|1сг, валдмейстерЪ, надзиратель 
(оі'С/ далѣе, прочь. (лѣсовъ. 

(огфІкѴ далѣе. 

Ыс 3* иѵа З е / фуражѣ. 

(шгаднеп , фуражъ собирать. 

Ьіс фафг , грузѣ. 

ЬеГгафіеп, нагрузишь. 

(Ѵадсп I спрашивать. 

Ыс Згаде, вопросѣ. 

<т|г<ідеи , спрашивать, провѣдывать. 

Ьіе 21п(гаде, спрашиваніе , провѣдываніе. 
йиЙ^гадсП/ вывѣдывать, провѣдывать , раз¬ 
спрашивать, 
бс^мдсп , спрашивать. 

Ьіе Я3е(тлдипд, допросѣ. 
іт6е|гаді* безъ спросу. 
пафГ га З сп / разспрашивать, вывѣдывать , 

Ьіе 3^аф^3 е / слѣдствіе, распросЪ. 
ітфгадеп , у всѣхЪ спрашивать. 

ЬІС ф<т(сп, бахрама. 

Ьсі’ ^гап$ов; Французѣ. 

Ьіс §гап$о)т , французская болѣзнь. 

(тап}б(}(У) / французской 

ЬІС ^глйен / враки, пустыя рѣчи, слов*. 

ЬІС ^ГйП, жена, госпожа. 

Ьо$ ^гйиісіп, дворянская дочь, 

ЬлЗ Згаисіціттсг , женщина. 

ЬІС ЗччзГсГ/ дѣвица. 

Ьіс Зипс^м», дѣва. 
цшідішШф, дѣвическій. 

{ѵсф/ ?© ( © ) ®8 


6 * 

(Ѵеф/ дерзской , дерзновенный. 

Ьіе §і’ефІ)еіі/ дерзость, дерзновеніе, 
федат, фрегатЪ , галера 
(гетЬ/ чужой , чужестранный ? иностран- 
Ьіе йгетЬе , чужая страна. ( ный. 

сіи ^гетЬег, чужой гость. 

СІП §гетЫтд, чужестранецъ. 
её Ье(ѵстЬеі тісГ) , удивляюсь. 

(гс(Теп, іф (гсф, іф 5>аЬе дфсЦсп, жрать, 

глотать. 

Ьсг ^гсЦеГ/ прожора. 

дс|Ѵо^іЗ/ прожорливый, ненасытный. 

Ые &((ѵ&$і8Іеі( / обжирство, оСЪлдѣн'іе. 
»сѵ|те|Геп, пожирать, проглатывать. 
юег^геЯГсП/ прожорливый. 

Ьсг 23ісІ{Ѵя§/ прожора, росоиакЪ звѣрь. 

Ыс ^геиЬе, радость. 

Ьсі$ ^геиЬепдсГфгер/ радостное восклицаніе. 
Ыгё ^геиЬеп^тсг / потѣшный огонь. 

Ьай §геиЬеіткфІ , пиръ. 

(тіЬід, радостный, радостно. 

Ые ЗтіЫдІеіе, спокойство духа. 

(іф (гейт, радоваться. 

еі^гсисП/ увеселишь. 

«■(теиііф, увеселительный.} 

Ьсѵ ^ГСѴСІ, злость, безстудспгйо. 

(геьепсііф, беэсшудный. 

(геьеффЗ/ безсшудный. 

ф-еипОу другъ, пріятель. 

УгсииЫіф, ласковый, ласково. 

Ыс ^геипЫіфІсіі, ласковость. 

Ьіе фттИіфф, дружество. 

(геипЬ(ффКф/ дружескій. 

(іф Ье|теипЬсП/ (іміі еіисш) дружеетво возЫ 

нмБщь сЬ кѢмЪ , дружиться. 

«т 25е(ттМег, сродственникъ. 

$ 3 Г«у # 


7° 


( о ) ® 


►5 


Сиу г свободный , вольный, 

(тсрііф, да, такѣ, подлинно. 

|герсп, невѣсту искать, свататься. 

Ьсг §гсрсг, который невѣсту себѣ иідетЪ. 
ЬІС свобода, вольность. 

Ьег $герГ)егг, баронЪ. 

Ьсг §>гр(йЗ/ пятница. 

Ьсг §герШСгЬсг, сватѣ. 

Ьсг §срзсІаЦецс, на волю отпущены#. на волю отпустить, 


ГгсрфгсфспЛ у 

Ьс^гсрсп, освободить. 

Ьіс Я}с(Ѵерітй, освобожденіе. 
СІ» ©С(гср(СГ, ефрейтерЬ. 


ЬСР ^гіс&с, мирЪ, покой. 

Ьсг §гіеЬспЙбшф, нарушеніе мира. 

Ьіс §гісЬспёрітЫшід, трактатѣ о заключе¬ 
ніи мира. 

ЬСГ $ГІсЬспб(ф(іЙ?, заключеніе мира. 

Ьсг §ПСЬспё(1^СГ, миритель, посредникъ. 

Ьсг 5 1 *сЬсп(1ббгсг / возмутитель , нарушитель 
мира. 

Ьіс ^ГІсЬсп^гасСаісп, мирные трактаты. 
(гісЫіф/ мирный. 

^гісЬ^сгид, миролюбивый, спокойный. 

ЬІС ^ГІсЬ^СГЙ^СІС, миролюбіе, спокойство. 
Ьс(шЫдеп , успокоивать , умилостивлять, 
ущолить. 

Ьіс Я$е|тісЬідіт<Ь умилостивленіе, успокой-» 
$иргісЬеп/ довольный. (ваніе. 

Ьіс ЗиГИсЬсп()СЙ/ довольство. 

^Ѵіеѵсп, іф (Ѵоѵ, іф І)сФс зф’оѵсп, зябнуть, 
мерзнуть. 

|чч>|ЙЗ/ студеный, холодный, холоду боя¬ 
щійся, нетерпящій. 

Ьсг $гс(1„ мороэЪ. 

йЬ|гісгсіі / отзнобить, йП» 71 


_§© ( о ) Щ _ 

Ліфпсгсп / примерзать, примороживпть. 
СГ^ттеіІ/ замерзнуть, умереть сЬ морозу, 
се! дс^гісге , замерзаетъ, застываешь. 

5И)-'г іегеіі , замерзать. 

Ьсі’ $ѵіс(сІ^ болѣзнь , которая еЪ красными 
|чіГф г свѣжій ( пятнами бываетЪ. 

сф(сГ)>п/ прохладишь. 

ЬІС 0;фіГ<*>НііЗ/ прохлажденіе. 

ЬіС срокЪ. 

|гі{Ъ’П/ продлить, продолжить время. 

Ьіс §гі(Іітд/ продолженіе. 

(Ѵ<ф , веселый, 

(ѵй&ІІф/ веселый , весело. 

ЬІС § 1 'о“()!ІСІ)Ъ'ІІ , веселіе, радость. 

^П)(;І0СІСІІ/ плескать руками сЬ радости , 
радоваться. 

Ьсіб ^гіфІОСІСП, радованіе. 

|сОтт, благочестивый. 

ЬІС благочестіе. 

|гопеп ^ служить рабскимЪ образомЪ, ра« 
болѢпствовать. 

Ьсг 5гопЬіеп<І/ рабская служба. 

ЬІС ^ѴОПСС , фрунтЪ. 

Ьсс фоГФ, лягушка, 

Ьа$ ЗгоГффсгі/ ллг ущенокЪ. 

фцфс ) плодЪ. 

(гцфібаг , плодоносный, плодовитый. 

ЬіС 8тф(6аг?сй/ плодоносіе, плодородіе- 
т, рано, ранній. 

Ьсг ^т^іпд, Ьа$ ^ги^аЬг, весна. 

Ьа$ §гй()|1ис?/ завтракъ. 

Й'иЬГпісКп , завтрикать. 

ЬІС §ги()(СітЬсп , раннее время. 

(ти^еШд, незрѣлый, преждевременный. 

Ьсс ^ифе, 

лисица. 

рыжый. 

^ 4 


7 » 


_ 8 ® ( о ) 98 

ЬСГ / лисей хвосшЪ. 

Ьсп §иф$ГФй>йп$ (Тгеіфеп , льстишь. 

Ые §ііф$(фп>ап {сгер ( ласкательство , десть* 
Ьа$ §иЬег, возЬ. 

(ііЬеіЗДСІГ*/ возами. 

связыващь, сноравливать, 
пиі $и$, посправсддшюсти. 

Ъсг рѣзвость. 

Ьіс §иде, связь, слученіе , составъ. 

РФ |%еИ/ случиться, 
рддііф , пристойно, способно. 

І>іс связан іе , складЪ. 

<ж|%еп, Приводить, присовокупить. 
Ье^цдеп, придать, приложить. 

Ьіс Фсррідивд , прибавленіе. 
рІП^ріЗСП/ прибавать, придашь. 

^Сі^идсп , учредить, приказать что. 

|ІФ &СГрД$еП/ перебираться куда. 

ЬІС ЗЗсГ^ййипЗ, учрежденіе. 

ЗирддеП/ причинить, зд'Влать. 

Ьіс З и І% ип 9/ учинені’е, эдѣланіе. 
$и|'шшеи| г й$еп / связать, совокупить. 

Ьіс Зи(<ипшсп|гірп9, связаше, совокупленіе, 
(іфіеп , чувствовать. 

^ц() 1 (ніг ! чувствительный. 

нечувственнЫй. 

Ь<И$ 0с("и ^[! чувство. 

дс(й^Пд , чувствительный. 
йЬГіфІсп, почувствовать, привѣтить что 
Ьс^й()1сП/ ощупать. (У кого. 

ІиЫ’^П; весть. 

Ьіе провозъ, возка. 

Ьсг ді'фѵсг, вождь. 

ЬйЙ Зи^гІоГ)!»/ платежъ за провозъ. 

Ьсг §иІ)тапп , иэвощикЪ. 

Ьіе $йЬптд, веденіе. 

ьег Зіфгйнізеп, ФурманЪ, теліга, на кото¬ 
рой щягость возятЪ. 

73 


( о ) 

О&іЭДгеп, вывеешь, ошвесть. 

ЬІС ШЬ(і'фгЦПЗ , отведеніе. 

ОП^Ѵфгт, привесть, предводителемъ быть', 
обманывать. 

ѣеі’ 21п(н1)гсг, предводиіпель. 

Ьіе Зіп^шпд, предводительство, наста¬ 
вленіе- 

аш^геп , вывести, окончить, совершить* 
|>іс ОІиО^пшЗ/ выведеніе, исполненіе, окон- 
еіпрд&геп, ввесть. (чаніе. 

і>іс ©пГЭДптд, ввозъ, привозъ. 

еіи^ц^гсіі/ увести. 

Ьіс (?пфі()гипд,, увезен іе. 

ЬигфІ’І'фгеп , Провесть. 

йбег^Шщт , перевозить, переправлять, ули¬ 
чать , обличать , доказывать. 

Ьі? ЦеЬсг^гипз, перевозъ, обличеніе, до¬ 
казательство, улика. 

провозить, прельщать, обманы¬ 
вать. 

І>СГ ЗЗсгІзфгеГ/ обманщикъ, прельститель. 

Ь(С 2>ег|чі!)ПтЗ , прельщеніе, обманЪ. 
итГи^геп, обводить, обвести, обвозить. 
СОІІ^ибгеіі, скончать , додѣлать, совершить. 
1>іе 3}сЙ|і‘іІ)гип9, окончаніе, совершеніе. 
ИН’З^ц^ІХП , увесть. 

$иГи1)геп , привозить. 

Ые З^ГіфГ/ привозъ. 

(«Нт, наполнить. 

Ьіе ^ийс, довольство, множество. 

Ьіс §иЙцпз , наполненіе. 
йЬ^иЙеп, убавлять. 

(МрШеп, наполнять. 

йц^цГГеіі/ наполнять, исполнять. 

сі’ІпЦеп, дополнять. 

Ьн СгГиЙипЗ , дополненіе* 

е 5 


74 


Ьсгё жеребеиокЬ. 

Ьсс $тг(с , изкря 

Ьаі$ 0ііііМ)С » , искорка. 

(шйеін, блистать , сверькашь. 

пять. 

(цпЦФФ/ пятеричный. 

|Ш|#д, пятьдесятъ 
Ьай дйп^сі , пятая часть. 

(иг г за , для. 

М? ^?игсі>с г бразда. 

Ьіс З иі ‘Ф с / «трахЪ, 

(йгфіеп , бояться, 

(іф (іігфіт , бояться. 

(игфФаг, страшный. 

(игсИат , страшдивый , пужливый , тру- 
сливый 

Ьіс ЗпгфіСлпЙсіі, трусливость. 

Ье|Тігфст , бояться , опасаться. 

ЬІС $ІѴПе, ФУріЯ, Ярость. 

Ьес Іт*Г^ князь. 

Ыс §иг|!іпп, княгиня. 

(чіг{Ш), княжескій. 

Ьа$ $ш(?епфит , княжество. 

Ьсг С()иггиг(І / КурфирстЪ. 

Ьай Сфиг(йг(?спфцщ ( курфиршество. 

Ьіс ^иі*г, бродъ. 

Ьсс иога - 

Ьіс ^іфбаій, скаивя. 

С«|сіі (<ш( сш$), надѣяться, полагаться 
на что. 

ЬСГ ^и^аЙ, поверженіе кЪ ногамЪ. 

(и(5(аПіЗ/ подвергающейся кЬ ногамЪ. 

Ьсг ^іфдапдсг, пѣшій. 

ЬСГ ЗиіІЙлрІ'сп , стона , слѢдЪ, 

Ьсг ді#СІЗ,, тропка. 

Ьа$ пѣхота. 

, *>іс>» 75 


§© ( ° ) Л§>8_ 

і>кч^и(?ІЗ , четвероногій. 

$1Кі;(ід{йЗ / двоеногой. 

Ьл*) ^ЦСССѴ*/ кормЪ скотскій, подкладка. 

ЬаЗ ^ииегаі , ФутлярЪ. 

(Чйи’Ш/ кормить , подкладывать. 

Ые §иМетн $, кормленіе, 
йб^ийст , потравить. 
оисД'аисі'П/ выкормить. 

Ьсг^ШеШ/ искормить. 

©♦ 

ЬІС (ВлЬсІ, вилки. 

ЬаЗ ©абсісѣт , вилочки. 
дл{}чт, вѢвашь. 

Ьсг ©дУег , ротозѣй. 

1>сгцт$а;7еп, зѣвать. 

Ьай .^сгшпЗй^ец, зѣваніе, 
даі), крушый. 

9«(>ІтЗ/ )аЭДтд, круто. 
дйІ>пеп г зѣвать отЪ сонливости, 
дйІ>пт, киснуть. 

Ьіе ©аІИ'С, кислость, кислота. 

Ъіс ©а()ШПЗ/ кислость, 
даіапс, щогольекй. 

ѣіе ©аіапіше/ щогодьство. 

Ьіс (Ваіссѵе, галера. 

Ьер (Влі^сп, висѣлица, 

Ыс ©аідспй’*^/ время между приговором!» 

кЬ смерти и самою казнею. 

Ьег ©йІдсиГФ^спдеІ , висѣльникѣ. 

ЬІС (ВйКС; желчь. 

ЬсгдлЙсН/ огорчить. 

Ыс СВаИсгіс г галлерея. 

Ьсі’ (бліор, скаканіе на лошади, гзлопЪ. 

Зйіоріѵт < на лошади скакать.. 

ои _ 8® ( о ) 

ЬІС (5лтл(*феп ; штибель- манжеты. 

ЬІС (Вдпе, гусыня. 

Ьсѵ ©апсег, гусакъ. 

дап5, цѣлый, весь, совсѣмъ. 

Ьй$ ©йще, цѣлое. 

егдащеп, дополнить , совершить. 

Ьіе ©гдащітд, дополненіе , совершеніе. 

даѵ/ доваренный, совсѢмЪ. 

ЬІС ©іИ'Гнфс , харчевня, 
ітдаг, сырой, 
длщ ипЬ даг, совсѣмъ, 
даг піфѣ / отнюдЪ, нѣтЪ. 

Ъег (Баіѵ.пг, защитникъ. 

даголйгсП/ защищать. 

Сч'с (багЪе, снопЪ. 

Ые (ВлѵЬе, гвардія. 

ЬІС (бдгвте/ занавѣска. 

(боуп ! нитки , бѣль, сѣть. 

скверный , мерзскій. 

Ьеѵ (баіссп, садъ , огородѣ. 

Ьй$ ©йгіспЬсК, Грядка. 

ЬйЗ ©йгефеп, садокЪ, садикЪ. 

Ьсг ©йМСГ, садовникъ. 

Ьіе ©йГІІШ'еіЬ наука садовничья. 

ЬІС <ВФ, улица. 

Ьй$ ©йЦфеп, переулокЪ. 

ЬСГ <0<*(Ъ г «сть. 

дйЦісгеп, гостей принимать . потчивать. 
Ьіс ©аІТсге»)/ Ьй$ ©й(1пій^1/ Ьйй ©йрдсбоф, пирЪ. 
да|!йф ' страннопріемный. 

Ьіс ©й|1йсрГ)СІ(, угощеніе странныхъ. 

ЬІС ©йй(тсипЬГФй^, страннопріимство. 

Ьй^ ©й(і|)йи$, ? постояло й дворЬ. 

Ьес Ь г 

Ьег 
з© (© > т 


77 


Ьсс Факс, супругъ, супруга. 

(Іф даіісн, соединиться, совокупиться. 
Ьй$ ©Мег, решетка. 

дамЫп, шута представлять. 

Ые ©ац^еіср/ шутовство, алырство. 

Ьсг ©<шНег, шутЪ, алырИрікЬ. 
дешНспГФ/ шутовскій. 

Ъсѵ (баиі/ копь, лошадь. 

Ьег (Ваитеп, небо во рту 

Ьіе < 25 л$есгсп, вѣдомости, газеты 

деЪ<фгеп, »Ф іф І)аЬе деЬо^гсп, ра- 

ждашь, родишь. 

Ьіе ѲебагтиНсі’/ женскій дѣтородный удЬ. 
ЪІе ©сбіігі, рожденіе , рождество. 

ЬйЙ бебигС^іЪ -день рожденія. 

Ьй$ ©сбигіЗдІіеЬ, дѣтородный удЪ. 

Ьег ©е&Ш'гёогГ, отечество 
Ьсг ©ебигШід, день рожденія. 

Ьа$ ©еба&геп, рожденіе 
де&йгіід, природный, родимой. 

Ьіе ЗШдеЬигГ, уродъ. 

Ьіе ■Клфдсбигі, сорочка, родЪ, мѣсто. 
і»іеЬегдеЬаГ)геП/ отродишь, возродить, паки 
ра ждать. 

Ьіе ЗШеЬегдебигі, отрожденіе. 

ееЬсп , іф даЬ, іф ^аЬе дедеЬсп, дашь, давить. 
Ьіе ©аЬе, дарЪ. 

Ьсг ©еЬсг, податель. 

абдеЬеп, отдать , представлять. 

^е ШЬда&е, отданіе. 

«Н&еЬеп, подать, задать. 

Ьіе ШиСдаЬе., задача. 

«пдебеп, доносить. 

Ьіе ЗІпдаЬе, доносъ. 

Ьег ЗіпдеЬеГ/ донощикЬ. 

*«^веЬяі < выдать. 


?8 


(о ) @2 

(іс() (Гиг СІШЛЙ «подобен, называться ч'ЬмЬ. 
Ьіс Шийдлбе, расход ь. 

Ьег 5іи^сіс6сг , расходчи : .Ъ. 

(Іф Ьсдсбеп, Ъхатьнтти.приключиться. 

Ьіе ЗЗсдсЬеіфсІІ, приключеніе, 
сіпдсбси , наставить кого вЬ чемЪ. 

ЬІС €іііде6»тд, вдохновеніе. 

(іф сгдсЬеп, здаться, предаться. 

Ьіс €гдс6ипд, ідяча, врученіе. 

ЬІС €і , дсЬепІХІ(, покорность. 

Іойдсбт , свободцшь , отпустит», 
мйдсЬсп, дать. 

Ьіс ЗЗійдлбС/ приданое, 
пафдебсп, уступить. 

Ьой Эсафдсбсп , уступленіе, уступка, 
ибегдебт, вручить, уступить. 

(іф йбсгдсЬеп, блевать. 

Ьіс ЦебсгдлЬе, здачя. 

МгдсЬси, простить, окормить ядомЪ. 

Ьіс ЗЗсгдсбішд, прошеніе. 

Ьсгдсбсп^/ напрасно . всуе , туне, ппцетно, 
ЬСгдсЫІСІ), напрасный суетный. 

ШПдсбсП/ окружить. 

Ьсг ипісі'Зсбспс, подчиненный. 

Ьоѵдсбсп, преподавать, причину предла¬ 
гать, обЬлвлять. 

Ьнё ЗЗогдсбеі* , объявленіе , представленіе 
ЬОГдеЫіф, называемый. (причины, 

іѵсддсбси , отдать. 

«ЖЬсгдсЬсп, возвратить. 

$идс6сп, придать, прибавить, допустить, 
Ьіс Зидлбс, прибавленіе. 

деЬіфѵсп, ей дсЬіфгі тіѵ, приличествуетъ* 
пристойно. 

ЬІС ©сбГфг, пристойность, заплата за трудЬ 
дебіфгііф/ дебГфгеиЬ, пристойный. 
ит шШі ѵ ШЁ 'Шм < Ы і > к .. іъ', 


№ ^ 7д 

дсЬеуеп, іф бсЬіс, іф Ы» деЬіссп, пользо¬ 
вать , в’Ь прокЪ ишши. 

Ъа$ ©сЬереп, благополучіе, прокЪ. 
деЬерйф, прочный. 

деЬісдсп, чистой. 

0С0СИ / противъ. 

дгдспеіпшіЬеГ/ одинЪ противъ другова. 

Ьіе ©едепЪ, страна. 

Ьсс ©едпеі’, противникъ. 

Ьедедпеп, встрѣтить кого. 

Ые федедпипд, вспірѣтеніе , всапрѣча , по- 
ЬіТ ©сдеіфйГІ, соперникъ. (ступка. 

Ьсг ©сдеп(йв / противорѣчіе , пропшвопо- 
Ьй$ ©едепіОсіІ, противное. (ложеніе, 

дедтибег , напротивъ. 

Ъіе ©сдспШйіѣ, присудствіе. 
дедепт^гйд, присудствующій, настоящій. 
Ьіе ©едепшеіф, оборона. 

ІФ0ІСП0, іф Ь. 9С0ЙП0СП, иштн, ходить. 

І>СГ банд, походка, переходъ, 
дйпдбйг, ходячій. 

йЬдс^СП/ опг одить, отЪѢжжэпть, сходит» 
уменьшаться , успѢхЪ имѣть, 
тіі ХоЬе й6дсГ)СП, умереть. 

Ъсс ЗІЬдапд, уменьшеніе, убавленіе, 
іи Зібдапд Ьттсп, изЪ обыкновенія вытти. 
анГдеОШ/ восходить, являться, растворить¬ 
ся , исходить. 

Ьсг ЗІи^дапд, восходъ , востокЪ. 
йидфп , прятти , касаться , начинаться , 
зд: даться сродственникомъ, 
виёдфп , вытши. 

Ьсѵ ЗЦійдапд, выходъ, окончаніе. • 

ЬсдеГ)СІІ/ торжествовать, учинить. 

Ьй$ 5Йсдліідт|?, празднованіе. 

§еіс()сп6сд<5іідиіІЬ погребеніе. 

оигфл іо 


ЬигфдфСП / пройти чрезЪ что. 

Ьсг &игфд<жд, проходѣ. 
сіпдсГ>сп / войти 

Ьсг €ікдапд/ входъ, приступѣ кЪ рѣчи, 
еп(9С()СП/ укрыться, убѣжать, уйти, 
егдфсп, случиться , послѣдовать. 

ІойдфсП/ развязаться, 
тпдфсп, сЬ кѣмЪ ишти; 
пафдфсп, послѣдовать. 
пафдфспЬй, потомъ. 

Ьсг ЭйеЬегдапЗ/ захождение, западъ. 
Йбсгде^СП, перейти, пройти. 

Ьсг Цсбсгдапд, проходъ, 
шпдфп, обойти, обходиться сЪ кѣмЪ,вЪ 
намѣреніи что имѣть. 

Ьсг Цтданд, обхожденіе, 
итдапдііф, обходительный, 
шттдапдііф, необходимый. 

ЪСГдфсп, пропадать, исчезать. 

(|ф ѢСгде^сП/ проступиться, погрѣшить, за¬ 
блудиться. 

йсгдапдііф, минуемый, суетный, тщетный, 
проходящій. 

Ьіс 25сгдапд(іф(Ш/ тщета, тлѣніе. 
шиегде[)СП, заходить, исчезнуть. 

Ьсг Ипгсгдапд/ захожденіе, западЪ, поги¬ 
бель , пагуба. 

йОгдфП/ здѣлаться учиниться, произой¬ 
ти, приключиться. 

Ьсг ЗЗогдапд, Приключеніе происхожденіе. 
ГОсддфеп, отойти прочь. 

^сгдфсп, разойаіися 

}идс()СП/ скоро итти, приключиться. 

Ьсг 3 11 9 ап 9/ приходѣ, приступЬ. 
ші$идапдід, неприступной. 

Ьаё (Еифіпі; нозгЪ. 
фсі(сѵ, едина. 

№\'т, слину выпускать. ® еі * 


б€) ( о ) 0& Яі 


Зеі^егійуі/ слиноватый 7 мокротный. 
ОФ й&егдсбеп , блевать, 

Ьіс (бещС/ скрыпица, скрыпка. 

деідеп /.на скрьткіэ играть. 

Ьсг ©сійеГ/ скрыпичной музыкантъ, 
дсіі , похотливый. 

Ьіс 0сіІІ)сй, похотливость, похоть. 


Ьіе (5еі|с I дикая коза. 

Ьсг (25сі|Ы , аманатЪ. 

Ьіс (бефсі ^ плЪть. 

дефеІП , п дѣтьми бить , сѣчь. 

ЬІС @сі|?сІші<), біеніе, сѣченіе плѣтьми. 

Ьсѵ <35еі|С, духЪ. 

дсі'і'гііф , духовный , духовно, 
сіи ©сі^ПсОсг / духовной человѣкъ. 

ЬІС @Сі|Шф?СЙ, духовенство. 

6едсі|?СГП, ду.чомЬ одарить. 
йеі|!гсіф , наполненный всликимЪ духомЪ, 
разумный. 

Ьсс (бсі$ г скупость. 

дсі}М / скупишься , скупым'Ь быть. 

Ьсг ѲеіфаіЗ / скуплга. 

<КФЗ/ скупой. 
сі« 0сфдсг / скупяга. 
дсІЬ^ желтый. 

ЬІС @с16[цф(/ желтуха, желчь. 

*>4в (ВсІЬ, деньги. 

Ьсг ©СІЬбснІСІ/ кошелекЪ , мошна. 

Ьсг 0СІЬФ(?е, шкатула для денегЪ. 

ЬІС (УеІЬ^Іга^С/ денежной штрафѣ. 

0еГіт$еп, дсііпсіі, сб дсКШ/ сб і^зсіипзсіъ 

приключиться. 

тФПпдсп , худо случиться. 

0еІГеп, |ф 9а {^ (ф {;й6с ЙСЗОІІСП, стоить, 
силу имѣть. 
8 * 


ШІГ ЙІСІф/ мн г І> все равно. 

ЗііШЗ/ важный , сильный , удобный. 

ЬІе ®иШд?сй, сила , важность. 
дІсіфдііШз , неразборчиво , равно , нераз¬ 
борчивый. 

Ыс ©ІеісОдиШд&іі, неразборчивость, равность. 
енгдеііси (пт$), страдать за что. 
о(тс бгиідеіі, безъ награжденія, ДяромЪ. 
ікгдсЪеп, наградить, воздать, заплатить. 
Ьег 95егдсІ(ег, воздатель , наградитель. 

ЬІе ЙнтдеЙітд, воздаяніе, награжденіе. 

дстет, общій, просшый. 

Ьк ©СШСІПС/ общество, собраніе, вриходЪ. 
детеіиідПф, обыкновенно , наипаче , наи- 
больше* 

йетеіп|ат/ пріобычный, дружескій, обхо* 
дительный. 

Ьіе @ктет(с()а( г (, обхожденіе, знакомство, 
общество. 

депкіпГфаГіІісГ), сообща, совокупными силами- 

ЬІС (5ст|е г коза дикая , еѣрна. 

Ьа$ ©еіті|С/ Зизситй|е, похлебки, 
дспап, точно, прилежно , скупо, 
(бспеѵлі, Генералъ. 

Ьйи$ ѲспегвШ, генеральской чинЪ, генер*' 
лишешЬ. 

Ьев вспсгоІ^ІЬпійгСфаЙ, Генералъ фелдизр' 
шалЪ. 

$еі* @епеГйШец(епа«{ / Генералъ ПорушчикЪ- 
Ьег ©епсгаітфг, Генералъ МаіорЪ. 
дтс|Ь, іф дспаё, ій) Ь» йспсГсп, выздоровит*- 
«іпеё ©оГ)«сё депс(сп, сына родишь. 

Ьіе ©спс{ипд, выздоровленіе. 

0С1ШВ/ ДОЕОЛЬНО. 

$иг ©пйде, довольно. 

{іф депйдеп ілЦси, довольнымъ быть. 


♦ 
§® ( О ) ©§ 
Йеп«9(йШ/ до ольный, сколько надобно. 
ЙСПисц'ат, довольный, иного нетребующійі 
Ьіс ©епйдРат&Й, удовольствіе. 

Ьіе ©стідфштд, удовлетвореніе. 

(М) Ьсдшдси ІаЦеп , довольнымъ быть. 
Ъітдтідеп, удовольствовать , увеселит*. 

І'ісі) ъсгдпидеп, увеселяться. 

Ъль аЗсгдпйдсп, увеселеніе. 

Ъегдтіді/ довольный , веселъ. 

Ьегдиидщт, довольный, иного не требующій, 
Ьіе ЗЗсгдпйдГйш^еіі/ удовольствіе. 

Ъі1$ ФіІЙУСі'днидеП/ неудовольствіе, 
ті^оегдпиді , невеоелЪ , недоволенъ. 


:лЪс} прямый , прямо 
феѵЬеи | кожи вкдѣлывать. 

Ьсг ©сі'ЬсГ/ кожевникЪ. 

Ьіс ©егЬсгег) / кожевня , няука кожевная. 
5СІЧПГ ? 9 подлый , нискій , малый. 

Ьсітіпдсгп, умалить, уменьшить, унизить.' 
ЬІС Шеітіпдстпд, уменьшеніе , униженіе. 
0<Ч*И^ охотно. 


Ьіе (5с1|гс ; ячмень. 

Ьі< ©сгіГспдпшрсп, яіниая крупа. 

$}е|"фе()сп г еб дс|фіе1)(, сб бффеф, сЗ І)Т де/ 
Рффеп, приключишься , здЪлаться. 

Ьіс @сСфіс()(С/ дѣянія , исторія. 
ЯсрфтсіЬід, гибкой. 

Ьіс ©сГфтеіЬідМ, гибкость. 

^ С^е(фтсі&е ; уборЪ , украшеніе, 

З с ГфѵѵтЬ, скоро. 

Ьіс ©сСфПііііЬідвЙ, скорость. 

Зсрфшйі, жаркій. 

век (БереЦ, шоварищЪ, гезель. 

Г»Ф дс(с[(си , (511 сіист), пристать кЪ кому; 
в^РеЦ»д < обходительный. 

§ 2 ♦ ЬІІ 
а® (о у т 


$4 


Ьіс ©с(еШдІСІ ( ! склонность кЪ обхожденію. 
Ьіе ©е(ей(фф '(, сообщество , товарищество. 
дс|сЙ|’фф'(ІІф / обходительный. 

і)йб ($с{цш/ гзымеЪ. 

<0с|іПІ>с / домашнія, челядь. 

Ьсгё Фе|реп і'г г привидѣніе. 

дефенрефдфд, на привиденіе похожій. 
дс(]сп , оЬГ. 

»«где(Геп, іф ьегдф?, іф Г;а6е ЬсгдсОец, поза¬ 
быть. 

Ьіе 23сгдс(]спГ)СІф забвеніе, безпамятство, 
ікадсрф, непамятливый , .забывчивый. 

Ьсіб (ВфаЬ ат морской берегѣ. . 

дфеѵп } вчера. 

де|1гід, вчерашней. 

^огдеДсШ/ третьяго дня. 
дс(іт&> здравый , здраво. 

Ьіе ©.фтЬ&ск, здравіе. 

Ьаё С?>ог6|с, стукЪ, шумЪ. 

(ВсП'аубс, хлѣбъ на-полѣ, 

деибеп, оЬГ. 

йегдсиЬеП , промотать. 

Ьіе ЗЗегдсиЬипд, разпгочсніе имѣнія, мотов¬ 
ство. 

дсіѵлІ>г гѵсіг&еП/ примѣтишь, увидишь. 
дсЫфмі, доказать что кто продалЪ, же¬ 
ланіе исполнять. 

Ьіе ©епч^птд, исполненіе желанія. 

деѵніппеп, іф деѵрапп , іф|мЬс зештец, вы¬ 
играть , прибыль получить. 

&СѴ (Всіѵіип 9 Ьсѵ феіЫппр/ выигрышѣ, барышѣ» 
прибыль. 

Ьй$ Шсиніте, смятеніе, смущеніе. 

ІК’ГШІП'СІІ/ смутить, смятеніе учинить. 

Ьіс ЗЗстітіпд, смущеніе. 

85 


С о > ФЗ 


і)СѴ Сбсусі ' , коршунЪ. 

дс$іетсп, сі> дсзістг (Іф; прилично 5 при¬ 
стойно. 


ЬІС <ВіфГ, ломЪ вЪ коспіяхЪ. 

ІЗСѴ (ВісЫІ, верьхушка дома. 

с$іф»п, іф о,сф, іф Г)аЬе дедоЦГт, лишь. 


©іс^а)?/ поливка. 

Ікг ©»§, литхе. 

«Ьдіе^сп, слить, отлить, 

<Ш[діс0т, налить. 

«Ш^З^СП/ вылить. 

Ьсдііфеи, облить. 

Ьіг ФедіерШіЗ/ облитіе. 

Ые ©ПЗК^ЦПЗ/ влитіе. 

(іф сгффеп, разлиться, 
іі&егдіебеп/ перелить, полить. 

Ьеѵ ИсЬегрІі, наливка , саусЬ. 
вегдіфеп, пролить. 

Ьіе 2ІСГ9ІС01ШЗ/ Пролитіе. 

Г.ШЗіфт, перелить снова, вокругЪ облить, 
іѵсддіфгіі/ вылить. 

$идіс§гп, прилить. 

(Бі^С/ ядЪ. 

ЙІГ'іід, ядовитый. 

Ьсв ©ІСШчііФ, отрава. 

Ьсг і3і(іті(1фсг, отравіціікЪ. 

ВСІ'ЗІЙСИ , отравить, отравою окормить. 

Ьіе ЭЗегдійинЗ/ отравленіе, окормленіе лдомЪ. 
Ь<1$ ©СЗСГідіГФ лекарство ошЪ яда. 

ѢСС <5ір(Н, верьшина, или ЕСрьхЪ. 

З 11 'ѵеп I воздыхать. 

Ш)СП, пениться, кипѣть. 

. Ьег ©а(ф(, пѣна. 

^ (Зіссег ! решетка. 

8 з 
*6 ( о ) ©? 


&СР <0ІЛП5, сіяніе. 

сіять . 

(Шлв , стекло э хрустальной сшаканЪ. 

Ьег ©Іа|сг, оконнишникЪ. 

5(а|"еШ/ стекляной. 

Ьіс @(а(ііГ/ муравленая работа, 

9Іа(цгеп, посуду муравить. 

*>егдІа(ек, стеклю лф обложить. 

^сгдІаСигеП/ посуду муравить* 
діагс, гладкій, гладко. 

1>ІС ©Ш(С, гладосшь. 
дШШ, зглажияать, гладить. 

Ыс ©Іа$е, мѣсто на головѣ бслЪ волосовЪ, 
І>СР (ВІаиЬе, вѣра. (или плешЬ» 

9Іаи&еп (сіпст), вѣришь кому. 

Фсс ©Іаибелёзепо)?, созаконникЬ. 

ЗІаибід, вѣрной. 

СІИ ©Іаибідсс, заимодавецъ. 
дІаиб^йЙ/ вѣроятный. 
діаиЫиѣ/ вѣроятный. 
дІйИбПИІгЫЗ , достовѣр я ый. 

Ыс ©ІаиЬгойгЫд&І* , достовѣрность. 
Ш)іЗІ<йі6ід, легковѣрной. 

Ыс 2сіс()(дІ<иі6ід(сі( / легковѣріе, 
ѣсг ЗК'сгдІаибс, суевѣріе, 
йбсгдіаибід, суевѣрный. 

діеіф, равной, равно, гпопйіасЪ. 
дІеісЬ й($ ІѴСІШ , будшобы , какЪ. 

діеіфеп, (сіпст), іф дііф, іф ОаСе дедИфні, 
равнымъ быть, походить, с ход ну бытв. 
дІсіфСШ, равно тоже. 

Ьіс ©ІсісЭДсіІ, равенство, подобіе. 

Ьай ©Ісіфпі#, подобіе, притча, 
дісіфійт , 6у гтобы. 
дІСІфйИС, яко какЪг 

ЗІСІфіѴСфІ, однако. 
і. 
| ( 1 
37 


«судісіфеи , Сравнять, сводить, сверстать. 
ЬІС гВсгдІСІфтд, сравненіе, сверсшаніе. 


бЛРСбІсіЗ/ колея. 

дісі^сп, іф д(і§\ іф |аЬс дсдфТш, блистать , 
сіять, смѣшиться, 

Ьсі- (Я(с!Й!!С1 ' , лицемѣръ, притворідикЪ. 

Ъіс <?3(СІ^ПСІ'С!;, лицемѣрсгпво, лицемѣріе, при¬ 
творство. 

діеіссп, (ф діій, іф фаЬс щННсп, паскди- 

знуться. 

дШСфеп, по-льду кататься. 


ЬлёСбІІсЬ^ членЪ, сосшявЪ, удЪ. 

ѢІС (?НіеЬегІі:лік%ІС, ломЪ ВЪ составахъ. 

ЬлР 6Ііфша(?, членѣ. 

<5ІІСЬІѴСІ(С, по членамъ. 

^гдІіеЬеШ/ разрушишь, по частямъ разобрать. 
ЬІе ЗегдПсЬСПШ;) , разрушеніе, разобраніе по 
частямЪ. 

дііттсп, тлишь, 

Ьсі: (Шиірі 7 , учтивость. 


дііщрріф/ ласково, вѣжливо, учтиво. 
Ъептдіітр^еи/ ругать , безчестить , безче¬ 
стно про кого говорить. 

Ьк ЗЗсгшідіітрГшіЗ / руганіе, безчестіе. 

Ьіс (5іосІ?е^ колоколЪ. 

Ьай ©Ішіфт, колокольчикъ. 

Рсг ©ІСісЕнеГ/ звонарь. 

СіС <БіоЦе, толкованіе, истолкованіе. 

ѵ ЙІОІІШ'СП, толковать, истолковать. 

0іс Ьіс ©Ыфеппс , насѣдка. 

. ЗІШІен, д1цй(с11 г клохтать, кудахтать. 

! щаетіе. 


бІціІСП/ сР дІйЛ ШІІѴ удаешься, поіцастлисить- 
бІИСЙіф, іцасшливый, і^астливо, (с*. 

§Іис?СсІід, щастливый. 

8 4 *« 88 


? € ( о ) 5% _ 

ЬСГ ©ІЙС^ІчДО , щастпіе. 

Іні$ ©Іис^іпЕ)/ щасшливой человѣкѣ. 

Ьег @(иС?Шип[ , ф , поздравленіе. 
д1ис?ппт(с()еп , поздравлять. 

Ыс &1йсЦйіфіі/ щаст*е, благополучіе. 
ЬедІисРеП/ благополучнымъ, щастливымЪ у- 

ЧИНИПТЬ. 

ЭСШідІйсЕеі?/ вЪ неіцастіе припили, нещасщли- 
вымѣ учинишься, 
дішт, раскалишь, раскалишься. 

Ые ©Ьй, жаръ. 

Ыс @Ьіф(ишіе, жаровня. 
і)ІС < ?)ПАЬСв нилосшь. 

діКІЫ'З, милостивый, милостиво. 
йедіыЫдеП, вЪ милость принимать", пожа¬ 
ловать. 

Ые ЙедімЫ'дітд, пріятіе вЪ милость, по¬ 
жалованіе. 

Ьлё <35оІЬ , золото. 

(ХоГЬсп/ дйІЬеп, золотой. /— 

Ы’Г ©иІЬеіІ, гулденЪ. 

«бсгдцІЬт, позолотить, вызолотить, зе¬ 
ло томЬ наводить. 

Ьіс Ис&сгдй&ипд!, вызолоченіе. 

*■ ЪегдиІЬс»/ позолотить, вызолотить, золо- 

том'Ь наводить. 

Ые 95егд4(Ьшід , вызолоченіе, 

доппеп, ненавидишь. 

Ьіе ©ЦП(!/ благосклонность. 
дші'Іід, благосклонный, благосклонно. 
ІШЙдопіш?, завидовать. 

Ые зависть, 

ьсгдоітеп , позволить. 

Ые ЗЗсѵдіт^/ позволеніе. 

Ыс 33сгдші|!ідітз, пздлолеіяе. 

&СС ©Йп(Шид , вЬ милости находящейся. 

Ьс? (&ОХІ, поопка. (0О!"*7 


г‘ -*а і'п'ЪіЬЧ-г' / 


89 


(&0П, Богіэ. 

Ьег @оНе$Ыеи(І, служба божія. 

Ьіе ©оНефгф*, страхъ божій, набожности, 
дойс^игфгід, набожной. 

Ьег ©ойе^деіе^гіе, богословЪ. 

Ьіе ©оііеёдсІагіОсіі, богословія. 

Ьа$ ©оііе^аш?, храмъ божій. 

Ьег ©оКе$Іа|ісгег , бо гохульникЪ. 

Ьіе ©оНсШіІептд, богохуліе. 

Ьіе ©оМей^фіСІджд, попущеніе, няслаи'іе 6 ожіе. 
Ьіе ©Йетп, богиня. 

Ьіе @оШ)еіі/ божество. 

д&Шф, божеской , божественный. 

Ьіе ©йШіфІеМ, божество. 
доМо#, безбожный. 

Ьіе @о#Іо{ід(еі( , безбожіе. 

9Оіі(еІІ0/ благочестивъ. 

Ьіе ©ойіейд&й, благочестіе. 

Ьег 216доі(/ идолЪ, кумиръ, болванЪ. 
0бдсШ|с() , идолопоклонническій. 

Ьіе ЭДбв&іегер, идолопоклонство. 

Ьег ©і^іе, идолЪ. 

ЫЩйШѴП/ за бога вмѣнять, или обожать 
і кого. 

Ьіе ЗЗегдойептд,. обоженіе, 

З^всп, оЬГ. 

(іф січ^еИ/ увеселяться, забавляться, 
СГд^Цф, веселый, утѣшный, забавный. 

Ьіе ©ч)(5§Ііф&І(/ увеселеніе, забава. 

Ьіе утѣха, забавленіе. 

дглЬсп, іф дшЬ, іф (;аЬе дедгаЬеп, копать. 
Ьѵій ©ГСГб< могила. 

Ьег ©габеП/ ровЬ. 

Ьа$ ®га6шаГ)(; гробница, монументъ. 

ЬіТ ©габтсі^І/ гридоровальной инструментъ. 
9° 


Ьсг Ѳга6(!сіп, камень надгробной. 

Ыс ©гиЬс ; яма. 
йбдГйЬеП/ откопать. 

аи^гаЬеП/ выкопать, вырыть, подкопать. 
йиЗдгйбсП/ выкопать. 

ЬсдГйІ'СП, зарыть, погребать, хоронить, 
йй# йсдг^біПі^, погребеніе. 

СІпдгйЬеп, вкопать, закопать вЪ землю. 
ъегдгйС'СП,- зарыть, 
мтдгйбеп, перекопать, взрыть. 
шИсгдгабсп, подкопать. 

&СІ' СВгаС>^ градус!) , степень. 

Ьсдгй&ісгек, достоинства лишить, отЬ че¬ 
сти изринуть. 

Ьсі* (№Ч*Гг графъ. 

Ыс ©га(ііш , Графиня. 

9га(Ш) / Графской. 

Ы? <$га(ТфаГ* / графство. 

0гат (суп, ненавидѣть, враждовать. 

Ьсѵ Ѳгат, кручина. 

(іф дгйШСП, кручиниться. 

ѣіс (тлттдпсі 1 , грамматика. 

ѢІС фѵдпдСе, гранатка. 

Ьсг ©ГйПйЫгсг, гранадерЪ. 

Ьсі* ©гапй(др(СІ, гранатовое яблако. 

$ІС С0ГАП5С, Граница. 

дг<5п$сп, ДП СИРй#, граничиться еЪ чеиЪ. 

Ьіс ©ГйП$(е(!ітд, пограничная крѣпость. 

Ьсг ©гаіфПйфбйГ, сосѣд'Ь. 

Ьсг ©сап^сіп, рубежЪ. 

ОПдсФіЗСП , граничить чѢмЪ. 

Ьйі'Фгтрава. 

Ьй$ ©гсЗфсп, травка. 
дгй|Іф*/ травенисты. 
йгй(си # траву Ѣсть. 

ііс 


9 * 


8® (о) ____ 

ЬІС ©гаЗтйсГе, дергачъ, карзстель. 

ЬІе фг&ГС/ рыбная косттэ. 

дгбііфі, КОСЩЛИВОЙ. 

с?ѵаи / сѣдой 
0ѴЧШСП/ её 9Ш1СС ІШ, гнушаться, брезго¬ 
вать. 

Ь<1$ ©ічшп, гадливость. 
дгаи|ат / лютый, свирѣпый , безчеловѣчный* 
©гаи|ат^сі(/ лютость, звѣрство, безче¬ 
ловѣчіе. 

дш(чп, іф іф ^йЬс дезт^сп, хватать. 

дГСІфф / ^ОІІ&ЗГСІбіф , рукоеМлсотый. 

Ьег @гі(Г/ схііачекіе, грифѣ, руковятка. 

ѢСГ ©гііТсІ , грифель. 

ШідіЧіГсп, захватывать , нападать. 

Ьсг Шпді'ііТ/ наступленіе, нападеніе, при- 
ОсдгСІчи , понимать, пастигать. (ступѣ. 
Ьедмфф ! понятный, понятно, постижимо, 
ЬСГ ЗЗсди|Т / понятіе. 

ЬСГ 3(К&сдп|В содержаніе, 
сіидсфеіі , сіпеп Сіидгі^фик, въ чужое дѣло 
вступать. 

Ьсг €'Іидгі(Т, вступленіе вЪ чужое дѣло. 
СічфСіГСІ!/ ухватить , захватить; 

ЬіС Шгдссі^іпд / ухваченіе. 

(іф ікгдічі(чп , обижать кого , насиліе чи¬ 
нить кому. 

ЙОгдт^сП , предвоспріять. 

иттгдгсіфф/ безъ пред осужденія, не вЪ 

5«дгсі(чП/ прихватить. (указѣ. 

Ьсі’ (Бгсіе , сѣдой. 

дгс^ііф, звѣрообразный. 

ЬІС ©гсІНісГ^сй, звѣрообразіе, 

(Бшісі, мерзость. 

ЗссцПсй / мсрзскій. 

&« 
9 2 ^3 ( о ) 

_ -/ _ _ 

і)еі' (бпефс г ГрекЪ. 

©псфонйшЬ, Греція. 

9ИСфі(ф/ Греческій. 

Ѣеѵ <бпс2/ крупной песокЪ. 
дѵіс(іф(/ пещанный. 

ЬІС <&ѵШ, сверчокъ. 

І)СІ’ (бѵІНИП ! ярость. 

дѵіттід/ яростный , лютый. 

ЬаЗ 01-ітшсп, рѣзЪ вЪ животѣ, 
егдгітшеп , разъяришься, жестоко осер¬ 
дишься. 

&СІ’ <Е»тЬ, шолуди. 

дгіпЬіфі/ шодудивый. 

дгоЬ/ толстый, $1'оЬ (М0ІЙШ, грубый, 
неучтивый. 

дгбЪііф/ грубо , невѣжливо. 

ѣіе ©ГОІфФ , грубость , невѣжество. 

&СЕ <35іоК/ злоба, зависть. 

І)сГ (ВгоГФси, грошевикЪ. 
дѵо|}/ великій. 

дѵоо’йф^»/ почитать. 

Ьсг ©гоеЪтІс, одутловатый. 

Ьсг ©гс^с^од, великій ГерногЪ. 

Ѳгогфегіедфшп, великое герцогство. 

$сг бгос^ор^, Сольшоголовой. 
дгобЪшфйд , всликомочный. 

Ьсг ѲѵоЗтаиІ, широкоротый. 
діч'0пшіТ)ід , великодушный. 

Ьіе ©го^шифід^сй/ великодушіе. 

ЬІС ©гойтшНСР, бабушка. 

Ьег ©го^Іргефср, хвасшунЪ. 

Ые ѲгоЙІргсфсгсі)^ хвастовство. 

Ьсг ©І’ОЗфІІЙП, СултанЪ Турецкой. 
дГО^фнП/ хвастать. 
дгоеЪличЪф/ дѣдовскій. 


93 


Ьсг ©гойвайег, дѣдъ, дѣдушка. 

Ьсг ©ГОвОДІСГ/ великой Визирь. 

Ме ©г^е, величина. 

Ъегдго^егп, увеличивать, умножишь. 

Ьіе 95егс)пУ§ешпЗ, увеличивайте. 

Ьіе (бгоПХ; грошЪ. 

Ьіс (бпіЬе , яма. 

Ьа$ ©гйбфеп, лошка, мѣсто подЪ грудью. 
Ьіе ©ГЦ^, лма, пеіцера. 
дгЙ&СІП, доискиваться , трудное и непо¬ 
лезное снискивать, 

&СГ ©гибіег/ сннскатель трудныхъ и пу- 
стыхЬ вс иг, ей. 

ПйфдпібеІП/ доискиваться. 

Ьсг (ВѵиттсГ/ трава послЪ кошенія раждаю- 
щаяся. 

дѵйп і зеленый. 

9ГШ1СП/ зеленѣться. 

ЬСІ’ (ЬпшЬ, основаніе. 

дпжЬЬой весьма худый, элый. 
дпт&деІеГй’і, весьма ученый , основательно 
ученый. 

дптМісІ), основательно, твердо. 

Ш І&гйпЫІфШ/ основательность. 
дтпЫоЙ/ бездонный , безосновательный. 
Ьсг @птЬі'і|Ъ планъ. 
дгйпЬеП/ основать. 

|'іф дгиііЬсп, утверждаться. 
і>ІС ©ГітЬ|иррС/ всякая нечистая вода, сте¬ 
кающая вЬ кораблѣ. 

гтсгдгйпЫіф , бездонный, неизыскаемый. 
сгдшпЬсп, вывѣдать, изслѣдовать, 
дгітзеп, хрюхать. 

Ьаеі ©гип^сп, хрюханіе. 
дш(Цеп, поздравлящь. 

Ьср ©шй, поздравленіе. 

Ьед» 


94 


Ы) ( о ) 


бСдпІЙСП / поз лравствовать. 

Ьіс ЯЗедги^МИЗ/ поздравленіе. 

ЬІС (Ві-т^г «рупа. 
дмсЬт / глядишь, 
дитті, гумми. 

ЬІС (бш^е, огурецЪ. 

Ьіс фг.гдсі/ горло. 

дпгдсін, полоскать горло, 

дттсп , ворчать. 

ЬСС Фиіі'/ пояеЪ, поясникЪ, 

Ьс’Г ©йгІсГ/ лолсЬ. 

Ьсг ©тѣіег / поясникЪ. 
дідіѣеіі, препоясать. 

ШПдйгГт, опоясать. 

0 ПС/ хорошій. 

Ь«$ @иС, имѣніе. 
дпСйеЬСеп, благоеоизйолиійь. 

Ья$$ ©иГафСеп, мнѣніе. 
диСбсрпЬШ/ блвгосонзволить. 
дцГЬипсІѴп , благосоизволить. 
дц^еі^оп, за благо почесть. 

ЬІС ©ІІІСГ, пожитки. 

Ьа<* 6ОД(П , малое имѣніе, собственная де- 


ревнишка. ^ 

Ыс @ц (с, доброта, благость. ; у 
Ьіс <*Шід?СЙ, благосклонность. 
дй(ід , благосклонный 

«пдмеід (пфясп) неблагосклонный, противно^ 
неблагосклонно принять. 

Ьіс ©иГІ)Сі(, доброта. 

дійСядсп іи г СПѴЫЙ, поручиться за что. 

ЬІС ©и(фИ, благодѣяніе. 
ди(фй(І9/ благодѣтельный. 
діШТ)ПП , Добро Дѣлать. 
диГтіШд, добровольный, охотный. 

ЬІС охота. 

( О ) ©3 


95 


ЗІМіф, пріятный, ласковый. 

ЬсдГйідеП, умягчить, 
ъегдіііеп, воздашь. 

йсі’ фуре, гипсЪ, жженный адабасіпрЪ. 

дррСсгп, ГИПСОВЫЙ. 

дррСсіі , гипсомЪ подмазывать. 

. . 

1>лЬсп, іф {)(Ше, іф Г>аЬс зффі, имѣть, я 
имѢлЪ 

Ьіе фаа&е, имѣніе. 

()а6&йр ИКІ'ЬСІІ, поять, овладѣть. 

Ьіе фааЬ(Ѵ(і<)Гей, пожитки. 

(хтЬ&йбеи, іф (тпЫтбсіе, владѣть, управлять. 
Ьіе фапЬфаЬе, ручка , руковятка , стебель. 
ЪОфі&еіІ/ намѣриться. 

Ьа$ аЗоіфабе », намѣреніе, 

ЙиффйбепЬ, достаточный , богатый. 
^а<#еп, крюкЪ. 

Ьай #<ШфеП, КрЮМкЪ. 
рф аи()а!сіІ , крюкомЪ захватишься, эаце» 
питься. 

Ьеі* ЗВіЬсфлай, крюкЪ. 

ѣйб «э<ш* , еолосЪ. 

^лагіфі, волосастый. 

І)й«гНеіи , подробно. 

Ьіе фшІос&Г/ кудри. 

Ьіе фдйГ$ 0 (ен , свалявшіеся волосы, 
фаагеп , аолосяный. ■ Л Л»' 1 • 

Ьд$ І^Дгфеп / волосокъ, 
йіфадмі/ отлинять. 

овесЪ. 

ЗДіфг, ястребѣ. 

Ьіе фаЫфта|е ( покляпой но<Ф* 

№ <алЬіе, пЛашь*. 


йлФеп, 


дб 3© ( о ) ©8 


рубить, сѣчь, поеѣкать. 

ЬІС фйС?С, мотыка , кирка. 

«Ь^ЛіІеп, отрубить. 

<шй^>«с?м , высѣчь, 
гтфайеп, вокругъ отсѣчь. 

Ьефліісп , засѣкать. 

Ьай 2>сгГ)іК ?, засѣк'Ь. 

$сг()<іігп / разрубить. 

Ьег фсі#егПпд , Ьай .^ас^/ѴГ/ сѣчка для скота. 

ЬСС *ойЬсг / ссора , споръ. 

Г)Пі»СПІ , ссоришься. 

Ьег фаЬегег, спорильщикЪ. 

Г)аЬегГ)л|%!3, спор л ивы й. 

Ьай фаЬет, эдорЬ, споръ. 

1)л(ссп г торчать Ш’ іЧііЧѴо ^(ІрСИ, за что 
поручиться. 

Ыс фф, стража. 

Ьсг аЗсгІріІ^С/ темница, краулЪ. 


Ьсс ^адсі, градъ. 

СЙ (>адеК, градЪ идетЪ. 
флдеі:, сухощавый. 

Ьсі’ ѵ>йі?сг, соя. 

Ьес 4>лЬп г пѢіпухЪ. 

Ьсг ф лбишЬз! (у пѣгпушей подбородокъ. 

Ьіі ффпп&МШП, гр.бень пѣтушей. 

ЬЯЙ і?д^пепзс(фге»; / Пѣніе пѣтуха. 

■ Ьсг фсфіІГСІ)/ рэгоносецЪ, му щи и а, которой 
имѣетъ .жену иевѣрну. 

Ьсі' святая роща, роща. 

1>йІЬ , половина 

1)іі[6ІГСП/ на-двое дѣлить пополамъ дѣлить» 
ЬІС фліре, половина. 


( госдеп) ради, для, ЬсіпсфаіЬси, тѣ- 
бя ради. 

ЬІС *эл1(т 1 недоуздокъ. 

Ьсс 

& 


97 


Ьсі’ ѵ^аК | голосЪ, звукЪ. 

СЙфаШд , единогласно, единогласный. 
тЩШ$, несогласно, несогласный. 

ѣіс ъаііе, паперылѣ. 

Ьсі* ^аіт^ стебель, стволЪ , стержень. 

Ьа$ фаітфси, сшболикЪ. 

Ъсс 1^а(0 , шея. 

ЬлЗ ^аІйЬстЬ/ ошейникъ. 
фаШгсфспЬ/ опасный. 

Ьай фаі^сііеп, стулѣ. 

Ыс фаЬЙеМС, цепочка на шеф. 
файз^атд, упрямый. 

Ъіс ^аІй(!аггід?еі(/ упрямстшю. 

фаігеп, іф Щі, іф І)аЬс дфаКеп, держать, 
л держалЪ. 

раігшафеп, установишься, 
ѣіс фаШшд, держаніе. 

ЛІфлІГСП, воздержать. 
йіфФіеп, придерживать , принудить. 
«ифаІіеП/ удержать, (іф яифйКеп, пр. бывать. 
4>СГ 2 !иКспфл!і, житіе, пребываніе. 

(ШбІщЪсп, выдержать, вытер п тг>. 

ЬфпНт, содержать у себя , содержаніе. 
ФфаШшІЬ ящикЪ, чуланѣ, мѣсто для 
сохраненія. 

(іф ьоі'ѣе^аіссп/ что себѣ выговорить, 
ѣсг ЗЗогбфоІі/ изЪемлсніе, іыюворЪ изЬ чего. 
Ѣсіффаііеп, содержать , сохранить, 
«ііфйііеп, уст ть , удержать, не додѣ- 
лдяши остановиться. 

фті, удержать, воспрепятствовать. 

Ьай @фаК, жалованье, 
ітдфлігеи , негодующій. 

(іф іпнфйІКК / из Ъ дому не выходить, 
пафіщіім , поддержать. 

Я'ф ѣсфиКсн, вѣешься. 

(і і Ш 


«а ( о > ©і 


9 $ 


Ьсгё ЗЗсфІІСП, содержаніе, состояніе, 
«офіікп, представлять , предстановить. 
«мЬефІісп, эдсржать. 

МПІСѴ&аІКП, кормить, прокормленіе давать, 
содержать. 

Ьег ІІШсфІе, прокормленіе, пропитаній, со¬ 
держаніе. 

ІИМ'СПфІССП, удержать, утаить. 

Щіффіісп / хорошо поступать , хороша 
вѣешься. 

Ь<И$ ©оДОьеіфйКсП/ постоянство, 
ііфлиеіі, не ростворишь не розжимать сЪ 
кѢм'Ь вмѣстѣ держать. 

Ьсѵ і^атсп, уда. 

^ашікО/ ядовитой, завистливый. 

Ьсѵ *<эдттеІ, скопецъ, кладенный бараиЪ. 

Ьсѵ ѵ^аттсѵ , молошЪ. 

()Птшеі'И , молотомъ бигль. 

Ьіс ^лтЬисѵс , шиповникъ, ягода. 

Ые і^апЬ г рука. 

Ьа$ фапЬбиф’, записная книжка. 

Ьо$ фг.Ьфеп, ручка. 

ЬоЗ ф<тЬсі|еп, желѣза, которыми руки скв- 
вываістЪ. 

Ьсг фе.пЬсІ/ торгЪ, дѣло. 

ІщпЬсІп, торговать, дѣлать. 

Ыс фйИЬСІІФЙ/ торговля. 

(щпЬІІф/ способный, пригодный. 

ЬІС фйпМшід, купоне; тво. 

Ьоеі фппЬ)^, рукомойчикЪ. 

Ьіс йапЬдсІобмі^ Ьаё фапЬдсІцбЬе, рукобитье мЪ 

обѣщаніе. 

Ьа$ фапЬдсшспдс , драка. 

ЬанЬдсшсі», вЬ дракѣ. 

ЬйпЬдгеіПіф/ очевидно. 

ЬіЧ” фйПЬЗГІІ 7 / рукоятка, искусство. 


99 


_& 3 ( О ) _ 

Ьіе фапЫ)а6е> рукоятка. 

$<шЬГ;а6сП/ защищать. 

Ьсс фапЬЬіб, корзинка. 

Ьсг ф<то{и$у цѣлованіе рукй. 

^стЫЛпдеп , помогать 
Ьіс ^<№Ь(с<{Шід , руководство. 

Ъіс 35апЬтйГ)ІС/ ясорновы. 

Ьіе фапЬгеісЬипд, подаяніе. 

Ьег фапЬГфІОД/ рукобитіе. 

ЬІС ^апЬГфгі^/ записка. 

Ьсг фапЬ|с1)иЬ/ перчатка* 

^апЬфісгсіі/ торговать, бѣситься» 

Ьіс іранЬфісгітд, промыслѣ. 

Ьіс ЙапЦцсІе 7 утиральникѣ, рукомойникѣ» 
Ьа$ фапЬШф, утиральникѣ. 

Ьсг фаиЬш^фдсг, хиромашпякѣ, 

Ьіе ^)апЫьа()фдст; , хиромантія. 

ЬйЗ фсшЬЮСф мастерство , ремесло. 

Ьсг ^апЬшеГЙШОІШ. мастеровой человѣкѣ. 
Ш)<шЬсіП , окончить, совершить, 

ЬІС Ш)апЫшід, сочиненіе 
Ьс^апЬІдсп, вручить, руками обнять. 
еііфапЬідеп, вручить. 

СІдсп^пЬІд , собственно своими руками , 
сво?ручно. 

ПіІёЬапЬеІи, беззаконничая! , худо Вѣ чемЪ 
поступать. 

Ьіс ЭДіефпЬІипд, беззаконіе. 

Й6сг^апЬпсГ)ШС11/ преодолѣть, пересилить. 
*>сгГ;апЬеІн, продать. 

Ьсг ЦіНег&ЛпМег, посредственникЪ. 

Ьіе ШиефшЫітд / посредствіе. 
йог&анЬсп |рп і вѣ готовности быть , при^ 
судствовашь. 
конопля, поскань. 

^ПГСГП, конопляный. 

ЬСГ 3)ап(Ішд , коноплянка. 

& г Ьлт 

ІСО 


8 Й ( О ) $3 


І>ап0сп ; іф I )Щ, іф \)С[Ьс йфѵіпдси, висѣть* 
рапдсп, іф повѣсить, висѣгпь. 

ЬСГ фа 11$/ висѣн'іе. 

Ьсѵ фапдіѵчіфкг, паникадило. 
аЫ^аидеп, зависишь, 
аіфаидід/ зависящей, покатый. 

Ыс ЗДапдІіф^сі*, зависѣніе. 
лирОлидси, повѣсишь. 

ЬСГ феіЙСГ, палачь. 

Ьсрапдск, обвѣсишь , зацепишься, обвязаться. 
сф!идеп, повѣсить, рф сфешдеіь удавиться. 
1ЫфГ)ЛПдсП/ вдаться во что, не воздержаться, 
іпчфсіпдеи, допустить, дозволить. 

І>а3 $еф4идийр, судьбина ? рокЬ. 
ипфапдек/ обвѣсишь. 

Ьсг ІІафапд, занавѣсЪ. 
ічпфешдсп , предвѣсить. 

Ьсѵ ®ог[>апд , занавѣсъ. 

$іфапдсп , завѣсить. 

йіс $>аф г цитра, арфа. 

ІНТ *>»ѵт г скорбь , печаль. 

рф (4гШСИ/ печалиться, 
рф аіфаппсп , изпеча литься. 

ЬІС ѵ>итотс ; (іп Пт ЭДиГісО, согласіе, (вЪ 

музыки), сходство. 

"Ш &лѵп, моча. 

И'іісіі, мочить с «г. 

Ьіѵ* фшіГіЗІич', канальчикЪ, которымЪ моч» 
идетЬ, 

Ьіе ф<ті|?гсп<к, заперъ мочгі. 

Г>(Т <длѵпі(с1>; лата 
Ьагті , ждать. 

Ьфтч'іі, пребывать, 
усфтччі, пребывать. 

Іѵдт г твердый , жестокій. 

(ыгфеіібз, ослушиый, упрямый. 
ЮІ 


(нШМЫд, запорЪ вЪ животѣ, 

(вгйіасіід , упрямый. 

^іс фаѵіпасіійіеіі , упрямство. 

1>иѣеп , твердымъ здѣлать.. 

ЬгЧ §о.Ш , твердость. 

{,411‘ШсІ)/ твердоватый. 
оЬ[)аг(ец, укрѣпить. 

1>СГ()СГ(СИ / ожесточить, 
ьіе 35сгрѵ(ітд , ожесточеніе. 

|?аг|сі) і оЬГ. 

і?сг()<п*ГФ^П/ ЫеЗВітЬе і>сгГ)аі‘(с()^ рана подсохла. 
Ьіе хісГі/ПгСфип^/ подсушен іе. 

баі? ^аѵ$, смола. 

§Щіфі, смо л оватый. 

^аГфсіі/ поймать., ухватить. 

Ьсг фа(фсг ; приставѣ. 

* сгГ;Л)"фт, ухватишь, схватить. 

Ьес <эф ь заицЪ. 

Ьсій фарефшт , рябчикъ. 

Ьіс і$а$іЩаиЪс орѣшникъ, орѣховой кустЪ.. 
Ьеі’ фаірсі*. мотовило. 

версіи ! мотать. 
а('()іі(рс(п / смотать. 

<тб)феГп, намотать. 
ѵСІ’ флр / злоба , ненависть. 

дуренЪ, скверный, скаредный, не¬ 
пригожій. 

Ьіс фарііфіеіі, непригожество. 

ЬСІ’&НІ;*, ненавидимый. 

скорый , ЕСПЫЛЬЧИВОіЙ. 

Ьі< спѣхѣ, скорость. 

Ьіс фаршей, скорость, вспыльчивость. 

$ЖРфсІп г ласкать, льстить. 

ЬсіТ)йС|‘фсП ?, ласканіемъ испортить. 

Ьіс 23СгбФ(ф<ЙІ-Іі0> изпорч.'ніе мнимою«о?ов?ю. 

@ з Ив 
*йй Шѣ іИнжй - ^4§1І /’ 

102 


!© ( о ) ©§ 


Ые -АаііЬс / шапка, чепчикЪ. 

Ь р іроиі'фсп, чепчикЪ , хохолЪ. 

ЬІС фаи6і| , гаубицЪ. 

Ѣсг і^аіісЬ, дыханіе. 

фаифсп, дыхать. 

^аиеп/ іф 1)іеЬ, іф {). дфдисп, рубить , сБчь,. 

ЪІе фоне мотыка, кирка. 

Ьсг фіф / сѣчь , рубленіе. 
дОДацеп, срубишь, 
дшфаисп , Еырубить. 

Ьеіуаиеп, обрубить, обсѣчь. 

(іф Ыіі’ф&аиеи, сквозь непріятелей пробиться, 
паф^лині/ за бѣгущимъ гнаться вЪ погонь , 
за непріятелемъ гнать. 
піеЬефдиеп л порубить, 
ітфаиеп / срубить, 
бсфацсп, засѣчь, засѣку дѣлать. 

$ефсшеп , разрубишь. 

1»СѢ <э<лі^ куча, множество, толпа. 

Г)Сир<), многочисленный. 

{щіфеп, умножить, вЪ кучу сгресть 
раб фоиГФт, кучкз. 

І)ди(стѵсі(Ѵ, кучами. , 

тіфаіфт , накопить, в’Ь кучу сбить., 

іФефіиіеп, отлготать. 

Ьіс ИсЬефофпд, отягощеніе, 

йсг ^аѵеп, гавань. 

Ьаб^аирг, голова. 

Ьіс фдирЪФОф*/ главное намѣреніе. 

Ьсг ^аиртгііФсІ , знатнѣйшая глава, важнѣй' 
шее вЪ дѣлѣ. 

ЬІС фтфібіпЬс, сбвяска головная. 

ЬСГ фтірфсіпЬ, главной непріятель. 

ЬСГ флирфіі?, головная мокрота, катар- 
въ головѣ. 

Ьй$ фаирфаас, волосы на головѣ. 
I© ( С ) ©8 


103 
главной пункшЪ. 


Ьег фсШРЙаГщГі, знатнѣйшее содержаніе. 

Ыс фаиргёігфе, соборъ. 

Ьлй фаирЙйЦеп, подголовокЪ. 

Ьег фаиріттт , капитанъ. 

Ьіе фстреташіІМіе, капитанское мѣсто. 

Ьіе фапререфп , первая персона. 

Ьсс фаирірипф, 

Ьіе фаирффе, 

Ьа<$ фацрцьагііег, командующаго офицер» 
квартира , главная квартира. 

Ьсс Іраир{(с1)ііиіс ?> главной убор'Ь. 

Ьіе фаи|>е(!аЬ*, главной городъ. 

Ьаеі фаирфіс?, глава. 

ЬО'І ірапрпчтЬгссЬеп, важнѣйшее переступле. 
ЬаР іраирітеѵс?, главнѣйшее дѣло. (ніе. 
Ьс&аирееп, тверждать, спорить , владѣть. 
еЩраирСсй/ голову отрубить. 

Ьіе ©іфаиріШЩ, отрубленіе головѣ. 
й!ч’Н)<шр(, вообще. 
аіІ0/ домЪ, 

Ьа^ фяиіЗЬгоЬ, домашній, ржаный хлѣеГЬ. 
Ьа$ фааЗсті}, домашная бѣда. 

Ьіе фашфаи, хозяйка 

Ьег фаФзспоіТё, вЪ дому принадлежащій, 
ЬлЗ фйШ$де(тЬе, челяденцы. (домашніе. 
Ьег фаи^аКег, управитель. 

(НШефлІІСП, домЬ весть. 

ьіе фйи$&аІ*Шід, веденіи доме. 

Ьег фаиЭДегг, хозяинъ. 

Ьег фткФсфг, рябЪ 

Ьіе фти$тапп#о|Ь простое кушаніе. 

Ьіе фті$ти«ег, хозяйка. 

Ьег фтгёгаеіъ домашнія вещи. 

Ьіе фаиЗфйг, двери у дому. 

Ьсс фтівьаіег, фтгёингЯ) хозяинъ. 

Ьа$ ф<т$и>е|еп, домашній. 

Ьег фоц$|ІП$/ наемныя деньги э* ДОМЪ. 

© 4 


Ьіе 
Ю4 


( о ) 


ЬІС фаи^ифе, домашнее наставленіе. 
Г)«шШф, воздержный, умѣренный. 

Ьіс фашНіфГеіС, умѣренность , воздержность. 
Ьл$ фйшЗфеп, домикЬ. 

Г)ЛИрсі'СП, бѣситься. 

ЬдЗ фіМсфіів/ заднее строеніе, задней 
Иефш(еП, испортить. (дворЬ. 

^ай ЗЗтфаий/ сѣни. 


і>іс 4>лМ/ кожа, 

ЬйЗ фйигфсп, тонкая кожа , кожица. 
()«ШІ<Ь слоистый , перенончитый. 

Ьіс ЗЗыфйІЙ, крайняя плоть. 

$СѴ &сіЩ'Ь і нечаянный случай. 

^а^аѵЫгсп, отважиться. 

1)сЬсп; іф ІфЬ, іф Г;аЬе де^оЬси, подымать. 

ѵ ЬІС феЬаттС/ повивальная бабушка. 

Ьсг ЙсЬсЬйит, Ьсг фсЬф рычагѣ. 

Ьсс феЬсг, насосЪ. 
оМ)С('ОИ/ снять. 

«ифЬеп, поднять. 

«іфйЬсіІ/ воз ышать. 

Ьіс (Гфіншй, возвышеніе., 

ЙбефЬсп, облегчить. 

рф йЬсфбсп, возгордиться, величаться. 

Ьіс ЦсЬсф&иПЙ, спѣсь, воэгорденіе, гордость. 

Ьсѵ ШфсЬсг, создатель, авторъ, зачинщикъ, 

издатель. 

рф Ьсфбсп , пересаднться, 

1>сІп\п|ф г Еврейскій. 

ЬІС ^сфсі; чесалка, гребень, 
рефсІП, чесать, хулить. 

Ьсѵ ^сфс, щука. 

Ілсс^сп, распложать. 

ЫС фсФс (СІІІ 9ПІПСГ Зліт), гряда терновнику. 
ЬІС і?ССбе, заводЬ пшицамЬ или другой живо- 
тины кЪ разпложенііо. 
шмшнаншнИІНі 


КЗ ( о ) ©5 


іо5 


дц^СЙСП, высаживать. 

^ССГ/ войско. 

ьсг фсег$Г)гег, пойсководецЪ. 

Ьіс феегСФлт’/ войско. 

Ьіс сс:(ТгоЦс , большая дорога. 

Ьсг фесг^од, І'ерцогЪ , военный предводитель* 
ЪйЗ феег^одфшт, герцогство. 

1>сгГ)еегсіі/ раззорить. 

Ьі'С <эееѵЬс, стадо. 

Ьсі' і^тЬ ( очакЪ , горно. 

Ьіе & Гт, дрожжи. 

1)фф(, сЪ дрожжами, Дрожжеватый. 
Ьфепц сшивать. 

Ьай §е(і, руковятка, сфесЪ. 

Ьдй І> СС и / приметіні'е на живую нитку. 

<эфі$Г жестокій , сгпремиительный. 

Ьіс фс^іЗ?еі{, жестокость. 

1}(ф1сп ; таить, крыть. 

Ьсг §(1)1, утайка. 

Ьсг фе&іег, скрыватель, утайщикЪ. 
ьег^фіеп, утаишь, 
вй’ степь , поле. 

ІХЙІсп, лечить, пользовать. 

Ьай фей/ спасеніе , польза. 

§(ІІ, иэлеченый , что зажило. 

Ьсг ,^еі(апЬ/ спаситель 
І)(НЬаг, излсчлтельный, излечимый. 
фсШоб, отчаянный , пропащій человѣкъ 
()СІІ(аШ/ полезный , спасительный. 

Ьк* феіІШІЗ, леченіе. 
ип^еШхи’, невылсчимый. 

святый, освященный, 

Ъ'ііі^сп , спятить. 

Ые феііідк’к, святость. 

ЬаЗ феШзфит, святилище. 

«НфсШят, оскоромить, осквернить. 

© 9 , ** 

ісб 


Ю ( о ) 0* 


ЬІС , оскверненіе. 

ЬСШіфсШдсп, окадяшь , Оскяерншпь. 

1>сіт, дома. 

Ы'с фсйпаф , родина, отечество. 

ЬІС фсітс, страсть доможеланія. 
$СІт(Мсп, достаться. 

Ьсіт^гсп , домой отвесть. 

^еітдфеп, (>стичч|сп, домой итти. 
Г)сіпйсттсп , домой приттн. 

Ьіс фсіпі&П^, прихожденіе домой. 

(>сіш1ісі), тайный. 

Ьіс феітІІфК’іі/ тайность. 

Г)СІт|К’ЙСП , отдать на волю. 

^(ІтСифсй/ посѣтить. 

^еітшФіі'ф/ лукавый, хитрым. 
фсіт^сІКП/ возвратиться, домой итти. 

ІХІГФ / охриплый. 

Ьіс і?сі|'с()0гісй, сипота. 

1>СІ|'фсн; требовать. 

\)С $, жаркій 

()СІ0()ЦП9ГІд / преголодный. 

І^еі^сп , топить , разтоплять, 

Ыс ^>і§С, жарЬ. 

ЬфіД , горячій, 
тифсівсп, вытопить, 
еііфсіікіі/ затопить. 

ІіЬсфсфсП/ перетопить. 

І>сі}]еп, іф Щ, Іф [)СіЬе дфефеп, называть", 
приказать , называться.. 

Ьс$ ©СІ)СІ|? / приказЬ , повелѢніе. 
ьсфсфсп, обѣщать. 

Ьіс 93сіфсі(пш<5, обѣщаніе. 

^сіесѵ I оно , ясный. 

ЬІС фсйсг^сф чистое небо, веселость, явность. 
І>СѴ герой, воинЪ. 

ЬІС фСІЬІПП , героиня. 

Ь«Ѵ 

|@ ( О ) ©I _ 107 

Ьсг феІЬепшиф , великодушіе ;, геройская 
храбрость, 

Ьіс феІЬепф«(, геройское дѣло. 

1)СІЬсіфаЙ/ героическій , геройскій. 
$0ІЬептл(5ід, храбрый , храбро. 

1;сІ(сп , іл) і>а^, іф^аЬс дфсфеп, помогать, 
вспомоществовать. 

Ьіс ХпіИ'е, помощь 

Ьсг фсі^сг, вспомогателъ, помощникъ. 
СіЬ^СІ^СП, отвращать. 
ашфф'сИ/ избавишь. 

Ріс() Ьфі^еп / скупо жить, ма лымЪ чѢмЪ 
довольствоваться. 

ЬсГ)ііІ|Ъс(), вспомогательный. 
ипбс^ііШіф / неискусный , неспособный. 

ЬІС 23сі)()«^с, вспомоществованіе, помощь 
ЬигфГ>с(рсп , высвободишь. 

СІп()е1(тИ , вспомоществовать. 
пафГуе^еп, эзади помогать, подмогать, 
йбеффеп, избавить, потакать, 
ьсфсі^сп , способе твовать. 

ЬсПе , свѣтлый. 

ефейеп, явствовать. 

Ьіс ^сІІеЬаѵсс, лебарда. 

Ьсі’ <эеКег, самая меньшая Нѣмецкая деньга, 

полушка. 

Ьсі’ ^сіт , шишакЪ, шлемЪ. 

Ьл$ рубашку. 

*й>еттеп г помѣху чинить, задержать. 

Ьо$ Жлбсг йеттеп, запрудить. 

ЬІС фсттііЖ}, задержаніе. 

Ь|с фсттІСНе, цепЪ для удерживанія возу 
сЪ крутой горьі. 

Ьсі’ жеребецЪ. 

Ьіс і^шхе, курица. _ № ( о ) 

бег, сюда, здѣсь. х 

Г>січіЬ, (йгаЬюегій , внидЬ 
Г)СГ<Ш^/ вверьхЪ. 

^сгаи$, вон Ъ. 

(Кі’&сі ;, сюда. 

Гкгеіп, внутрь. 

()спіаф/ послѣ. 
феш&СГ , черезъ. 

1)стт , вокругъ. 

(кгипісг, внизъ. 

Г) с г Ѵ> с Г / вонЪ. ргасроГ. ѴегЪ. 

І)СГШаі(^/ кЪ сей сторонѣ, по сю сторону., 
ГЖ$и, сюда. 

ЬІС ♦эсглібісі 4 , наука обЪ гербахЪ, гералдика, 
ІХ'С ѵЗсѵЬ|1, осень. 

Ьсѵ <дегіп$, сельдь. 

1)СѴѵИф, великолѣпный. 

ЬІС фсгИф?СІС, величество, великолѣпіе. 
ІКЧфсі’Пфсп, величать прославлять. 

Ъіс 2кіфсгІіфіт<ь величаніе , прославленіе. 
Ьаг! ^еппсііп, горностай. 

Него г, герой. 

()ітоі(сГ) / героическій. 

^СУ *дсгоФ /. предвозвѣститель , геролдЪ. 

ЪСѴ фсгоЙ>ПШ|?СГ/ геролдмейстерЪ. 

Ьсг ^)СГ 0 ГЬ(іаб, геролдекой кезлЬ. 

^С 1 ‘ЧдУП - , господинѣ , владыка. 

Ьа$ фсггфск, маленькій господинъ, господ-. 
чикЪ. 

Ьсг і?сггсп(1апЬ ! всльможій господскій чинЬ. 
Г)СГѴІГФ/ властолюбивый, любящій другимЪ 
приказывать. 

ЬІС фсггЦфф/ владѣніе, правленіе. 
Гдчч'і’сЫфФф/ хозяйскій. 

ЬеггСфсіІ I владѣть. 

Г)СІ'|сГ)ііСІ)Й<Ъ властолюбивый. 

Ьс'ѵітГфеп , овладѣть. Ьсг 


ю (о) іо? 


Ьсс 85сГ>Сі'Г(*фсЬ , владѣтель. 

Ьіс 0М)Сіт|с1)иіі;5 , овладѣніе. 

^ 01 ’$ > сердце. 

Ь«і$ І)(цф(П, сердечко, серденько. 

^СГ)Ш/ обнимать. 

ЬЩЬ^/ храбрый , мужественный. 
^ег$тпі$1іф, сердечный, иэЬ сердца. 

Ьа$ $ег{Нор^Ш/ Оигліе сердца. 

ЬаЙ ^ег}ІСІЬ , печаль. 

фегіііф, сердечный, искренній. 

Ыс фсГ$Нф{ск , искренность, чистосердечіе* 
Ьа$ , сердца бодѣніе. 

Ьс[)Сі*5і()сп , размыслишь. 

І>ег$сп / травишь. 

ЬІС фс§С, травля. 
ьсгГ;е§сп, ссоришь. 

Ьіс ЗЗефсфтд, ссора. 

&аё *еи, сѣно. 

Ьіс фсиетЬ(с , сѣнокосЪ. 

Ьсг феитотп, іюль. 

Ьіе фсі^фссій' , стреказз, саранча. 

Ътфеіп г лицемѣрить. 

Ьіс і?сис()с!с!) / лицемѣрство. 

Г>С»фІСГІ(с() , лицемѣрный. 

Ьсс фсііфІСГ/ лицемѣръ. 

сего лѢша. 

феигіз , лѣтошній. 

І)сиІси, выть , рыдать. 

Ьііі$ ©фШІС, вытье , вопль. 

І>Шс, сего дня, нынѣ. 

[)СіЦІд , нынѣшній. 

Ьіе ворожея, ведьма, Ѣга. 

І)(]С(П, ворожить, волшебстоовать. 

Ьсс фе;гатісі(Ісі ', колдунъ. 

ЬІС ффтср , колдовство. в 

ьсс^сусіі/ околдовать, испортишь. 

/ Ьсі* но 


&СС / погань, язычникЪ. 

()еі)ЬпІ(с(Ь языческій. 

Ьлй ^срЬспфцЩ/ язычество. 

Ыс ^гуічгф, бракЪ, супружество. 

/ жениться, за'-мужЪ итти. 
ферглі^дій, приданое 
ъсг&сргафт, вытши за кого, бракомЪ со- 
четаться. 

(ііі) осг^сргае^сіі/ вЬ супружество вступишь. 
1>ІС, Іжг г 3 і/ѢеЬ. 

Г;ІеЬигф, черезъ сіе мѣсто. 

Іре()ег, сюда. 

1>1еГ>сгЮ?агС^/ кЬ сей сторонѣ. 

()іеті (, сЬ симЬ. 

Г)іег<Шр/ «ослѣ тово. 

^ісгаиб , изЪ тово. 

І)іегт , вЪ томЪ. 

&1СГП(к1)<1, послѣ , ктому. 

[)ітікг / сверьхЪ того , надЪ гаѢніЬ, 
^іегтисГ/ подъ СИМЪ. 

()іе(1з , здѣшній. 

^іе»оп, отЪ сего. 

^іфі/ кЪ сему, 

іж <э»тте1, небо. 

^іттсІЫйіі, небесный цвѣтЪ. 

Ьсг фіттсІЗІщі) 7 / теченіе тѢлесЪ небесныхЬ* 
Ьай фіттеі^сіфе», созвѣздіе. 

&ІттК(сі) / небесный 

Ып, нѣкуды, на нѣкое мѣсто. 

ЬаІ)іп , туда. 

І)іе()іи , сюда. 

()ІІіа6 / внизЪ. 

()ІП«иГ/ горѣ, вверьхЪ. 
вонЬ. 

Г)іпЬигс() черезъ. 

Ьіпсіп / внутрь. 

| )іпі' 

111 


ЩШІі, наг ослѣ докЪ. 

І)йі ШіЬ і)СѴ / туда и сюда. 

Щ ипЬ ПжЪег, вездѣ. 
фіігісгЫггё/ позади. 

(;пшіисг і внизъ. 

І)ітѵе$, прочь. 

Ьщи, до того , при. 
і^игёеп, хромать. 

ЬаЗ фіп Іт, хроманіе. 

ЬіпЬсѵп ; мѣшать , препятствовать. 

Ые фіпЬегпй#, помѣха, препона. 

^ІП&СІ’Ііф , помѣшательный. 

Ьк ^ШЬСГШІЗ/ помѣшай іе 9 преплтсптвіе. 
Ь г егГ)І!іЬст, преплтствовашь. 

Ьіс ЭЗег&тЬетпд, остановка, помѣшатель¬ 
ство 0 препятствіе. 

Ые ^тЬігт, олень , самка, оленица. 

І^тгсг, позади. 

(уімсп, назади. 

Ь«с фіШеге, задЪ, задняя чаешь. 

Ьіс ^>ірре, серпЪ. 

Ьйй^іту мозгЪ. 

Ьіе фігп^фаіе, Ьее фіт(фсЬеГ, черепѣ. 

Ьа$ @еІ>іт, мозгѣ. 

Ьіс ^іф, пшено. 

Ьер ^ііг, пастух'Ь , пастушекЪ. 

Ь«Г фітп|іа6, пастушій жезлѣ. 

Ьіе *эірогіе, исторія. 

Ьег фі|Ъшп(фгсі6ег, исторіи. 

&І(Ьгі(ф / историческій. 

Ьсе ^оЬе( ; скобель , стругЪ. 

(>о6сІП/ скоблишь, строгать. 

Ьоф ) высокой. 

Ьсс фоф(Іе, прсвысочайшій. 

{;<?ф(іф ( крайнѣ } весьма, очень. по крайней мѣрѣ 

Ьсг фофікчтаф, измѣна прошивЬ государя, 
или государства, 

Ыс фоф{СІ*, свадьба* 

*>іе ^офіеі^сг, празднованіе свадьбы, 

Ьа^ #оФісі*$еГфепс?, подарокъ на свадьбу*. 
ЬСС фофіИйад, день свадебный. 

ЬІС г ВЬІс0ШЗ э вышина. 

Ыс /ро()СЙ, высочество. 

СѴ()оГ)СІ1, возвышать. 

Ыс €ф&ипд ( возвышеніе. 

Ьсг ^осЬ'сг, горбЪ. 

ІфГсгіф, горбатый, горбовзжы#, 

Ьіе ^о&сп, шуляки. 

ЪСѴ / ДворЪ , дворецЪ. 

Ьсс фсфЫспес, придворный. 

Ыкі фо^'фсп , дворишко. 

, вѣжливый, учтивый. 

Ые фбріфсіі, вѣжливость, учтивость. 

Ьсс ^б|Тт9/ придворный. 

ЬІС <^О^ЛГГ; спесь. 

спесивый. 

Ьо^ѵп , надѣяться , уповать. 

Г)о(УспСПсІ ), чалтельно. 

Ыс фо^пикд, надежда, чаяніе, упованіе, 
ЬСГГ)0(?СП, надежду имѣть. 

ШПК’фр/ нечаянный, незапный. 

ЬоЬІ; пустый , выДодбленый, 

долбить, выдолбл.:вать. 

Ьіс фо!)[е , нутрь , нутренпая пустом» » 
пещера. 

Ыи$ фіЯ)ІсІ)СН / нора. 
дшфОГсп , выдолбить. 

ЬСІ’ <^ОІ)И/ поношеніе, укоризна, посмѣяніе. 
І)о()ІііГФ/ ругательный, поносительный. 
(;Ы)іКП/ ругать, поносить. 
§® ( о ) ©* _у 


Іпт^фн’П/ презирать, насмѣхаться. 

Ьіе Шсг^^пипЗ/ насмѣшка , поруганіе; 

І?ОІЬ ! блаЛЙ. 

5о(Ь(ѴІІ 9, любимый ^ пріятный; 

Ьіе 5роіЬі"'(і^:іЬ пріяглётво. 

Ьіе і;ыій , пріязнь. 

І)Ц(ЬІ9СП/ вЬ вѣрности присягу дѣіятв. 

Ьіе ^иІЬідипд , присяга при гіоддакствѣ уйб* 
треблясмая; 

Ыі и«Г>6ІЬйт> волшебница, черодѣйка; 

боІСП/ принесшь, .достать. 

л6Г)ОІеіі, отвести. 

ЬІ( Зіб^оіішді, отвозЪ; 
йиб$6іеіі/ вывѣдывать; 

Ьіе 2ІиЗГ)ойтз , вывѣдываній. 

СІпГ)0(еі1/ достигнуть , догнать. 

Ьіе ©П^ОІШід, догна’ніе. 

|М) сгГ)0ІеП/ укрѣпиться, отдохнупгв; 

Ьіе Ффіипд/ отдохновеніе. 

Г>сгТ>о1еп, прннеспіь, сюда Призвать* 
іыс()()о!еп, догнать. 
іібеіфоІеіІ , перенссть. 

ЙСГЬОГ^ОІСП, достать, вынесть. 


ІѴезГуоГсП/ прочь взять, унесть. 

иС <о©!Ьеі*Ьлит ; сіШ^У ковое дерево* 

*Ь611с^ адЪ. 

. &оИіГф, адскій; 

ѵСІ’ ^оірсг, етропотное, непроходимое мьсШд* 
, І>І)фпс(М/ стропощкый, непроходимый. 

® <1 ’ ЗДюф/ бездѣльникъ* 

ПІЙ *э©{$ ; дерево* 

Ьіе фр^е, Ьлй &#?Н/ іиспорЪ. 

Ьег ізо^асГеГ/ дроврсѣкъ; 

0#$еггі/ деревянный. 

ГіОІ^іфі, Лѣсистый. 

Ьіе фо^йш&ё, дикой * Лѣаіой голу ай* 

Ые фоИцтз* лѣсъ. • 

ф ьсі 
ЬСІ* фоІДОЖті/ червь вЬ дерев/;. 

Ьас> Ѳфі&зе, л/'сЪ. 

ѣер медЪ 

Ьсг фЫіій&аи, дѣланіе меду. 

Ьсг фопкі(сіін, сотѣ. 

Ьй' ^)0Р Г еп / хмель 

|)ср(іс{)(/ хмеЛігстыЙ. 

^р^еп, хмель класть. 

І?< і’СП } слышать , внимать» 

Ьсг ЙСГСГ, слышатель. 

Ьас> @<()ог, слухЪ. 

ЗфогіС), принадлежащій, настоящій. 
дф>г(ат , послушный , послушливый» 

ЬСГ 6сЬог(ат , послушаніе. 

Зіщфоті і принадлежать. 

ОПІЩІ’СИ , послушать. 

<ШЙ)ОГСП, перестать 

шта/[)СГІіф, безпрестанно, безпрестанный. 
<Ш$()іЗ'гт , выслушать. 

СГІ>і5ѵеп, услышать, внять , исполнишь про¬ 
шеніе. 

ЬІС €гГ)ОШІГЗ, выслушаніе. 

ШІСГІЩГГ, неслыханный, 
йбсфоссп, прослушать. 

»СГІ)бгеіІ, допрашивать. 

|іф ьефогт, ослышаться. 

Ъа$ Шсфос, допросъ. 

ЗиОогсп, слушать. 

Ьсг Зіфогсг, слышатель. 

ЬогсЬеи / прислушнваіпь, подслушивать 
Ьсг Йогфсг, подслушивате-ль. 

М’ ^огі$Оиг , горизонтъ, округъ, до котораго 
человѣческій видЪ достигаетъ. 
рогЪ. 

Ьай і^опіфсп, рожокъ. 

Ьа$ ©с&Г/от, бѣлка. 

Ь«й €іі»Г;іП'П ( сдинорогЪ. 

Ш С®) Ф8 


іі? 


і>іс *эО(сп, штаны. 

^ гошпиталь , богодѣлыдя. 

1>цЪ|сі > , хорошій , пригожій. 
і)сі* 4»^ копыто. 

Ъіс нѣсколько десятинѣ землй. 

ѣіс *з«(гс, бедро. 

Ьеі’ 4йде1 г холмѣ , пригорокѣ. 

ЬлЗ ртісіфсм , холмикЬ, пригорочекЪ. 
фцдеііфі, холмистый. 

ЬйЙ і^ійуп г курица. 

ѣаб ірііОпфеп, курочка, цыпленокъ. 

Ьа$ фипегаиде , мозоль. 

Ьа$ і?ііпсѵГ)аи^ г куряшникЪ. 

Ыс ^йЦс, довольствіе , покрывало. 

«ііфиПеп, покрыть. 

ЬСГ^иЙСП/ прикрыть. 

ит()ййеп, кругомъ обвертеть , кругомЪ за¬ 
крыть. 

^іфиЙСП, закрыть. - 
ѢІС >диІ|С/ щелуха 

Ыс ^пі((спр'ііс()(, садовые овощи, 
ѣіс *дтптсІ, шершень, 
йсг <эітЬ/ собака, пееѣ. 

ІХИ$ фігпЬфсп, собачка. 

ѣіс фііпЬти, сука. 

ѣсг фцпЬ(1егП/ каникула, звѣзда. 

ГшпЫ(с(), собачій, завистливый, псовы*. 
ЬипЬсгг, сто. 

ЙипЬсг(Іег , сотенный. 

Г)ШіЬеіД|чіф/ стократный. 

&ШіЬсгі)Д()ГІд, столѣтный. 

ІтпЬттаІ, сторазЪ. 
йСС *>>ипдеѵ, голодѣ. 

Ідтдгід , голодный. 

Ьсг ЛітдегІсіЬсг, голодАый. 

>і< фітдсг&іеф, голодъ , претерпѣніе г* 
дода. $ в, № 
Ііб в<$ ( о ) ©э 

ІЗипЗСШ/ голодну быть, 
тіф 1)инзег(, я голоденъ. 

(і['()ітзсп ?, голодом Ь выморить, 
аифтдсм, выморишь, 
ікфшзсш, сЪ голоду изчезать, оголодать 
1>іт$еп, оЫ. 

ітфші}еп і испортишь. 

^цр|-сп, скакать , прыгать* 

ЬаЗ ІІПІрКП/ прыганіе, скаканіе. 

Ьй$ @еГ)Цр^С , прыганіе. 

йи^Йр^ІІ, подскаскивать, подпрыгивать. 

ГіЬсф'ір^СН, перепрыгнуть, перескочить. 

ЬІ<? ! плетень. 

Ьіе 4>ии / блядь, блудница. 

Ьй$ Уригсіфаий, блядской доиЪ. 

Бег ^пгсій)спд(! оЬсг Зйдег, блудникЪ. 

Ьл$ фигеіШпЬ / ныблядокЬ. 

Ьсс фигепіЫгф, сводникъ. 

Ьіе ^игсптігіі)іпп , сводня. 

фигепшігф(фай ігсібеи, сводничать. 

Ьеі* іригег, блядунЬ, блудникЪ. 

Г)игсѵіГФ^ блядскій. 

Г)Ш'СН / блядовять. 

Ьіс ^ШЧТСІ) / блядовеггів'о. 

Ъсфігі, похотливый , я рой юный. 

скорый , проворный , поверь- 
тливый. 

Ьіе фІігЙд&К, поспѣшность, поворотливость- 

І№і* 4>и$іеп/ кашель. 

ОИ^СИ/ кашлять. 

І>СІ’ 4)Мг шляпа. 

Ьй$ фиіфсп / шляпочка. 

Ьсг фигтафег , шляпошн кЪ. 

Біс фффтіг, шнурокъ около шллпы- 
БІС §Н(/ стрижъ і караулъ. 

$«{«11, беречь , стеречь. 

1 Чѵ 


( о ) 0$_ М7 

ЬІС фй(Шід / береженіе , стража , береж- 
йЬГ)и(сп стравишь. ( ливость. 

аиоГ>йіСП , выстеречь. 

І'фші, стеречь, сохранять. 

*>ефі(сП/ не допустить. 

Ь(с ^)йгсс, хижина > изба , кл'Бгаь , шалашЪ. 

Ьаб фиКфеп/ избушка. 

Ьіс *ЬурогІ>ссІ*е, закладЪ изЪ недвижимаго. 

Ьес <оѴ{Ър , иеопЪ. 

Бес фрасіпф, яхонтъ. 

О 

За, Да , шакЪ. 

Ье|а(>СП, утверждать, потакать. 

|лдсп, гнать, охотою забавляться. 

ЬІС Зй^Ь/ ловля, охота ( звѣриная ). 

Ьег ЗйЗФипЬ, гончая собака. 
ѣй$ 3*9&|ф«(Г/ легкое судно, кЪ морепла- 
вані’ю сйс рое. 

Ые ^щЫйфі'Ѵ / сѣть , намецпЪ. 

4>сг %ЩСѴ/ ловчей, охотникѣ. 

Ыс ^дегср/ ловля. 

З^дегдат, 3%тс& тешота. 

Ьай З^д^от, оховшичей р^гЪ. 

Ьсг Зйдсстсі(і^Г/ егермейстеръ , первой охот¬ 
никъ 

Ьсг О&СГідДСГШСІ^СГ/ оЗерЪегермейстерЪ. 

Ьег охотничье копіе. 

пЬ|адеп, согнать 0 утомить. 

<шЗ)адсп, штть. 

<іп|адеи, догнать ^ вогнать. 

пафіадеи, гнатье# за кѣмЬ, в Ь потбню гнать* 

Ъефдеп, прогнать. 

Ьк ЗЗефдипд, прогнаніе. 

1ѵед|ад^П/ прочЪ погнать» отогнать. 

ІЩЩП/ скоро гнать. 

ф 3 М I ( о ) 


и* 


|аІ>, скоро. 

, скоропостижный. 

Ь<г 3<*Ф?° ГП / вспыльчивость. 

ІафртІЗ/ вспыльчивый, скорый кЪ гнѣву. 

М$ З с *Ъ ѵ г годЪ - 

ОаЗ Зфбиф, лѣтопивецЪ. 

СІИ ЗФ7<1* / годовой праздникъ. 

Ъсг За^'іГ.агЙ, лрмонка. 

Ьіс 3‘фгі’^СЙ, годовое время. 

Ьіс 3<ФФ()Ь годовое число, число лѣта. 
Ісфі'ід, годовый. 

Щфф , ежегодный. 

Ъецй&Ш/ застарѣть. 

Ьсі’ З л,,ітеѵ / б&дность, бѣда, жалость. 

}йтніСГП , жаловаться, бѣдность свою ои- 
к рыгать. 

)«пти'ГІіф , жалостный. 

(с)аштст, сожалѣть. 

Зл?ем / полоть , вырывать траву. 

Ьсг За^і'/ который полстЪ , полотель. 

Ые З^іШЗ/ полотіе , полоніе. 

3<иіфзсп, радоваться, радостно воскли¬ 
цать 

ЬаіЗ ЗййФ^й/ радостное восклицаніе. 
іи)<шф$т , восклицать. 

хф, я. 

$СІ' 3 Ш Г промякъ, безграмотный. 

\с, |с / ч’ІшЪ, т'ЁмЪ. 

)с, Ьс|Ъ/ чѢмЪ, тѣмЬ. 

Ц’Ьег, всякЪ, каждый. 

)еЬйчЬеѵ , всякій. 

^еЬсгігаіі/ всякій. 

)СШЛПЬ , нѣкто. 

|етй(Й / когда нибудь, нѣкогда. 

Ѣ’ЬоФ/ Ѣ’ЬС :ііоф/ однакожЪ. 
рЪЩѴІ, всегда, завсегда. 

^СПСГ/ оной. І**' 
§®_ ( 0 ) _ _ І*9 

)ІП(еі( , по той сторонѣ. 

Ѣ'Ц(Ѵі’іід , по ту сторону. 

Ьсі’ З с ГФ г / пѣна , броженіе вина, или пива. 

)сСфеп , бродить. 

}С5С/ теперь, нынѣ. 

}ф>, )е(нтЬ, теперь. 

]ІС(5ІЗ/ нынѣшній. 

ІфітсНсп , иногда. 

Ьі'С ЗіКІ ЮжЪ. 

ШпіптііЧ'п / иллюминовать, освѣщать. 

Ьіс ЗПчшіийііо» , иллюминація , освященіе. 

іттсг / всегда. 

іттсгЬйГ/ завсегда, 
іттефіѣ, всегда. 

«іттсг, піішпсшсГ)Г/ некогда. 
ітрГгм, прививать, прививки насаживать, 
прививки садить. 

Ьіс Зтр^шіі}, прививаніе. 

Ьіс ^Зтрогсапз ^ важность. 

Ыс 3 !и Р ІЧ ’Г|Ф |! г воображеніе. 

ЬІС З^псГіпаі'іОп, склонность. 
тсоттоЬіѵсп , докучать, 
ш / вЪ. 

ііше ЛЧгЬсп , провѣдать, увѣдомиться. 

|"Іф Іппс ОлИт, не выходить изЪ двора. 
іпЬет, егда , когда какЪ. 

ІП&сЦеіІ, междѵ тѢмЪ. 

іппсг^аіб , внутри, во столько времени. 

Іппегііф , внутренній. 

' іітізІісГ), усердный. 

ІПЮснЫд, внутренній. 

ІІфРіСфеп, между тѣмЪ. 

Ьаі$ Зітісі'(гс, внутреннѣйшее. 
т^зетеіп , во обще. 
іп(опЬеіфсіС/ особливо. 

тЬсрсиЬспс * независимый отЪ никого. 

ф 4 ™ 120 §$ ( О ) ©3 

іпЬі^егтс ! не хорошъ , не худЪ , ни кЪшо# 
ни кЪэтой сторонѣ, безпристрастный, 
Ьсг Зпрм&гф/ пѣшій. 

Ьсѵ Э П 9 ѴѴСІ > инбирь. 

Ьеі’ 3пдѵе0, милость, 

Зизг<$ рпЬйі/ вЪ милость притти. 

нщѵіпѵсп , розыскивать. 

(Іс() Іп^пшѣсп , вЪ любовь притти , ьЪ диЬ 
бовь вкрасться. 

Ь(С >(еГ, островѣ, 

$сі’ З п * сп ^ лп */ надзирй'шель, начальникъ, 

ІХіб 3 ПГСГС ІТ С / интересъ , прибыль , польза , 
добытокЪ, п р и б ы т о кЪ. 

т(егс(|Ь, на свою прибыль смотрящій. 

ЬІС 3 Г,СѴЛ ^ СП Г ДОХОДЫ. 

1 )Сі’ УпѵлІіЬ / увѣчный , уже болѣе кЪ Брен¬ 
ной службѣ неспособный. 

фаё 3 0СІ > / иго » 6 і? емя> 

Зоііѵплі, журнал!/, ежедневная записная 
ІѴ0ВП&6 / индѣ. ( книга. 

ІгдфіШо, гдѣ ни будь. 
гіігдйШ , нигдѣ. 

\ѵѵсп , блудить , погрѣшать , обманы¬ 
ваться , ошибаться. 

ІП'ід , блудящій. 

Ьсг З ГІ ѣапз , лабирантЪ. 

Ьсг Зт^иш, заблужденіе. 

Ьіе Зттд, помѣшательство, помѣха. 

Ьсг Зггй.Ч’0, разпутіе. 

ЬСГ З.П'ЛЙГФі на воздухѣ летучій огонь.. 
(ібІГГСП/ блудить. 

(іф ЬСПГГСП, заблудиться. 
фГ, ІДО, І^ІІпЬ/ІІипрСГ, теперь. 

цЙд, шеперишныл. 
121 


І'ОѴІ^, теперь. 

)иЪШѵеп , восклицать , веселиться. 

ЗиЬШгеП, восклицаніе. 

ЬаЙ Зи6ф«$, столѣпіной праздникъ. 

Ьа$ ЗиЬсІ|аІ;Г/ годЬ чрсзЪ столѣтЪ. 

|ііс^си / свербѣть. 

Ьй<$ свербежЪ, чесотка. 

ЭиЬс, жидЪ. 

|йЫ(ф/ Жидовскій. 

г МОЛОДЫЙ, 

Ьсг Зи^З®?/ ученіікЪ. 

5?сг Запас, малой. 

*>іе Запагег, дѣ ица , дѣвушка. 

Ьіс З и!І 9Г«>'ГФаЙ/ дѣвство. 

Ые Зфпд{гаи, дѣва. 

Іипдіічщііф, дѣвичій, 

Іцпдсп, дѣтей выводить. 

(Ш) аегіипдст, помолодѣть. 

ЬСі Зччзішд, молодецЪ. 

ЬСГ ЗЧЧЗ^С/ Младшій, меньшій. 

)іт<$()т, послѣдній разЪ , недавно. 

Ьіс ЗаЗі’чЬ, младость, юношество. 

|иЗсііЫіф, молодеческій. 

Ьсі’ триспрудентЪ, обученной правамъ. 

}ИГІ|Й(Ф, по обыкновенію юристовъ. 

ЬІС ЗигІ^С^, юрйспруденція, знаніе прявЪ. 
Ие Зиѵѵеіеп , дорогіе камни. 

Ьсг ЗийРСІіег, К)велирЪ 0 гранилыцикЪ, тор¬ 
гующій дорогими камёііьл’ми. 

«с Жафсі, изразецЪ. 

ЫсЫ, испражняться. 

2\а[сг г жукЪ. 

^ Ж&рфс, клѣтка. 

#5 ЬСГ 

123 


ѣсс Іѵг'ф, мякина. 

г плѣшивый, лысый. 

Ьсг Ла()Кор^/ плѣшивой. 
п>сгЬсп , оплати вить. 

Ьсг 2\аІ>п, лодка 

ЬСГ ЖаіГсі-, Императоръ. 

ЪііГеіФф I императорскій. 

Ьа$ $<іі(сгфит , имперія. 

&аОѴгН>, теленокЪ. 

ЬйЬгП/ отелишься. 

{аІОст, дурить, шалишь. 

Ые ЗѵйЬаітсп, кишки. 

Ьсі’ ЗллІссІ'шГфс і^ліуп / индѣйской пѢшухЪ. 

Ьіе ЯМсФшГфс феппе/ индѣйка. 

Ьсі’ ІѴіИ */ йзвѢсть. 

Ьеі: 2\лІпиш(сг , рохля , которой себя не 
опрятно водитЪ. 

ІаІтаи(ст/ не упорно себя содержать, о сс- 
ЬСС ^КлІтіШ ( ирЪ корень (6К не радѣть. 

&гІС I холодный , студеный. 

Ьіе 5Шіс, стужа, холодЪ. 

ІаЙСІІ / зябнуть. 

ІаІСІІф, студеновзтый , холодноватый. 
сгЪФсп, остыть , остынуть. 

|!ф ікгШіСИ/ простудиться. 

Ьіе ЭЗегШшпд, простуд з. 

Ѣа^^лтссі/ верблтдЪ. 

ЬСР Жатт, гребень. 

(атшсП/ чесать. 

«БЙПІПШІ, счесать. 
лиеЪщтеп, вычесать. 

ѢІС %ШШѴ / камора , свѣтлица , ггокой. 

Ьег ^аттефеіт, камергеръ. 

Ьа<$ Жлттегфси, каморочка, свѣтлячка. 

Ьсі‘ 5ѵ«штсгсГ/ камер ирЬ. 

Ы / каморка, чуланЪ, казснк*- Ьсі* ІѴтгр^, бой , драил. 

ІШІфІ^П/ биться, дрзтьея. 

Іч'Г іѵашрСсГ/ СоецЪ. 

Ьсг З^срйтф^, поединокЪ. 

Ьсѵ 2\атр|'сі - ! камфора. 

Ьсі’ 1\апсеІ ! корица. 

Ьйб&апіпфеп/ кролякЪ. 

Ьіе 2\аішС; кувшинЪ , кружка , канна. 

Ьсѵ Зчараіт г каплунъ. 

ЪІС Ічарет, каперцы. 

Ьсі’ Жареі* г каперЪ, судно для поиску Не¬ 
пріятелей. 

біреиі, на морѣ поискъ чинить надЪ не¬ 
пріятелемъ. 

І)іе ‘Карре , женская шапка , подкапокЪ. 

ѣа$ ЗМррфсп, шапочка, чепчикЪ. 

(іф ©егѵарреп, прикрыть лицо. 

Ьіе 2\аі*аи(фе , карась. 

Ьсг КаіфтМ , карфункель. 

?аіс$ , скупый. 

йігдеп, скупиться. 

Уагдііф, скуповатый, скуповат* 

Ьіе Жшчфей/ скупость. 

Ьсу Іѵлтсп, телѣжка. 

Ьсс ЖлітпеГ/ которой возитЪ телѣжку. 

Ьсг ©фиШтп, телѣжка на одномЪ колесѣ 

Ьсс Жаѵрсп, сазанЪ, карпЪ. 

Ьіс ІѴдче, карта. 

Ыс Жаѵссффс г картеча. 

Ьсі' Ш{е | еырЪ. 

МОфі/ сырный. 

Ь^ г 2\а|сеп, сундукЪ , ящикЪ» 

ЬІС 2\«$зе / кошка. 

Ьсе котЪ. 

- Шісп, Л-Ѵ.Ч: 


НННННИНННННННННІ^ВВНВ 


124 


&ШСП, жевать. 

ЩісЬеі’ЪіІІСП , пережевать. 

Ьлй 2ВісЬег?тісп , жвачка. 

І'ОгЪшеп, разжевать. 

$СГЪШСП / сжевать , пережевать, 

йшЬепѵсІГФ/ дурно. 

Ь^и(сп г покупать, 

Ьсг $Л«|у покупка. 

Ьсг 5?аи^сг, кун цЬ. 

ІЛЦ(ЪЛГ, продажное. 

Ъсг $лиП)т , / знатной купецЪ, 

Ьсг $ли^тлпп, купецъ. 

Ьсг $ли{ТлЬсп, лавка купеческая. 

Ьіс $ли(Ълдге, товаръ. 
лЬЕлиГсп , отку пить, 
пнеійіі^сп / выкупить. 
еіпЪшГеп , закупить. 

Ьсг закупка. 

СГІчПІІч'П , искупить. 

ЬеѵЪпіГеп , продать. 

Ьсг 25сг!апГ/ продажа, 

Ьсг ЭзСгвшГсг / продавецъ, 

Уог(іШ|''сп , перекупить, пер купать. 

Ьсг 23ог?о»Г' ! >‘ / перекупщикѣ. 

Ьіе ЗЗогЪшГсгеі) , перекупка, 
дадвшр, продажно, 
вес ершЪ. 

&шт, едва, 

смѣлый , дерзскій. 

Ьіе ЗМ'ік»*, дерзость, смѣлость.' 

ЬСІ’ ЗчеЦСІ, кегля. 

*>ІС 1\с1?1с , горло. 

Іфѵсп / поворачивать, обращать, месть 
ЬД$ $с()ПфС, сорЬ. 
йЬК’ІЩСП / сместь, отворотишь. 
йЫеИп< Еымесшь * 9 5 


Ц ( О > _ 

&??ф‘СИ/ обратить исправить. 

ЬІС ФсвфптЗ, обращеніе, исправленіе. 
(іпОДгсП/ заѣхать, заворошить. 

ІіШІфѵт , повернуть., переворотить, по-* 
воротиться. 

ЬсгОДгШ/ превратить. 

Ьсгіфгі/ превращенный, превратно. 

Ьіе 2$ег^Д)шид, превращеніе, ф 

ООѴ?СІ)ѵсіі , предостерегать, 

Юсд&фгеп ,• отвратить, отместь. 

П)ісЬСі*(с^ГСП / назадъ возвратиться* 

^иСсіугсп/ поворотить, 

Усіфсн і Запыхаться , одышку имѣть. 

ЬаЗ 5?еіфсп / одышка. 

Ьсі* 5ѵСІс()СГ/ дышущій. 

Щеп, іф іф ІтЬс ЗС^Ц'сп , бранить, 
ссориться. 

Ьа$ 5чсі/сп і брань , ссора. 

ЬсТ Ш / КлинЪ. 

ЬлЗ ^сііфси, клиночикЪ. 

ГсіІСП/ Оег!сіІш / заклепать 0 забить* 

Ьсѵ ІКсіт і ошростокЪ. 

Ъмтен ! отростки испускать. 

Ып, никакой* 

ІСІПСГ/ никто, ни одинЪ. 

Іешегіср п>сі(с, никакимЪ способомъ, 
^сінсйѵсде#, никакѣ* 

йсѵ іхсісі), чаша. 

Ьіе 2\еШ, терка, которой подмазываютъ. 
2\еІ!ег , по'греб'Ь. 

і\с!гсг, тиски, которыми вшюградЪ да*’ 
вятЪ. 

&ЙИЯІ, гино давить, жат*. 

?й»пеп , знать. 

Ьсг ІѵСіщсг , знатпокЪ. 

&ППЙІС&. знаеиый, примѣтный, знакомый* 

?сіт(* ( © ) ©8 


I і(у 


ЙППЙМГ, знаемый. 

Ье?СППСП, признать. 

Ьсѵ ФеСтшіе, знакомый. 

Ыілппі/ извѣстно, знакомо. 

Ьа-З ЗЗсіс’ПіипиІ!, исповѣданіе, признаніе. 
СГ.'ППСП, узнать, познать, признавать. 
і>іе ёггСешіСигё#, познаніе 
НПСГд’ППі / непризнаемый. 

НіКТіСППІІІф , неблагодарный. 

ЬІС ЦмгктШІфШ , неблагодарность. 
ЗШѣСШКЯ , присудить, приговорить. 

не познать, не узнать, непризнатв» 
$СИП}СІфеп, Примѣта. 

ЬІС 2\сі*Ьс, мѣтка. 

Ьсг 5и'г('1І0с ! : , палка, на которой мѢтятЪ. 
ГсгЬсп , мѣтить, замѣтить. 

І5СѢ 2\сѵЪсІ , кервель. 

ЙСГ 2\сѵІП, тюрьма, темница. 

ІегСсГО, сіп^Ч'Еот , вЪ темницу посадить. 

йСЕ Жеѵ! , мужикЪ , человѣкъ. 
і)СР 2\СГП; ядро, сѣмечко, зерно. 

?етіф(/ сѣменистый. 

«иёСетеп, вылущить, вылупить. 

ЬІС 2чсѵ$с, свѣча, 

Ьсг 2М]Н, котелЪ. 

&ІС 2\сГГС, цепь. 

Ьай $еКфСП, цепочка. 

Ш?е(ССІп / оцепить, цепь наложить. 

ЬСГ еретикѣ. 

1:СІЗСГІ|'с () / еретическій. 

Ыс ЖсфСГСр, еретичество. 
весВДст, ерсшикомЪ кого здѣдать. 

&ІС Хѵиіс, булава. 


^си)'ф , чистый, непорочный. 

ІЖ $еи(<$)СІС, чистота, непорочность- ^ 

І2 ? шФси(Ф, похотливый. 

Ьіс Ці^сц(фГ;СІ( / по опіь. 

і)СІ* 2 \іЬіі 5 / чибееЪ , пиголица. 

^Сі’ 'Ш, очинЪ. 

Ьсі’ 1\ісп, смолистое дерево. 

ЬеС 1\ісз, крупный песокЬ, хрящЪ. 

ІІс(іфі/ хр я тс ваты и , пещаный. 

Ъсс 3?іс(с!#еіп, хрлхцЬ. 

Ьйб 2\т&/ дитя. 

ЬПО’ ^ІпЬбсЯС, родины. 

Ыс ^іпЬбсйсгііШ/ родильница , роженица. 
Ьл$ ЖіпЬфси, дитятко, робеиочекЬ. 

ЙпЫіф, дѣтскій. 

ІПІ&і(ф, ребячески, глупо. 

Ьіс ЖіпЬегсі), ребячество. 

ЬІС $іііЫ:)СЙ, младенчество. 

Ьіс $іпЬ|"фсфф дѣтство. 

Ьйёіѵпп, подбородокъ, бородка. 

ЬСГ ЖіпіФаФ'СП, Шек а. 

<М‘С 2\Ффе , церковь, храмЬ божій. 

Ьсг ІІІгфіЖ, погоспіЬ, кладбище. 

Ь<1$ .Чач1)ГрісІ, приходѣ). 

Ьіс Жафтсіфс I освященіе церкви. 

?ііте, смирный.* 

апІІГГСіЦ манить. 

Нітстафт , у крощать. 

^ ЙггсіюсгЬсп / укротиться. 

ЧС Діі )фс, вишня. 

Ьсс ЖігГфЬаіШІ , вишневое дерево. 

1\і|ѣс, еундукЪ , ящикЪ. 

Ьйй Жі|М>еп г сундучокЪ , ящичекЪ. 

Учісгсі, балахонъ. 

Ш)^си, разсЪд ахпься. 

і>оіісіпапЬсг йл^сп , на - двое разсѣешься у 


растреснуться» 

*'( ЖГлПта, сажень. 
I* 
ш 

І 28 


> 


( О ) 

___ -- ■ •• 

Шдеп , жаловаться. 

Ьге ІШде, жалоба. 

Над&аг, жалобный* 

{Іодііф, жалкій. 

Ьсг 5Шдег, доноситель, донощикЪ. 
опНадси , доносить , на кого просить* 

Ые ЗііШадс, дойосЪ , прозьба. 

ЬеЙйдсп, сожалѣть, соболѣзновать. 

Ьсг ЗЗеНадСС, отвѣтчикъ, винный, винова- 2 
тый, обвиненный; 

ІКТІЪідсП, доносить, жаловаться. 

Ьсг ЗятНсдсг, жалобщикъ , челобитчикъ. 
Ьіс ЗЗог^адС/ жалоба виноватаго. 

Ьіс ІШлттег/ заешѣшка книжная , закрѣпка» 
(Пірісштісш , пялит, ъся за чемЪ разстягнуть. 
аиНстішст, засійѣгнуть книгу , заклепать* 

Ьсі' 2\1аррсѵ/ гремушка. 

ИлррСШ і трещать, стучать. 

Шг г свѣтло , ясно. 

ЙМІІф/ явственный , вразумительный, 
рф ЙСГСІІ, изЬяснитьсн. 
рф аШагсп, устоять, отстояться. 

(іф тфШген,, разгуляться , выясниться. 
егНаюі, изъяснишь , растолковать. 

Ьіс ШЪпчтд , изЪлененіе , растолкованіе 
ЬегШгсн , преобразить. 

ЬІС ЗЗеі’Шгипс)/ преображеніе. 

ЩгІ'фсп , хлопать. 

Ьсг $1аС|ф , звукъ , происходящій ощЪ 
хлопанія. 

^ГаіСфсп, хлопаніе. 

ШиЬси/ сбирать. 


ШШЬ(П, сколупнуть , содрать. 

Ьіс 2 Шг.С/ двойное копыта , кохти, 


І\ѵ 129 


НеЬеп , прилѣплять > прилѣпишься. 

Нс&ГІфі, липкій. 
шШебеп, прилѣпишь. 
ті^ІеЬеп , налѣпишь. 

ЬеНсбсп ( салѣпишь , .замазать. 

ЬсНс&еп ЬкіЬеп, пристать , прилѣпитьея* 
ЬсНеібсП/ прилѣпиться. 
і'СгНсіікп , залѣпить, 
іиНсЬеП/ прилѣпить , залѣпить. 

Ьсг ЖіесГ ^ пятно. 

ІІеФіфі, закапано. 

ІксНп, закапать. 

ЬеНеФсП/ закапать, замарать. 

Ьсі’ 2\Ісс^ дятельникЪ трава. 

ѣй$ ІМсіЬ/ платье. 

Ьа^ ЖІеіЬфсП, платьецо. 

Ьіс ІѵІпЬипй ) одежда. 

ІІСІЬСП ) одѣвапіь» 
йШеіЬсіі, раздѣть. 
йіШеіЬіп, одѣть. 
йшШсіЬсй/ раздѣть. 

■'') ЬсН«ЬМ> одѣть. 

СіаИсіЬсП/ облачать* 

(М) итИсіЬси , перемѣнять платье. 

(іф ічі’ШіЬсіі/ вЪ чужое платье одѣться. 

ЬІе ЗЗсгНеіЬипЗ/ одѣваніе въ чужое платье. 

малый , невеликій. 

1>ІС ЖМпідМ, мѣлу зга , мѣлочь. 

ЪегГГеі'пепт , уменьшать, хулить. 

Ьіс ЗЗсгНстептд, уменьшеніе, хуленіе. 

ойё ЖіеіпоЬ і драгоцѣнная вещь. 

Ьес Жісі(1сг / клейстеръ, примазка. 

Нсі(!сгП/ замазать , примазать. 

ВсгНсіІіст/ замазать. 

^ІС 2\1етте/ гнѢтЪ , тиски. 

Нсттсп, гніеть , жать , сжимать. 
130 


Ю ( о ) ©8 


ізсѵ ІМеррсі* , к леи ерЪ. 

Ые ІЧІСІСС , репейникъ , лапушникЪ. 

Несгеѵп, лазать , взлѣзать. 

ІМфНсИСІ’И/ за чемЪ лазать 

і>іс 2ЧГеуеп л отруби, высѣвки» 

Штрсіп ? звенѣть. 

Нтдсп 9 звенѣть. 

ЬІС оМіпдс, кллнокЪ. 

Ьсг Ліопд, звоиЪ. 

Ьл$ ©еЛілдеІ, звонЪ. 

Ьсг ЗЗо^Шстд, согласный звонЪ, 

І)ІС ЗМіррс/ большой камень бЪ морѣ* 

НоЬсп ; колоть. 

Ьсі’ 5ѵ1о0сн, блОкЪ, векша. 

Порчен / стучать , толочь. 

Ьсг ЯІорреІ, иеспіГЬ. 

Ьа$ ©еНорре, стучаніе , егпукЪ. 
іігШор^СП, постучать, прибить, приколотил^ 
ІПНШор^СН/ выколотить , выбить. 
ЬіІгфНорІѴп , перебить ^ переколотить. 
$егГ(орГси, разбить, приколотить 

Ьсі -Кіору глыба землМі 
&Йі1 1\1с(ха' г монастырѣ 
Ьсг Іііоп, ошрубокЪ, чурбанѣ, пенѣ. 

Ііефіфі/ толстый г неуклюжій. 

Ьіс 2Ми(г> пропасть, пучина, раз сѣдина 
умный , разумный. 

ЙОДПф/ разумно, умно. 

Ьіс Жіікфсіі, благоразуміе. 

Нидсіи, размышлять, разсуждать, у'Ш**' 
чагпъ , мудрить. м 

Ьсг 5Шз!а\ «Шдітз , умница , думают* 
о себѣ высоко. 

Ьл$ ЖІЙ0СІП, умничанье. ^ 

ЙбсгШіЗ/ мудренЪ ^ которой О чсмЪ 
Мудрить. . ( О ) № 
Ьсг Зчіитрсп , ковалокЪ , большой кусокЪ. 

НитріфГ, кусковатый. 

Ьл» 2\П(Нсѵ, клистиръ. 

ЬСГ 2\паЪс, отрокЪ, малой. 

Ь«3 Жпабфеи, мальчикъ . оіігротекЪ. 

Ьсг Ус и ар р с , работникъ вЪ рудномЪ заводѣ, 
ЕпасЕсп, трещать. 

Еиаіісп, звукЪ дѣлать, хлопать. 

Ьп* $ітИ, звукъ. 

Епарр , недостаточный , короткій. 
Епдсгсп г скрьтѢть. 

ЬлО 51'паггс», скры пѣніе. 

Епссеп г мѣсить. 

Ь‘&’ 2\псЬсІ > кляиЪ. ^ 

вкЬсІи, заклепать, кляпЪ вдѣть. 

Ьсг ^псбсШагІ. усы. 

ЬСГ Жпсфс, слуга , рабЪ. 

ІиСіІКІНІ) / рабскій. 

Ьіс Зѵ'иесІКГФйЙ, рабство, неволя. 

Епфсп, іфЕпіЦ 7 , іф^аЬе деЕт^еП; щипать, 

ущипнуть. 

Ьсг 5?іісіЕ/ НожикЪ сапожный. 

Ьсг щипокЪ, щипаніе, крючокЪ. 

2\иеиеІ г клубокЪ. 

Ічпіе р колѣно. 

Ь<і$ $шсЬаиЬ, поДвяска. 

біісп ' на колѣнки становишься. 

НісЬсгбгісп, на колѣна стать. 

*, , $трфсп , іцолкЪ, щолчокЪ. 

^нггеп, скрипѣть. 
пч'Іфсл ^ скрежетать. 

ІСГЕпігбфсп, сокрушишь, 
ѵ... ’ 11 і ІСіг */ трещать. 

, ^" с ' Ы "'1ф, чеснокЪ. 

й “ Нпофе, к ' оеть . 

Ьйй ^ітф^фсП/- косточка. 

3 * 


?« 0 ’ 
г© ( о ) ея 


И" 


132 

ІПОфІф*/ костянок- 
Ьег 5\пбфеІ, лідышка. 

Ьсі‘ ЖпорГ ( пуговица Оес ^псШ^ капишулЪ у 
Ъогі ЗчпбрГфеи, пуговка. (столбецъ. 

аи(Ъ.ібѴГ сп , разстегнуть. 

ЗнФбрр’еП/ застегнуть. 

(пигмеи ! вязать. 

«ирЪійрСеП, развязать. 

ЪСГвіЙр^П, связать, соединить. 

І>іе ЭЗег?П«р/іШЗ/ соединеніе, смыканіе. 
ЗпбтйррСП/ застегнуть , завязать. 

&СІ’ Ічпоі'реі/ хрящь, хрящикЪ. 

йіегреііф*, хрящоваіпый. 

Ыс ЖпоГрс, проростокЪ, роеточекЪ, пучокЪ. 
Ьср Ічпогсп , {узелъ. 

і'ПОифі , узловатый. 

ЬСѴ Зчпйсссі г кнутовище, палка. 

?Офеп А варить. 

Ьеѵ $оф> новзрЪ. 

$ІР 5ѵйфе , поварня. 

Ьіс Жбфіпи, повариха. 

«ЬГофсП/ варить. 

«трофеи, взвар и ть; 

йи^офсп , выварить. 

еШІФфт / выпрѣть, заѣдки варить. 

РсгФфсіІ/ переварить. 

$еіЪ>феп, разварить. 

Ьіе ©йгМфс / харчевня , лобазняі 
ЬСѴ 1\офсі- ) калчанЪ. 

Ьес сьтокЪ, квасЪ 1 

і>еі’ 2ѵфІ А капуста. 

ЫС Ш)ІС / У* оль - 

Ьсс ^б^ІСіу угольщикъ , угольникЪ. 

&ГС 1\оІЬе, булана, приклад'Ь кЪ ружью, 

ГоіШ 

з© (© > ізз 


Іоттсп, (ф |ат, іф Ьіп $с?оттеп, прѵіхо¬ 
дить. 

аЫ'СШаісп , выходить изЪ употребленія 5 
свободиться ошЬ труда. 

2{6?ипГ( / пронз хожденіе, 
ап^оттт , прибыть. 

Ьіс Зіпіцп^ прибытіе, пришествіе, 
ші^оттеіі/ воз ходить. 

ш Жічт( : ег {отші , больной выздоравли¬ 
ваетъ 


ті^оттеп, выходить , довольно имѣть. 
ЗіШ^ОЩтеп / довольствіе ъ довольное 
Пропитаніе. 

бс^оштсП/ получить, получать. 

ЬсрЕоаиасіі , приступить, приступиться , 
достать. 

«П^оттеП/ уйти , убѣжать., отбыть. 
Ьгаа^оттсП/ на умъ взойти , вспомнить, 
іщгфіоттм, перейти , переходишь, 
іюфіоттсп, послѣ прищти. 

Ьіе Зіафіоттсп, Ьіс ЭІафйииСшдс, потомки. 
Ьіс ЩафІоттеиГфй^/ потомство. 
тсЬеіІоттт, родить. 

Ьіс ЭйеЬсгІчт р, родины, 
гібеѵст^ттсп, согласну быть, 

Ьіс ЦеЬегйжГ*/ прибытіе. 
шпг'отшеП/ погибнуть. 

шиег^отШСП/ мѣсто достать, кЪ мѣсту 
добиться, пристать. 

^ОЙЬттсП/ совершенный. 

Ьіс ЗіоЦІ'оттсіфсІІ/ совершенство. 

^огЬттсП/ упредить, предувкорить 

водиться. 

^З^оттеП/ отойти, пропасть. 

^ісЬсгЬттеп , возвратиться. 

Ь ,с ЯШеЬегЬіП#/ возвращеніе. 

^Шоймки (ери/ благопріятно быть. 


на- 


3 3 


№ 134 


( о ) 8* 


|ц(0ШПКП , прибыть. 

Ьіе Зігііт^/ пришествіе. 

^цгефС^ОШШев , во время припили, уладишь». 
цнйсГГоттеп, возвратишься. 

Ьіе Зигйсйип^у возврат, еніе. 

$ц&©гй>ІШП<П/ предупредить. 

Гшфф), впредь, вЪ будущее время. 

ЬСѴ 3\ОПід / Король. 

Ьіе Летдтп , Королев». 

Гошдііф , королевскій. 

Іоппсп, іф Ыт, іф ГошШ, іф ^аЬе дсіоіш^ 

мощЪ , знать , познать. 

Ьіе 51ип(?, искусство, художество, 

|цп(Щф , искусный. 

&т(Ітф, искусный. 

Гіш|ТеІп, искусно дѣлать, мастерскій , у> 
мничзть. 


Ьес і’ітнісг, художникъ. 

ЫѴ 2\Ор|у голова. 

Ьіс 5?орфтЬе, гарбзндЪ, головной снурокЪ. 
Ьаб $орГЬгсфсп, труды ума. 


Ьсі$ ^орГдсІЬ, ? 

снег, $ 


подушныя деньги. 


Ьіе Яорфеиег ( 

Ьа$ Лор^ГііК»/ изголовье. 

Ьег ІІ’орГГфтсѵі/ Ьай ^орігсеік, боль вЪ головѣ, 

К'Р ЖогЬ, корзина, кореникЪ, коробЪ. 

Ь<Ф ІІоНфт; коросокЪ. 


Ш зерно. 

Ьіе Жотсфге, колосЪ. 

Ьіе .ТСотМитс, васи чекЪ. 

Ьег 5фпФоЬеп , житница. 

Ьіе ЖотдйЬеІ, вилы. 

Ьег $оѵгфД«Мег, хлЬбомЪ торгующій. 
Ьег бѵОПіФі^П, закромЪ. 

Ьег ^ѵогпшагфф житной рынокъ, 

Ьег 5ѵепітгпі/ хлѣбной червь. 

Ьег Яотіаргеп/ сщводнкЪ. 

/ 


5© ( о ) ©5 _ __ »35 

Ъа$ ЛйгпфеП/ хлѣбЪ, з#рнышкр. 

(йѵшфі, зерновашый. 

&>|ісп | стоишь ч0в о, отвТЗдыв^хшь 5 при- 
кушивать. 

Ыс Іѵо(1 / кормЪ , пища, кушаніе. 

Ь>сг Жо^даидег, который другому вЪ столЪ 
ходитЪ. 

Ьа$ Яо(1деЦ>/ платежъ за пищу. 

Ъег 5Со{фегГ/ хозяинъ, у котораго кто ку- 
шяетЪ. 

ѣіе ЗІЧ'Цеп, издержке. 

ЕеІИхП’* драгоцѣнный. 

Ьіс 51о(16агІ<іІ/ драгоцѣнность, иэрядство. 
ЕоІсІгер, даромЪ Ѣсть. 

Ео|Шф, драгій. 

Ьіе $0$, ЗиЕо|Е, другое кушаніе кромѣ хлѣ¬ 
ба, нехлѣбное кушаніе- 
Ьіе ЦпЕоіЕсп, издержкѣ 
Ьсѵ Жоф, грязь. 

ІофіфЕ, грязны*. 

шисг?б(Г>ідс 8йипЬ <, ран* , которая вЪ низу 
гной имѣетъ. 

^опсп і блевать, рвать Ьш>-^р^СН, блева¬ 
ніе , рвота 

ГсасГеІсп , драку подьімапгв, браниться. 

Ьег ^ічі^еіег, здорной, бранчивой чедовѢкЪ. 

^і’лфеп^ трещать. 

Ьа<> ^ѵіафеп, шрескЪ- 
ь,- ~ Ьай @е(гас()(/ треіцаніе. 

Ь " »«(г, СИДЯ. ' 

Щіщ, силенъ, крѣпкой, дѢйсщвшпелгхЬ-. 

безсильный , слабый. 

Мга^ідш / подтверждать, 
о без о и лишь. 

. №*• ^ПСЕга^цид , безсиліе, слабость, 

чі’ 2\і\*»0си л ворошаикЬ. 

3 4 Ь « 
_Ю ( о ) ©§ 

і>ІС ворона. 

Гга^сП/ гіѣіпь пѣгпухоіѵтЪ. 

йІС 2\ічШе г кохітщ большихъ пшицЪ, 

ЬСѴ 2\1'ЛШ [ товаръ, 

{гатеп , торговать. 

Ьсг ЗЫтег, лавотникЪ, сидѣлецЪ, 

Ьсг Зчгдтр )-' , судорога, 

(гатрііфі/ судорожный. 
і)СѴ іи*лшф , журавль. 

?ѵлп 1 ?) боленЪ , хворый , скорбенЪ. 
скорбенЪ. 

І>ІС болѣзнь , немощь. 

ІТСИГеі !! скорбну быть , нездорзву быть, 

(іф Ып?Сй, печалиться , кручиниться, 

$СѴ Жгапз, вІшецЪ. 

Ьай Зѵпіщфеп, вѣнокТз. 

?гаг$еп ) чесать , скоблить. 

ЬІе $ГСІ$е, чесотка, короста,. 

ІГйфЗ/ шелудивый, коростліівый. 

«Ьв’й(5СП/ скресгпь , скоблить . содрать, 
«ц^пфѵп, разчеезтщразцярапать разкресть». 
йиф’й|лі, Быскреі.ть , выскоблить. 

$СГ{Дй<?Сіі/ разцарапашь. 

Уыисп , чесать. 

Ьй^ іігйиеп, чесаніе. 

&ЧШ6, кудрявый. 

&й$ $гли$<і(еп , щипцы , для убору голод 
внаго. 

Ьес ^ГйігёЬрр, кудрявая голова. 

Ъ’СІиЗІІфі, кудреватый, 

ІГйИ(еп, завивать. 

І>ІС $Г<5ц(с ! кудри. 

ОД Дѵ<ПІС л трава. 

і»ег ^гаііфагіеп , овощный огородЪ, 

4>сг 5?гйштйгсв, рынокъ, на которомЪ з е * 
лень продаютЬ. 

( о ) 


Ъсг ^ГйіКрепзеІ/ стебель, стволЬ. 

Ьй$ бЫи&гЬиф, трзвникЪ. 

Ьй$ ЗЬ'йШфсіі , травочка. 

Ьйі$ ^гтіііфі, трава отрѣзанная при коре- 
н'гяхЪ 

Ьй$ Цііі’гяні, негодная трава. 


ЬСѴ 2\ГсЬ?, ракЪ, 

Ьй$ $гс(>$феп ( рачокЬ. 

Ьег Лг<6^9йП9/раковая походка, с$ 5 <фі йГСсЗ 
Ьсп ^гсб^ЗйПД/ все похуже становится, 
?гф(сп, р ковъ ловить, 

{ѵеф$сп г крехтѣть. 

Ьйй $ГСф$Ш, крехщѣніе. 

Ьіс ДгаС>е I мѢлЪ. 

ІгеіЬіфф мѣловатый. 

ІШЬсПйхіЙ, бѣло какЬ снѣгЪ. 

«ж* 2чгсш г кругЪ. 

Ьсг ИтЪсФ, округъ, 
йіс Жѵе(]с г кресЪ. 

Ьсѵ 1\гспс1 д трезубец!) желѣзный. 

Шсфсп, ісГ) ?гоф, іф 1)аЬс зе!шфсп, пол¬ 
зать, пересмыкаться. 
рф ікфіефеп, спрятаться. 

Ьсі* Дуіед г война, 

Ъйдеіі, воевать. 

!гіС5СГІ("ф/ воинскій , воинственный. 

.. ъ ЬфіеЗСП, войною напасть, завоевать. 

*‘ с Дѵірр С/ ясли, 

Іс Дсопе і корона, вѢнецЪ, дѴадим». 


б'оіКП ! вѣнчать голову , короновать. жаба, ядовитая лягушка. 


Ьіе Щъ, костыль. 

3 5 


Ьсі 
» ( о ) ©5 


*3* 


N 1 ' 2 \шд , кувшииЪ, кружка. 

Ьді$5ѵ'пі9ІеЩ/ Зчгизёфсп, кувшинчикЪ, кружечку. 
Ьег 5(пн^т, корчемникѣ. 
і)»С 2 \ѵщпс , мякишЪ , кроха. 

Ьаб Жпішфеп, крошечка. 

(ШШ; КрИЕЫЙ. 

(гйтшеП/ кривить, покривить. 

ЬІС 5?ГШітитЗ, закривленіе. 

Ьіе $шште, крнвость, кривоща. 
ьеі’&йтгоеп, покривить. 

$СГ Жі'йрсІ г увѣчный , дряхлый. 

ЬСС Ж&ЬеІ, кадь, кадка, лахань , ушатЪ. 

Ьег баулЪ, сундукЪ, 

іхс З^исІНісІ?, кукушка. 

Ьіе 'Злф, чапЪ. 

Ьіс Жидеі , шаръ, пуля, ядро. 

Ьй$ $йдеІфсп, шарикЪ. 

ЬІС 2\і»Ь/ корова. 

, хладный , холодноватый. 

Ьіе холодокЪ. 

Ьіе ^й^іипд, Прохлажденіе. 

Ш)1еп, прохолодить. 

обМ^Іеп, прохолодить. 

ти$Ш)1сп, выхолодить, выстудить. 

ЯФ «егЙДОеп, простудиться. 

^иі)ЙсЯеІ,. студвнецЪ. 

Ья$ $ц$ІрЯа|Іес, малата. 

ЬяЙ ^и[)ІІЬО(;ег , вода на прохолажденіе, 
оЬГоІ. избирать. 

(шфгёП/ избранный. 

дц$ег(оЬгеп , / иэЪ многихъ избранный. 

Ьіе ЗТііІ)!', избраніе. 

Ьег 5?иі>гЯ«г|і, курфнрсшЪ, принтъ, коцхор.о# 
Римскаго Императора избирать прав 0 
имѢсшЪ. 

Ьіе 
"•~ , 'Ч‘ Г .-Л'ІЧ , С‘ 'Ъг*>г іи ' Ч* ;Ѵ. . 'л-Г ѵ : ѵ г ■ ■" А 


Ьіс й'ШШфв, воля, соизволеніе. 

ІВіШфгІіф, по любови, по соизволенію. 
?и!>п, смѣлый, дерзекій, дерзновенный, 
йфпііф , смѣло. 

Ьіс Жіфгфсі*, смѣлость 0 дерзость. 

Осі) сгЬфнсп , осміэлащьрл, 

Ьсѵ &йттсІ 9 тигарнЪ. 

Ьег Зхиттсе^ хомушЪ. 

0С1‘ 2\иттег, печаль, скорбь. Кручина, 

{иттегііф , печально. 

^иготефа^, печальной. 

рф ЬсГйттепі/ печалиться, крушиться. 

Ыс феГфитегш#, печаль. 

Ічгтфг, плеснѣвый, гоеі’Ьеп, плеенѣвѣть. 
?ипі>, ИтбЬаі*, извѣстенъ вѢдомЪ. 

ІШіЬіЗ/ знающій, ведущій. 
ітвтЬід, незнающій. 

ЬІС ^ітЬс», знакоиіе. 

Ьіс ІІгГщіЬе, подлинникъ, доказательство. 
ЬІС $ітЬ(фаЙ/ знакомство. 

?ШіЬ(фаЙ<іЬ 


<иіаІітЬ(ффеп, 


вывѣдать. 


Ьег.И'ітЬСфіфич', шпіонъ, сыщикъ, который 
вывЁдыааешЬ. 

рф егІииЬідсіі/ вывѣдать, извѣсткться. 

ЬегІипЬідоі, возвѣстить, повѣст.лпь. 

Ьіс ЗЗсгЬтЬірпд, возвѣщеніе , благовѣщеніе, 
объявленіе. 

«ФшіМіф , вЪ доказательство сего. 

ЬІС 2\іт&і, пряслиіда. 

Ьіс ЖипШриЬс / изба, гдѣ пряхи пряст» 
соб„ріются. 

ѴіС искусство, наука, хуА ожесгпІ!0 ' 

Ьсс 51цц(11сг/ художникъ. 

Ьтрііф, искусный, маетероватый, хитры#. 

Ьіс $шіШіф|сіі / искусство. 

І4іі(іеІп г мудришь. 


§@ ( О ) ©8 


!ии(ІгсісГ)/ искусно. 

Ьп* ІСіШ^Сфгсі^сГ/ искусный вЬ писаніи. 
Ьа$ ЖішДОііс?, мастерская штука. 

ЬаЙ Жип|1тп‘С?/ искусное дВдо. 


Ьаб 3\ир|-'ег г Красная мѣдь. 

Ііф^СІІфС бірСспі , мѣдный. 

Зѵіір^егдеІЬ , мѣдныя деньги. 

Ьск І?арГсѵго(1/ Р>’.;я, ржавчина. 

Ьсг 5ѵирГсгГс()ІП^, мѣдные обивки. 

Ьсг ЯирГсі'ГФпііЬ/ мѣдникЪ. 

$СГ ^црс'сг|Тсфег/ гридоровальщнкЪ. 

Ъйб’ 5?ирСсѵ(1іф , гридорованная фигура. 
Ыі? ііарі'ет'арсг/ купоросъ. 

Ьсг ЖирГсг(1<(п , мѣдь жженая. 

ЬІС Жирреі, цѣпь, цѣпочка, 


^иррсІИ , сватать. 

ЬсгЖиррісг, сводникъ, Ьіс $иррІсгіп, сводница., 
Ьіс ^иррісгср, сводничество. 

^нрркгер (ГСІЬсіі, сводничать. 

^“іірреІрГсвЬ, припряжная лошадь. 

ЖцрреЬяф, стадо. 


5)сТ 2\иі‘Лр / кираеЪ, латы. 

Ьсг ^йгйЦігег, кирасиръ, латникЪ. 
і»еі’ 2\йфіб/ тыква. 

Ьае Жйгб^фск/ тыковка. 

Ьер 1\игГфпсі -, шубникѣ. 

Іт‘5, короткій, сокращенный. 

Ьіс Я’ту/ краткость. 

!іді’5ііс (), кратко, Екратцѣ , недавно. 
!иг$ШП , недавно. 

ЬІС 5?иг$адсіІ, забава, шутка. 

ЦіГрѴСІІІд , шутливый, забавный. 
{цг{ГОСІІСП , шутки творить, дѣлать. 


сократить 


ЪСГЙ^СП, 3 

Ьіс ЭЫиг^тз, сокращеніе. 
Ьсі* , цѣлованіе, лобзаніе. М3 ( О ) 141 


Ьаі$ $й§с()еп , поцѣлуй. 

(ч.ЦІ’П , цѣловать. 

Ьег .5Тй||сг , лизунЪ, цѣловашсль. 
^СГ{ц|]С! 1 , разцѣловать. 

Кій ІчйЦсп, подушка. 

ЬаЗ $н(5фен, подушечка. 

Ыс Злй^с, сундук'Ь , яіуикЪ. 

Ьсі’ 'і\и|сеѵ ^ пономарь. 

ЬІС Зхшффс I берлинЬ. 

Ьег ЖаСГФсГ/ кучерЪ, возница. 
Ічіп'феп , лошадьми править. 

ЬСѴ Т\йгс; клеисгаая мазь , пайка. 

оеФиПсП , запаять. 

&ІС 2\ШѢС , клобукЪ. 

Ьсг ЖиНсІіЪ'с?, крошенныя кишки. 
ігц^СІП/ щекотиіпь. 

Ій&еііф*, іцекотлийый. 

Ьсг $й§еІ , с вербенъ. 

Ьй 1\уЬп$ I чибесЪ, пиголица. Ьіс ЕнЛСІ?е / росолЪ. 

1*;Ьт г насладишь, дать отдохнуть , 
укрѣпить. 

Ьой ЁабГаІ, I 

.. „ ' (• наслажденіе, упокоеніе. 

Ьіс ѴнЬітз, Ь •’ 

Ьс’Ѵ ЯйЬсгінф г лабиринтЪ. 

^' е й.лфе ; (Рфізс) лужа, Ьіс < Шіі(І:{афс, навозная 


лужа, 

Ілфсп, смѣяться. 

ЬяЗ 2асІ)си 7 смѣхЪ, 

Ьсг ?ае()сг, смѣмшіікЪ, сгсалозубЪ. 

Іафсѵііф, смѣшно, смѣшливо. 

Ібфсіп, улыбаться, усмѣхаться. 

^ийІафсП/ пересмѣхать, пересмѣивать. 

1 № г© (о) ©§ 

Осі'ІйсЬсп , насмѣхаться , издѣваться надъ 
кѣмь. 

Ьіі ЗЗеИас&ітд , насмѣханіе, издѣвка. 

Ьаеі ©еісіфіег, смѣхъ, 

ЬСГ ІІЛсЪр, семга. 

іафзеи ! * яд йо желать, разсохнуться. 

М3 ЫфііП, жадность , раэсохненіе. 

Ьог Ілсі*, сургучЪ. (Ьес ЗЯсфІег), лакЪ. 

Ьсг ІіаФшсг / ляктукЪ салагаЪ. 

ЬІС Я лЬс г коробка, ящикЪ. 

Ьй$ ^йЬфсіІ/ коробочка. 

Ьіе &іЬе йог Ьені $еп|?ег, ставни у оконъ, 

Ьіс ?оЬе (^ац(ТлЬс)/ лавка. 

ІаЬсп; іф ШЬ, іф І)аЬе зсіа&сп, просить > 
звать. 

Ьт ЗВаден Мм грузить, Ь»е §Ііо(< ІаЬсп< 
ружье зарядить. 

Ьіс &ІЫШЗ, званіе, зарядъ. 

Ьсг 2аЬ(ТбсГ/ шонполЪ. 

ЬеІаЬеп, огрузить, по г рѵзит». 

«іпІаЬсп , позвать, просить. 

Ьіс €іПІаЬипд , званіе. 

ЙбсгІаЬеН/ перегрузить. 

ЪогкіЬеп , вЪ судЬ позывзтв. 

&С1‘ Яа$еІ, лагунЪ. 

ІаІ?т , хромый, 

1з!):нсп , хромымъ эдѣлать, обеэЛяДвить. 

Ьіс вфіттд, удовЪ, ослабѣніе, окостенѣніе 

жиЛЪ. 

ЬсгЬфіпШ/ роэслабѣть, охрамѣть. 

'Ш ЦаісЬ/ икра. 

ІаІф(П/ Икру метать. 

ЦіКси, алалакашь , нечисто і-ойорить > 
леиеташь. 

Ьй$ 5йЦсП/ нечистое говореніе какЪ у дѣтей, 
лепетаніе. 

&Й$ 
( о ) ©5 мз 

Ьоё Ллтт г ягнецЪ, барянЪ 

Ьпб’ 2іітшфсП; барашикЪ, лгненокЪ. 

ІЙШПКѴ11/ ягниться. 

ЬаЙ ^ашт^сіГѵСь баранина, ягйятина. 

Ьй$ &шти^ей, кожа ягнячій , Мерлушк*. 

Ьіе Натре г лампада. 

ЬйЙ ^(ІшрфеП/ лямііа Дочка. 

Ьіе Латрѵсггс, вЪюпЪ 

&апЬ; земля, облаешь. 

ІаиЫісб / нароДный. 

ІйПЬсіі/ пристать, привалить кЬ берегу. 

Ыс ЙанЬиіід, присіпан'і'е кЪ берегу. 

ШійіпЬси, приплыть кЪ берегу , выступить 
л а - берегѣ. 

Вег ?апЬаи$[фи(ъ выборъ изЪ ЗемскихЪ чиновЪ. 
Вег ^аиЬбеГфгСІЫГ/ географъ, звмлеолисатсль. 
Віе 2апВбе(фгсііжид, географія. 

Вес ^шіЬШгадсг, обманщикъ , лукавецЪ. 

Вег 2стЬ1?гстс(>ег (Іан^сг), бродяга, воАстг*. 
Ьсг ІктЬігісЬс, общенародный мирѣ. 

Вег ^апЬдга^ ландграфъ. 

Ьіе ^ІпВдга^'фа^/ л андграфство. 

Ъа^ ^апЬдегіфВ/ провинціальный суд Ъ\ 

Вег ЕапЬ^еіТ/ помѣщикъ. 

Ва$ &тЬдМ , помѣстье* 

Ва$ 2аиЫіиВ, уроженецъ. 

Ва$ йтВІеВеп, деревенское Жийпе. 

Вег втЬтсЛГег, зе'млемѣрецЪ. 

Вег ?апВр^едеГ/ воевода Провинціальный. 

Віе &иіВрІ(Ще, всенародное наказаніе 2<шЬ|ийгС. 
Вег ^апВ(а(5/ обывагііель, поселянинЪ, мѣщ*- 
Ьіе йапВІ'фа^/ провинція. (нинЬ. 

Ьіе 2апВ(Іга^/ большая дорога. 

Ьег ЕапЬГа^/ сеймЪ, земскій сЬѢЗдЪ на «оВѣтЪ. 
Ьег &щЬіп>де, воевода. 

Ь<1$ 8<шВоок#, народъ. 

Ьіе ^пВЛиѢ/ обычай страны, мѣста. 

’ Кіи 
* 44 


С о ) ©8 

Ьег ?тіЬс^Г'цг(1 , владѣтель землгі. 

Ьіс &ші><фи(Ьідиод клятвенное общенародное 
обѣщаніе. 

Ьсг &шЬ&пеф(/ солдатѣ 
Ьсг ^апЬ^аіфСШапіі/ начальникѣ, воевода. 

Ьіс &Ш&ЗІСМФ/ земляки. 

Ьсг ^апЬйташі/ землякѣ. 

Ьіс 5апѣе'Ш;ШП|сІ)а^/ уроженке и воспитаніе 
вЬ той же землѣ'. 

ЬІС 2дпЬ(?апЬе , земскіе чины. 

Ьіс І г апЬсгёьеіюсі(ипд, изгнаніе, ссылка изЪ 
&ап$ } ДОЛГІЙ. ( землй, 

Ьшдс, долго. 

Ьіе &5пдС/ длина. 

1<$пд|і, д '.внр, за долго предЪ тѢмЪ. 
ІапдсП , Дат г, подать , доставать. 

ІапдІіфС, долговатый. 

ІЛПзСйШ/ медленно непоспѣшно. 

Ьіс ііапд|атЕсіС, медленіе, непоспѣшноств. 
ІЙІідТОІСГІд, долговременно, долговѣчно. 

Ьіс ІЧтдтіегідй'іі/ долговременство, долго¬ 
вѣчность. 

ОПІйпдт/ принадлежать, прибыть, 

Ьеіапдеп, принадлежать, относить, |стаГ.Ь 
ѣсіапдси, доносить на кого. 

* СГІапдсП/полу іить , достать. 

ЬсгІаидсП/ желать, требовать. 

ЬаЗ ЗЗегІйПдск, желаніе, требованіе. 
ЬегЪшдсгп, продолжить, продлить. 

Ьіе &<т(сшдттд / продолженіе, продленіе. 
ЬоШпд(!/ уже' давно. 

$иі<тдеП/ довольну быть. 

$ИІСІпдІіф / доволенъ. 

Ьіе ітг.с, копіе. 
і)іс ЛапзеГС?/ ляицетЪ. 

ІУСС Парре, тряпица, хлопокЪ. 

Ьіі^ 2оррфСП/ тряпичка, хлопОчеѣЪ. 

ЬСГ 


( О ) ©з 


45 


Ьес ёаррс, глупый, ротозѣй. 

ЬІС Йііррсгср / ни кЪ чему негодное дѣло. 

ІЛ Р р і ф ( г треп и ш н ы й. 

Іаррі|'с(> , безумный , баламутный. 

Ьіе 2аррспГфиГ> ам$)іеі)сіі/ сткннуть ребяче- 
ЬСГ ИаС|Т>ау ; лакей, слуга, ( ство. 

Ьсі* ііаѵт, ііагтеп/ шумЪ , крикЪ # 

Іагтеіі/ шумѣть, кричать. 

Ыс &аѵѵ>е ? харя, маска. 

1агЫф(/ хароватый. 

1>сгІ<Ш>С, вЬ харѣ, вЪ маскѣ. 

I сі$сѵір іф ін, іф і)аЬс дсісфсп, допустишь, 

дозволить , оставить. 

И/ усталь, утружденъ, ущомленЪ. 
йЫи$СП/ отступить, отстать. 

Ьс? 21ЭДи(Ь отпущеніе вины. 

безпрестанно. 
апІа^еП; показать себя. 

ЬёГ 21ПІа$, случай, причина. 

ЪСГППІа^еП/ подавать случай 
Ыс ^Ьсгипіи^инд, поДавані'е случаю* 
Ыи*фІа$СП, перепустишь. 

Ѵі«1а§еп , впустить. 

ЙСІа^СЦ, тихій, смирный. 

Ыс ©еіа^еіфси, смиренность, 

ЭД)гІа#і$ , безопасный. 

!о$(а$сп, на волю выпустить, освободить, 
пафіабсп, перестать, оставлять, 
пифіей / л / иивый. 

Ьіс 9?аф(<!$і<}&Й, лѣность, лѣнь. 

ШеЬсгІи^еП/ сѣсть, садиться. 

ШКсгГа^сп/ перестать, покинуть, 
іэегіавсп/ оставить. 

Ьп* 25сіЧа§, имѣніе послѣ кого оставлено. 
Ьіс 35сг(а0сп|*фа^, имѣ иі'с, наслѣдство. 
іт(сі'[<чЦеп, покинуть. 

НПГеіІй#, безперестанно. 

$ Ьіе 
" Ж ЙіЭб I к х .ѴййЙ'И® •'& 

. чб &чЭ ( о ) ©3 

Ьіс ШйсгІ<і|птд , покинутіе. 

ПЧ'^Іа^сП, отпустить. 

ЬІС ЗСВ<9ІЛ0ШІЗ/ отпускЪ. 

ІСГІабт, распустить. 

)іі(«0СП/ допустить, дозволить. 

Ьіс дозволеніе, доступЪ. 

$Ш>сгІ«|5іЗ , надежно. 

ЬІС 2.бремя, тягость. 

(аііі^/ бременный , тягостный. 

ІЛ(г6аГ/ временный. 

ЬІС Ие6сгІа|І, бремя, тяжесгій. 

«бсгІпГП;]/ несносный, досадный. 

Ьо$ Ифѵ, беззаконіе, злодѣяніе, злонравіе. 
ІаіІСГ^а^/ злонравный, беззаконный. 

ЬІС ^(ТсгііЛ^І^СІС/ злонравіе, злодѣяніе. 
ІЛ^СШ, хулить, клеветать, [порицать. 

ЬСС 2а(Іегсі*, поноситель чужей славы , по¬ 
рицатель, 

Ьіс 8<і|?егітд/ хуленіе, поношеніе. 

Ій(ІСГІіс(), порицательно, укоризно. 

*>СГІо(ІСГП, ругать, поносить. 

ЬІС 5ІСГ(«(?СПІП9 , руганіе, поношеніе. 

Ьй$ ^ліК’ГПтиІ/ злорѣчивый человѣкѣ. 

Ьіс ШсіТфгІГ'С / порицательное письмо. 

Ь«3 &і(ІСМ)0ГС, ЬІС ^ПріСІТСЬС/ порицаніе, по¬ 
ношеніе. 

ЛаНСІп ! Аашинь, Латинской языкЪ. 

Ьсг І'ПІСІПСГ , обучающійся , или знающей 
Латинской языкЪ. 

ГаГеІПіГф, Латинскій. 

Ьіс Л-ЛЬст, фонарь. 

Ьсг Елсетттафег', фонарщикъ. 

ЬІС ІІЛГГС / гонтЪ. 

Ьсі* ІѵШІсЬ; салатЪ. „ 

Іаи, (тіІіфГ/ простылый , холодноватый) 
шеплохладенЪ. ^ :л 


шнннннминннмнвшшшмвншіннНйИВІІН 
47 


§© (о) ея _ 

ЪІС &ШІІфІеІС/ теплота. 

Іаиііфі іоегЬШ/ нагрѣться. 

НарепЬсІ; ляндышЪ. 

&й8 ІІаиЬ, древесный листѣ, вѣтвь. ✓ 

ІаиЬіф( у листвіем'Ь исподненый , лисгпи- 
сшый. 

Ьіе 2аи6с/ бесѣдка. 

Ые 2<ш6сіфй((св/ ипдаши изЪ зеленыхъ вѣгп« 

вѣй , СКИНІЯ. 

&иі6егЬйКсп$с|1, праздникъ куіцный жи¬ 
довскій. 

Ьсі* , зеленая лягушка. 

ЬаЗ 2аи(>шеѵ{/ рѣзныя, или писанные вѣтви, 
цвѣты. 

ІСѴ іілиф; лукЪ, порро, 

Іаи^сп, іф ііф, іф Ьіп дсіаіфсп , бѣжать. 
Ьа$ $<ш(си, бѣганіе. 

ЬаЗ іісшг'т ЬсѵфипЬсп, псовая похоть, рас¬ 
ход; 'СИ. 

Ьсг ЙсиіС, теченіе , бѣгЪ. 

Ьсі- Еаир Ьс$ ЭДЗіІЬеЗ , слѣдЪ звѣриной , 
тропа. 

Ьсг 2аи(ёі’ , скороходЪ. 
оЫйц^П/ сбѣжать. 

<т(ті(т/ набѣжать. 

«п^Ііш^сп, выбѣжать. 

Ьеійц^сп , обѣгать (Іф (о Г) О ф Ьс(<ш(сп < »Ъ 
толикую сумму приходить. 

ЬерІйц(ід, почти, около, близЪ. 

ЬисфіаиСсп/ перебѣжать. 

«ІПІаіфеп , вб&жать, приходить 
Зсіспфд, искусный, обыкновенный, 

©сІанС, сходьбище. 
п чф(аи(сн , за кѢмЬ бѣжать. 

^ п ' ЗффІац(ег, послѣдователь. 

йЬсгІЩфсп , чрезбѣжать , докучать нрихо 

ДОмЬ. 

Ж 2 
И8 


Ю ( о ) ©§__ 

Ьс'ѵ Мнтісшісг , перемѣтчикЪ , измѣнникЪі 
дезерширЪ. 

МШІаи^еп , вокругъ, кругомъ бѣгать. 

Ьсг ИіПІОП^Т ! бродяга, волочага. 

УогЬш^сП/ напередЪ бѣжать , предупредит! 11 
Ьсг ЗЗогІші^сг , предетечь , предтеча, 
щедіаиіт , у 6ѣжагпь. 

$»1лм(сп , прибѣжать, прибѣгать. 

ЬСГ собраніе , свалка. 

Ьсг Вои^гаОсП/ апрошъ, ровЪ прошивъ ос»' 
зкенна.го города. 

ІЛіпгсп , вкось теченіе или бѢгЪ пер е ' 
весть, то вЪ ту , то вЪ Другую сіь°'1 
рону бѢгЪ свой управлять. 

ЬІС Яаипе, веселіе, безпечальноеть. 

ІѵШѵеп г лукаво за кѢмЪ присматривая 11 " 
Ьсг 2птчТ/ подетсрегатель, хитрецЪ. 
апйаигсп , подстерегать кого. 

І5ІС &ЛИву вошЪ. 

Іаи[к ()() вшивый. 

ійц(сП , вшей вЪ головѣ искать. 

псѵІаи(сп, завшивѣть. 

Ые 2аи(с(ифі, вшивая болѣзнь. 

I сш (Іі>епу прислушивать 

Ьсг ^аііГфСГ х подслушатель. 

Іапг^ громкій , ясный. 

((иііси/ звенѣть, звукЪ, голосЪ отд а ® зів1 ' 
Ш 2аиІ, гласЪ, звукЪ. 

ЬІС (іліііс, люйіьнл , цитара. 

(аиіЬаг , ясно, явственно, ьѣдомо. 

Іа и (СП , звонить 
Ьпй бн’ЦіІІС / эвонЪ. 
кбсгІаШ , громко 
|і 1) негіллгеп Іа^СІІ , объявить, сказы® 1111 
ІаШсѴу чистый, свѣтлый, я ный. 

Ь &1иЫсі( ; чистота, истинность* ^ 
(тдегл, оч. сгнить, вычищать. яш 

Шя 
_5® ( о ) ©§ _ х _4о 

Ьіе Ми(СГШ 13 / очищеніе, отрублсніе. 

СГІтіІСП! , ИЗЪЯСНИШЬ. 

Ьіс ОШиіептз, изъясненіе, 
іарігеп, слабить желудокЪ. 

ЬаЗ проносное лекарстзо, слаби¬ 

тельное. 

Ьсг ііаус ^ мі'ряиинЪ. 

Ьсг ^арсцЬтЬсГ/ непостриженный , б'ілгцЬ. 
Ьіс Ийщс ! клапанЪ,. 

Ьй$ ііа^лѵссі), больница, лазарешЪ. 

ІеЬсп» жить, кЪ жизни обрѣтаться. 

ЬаЙ 2«6сіІ/ жизнь, живогпЬ. 

ІсбснЬід, живый, одушевленный. 

(с6()а^, бодрый. 

Ьіс ■ бодрость. 

(с&Ы Л бездушный, бездыханный. 

\ (сбсйЫ / пока живЪ. 

Ьіс Ее&еп&ій, учрежденіе , порядокъ житія, 
ЬІС 2е&СН$дс|ч»1)Г ѵ смертная б$да, опасность. 
Ьлй &ФспбІіф( л жизнь, животЬ. 

Ьсі' $*с6сп$1<ш|у препровожденіе, жизни. 

ЬІС МсП^ШІЙСІ, пища, запасъ! 

Ьсг 8сЬмбй>ЛПЬеІ, жизнь , поряДок'Ь жизни. 
ЬаЗ ЩеЬт, окончаніе жизни , кончина. 
йЦсІсЬіу осшарѣлый, прсстарѣлый. 

«иЯебсн ! о ас ишь. 
бсІсЬеп, одушевлять, 

^сісЬі, бодрый , знающій сЪ людьми жить, 
УП&еІеЬі унылый, необходительный, 
дожить. 

ч' п * ^ ®В^&Йе6еП/ довольствіе * благополучіе,, 

та * сЬс Ьг печется. 

^.ЬсграгЬ, соловой, буланой, соврасой.. 
Ьіс &'6*ГЙИ1Г(1 / сычугЪо 
Цфіеп, Дыхать, желать жестоко. 

Ь^й 2ес(>5сц 7 дыханіе. 

• СГ М)ІСЦ/ разсѣсться , разсѣдаться. 

' * 3 . 

, Ісс Ѵсп г лизать. 

Ьсг 2сс?еѴ/ лизуні>. 

ІсФсфпр, іссіч’Піпші/ лакомый, сластолюбивый. 
ЬІС ^ссГсѵОл^іЗ^СІГ, лакомство, сластолюбіе. 
Ьсг ЯесГсгЬі^сп, закуски. 

\ «ЫссГсП/ слизать. 

МесРсп, облизать 

ЬСГІССІчті, сластолюбивый, лакомый, 

Ьіс Иссгіоп, урокЪ 

ЬаЗ ЗісЬсѵ, кожа, опоекЪ. 

ІеЬсПі, кожаной. 

ЬѵТ 'ЗеЬегбетГсг, кожевникѣ, сыромятьнпкЪ- 
(СЬСГПСС ѲйС? ! сум/* кои. ан а я , чемоданѣ. 
ЦсЫд, свободный, праздный, Ш\сѵ!,тчѴ 
Сі;су холоетый, неженатый. 

ІсЬідІісІ) / і-есьма. 

Ьіс йсЬідісіі ! праздность, пустота, 
«циЛсЬідси, выпорознить. 

СГІсЪІдеп , порожнимъ стать. 

(!ф спіІсЬідсіі/ освободиться. 

Іссі' / пустый , порожный. 

ЬІС 2ССѴС, пустота. 

Іссѵсп, выпорожнить , опорожнить, 
тіёіссгсп, выпоражнивать 
ЬІС йс{ 5 С, губа. 

Ьііё йсі ЛС | отказанное р,Ъ духовной. 

ІС0СК, положить [іф (сдсп, лечь. 

Ьіс ?сдшну положеніе. 

ЬІС ^есф.’ШТС, курица, которая ягцз несетЬ 

йЫсдсП/ сложить. 

ЛПІС0СП, заложить ,, на себя положить. 
ОШИсдсП/ растолковать, выложить. 

Ьсіедси, обложить, 
піс сгісдсп , сложить. 

Ьіс ЗІісЬссІсдітд, сложеніе. 

Ьіс ЭѵісЬСГІлдс, пораженіе. . ( 0 ) ^ 


15 Е 


егіедеп, убить, положить, 
еіпкдсп/ вложить. 

Ьерісдеп, приложить, на сохраненіе отло¬ 
жишь. 

ѣіс фсрЬіде, на сохраненіе положенная веіць, 
прибавка. 

95е*ЯЙЗеГ/ бракъ, свадьба, 
иткдсп, переложить; перекласть. 

ЪСГІсдсП 1 залежалое асіѵ. 

Ъегісдсп, (сіп ЗУаф) коштЪ для печатанія 
книги дать. 

ЪСГІсдш, на-сторону положить. 

Ьсі* ЭЗсгІад , коштѣ , или иждивеніе. 

*>СГ ЭЗсНедеГ/ тотЪ , чьимЬ иждивеніемъ 
книга печатается. 

й&егіедеп, разсудить сгі(гтіг й&ег&деп, онЪ 
сильнѣе меня , он7> меня превосходить. 
ііЬегІедсп, сверьху положишь, 
ѣіе ИсЬсгІсдітд, разсужденіе, совѣпгован'іе. 
«піегіедеп, подложить, подкладывать. 

Ыс ІІпигісдцпЗ/ подложеніе , подкладываніе. 
Ъіе Шиегіаде, подкладъ. 

Оогісдсп, предложить, представить. 

ЬСГ ЗЗогІедсг, предлагатель. 
гоедіедеп, отложишь. 

ІЮісЬсгІсдсп / опровергнуть. 

Ъіс ЗШеЬегІедітд , опроверженіе, 
іпіедеп , разпо дожить.] 

Ьіс Зсгіедипд, разположеніе. 
іиіедсп, прибавить. 

Ьіс ЗиІадС/ прибавка. 

Ьіс ^адс/ положеніе. 


Ь^З $адег/ лагерь, поетеля- 


РФ Ійдеѵп, разположиться, лагеремЪ стать. 

Ьсіадегп, осадишь городъ. 

Ьіе Фсіадстпй, осада. " - » т’ ‘ : Д&і а .а.'ѴѴѴ И 2 ( О ) ©2 

ЬІС Л с^пс, помѣстье , огпЪ государя получен¬ 
ію , вотчина жалованная. 

Ыс Лфпе, перила. 

|к() (СІИІСІІ/ опереться. 

(іф (шРеГ)ііеп гоіеЬсг |стлпЬ, противъ кого 
возстать, противиться кому. 

ІфѵсП/ учишь. 

Ьіе 2сГ>гС/ наука, ученіе. 

Ьсг 2сГ>гег, учитель &1)гпш(?ег«> 

Ьсг ОДгІіпз, ученикъ М)фшд. 

понятный, достаточный кЪ на¬ 
ученію. 

Іфтсіф /. ошЪ котораго чему научишься 
можно , мудрословесный. 

ЬаЗ 5с^гдсГЬ ^ плата за ученіе. 

ЬсТ ОДгрипЙ/ догматъ, узаконеніе. 

Ьсг ЁеІ)Ѵ(НфІ/ кашедра, учительское мѣсто, 
Ьіс ОД>г(іи6е, аудиторія , училище. 

Ьд$ 2сГ)Г)а^Г/ ученическіе годы. 

<ШЙІсГ;геП/ выучить. 

ЫЫ)МП' обучить. 

9СІсГ>гЧ/ ученный. 

деіфгід, понятливый , понятный, 
еіи ©еІеГпѣег, ученой человѣкѣ. 

Ьіс ©еІе^гСашІсіі/ ученіе, наука, 

Ч П* ІІСіЬ, шЪло. 

ШЫ)фі$, тѣлесный. 

ІсіЫіф, тѣлесный, ІеіМіфсг ЗЗгиЬсг оЪсг ©фгсе* 
|Нт, родной браіпЪ, или сестра. 

Ісі&ід , ьоДОеібід, толстый. 

Ьсг 2еі6<іг{1/ архіатерЪ , любимой доктору. 
ЬСГ ^сібсідспс/ рабъ , невольникѣ. 

ЬІС ?сі6сідсп(фа^/ рабство. 

Ьа$ 2сіЬе^Ш/ любимое кушеніе. 

ЬІС ^іЬ^гбС/ баканЪ, іпілесной цвѣтѣ. 

Ьай $еІбдсЬіпд, на пропитаніе данное имѣн іе# 
Ьіт ШфМ/ иолсЪ. 
!Ш ( о ) _43 


Ьіе 


Ьіе ЫЬдагЬС/ гвардія. 

Ьсг &Ф(Гй&йЫ, кавалерійской гвардіи. 

Ьяй йсібгоф, рѣзЪ вЪ животѣ. 

Ьіе * ЧІіЬ Мспв’^га^, тѣлесная, смерт¬ 


ная казнь. 

Ьіс йсіЬЬсонІШитіоіі, сложеніе птвла. 

■ Ьіс &Фвде(Ы(, вндЪ. 

Ьіс 8сіЬЫсіидс , во^растЬ. 

Ьіе ЁсіЬсфѵифі , зародокЪ , дитя вЪ чревѣ 
матернемЪ. 

Ьіс 2сі&е$еѵ6сц / дѣти. 

Ьсг ЙеіЬе^СфаЬсп, поврежденіе т^лз. 
}ГОСІ[сіЬід , два тѣла имѣющій. 

Псіфс^ похороны, выносѣ. 

Ьсг Веіфпаш, Мертвое тѣло, мертвецЪ. 

Ьсі^ ^СІфбсдяпдпІІ?, погребальное провожденіе. 
Ьй$ ^сіфсмдсргйіід, погребальная церемонія. 
Ьег ЛсіфЬогп , му золь. 

Ісіфі / лехкій, удобный , нетрудный. 
ІСІфШф, лех^о , нетрудно. 

Іеіффсгйд ! лехкомысленный , вѣтренный , 
непостоянный. 

Ьіс 2еІф^С1ѢІд?еЙ/ лехкоуміе, непостоянство. 
ІСІффппІд , лехкомысленный. 

Ьсг ?сіффіт, лехкомысліе. 

ІсіфідІяиЬід, лехковѣрный. 

Ьсг іісіффІтФс,, скоровѣріе , лехковѣріе. 
сгісіфіст , облехчить. 

Ьіс ^ГІСІф(СПШд/ облехченіе. 

^іЬсп, іф Щі / іф ()аЬе деШіСП, страдать, 

«терпѣть. 


Ьй$ ^сіЬ/ печадь, скорбь. 

ІСІЬід, прискорбный , печальный. ^ 
^ІЬП-йдспЬ/ печальное платье носящій, или 
трауръ , опечаленный. 

ЬйЬ ^СІЬСІТ, терпѣніе, страданіе. 

Іі'ІЫіф, стерпимо, сносно. 

і ? ««* 


154 


ю ( о ) т 


гткіЫіф/ нестерпимо, несносно. 
(сіЬГат , сносимо. 
іт(еіЬ(ат , несносимо. 


Ріс ЁеіЬ(лт?сі( , претерпѣніе. 

Ъіс ШіІ<іР(л*нГсК, непретерпѣніе. 

РІС $е 1 рсп(фа(), страсть. 

♦ Ь< 1 $ 2еіЬ«>с(сП/ печаль. 

ІеіЬег, ахЬ , жаль ! 

ЬеІеіРідсп, обидѣть. 

РІС ^«ІСІЬІдшіЗ/ обида. 

РсіЗ $ср(еіЬ/ сожалѣніе. 

Ра$ Фі'ШсіРсп, соболѣзнованіе. 

ПіШсіРід, соболѣзнующій. 
ічтісіЬсП/ огорчишь. 

Іефсг,, іф Щ, іфІ>аЬс деНс&еп, вЪ зяемЪ дать, 
одолжишь кого, 

Ьсг 8сі()СГ/ заимодавец!^. 

Ъсгісі^сп х давать, удѣлять. 

ІІСѴ ПсІШ/ клей. 

ІСІПКП, клеить. 

Раз ?С!ШСП/ склейка. 

ЬІС 2еіП1гифС/ палка птицоловная лспомЪ 
Рае: ^еітшаіуег/ вода клейкая. ( намазанная. 
$и(аішнепІсітсн / склеить, слепить. 

Ьгѵ йсітсп , глина, илЪ. 

ІСІШСГН/ 2 

І'ііг фі глиняный, иловатый. 
і)СѴ &сіп / леаЪ. 

ІСІПСП / льняной. 

Ріс $сііійхщЬ, холстЪ, полотно. 

ЬІС 8етоІ/ льняное масло. 

Реѵ і'сіпіаатгп , сѣмя льняное. 

рСГ ХспфстРсС торговля полотномъ. 

Рсі‘ ІСІіфйПРкг , купецЪ полотномъ тор¬ 
гующей. 

Рсг ЕстШсЬег* ткач» полотенъ, полотьнян- 

Ірііс. тихо. (щикЪ. 

7 ЬСѴ* 


ШШМНННВМ ' , -У ' . ’ • .ГѵГ. ’■ ноананшв 
і55 


§€_ (_° ) ^ _ 

Ьсѵ &.сі\ісП/ колодка сапожническая. 

Ісі)(см / здЪлать. 

Ьіс 2еі|Ъшд, исполненіе , здѣланіе. 

Ісіісп / проводить , весть. 

ѣсг 2еі(ісг, проводникѣ, вождь, вожатой. 
ѢІС 2СІІСѴ, десница, шп ЖйЗСП, решетка. 

Ые ЁСІІИПЗ, веденіе, провожаніе. 

Ьсг ііеі!І)анішсІ/ Саранѣ вождь всего стада. 
Ъсі’ 2т(Тст, полярная звѣзда. 
йЫсіісп, производить. 

ЬІС ЭДбМШПЗ, ироизвожденіе. 
йііІСІШі, путь показать , научить. 

ѢІС ЗІпкіШпд ! руководство. 
йиЙкіССН, вывеешь, выводить. 

СІПІСІІСП, вводить, ввесть. 

ЬІС Сіпккітд, введеніе, 
пнфкіісіі/ за собою проводить, 
ѣсгкксп , сманить, прельстить. 

ЬІС ШегкІШйЗ, сманеніе, прельщеніе. 

ЬІС НемЬс, лядвея, чресла. 

Ісп?сп, склонить, преклонить. 

ЬіС й’ІіЪшЗ, склоненіе. 
йЬкіікіІ/ отклонишь. , 

СІпкпкп / на дорогу наставить. 

Ііткіікп, повернуть , поворотить. 

^ йсііз, весна. 

*' С1 ’ З.сорѵігЬ I леопардЪ, барсЪ. 

1 !і ’ йсгфе^ жакоронокЪ. 

Ьсі' іісі'щ, шумЪ, мятежЪ, тревога. 

Ісѵпісп , шумѣть, тревогу дѣлать, трего* 
Жить. 

Іеѵпеп ! учиться, научаться. 

оМегпт сіпст оЬсг ьоп сіасіп , научиться 
чему отЬ кого. 

ОШИстеп, выучишься. 

ш* 
ЬСІ'к'ПКП, позабыть. 

Ьіс азегістипд, эабытіе, забвеніе. 

Іе|*фси, погасить, загасить. 

Ьег і'еГФбгпнЬ , головня. 

і>сг ік’ГФП'СЗ/ кадка вЪ кузнецѣ для у га- 
тенія желѣза. 

ЬаЗ 2е(й)Ш(КГ, вода, которою гасятЪ. 
(НІ^ІсГФ^Н і загасить, вычернить , стереть. 
іктіс(с()СИ , погасишь. 

Іс(с«7 читать іф (ай, іф (;аЬе де(е|сп, ((атпѵ 

(он) собирать, 

Ьай $?|сіі/ чтеніе, 

Ьсг 2с(сг / читатель , чпгецЪ. 

ІС^ГІІф/ четко, четкой, удобочитаемый. 

ЬіС КС|ЦПЗ/ чнщаніе. 

аЫс(сп , прочесть , собирать. 

<ці$(фи/ до конца прочесть * выбирать „ 
избирать. 

(Н11?СГІС(\'П , избранный. 

Ь$С(СН / которой много книгЪ читалЪ. 

Ь и г Й) 1 ф И / п е р е ч и т а т ь 0 прочесть. 

Ьіс ©игй)1с(ип$ , пречитаніе, прочтеніе. 
гыф(с|СП , послѣ собирать, 

Ьіс ШафІсГС/ послѣднее собиранье. 

1 йЬ сгІе(ед , пер е честь. 

ЪсИс(сП/ прочесть. 

Ьіс $сі1с(ші<Ь прочтеніе. 

Ь 0 ГІС(СП/ читать предЬ кѢмЪ. 

ЬСГ 95‘0^1с(*СГ , читатель 0 чпюцЪ , которой 
предЪ другими читаетъ. 

Ьіс цищаніе предЬ другими. 

Ьсі* ЛсССсп / иловатая земля. 

кіІ\(І№/ глинистый, иловатый. 

Ьсі’ Я еЪУ, послѣдній, посл'КдиЪйшш. 

(с{КПЙ, послѣдній разЪ. 

$ц[с}*, напослѣдокъ, наконецъ. 


Ьіе Лсифсс, свѢшилышкЪ. 

Ісифіеп, свѣтишь , сіять. 

Ьсг іісафіСГ/ подсвѣшникЪ. 
оиёіеифйт, доконца доевѣтить. 

Ьсісафгсн / освѣтить. 
егіаіфки , просвѣтить. 

Ьіе бггісифіітй/ просвѣщеніе. 

еінІеифісИ/ кому что ясно дѣлать, показать. 

(КІтІеифКП/ свѣтить кому домой. 

Іешртеп } запираться , отрицаться, 
ц п I с и Э Ь а г / безспорный. 
аМеіЩПСЦ, запираться, отречься. 

ЪегІеидпеП/ отпираться, отрицаться. 

Ьіе ЗЗегІетзіпшд, отпираніе, отрицаніе. 

(Іф ЬСГІСПѵЗПСП 7 не сказываться. 

РФ ЬегІеисЩеіі Га^СЛ/ запретить, обЬ себѣ 
сказать, что Дома. 

Ъсѵ іісшттЬ* слава, имя. 

іѵсгІситЪсй/ поносить, порицать. 

Ьег ЗЗсгІСіШіЬеГ/ порицатель, поноситель. 

Ьіе й>еѵ(сатЬипд/ поношеніе, порицаніе. 
1)СГІеашЬсгі|с (), поносительно. 

Ьіе ЛсііСс^ люди. 

ІСІІііфеіІ/ нелюдимый , бѣгающій, прячу- 
итейся ошЪ людей. 

Ьег 2сиіГфіп&еГ/ живодерЪ. 

ІСіЦ(ееІЩ/ человѣколюбивой, ласковой. 

Ьіе 2еи(|ееІі^еі(/ человѣколюбіе. 

Неуог } рылѣ. 

Іерефі^/ рыльный. 

Іерепі/ на рыляхЬ играть. 

Ьіс ИіЬеѵеу г Либерія , мундиръ. 

Ьііб } свЪпіЪ , свѣча. 

ИфіС, свѣтлый , ясный. 

Шнфлі, свѣчка, сьѣтидьйлчекі). 

Ьіс ЩйіЦ-, свѣча. 


Ш 
48 


( о ) _ 

Ыс $іф*те@ (Жаі'іа), празднество, очище¬ 
ніе Маріи , введеніе во храмЪ. 

Ьіс Ш)(рЦ$С, щипцы для снятія свѣчи. 
Ііф1(феи , бѣгающій отЪ свѣта. 

Ьсг $фі(Й)ігт, сѣнникѣ, щитокъ. 

Ьсг 2іс()і(Тос®/■ свѣтильникъ. 

(іфіСі'Ы) / вЪ пламѣ. 

Ьіс 2іфСаі6еі(/ іпруднен'іе при свѣчѣ. 

ШЬ г мило , любо , пріятно. 

ЬІС $ІСбС, любовь. 

Ііебсп, Пс6(>а6еп, любишь. 

ІІсЬсг, дорогой мой , радость моя , ми¬ 
ленькой. 

ЬаЗ ЗіебфеК/ любимчикъ. 

Ьсг 2ісЫ)а1>СГ/ любовникъ, полюбовникЪ. 
(ісЬЬГсИ/ льстишь , ласкательствовать. 

Ьсг 2іс(>?о(сѴ/ льсгаецЪ. 

Ьіс $іе6(о(ип$/ ласканіе , ласкательство. 
КсбНсГ), пріятный. 

ЬІС 2ісЫІс()?СІ*/ пріятность, сладость. 

ЬСГ КісЫіПЗ/ любимецЪ, любимой. 

Ііебіоб/ непріятный, неуслужливый. 
ИеЬгсІф/ пріятный , любовный. 

Іісбгсі^СпЬ/ кЬ любви привлекающій , уло- 

вляютій. 

Ьіс Шсбгсібітдсп, прельщеніе кЪ любви. 

Ьіс 2іс6(?С/ любовница, сожительница. 

Ьсг Яс&Ііс, любовникѣ, сожитель. 

ЬеІісЬсП/ соизволишь. 

Ьай ЗЗсІісбсп / соизволеніе, 

(М) Ьсгіісбеп , влюбиться. 

ОСгПсЬС/ влюбленный. 

Ыс 93сгПс6фсі(/ влюбденіе. 
вогйсбпе&шеіі, за благо принять. 

ЫЬ, сшихЪ, пѣснь, пѣніе, ода. 

Ліс&фсп ( пѣсенка, стишокЬ, 

На 


ШММШНЯЁШШ ни 8® ( о ) ©3 ' 49 


ііеЬсѵІіф, нерадивый , нерачивый , 6Ѣз- 
дВльцьій. 

ЬІС ЁіеЬегПф&І* / нераченіе, нерадѣніе, 

Ііс|“сд:іт^ дашь, ставишь, поставишь, 

Ьіе Йергипд, ставка. 
аМіе^егп, отдать. 
тіЗПергт, выдать. 
еІПЙфгП/ отдать. 
й6сгІіер?т, отдать, вручишь. 

Ые ііс&сгііфгшід, задача, отданье, 

Іісдсп/ іф 1^<з, іф всісдеп, лечь 5 лежать* 

ЬІС положеніе мѣста, 

всісвеіі/ удобный, способный, 
ипдеісдеп/ неудобный. 

Ьіе ©еіезеіфеі*, случай. 

Ьіе ЦпдеГедсп^сіі, докука. 

ЬаЗ лагерь, 

Ма^ет, осадить. 

Ьіе ЗМадептз, осада. 
аЬдеІсдсп, отдаленный. 

Ьай ^сріадсг, свадьба. 

СГІІедеп, утрудиться, утомиться, ослабѣть, 
рф ьегііедсп, слежаться, 
ъегісзт , слежалый. 

Шіісгііедеп, подлежать вЪ низу, ъЪ исподи 
лежать. 


лежат». 


Ьоѵиедеп, предъ кѣмЪ 
Ьсѵсп, оЬГ. 

ьегііегеп, потерять. 

Ьіе ЗЗегІістпд, потсряніе. 

5>егІцр, изЪянЪ , убытокъ. 

ЬСгІи(іід деГ)СП, лишиться, 

ІШЬегІогсіі, непотерянный, непропалый. 

** 4.™«<мт, порутчикЪ. 

ѵ; л . &Ьгі|1 гШміКішК, подполковникъ. 

лига, союл. 

№ 


Ібо ( О ) &3 __ 

Ьіс Цйіс , Л илѣ я. 
ііпі?, лѣвый. 

Ііійй , кЬ лѣвой рукѣ. 

Ііпбххп'НС Пи?сгГ;<№Ь, на лѣвую руку. 

ІІП&, асііп^с, кроткій, тихій, смирный. 
ІіпЬет, умягчать , Облегчить, 
віс ШЬсптд , облегченіе. 

Ые 2іпЬід?ей/ потачка. 

Ьі? веПпЬіді'еЙ/ нѣга, попущеніе, кротость. 
Ме іітбс / липа, 
ѣіс ііте/ черта. 

ШМ, линѣйка. 

Ііпііген, линѣйки протянуть, линѣигаь. 

Ые ііп|С/ еочевица. 

Ые ііірре / губа. 

Н|реІп , шепетить. 

Ьев 2і(рс(сГ/ шепетунЪ. 

Ъіс Иі|і/ лесть 5 коварство 5 хитрость. 

хитрый, лукавый, коварный. 

Ыс 2і(гід?сі(/ ухищреніе, хитрость, лукав¬ 
ство. 

й6сгІі(ІсИ/ обманывать, Проводить, прель¬ 
стить. 

ЬІС роспись. 

Ыс Иісапеу, литаніе, молебенЪ, панихида. 
Ьіе 1т?сѵеу , ливрея. 

ІоЬеп/ хвалить, славить. 

Ь<1$ 5о6/ хвала, слала. 

ІоЬбсдіегід, хвалы любивый, славолюбивой. 
Ьіе йеЬее’сг&с&ипд, похвала. 

ЬЙ йсбгсЬе / похвальная рѣчь. 

ЬСГ ЬЬгсЬіКГ , похвалитель. 

ЫЖ'йг&ід, хвалы достойный. 

ІоЫісІ), похвально. 

ЪСГІоЬсП, зговорнть. 

0і« аіегІоЬиив/ говоръ. . 
Ш (О) ©3 


і г і 


Ьл$ ііоф/ дыра, .щель, язвина, канура, нор!, 

Ыфегіфі, дырявый , ноздреватым. 
Ьт'фк'фет, Провертѣть, пробуравить, 

Ыс Л,ОсЬ^ л оКолЪ , кудри. 

ІосРіфС , вЬ локахо, кудрявым. 

ІОСІгт > манишь. 

Ъіс 2ос?ип0/ манеиіе, примана, ласкані». 
йш$1осГсн / выманить. 

ІоФеі* , рыхлый , ноздреватый. 

ІоЬсгп , тлиться, перегорать. 

Ьіе 2оЬсгл(с(К/ зола горячая. 

ЪсгіэЬті, погаснуть, вЬ золу оборотиться. 
іЖ ІІо^УсІ } лотка» 

Ьіе ЬзЦеІзанЗ, ненасытЪ птица. 

Ьеі* ІІоІ/деіЬеѵ, сыромяганикЪ. 

Ьсс плата, заплата, Боздаяніе, мзда, 

ІоГ)«еп , заплатить» 

ЬеІіфіШІ, награждать, воздавать. 

ЪіС $е(о$ПШІЗ, награжденіе. 

ЪегІіфпсй, цѣну заплатить’, разил.шить. 
РФ аегЬфпеп, чего стоить.^ 

Ьйй жеребей, жребій» 

ІОО(еП , жереби метать. 

Ьіс $оо|ЦпЗ/ лозунгъ, слово воинское, знакЪ. 

Л-Оі'Ьесі* / лавровыя ягоды. 

^ 8 / воленЪ, свободный, простЪ. 

ІоеЬіНеП ! выпросить кого. 

Іоёдсбсн, на волю отпустить. 

Іобдфсц, освобождену быть. 

Ь($йіц(уи, выкупить. 

^ЯвЦНі, на волю выпустишь. 

ІОбтафеп, освободить. 

Ь$гсі§ен, сорвать. 

Іобіадец , отказаться. 

^Гргефси , освободить. 

и'’,'^л[)Ь'ц ( вину отпустит». 


ѵ 


іб 2 §33 ( О ) ©В 

ІО с [СИ/ освободить, продашь товарами, день¬ 
ги выбрать. 

<йЫб(сИ/ смѣниться. 

йіфіо'Геп, развязать, разрѣшить, рѣшить. 
нтшгШІіф , неразвязательно, неразрѣшимо. 
тіЬіф'СП, выкупить иэЪ закладу. 

«іп(о|с(І/ выкупить. 

Сі'!б|СІ1 / освободить, избавить , спасти. 

Ьсг СгФ'Гсг, избавитель, спаситель, снасЪ. 
Ьіс СФципд, спасеніе, избавленіе. 

І&Гфеи , погасишь. 

«ШЙІфсОеп, погасить. 

ІіиацЫо[фПф , неугасимый. 

сгФТфсп , іф сг(е(ф / >Ф &йг сі'Іо(фсп, по¬ 
гаснуть. 

осгіффт, іф ьегіоГФ / іф біа ь<гІо[фе», по¬ 
гаснуть. 

Поф/ лотЪ , три злотника. 

І0(:Г)І9/ вѣсомъ лопіЬ, лотовый. 

Іофси., паять , спаять. 

Ьіс $офигі9/ спаяніе, спаиваніе , спайка. 
ЬСГІофсп, спаять. 

Ьсг 4о«егЬ«Ье/ бездѣльникъ, 

Ыс ІІОСССПС , лотерія. 

ЬСІ' ІІбіг’Г, левЪ. 

ЬІС $0П>тп, львица. 

ЫіЬСіфа^/ львовый, львиный. 

Ьсг ІІ.ифе , рысь. 

Ыс ИЫс) промежка. 

Іцфіфф вЪ промежкахЪ. 

ЬлЗ ІІпЬеѵ , стерва, падалище, прикормЪ. 
ЬсгІиЬсгф роскошный. 

Ьіс Л.иГс; воздухЪ. 

ЬйЙ ^Гі^фсп, вѢтерокЪ. 

Ьіс ^ф'саЬсГ/ 2н$Г$)і*е, воздыхательная зк&яв» 
{ф'(і} ( пр’оьѣваемьій, воздушный. 

\\Ф 


8® ( О ) ем 

—■ і )| 1,-, , , _ .■■■■'■«■ ■■■■■■ ■ ——— 

Ійресп / провѣтришь, на вѣтрЬ выставишь. 
&й$ Віі^оф/ продушина. 

Ьіс йй^Гітд 7 провѣтреніе, свободность, про- 
гѣваніе, 

!и0сп, Ій) Іод, іф^аЬс деіодеп, лгать, ложЪ 
говоришь, 

Ьіс $идсп, ложЪ. 

Ійдсп^а^/ лживый, ложный. 

Ыг 8йдеиГ)аГФ^і*/ лживость, 

Ьег 2идпег/ лгунЪ. 

Ьеійдеп , оболгать, 
іхгіодт, лживый, ложный* 

Осѵ Ниттсі ^ грубый человѣкъ , глупецЪ. 

Ьсі Нитрсп, лоскутЪ, заплата, тряпица. 

Шщріф*, лоскутный, изношенный > ветхій. 

Ыс Иітс|е і лехкое. 

&ІС &,и\і ^ охота 5 утѣха 5 желаніе. 

|ц|ид, Еесѣлый , потѣшный* 

ЬІС ІЧііТі^сй / веселость, 

1а(гбаг , веселый. 

ЬІС ЙиіібаійсЙ, веселость , забава. 

Ьсг &і|сдаг (си , садЪ увеселительный. 

Ьес ІіиіТдагіпсг/ садовникъ. 

Ьіс ёи|сгсі(е Ьзда для увеселенія. 

8и(с(ріс1 / игрище. 

1> ій ^ц^іѵаІЬ/ роща. 

похотьливый, прнхотьдивый. 
Ёй(!ет^сі(, прихоть. 

Ьсіц^ідсп, веселишься, увеселяться. 

^' е ^5^и(1ійцпз, увеселеніе. 

РФ «ІНІидеіі, увеселяться. 

^ Упіи^і, неохот*. 

№( >№і|1ід 1 сластолюбивый. 

Яс сластолюбіе. 


Р г 


т> 


х(>4 


Ю ( о ) ©3 


ж. 


Шааі, пяшно. 

ІІІЛЛІІСІфсП, птожЪ. 

іпаф*»/ Д'Влашь, чинить. 

Ьсг ЯЯафеѵ , дѣлатель, сочинитель. 

&<*«$ ©стаф, свѣтлица, комнатка. 
$ешДф(іф/ выгодный, способный. 

Ь;с С ѵ :стас{>[іф(\’іѢ , выгода, способность. 
І>2>і'Гі)СП!Лф, передняя, горница. 
і)Л$ ©шафіе, тайные уды. 
лЬтлфеіі, отдѣлать. 


опшафт , Придѣлать. 

йИГШафеп , разтворить , разкрыть. 

Ші^тлфсп ! выдѣлать. 

«Іишафт, вдѣлать , варить вЪ сахарѣ, при¬ 
правлять. 

Іебіиафеп / освободить. 

тіттфеп, вмѣстѣ дѣлать. 

нафта феи , послѣ дѣлать, подражать. 

ітттфсп, передѣлать. 

нісЬегтафе», порубить, посѣчь. 

гібсгтафсп, переслать. 

йсшлфен, утвердить, вЪ духовной напи¬ 


сать. 


Ья$ ЗЗсгтафеті)}, утвержденіе вЪ духовной, 
ищтафеп , передѣлать. 

$і.тафеп , замкнуть, затворить, закрыть. 
ЬІС Шафс, сила, мочь. 

ПиХфСІЗ/ сильный, МОЧНЫЙ. 
гоДфФф’ф, сильно, мочно. 
йиШѵН'ІКІЯ / всемогущій, 
ѣіс ЗШтафф всемогущество. 
е^птсіс^Ій/ безсильный, беэмочный. 
ѣіс ;0!)йтаф^/ безсиліе. 

(іф овладѣть, завладѣть. 

Ьіг ШеШі! оляна власть. 


I 


__ Щ (о) ФЗ_ 

ЬеѵсЯтлфадеП, полную власть дать , по¬ 
ручить. 

Ьег ©суоЙт<?сІ)(ід(е, полномочный. 

ІЧС ІПлбс і мясной червь. 

таЫф(/ червивый, 
йіс ѴПаЬѵа$с / тюфякѣ.. 

ЬйЗ Шдда$т, магазейнЪ, . 

1*ІС ІТЗдд{>^ д о в к а , служанка. 

Ьо'З ЗУі<$<5Ьфеп , дѣвочка, служаночк*. 

Ьсѵ Шддсп, желудокЪ. 

тддсг , худой , худощавой. 

Ь;с §0?лдеі’{сй , сухощавость, худощавость. 
Ьсг І17лдпсс г магнитѣ, 

тлдпей("сІ) , магнитный. 

ІЖ’ 111дд(ллтсп , макЪ. 
таІ>сп л косить. 

Ьсг ФіОЬсг ®аГ)сг, косецЪ. 

(іЬюсфт, скосить. . 

Сйй ШаІ>І г пиръ. 

Ьіс ЭКвЭДеЙ, обѣдъ, пиръ. 

Ьсг Ф(й[)І|"ф'Д ^! приданое. 

Ьсг бепісфі , супругъ. 

Ьіс ©епифйші, супруга. 

0ф УСгтёфЪп, вЬ супружество вступить.-- 
Ьіс йсгпкфіить вѣнчаніе, 
иіліуісп ^ молоть. 

Ьіс ЗЗіѵфІе, мѣльпица. 

ЬД’5 30М)(, мука. 

Ьсг ЭДцПсгі/ мѢльникЪ. 
вЬадиЭДеп, домолоть, отмолоть. 

}сѵпіа(щсп , на-мѣлко разщибат*, 

Зсгтаітипд, р аз ш И&е и і' е. 

п 0ЬС 

ЛчпиаГуГіф / помалу, потихоньку. 

Ь<4‘ ѴѴ? л і <4 і * СП ^іі4ь помаленьку, 

0СІ г1)0 К макЪ.. 

* 3 № ‘ 


•НЛІ)(іф 

ібб §С ( о ) 


Ыс ШлІ)пс, грива. 

іжфпе», шребоЕашь долгЪ. 

Ьсг $?йУ)ПСГ , требовагпель долгу. 

Ѣіс 59?а&тіІ19/ требованіе долгу. 

<і 6 ш<і|)ПСіі/ отговаривать, отсовѣтовать. 
СІШфіСІІ/ требовать долі'Ь, 
ета^ПСП/ .увѣщевать. 

Ыс Сгпкфішшъ увѣщеваніе, увѣщаніе. 
дстфіСП, казаться, 
інттліщеп , увѣщевать. 

Ьіс ЗЗтплІщии^ увѣщаніе, увѣщеваніе. 

ІЗСі* ЩаЬотетпег А махомешанел,Ъ. 

ШйГ)отс*йтГФ/ махометанскім. 

Ьк сказка , басня. 

Ьаеі дКй^іфсіІ, сказочка. 

ЬІС величество. 

К>іе 50}й)с(ісіе^сІсіЫзии9г®сГщпЬипд * ШегГфта, 

преступленіе проптпвЪ государя. 

Ьес $0?а)е|Ш - 95еІсіЫдсіг * ©фапЬег, преступ¬ 
никъ государства. 

/ великолѣпный., августѣйшей. 


Счѵ ѴПл)Оі *! маюръ. 

і)іс ЭДфГІПП, наіорша. 

тфГСіШ/ вЪ совершенныхъ лѢтахЪ, 

Ъіе ЖйіоѵсітіісС совершенные літа. 

ЬСГ ГОйсМсі ’, маклеръ, 
таі, разЪ. 

$шпаІ, особливо. 

таіеп, малевать, живописью писать. 

&СѴ 9)ій!сГ/ живописецъ, маляръ. 

Ыс ЭДаІет) , живопись, малеваніе. 

Ьй$ ©СіГІІЬе , изображеніе, живопись, пор* 
треть. 


йЬшйІсП/ смалевать, списать. 

НЛфШйІСП/ сЪ другой живописи списать- 
«ОПППІеП/ предписать. 

та- 
так , худо 

Ьстм(еЬСі)СИ, проклинать. 

Ьсг 9)Мс<к.ш{, злодѣй, колодникЪ. 

І1ІДІ5 , соло \Ъ. 

\тЦт, солодЬ дѣлать. 

Ьсѵ ШлттсІисИ/ отпадшей ошЪ вѣры, от- 
ступник'Ь. 

тапфеѵ, нѣкоторый, нѣкій. тсмфс, мно¬ 
гие. 

тапс^егГсо,, шайПійГвШЗ/ разный , различный, 
щдпфімі/, иногда. 

ЬІС ІПдпЬсі, миндаль. 
і)іе ШаіЛеІп, желѣзы, желваки. 
щлпдеІП; недостатокъ имѣть. 

І>СГ ЭДстдеІ, недостатокъ, скудость. 
икшде^йЙ/ несовершенный. 

Ьіе $9іЯПЗСІІ)Л(тііс^еіС, несовершенство, 
сгтаадсіп , преминуть, пропущать. 

ЬІС Шлпісі*, манѢрЪ, обычай, повадка. 

тапісгііф, манѣрный, учтивый вѣжливый. 
Ьіе ЖаПІСІ'ПфІеіГ , учтивость, вѣжливость. 
Шапп 9 мужЪ, человѣкѣ. 

Шаппблѵ, совершеннаго возраста. 

ЬІС ЖйИпбтѢсіі/ полный, совершенный вов- 
растЬ. 

Ьй$ $Шаші$ЫІЬ, мущин». 
таші^іІЙ ) му жертвенный. 

Ьіе. 9);акиЬпйі'^сіі' , храбрость. 

Ьіс 59?анпі)СІ( / мужество. 

Пшппііфу мужественно. 

Ьіс ЭДаппГфяЙ / войско. 

, ташпн'Гг , храбрый, мужественный. 

® СІ ’ Шапм, епанча. 

ЬаЗ ЗКйПССІфс», спанечка. 

М«с(п, утаить, прикрыть, сокрывать. 
ЙИ.ЧІШКІП, Прикрыть, сокрывал». ^ 

2 4 

Ьег Шлшраи, мярципанЪ. 

Ьсі 1 ѴШѵЬсѵ , куница. 

Ьіс ПЪи?, имя провинции вЪ Германіи, мо¬ 
нета Нѣмецкая , рубежЪ. 
оег Фі'агддтГ/ * ар графъ. 

Ые мар графство. 

Ъсг ?л'йѵ!)гіііі , рубежный столбъ, или камень. 

$й$ ШаѵГ , мозгъ, 

Ьгг Яілѵ&у рыпокЪ , базарЪ, площадь, рядЪ. 

Ьсі' Фіт'ІчЧепЬсг, .маркитантъ, харчсзннкЬ, 
долевой. 

ЬСІ’ ШДППСІ, марморЪ. 

ташеік'гсп, марморовать.! 

ЬСС ШДі'ГФ / походЪ. 

тагСфігеп, маршировать, вЪ походЪ тиши. 
Ьег 9)?(П'С«)ай , маршалѣ. 

Ьсг ФГаг^аЦ, (старинное слово) конюшня. 
НС ШДѴСеѵ, мученіе, мука, 
таггст , мучить. 

ЬІС ФійГШ'ипз, мученіе, 

Ьег Фчогнтег , мученикѣ,. 

«Ьголгіспі, смучить. 

{сгтагіст, смучить. 

{ііе ѴПл(Н-п А кора, сыпь, 

Ьіе ХШр/ кормъ. 

Ъсг Фйі(16йШВ/ мачта. 

Ьсс ФІа^Ьат, кишка проходная, 
ін'і’ , клевЪ. 

ЪйЙ выкормленная скотине, 

Шйрсп ( кормить, тучить, выкормить. 

Ьіе 5лО|иш<з , кормленіе. 

Ьіе Шдгспо матерія, гной. 

таКТІйПСф / матеріальной. 

Ьег Ж«(таІІ $( матеріалистъ, продавецъ 
зелій. 

ІНС 


шшшш 
■■НН & ( О ) ©3 


169 


Ьіс ѴПдфепшіР^ математика. 

ЩаН)СПіаГІ(ф, математическій. 

Мс ІІпШ'Опс г знатная женщина. 

Ьсг ѴПагго|с , матрозЬ. 

шисС| утомленный ? слабый , безсильный. 

Ьіс слабость , безсиліе, 

о Ь ш л іи И / у то м и гп ъ. 

Мс ѴШсгс, рогожа, цынавка. 

Ьіе ЗЙМгв&с , тюфякЪ, войлокЪ 


^ С • Г" 

ѵіС Шаисг , каменная стѣна. 


ікг ЗУІйінчг, к л мент и кЪ. 

ШіИЦСГІ / каменное строеніе , спгронть. 
сітікшгсп, застроить, э-а класть камнемЪ. 
ІКППМіѵт, каменною стѣною обвеешь. 

Іне 5 Ьоші(ЩСГ/ башня, болверкЪ, бастіѳнЬ. 
аШтгтеп, Застроить, каменнымъ строеніемъ. 


рожа. 

Ъіе 39?(Ш№гег^/ тпютевыя ягоды. 

Ъсг ФійаІбсегЬйШН / плотовое дерево. 
Ьсг $?аиІ«(еГ, лошакЪ, му ЛЬ. 
і»сг $0Уаи(!ог6, нарыльник'Ь. 
ііс ЖаиІГфеЯс, пощечдиа. 

Ьіс ЖаиІтигГ/ крошЬ* 

^ Шл.ВЗ; мышЪ. 

ЗКаиСфсп/ мышка. 

Ш<и»(еН/ мышей ловить. [агсііг, посрсдсшвенникЪ * медХатерЪ. 
Ст і лекарство. 
г * Мо ре. 

Ьсг ЭДеегГгоѣй, ракЪ морской; 

^ 11> 3)?ССГ|Шс, ш[■ тпина на - м°рѢ• 

^ еі ' 3 )?ссг&іі(ід , заливЪ морскій. 

ЭДсегспзсѵ проливѣ мореній. 

8 5 * СІ 170 


е€ ( о ) &3_ 

&СГ ?лСіт( г і|с() / морская рыба, 
сіи 00'іСсг^гоиГсіп , сирена. 

Ьа$ гай/ морская трава. 

ЪіѴ$ д)ІтШЬ , тюлень, 
шфг / болѣе. 
ліеі)ѵсп , у м н ож ить. 

Ьсг 90М)т*, умножитель , множитель. 
тсГ)і*СПСГ)С!ІЙ/ по большой части. 
тф’ПтІу много разЪ, больше 9 неодино- 
кратно. 

ІНМ’ШС^ГСИ/ умножишь, размножишь. 

Ьіс ЭЗегшфчшд, размкоживаніе, умиоживанГе. 
ЖОІЬсПд бѣгать ? удаляться, отбѣгать. 
ЪССШСІЬеи, миновать, убВгашь, отбѣгать* 
ІіттЧИСІШф, неминуемо. 

Ьіс ЗкгтеіЬип#, минованіе. 

Іне Шейс, миля. 

теіп 9 мой. 

шеіисгшсдт , ради меня, 
тетефаібс», для меня», 

Ьіс ШеіГс/ сийица. 

ЬІС ГПсфсЁ, долото. 

Ьсг шефе, большій. 

пкі(кт$, шефепфсіГй, по большой части. 
ЬС1‘ Шсірсг^ мастеръ. 

тсі(ТсгІіф , мастерскій , искусный. 
пт|?ст л указывать.. 

Ьіе $Шсі(Ъг(с{)аЙ/ мастерство. 

Ьш? 37іЧ>і(Ісг(гйсР, мастерская штука. 

Гіф бетефст, овладѣть, завладѣть. 

ЬІС Шсіапфоііс, мелянхолія, задумчивость. 

тсІйПфсІіГФ/ меланхолической , задумчивый- 

Ьіе ШсІЬс, лебѣда. 

ШСІЬеп , си Ъявить , доложить. 

/Ьіс $МЬітд, объявленіе, докладъ, воспо¬ 
минаніе. ( о ) ©8 


171 


лптсГЬсп, доложить, докладывать. 

ЬІС ЭІптеІЬипЗ/ докладъ. 

вСПікѢЬси , извѣстить подашь вѣсть. 

Ьіс ЗЗеѵтеІЬшід, извѣщеніе. 

ЬІС ЗДеК(]ё, мелисса. 

тс[?еп, іф тоі? , іф Г)йЬс детоіісп , доить, 
Ьай 9)іС(ІСП , доеніе, 

ЬІС ЩсІоЬсу , мелодія. 

Ьіс Шсіопс, дыня. 

Ьіс Щеттс 9 труеЪ. 

Ьйь ѵіісшоііѵіі ^ меморіалъ , доношеніе. 

Ьіс І"Псп 0 е г множество. 
теш$сп { мѣшать. 

иегшепдеп / смѣшать, перемѣшать. 

Ьіс Зьеткпдітд, смѣсь, перемѣщеніе. 

Ьсг Шсітід ! киноварь, сурикЪ. 

Ьсі* Штрф, человѣкѣ. 

Ьсі’ 53іеи(с()еиЬісб , воръ , которой крадетЪ 
людей. 

Ьсі 1 5)іеп(фс!і( г еіпЬ , людей ненавистникъ. 

Ьсг Жся(фсіфіЧ'ЦІт / самоѢдЪ. 

Ьсѵ 9л'сп(с()еііЬ '((), калЪ. 

Ьсг ЖспСфеитоі'ЬСГ/ человѣкоубійца. 

Ьсі* ШспСфсішіовЬ/ человѣкоубійство. 

Ьіс 5Шсп(с{)()Сіі, человѣчество. 

В!СЯ(с()[іс ()і человѣческій. 

Ьіс ЭДсп(с()ЗД{ | ей , человѣчество. 

Ьіс ЭДепГфгссгЬипд, воплощенье. 

ЙЬсгтспГфІІс!’)/ сверьхЪ, надЬ мѣру человѣкѣ, 
ь* ел- ^ сг НитсиГЛ , иечеловѣкЪ. 

*" «М», п Ъе і 

ПеіГс «, примѣчать. 

йісгНісГ), примѣчательно, знатно. 

ЧіСіѣіѴ'іііЬід / достойное примѣчанія. 

<*ЬіПсг?е« , примѣтить. 
й «Гтег?СП , внимать. 
17: 


\® (о) т 


/ внимательный. 

Ьй* ЭІирШсг^ашІсі! , вниманіе. 

аіШШ'&П, гг р імьнать. 

ЬІС ЗЬткгЬтй / примѣчаніе. 

ЬсДКгК'П / примѣтить. 

ІЧГтсі’ѵСП'/ примѣнить. 
ит>і'ГПКГ &, непрамѣтнті. 

Ьсі’ ШѴ’1‘5/ Мартъ. 

ІНС ІІІеЦс / мша, ярмоигса. 

тсіІ'сп, іф тар } іф І;аЬс дстсПеп,. мѣрить. 

Ъсг 50іе(|ёг, мѣрите ль. 

ЗУЬии?, мѣра» ' 

Ья$ 9)іа§с()сп , марочка. 

ЬІС 93(й(?зс6ітдѵ предписаніе ,указаніе мѣры. 
ШаріЗ/ умѣренный. 

та^ідсП, воздержать, умѣренность вЪ чемЪ 
имѣть. 

ЬІС. ЭКл^ізГсіі, воздержность, умѣренность. 
Ыс 3)?<5(?і<5іт$, умѣренность. 

ЯІСІфсгт<10СП / равномѣрно. 

ШІіИЯ^еНіф, не вЪ указЬ, не указывал. 
«ФтсЦсп, отмѣрить. 

«шшя)|сн ((іф стчіб') присвоить.' 

Ьіс Зіптя^ішд 1 Присвоеніе. 
йШ$ПК((с«/ вымѣрять. 

Ьіс 21и$те|Гшід> вымѣреніе. 

ЬсршсЦсп (|Іф е(Шй$) себѣ что приписать.- 
егтсОсіІ/ разсудить. 

<Н'ШД(Ь посилѣ. 

ітсгтс§Ііф, безконечный, безмѣрный. 
й(чгтС|Те », Перемѣришь. 

Ьіс 11с6сг:идя(? л надмѣру. 

(Іф ЪСГШеОѴП/ дерзнуть, осмѣлиться, от¬ 
важиться. 

ЬеШС(|с>1/ дерзскій , отважный. 

йіс ©СГПК|ГСП$«< / дерзость , дерзновенье , 

отыІІ - »,(« 


‘ * * 

5© { © ) «73 


и6сгпиг|п \], чрез мѣр иый. 

Шиш^т, вокругъ обмѣрить, перемѣришь. 
$«теЦѴи/ примѣришь, приписать. 

^ ШсОсг, ножикЪ. 

ЬіѴо Щс(]тд ;, зеленая мѣдь. 
ѵіІСГЛІІ^ металлЪ. 

пшаЦсп, метальный. 

Ьси Шеф г питейной кедЪ. 

ЬІС ШсфоЬс, методъ, способъ. 

ШсГГсп г утренная молитва. 


і)іс Шсве / блядь, курва, мѣра Нѣмецкая, 
тссзсіп, зарѣзать , посѣчь. 

Ьіе ЗКфеІипд, зарѣзаніе. 

Ьсг Фі е*30еі*, млсникЪ. 
піЛ>егтфс!іі / срубить ссѣчь, 
вех ісифсІтоі’Ь ^ тайное убійвегшзо. 

Ьсг ЖсифсйпйгЬсГ/ тайный убивецЪ. 

ЬІС Шемегсу ^ возмущеніе, 

Ьсі’ Шеуег, надзиратель хутора. 

ЬіТ ЭДерефіф хуторЪ. 
теупеп / думать, 

Ьіс мнѣніе, 

ікгтеунеп/ думать. 

1ѴоІ)(теі)пеп/ благо думать, добра желать- 
Ьйй ФЗоЫтспПСІІ, доброжеланіе. 

,т «'>п,, нанимать. 


Ьй €0ііегІ>е, наемЪ. 

'кгшіефт, в'Ь наемЪ отдать. 

Ьнй ЭДіеЙ;еп ! наниманіе. 

Ьсі ‘ ЭДіс^ЙііЗ/ наемщикЪ. 

® СІ ' ЭДісфтаіт, которой вЪ наемЪ берепіЪ, 
ч• ..у, или домъ шЬ наемъ имѣешь , отдзточной 

1 Молоко, молоки. (дворъ. 

^ сг Шфісг, рыба самецЪ. 

^ ЖііісЦчілг, мохЬ ня бородѣ. 

т\4 


174 


8 © ( о ) $8 


ШІІЬС/ щедрый, податливый. 

ШІІЬепі / умягчять 

Ьіе Й)?ІІЬСПШЗ/ умягченіе. 

Ьіе 0)ііІЫз^іГ/ щедрота. 
і)!С ІТШоп , милліонъ. 

ЬІС ШЙ 13 / селезенка. 

тіпЬег г меньше. 

шіпЬет, уменьшить, умалите. 
тінЬег^ГІд, недорослый. 

5)іе 3)?іпЬеі’і<%ідкй , неполный , несовершен¬ 
ный ьозрастЬ. 

ЬІС ЭДіііЬешпд , уменьшеніе. 

Ьл>$ 93?іпЬс(ІС, наименьше. 

ЬегтіпЬегіі, уменьшить, убавить. 

ЬІС йнттшЬеі'ітЗ/ уменьшеніе, убавка. 

ЬІС Шіпс, подкопЪ, видЪ, мина. 

ітпігеіі, подкопывать. подкопы дѣлать. 
Ьсг ЗКіПІѴСГ/ подкоповщикЬ, минирерЪ. 
шиспшійсеп, подкопывать. 

ШІ0 , частица вЪ сложеніи имеиЪ и гла- 
головЪ употребленная. 

ШІ^біКідеП/ не ап пробовать. 

Ьсг 9Хі^Ьг<Піф / всуе употребленіе. 
ШІрЬгвІІСІКП/ всуе употреблять. 

Ьсг ЖфсгсЬй , невѣріе. 

ітііЬепІсп, худо , непрямо толковать. 

НІіЩчіШд, ненравный , негодный. 

Ьіе 9)і!І?І‘.і[іІд!сіі, негодованіе. 

Ьі? 9)и%сЬш , ( / уродЪ. 
а;;(]дс( 1 ч 11 Г , безобразный. 
ші|ідс::тп / завидовать. 

• ЬСГ 9)іі§ді'ШКГ , завистникъ. 

Ьіс зависть. 

іПІ(?Г)ОПЬкп / худо сЪ чемТ) обходиться. 

Ьіе 9)іі(5і)ааЫші9/ беззаконіе. 

ШіЭДсШй / несогласный. 


I 


( о ) ©І *75 

Ьіс несогласіе, 

ГОі^Ііф, опасный. 

ПИ^ІІПЗСП/ не удаешься. 

&іс Жі^ефси, злодѣйство. 

Ьсг 20?і|}сф&ег , злодѣй, 
ті^гаиеп/ не вѣрить. 

Ъа$ ЗЙібтишс, невѣріе. 

Ші§(гапі(с1) / невѣру ІО НТ ій. 

Ьа^ ©іі^ікгзийдт, недовольств^ 

Ьсг ЗЙ$і>ег(Іап& / разномысліе. 

Ьеі* $9?І$гоаф$, нсплодоаосіе. 
іт|Н)сп / мѣшахпь. 

Ьег 53?іГгі)ша(‘ф / смѣсь. 

Ьіе 59?і(фішз/ мѣшан'ге. 
іч'ѵті(У)еК/ смѣшать. 

ЬІС ®тпі|*ф«пд, смѣшеніе. 

ик(]еп, примѣтить недостаток!). 

ІХгті|]еп. примѣтишь небытіе. 

Ъсі* Ші{1, навозЪ. 

ГОІ(?і<5, навозный. 

ШІ(ІСП/ навозЪ навозить , накавозить. 
Ьсті^Ш , нанавозяшь. 

»ПІТ / еЪ , СО. 

тіе ипіег, между тѢмЬ. 
міессп г посреди, 

Ьіе 5)іі(Те, середина. 

Ьсв 50?іТ(Тег/ посредствснкий- 
ЬоЗ ЗЗііііеІ/ средство. 

ИИЙеЦмг, посредственно. 

еііі ЭДіИеіЪіпд, посредственная вещь. 

ШІС(еПаиЬі(с[), средиземной. 

ШІКеІШа{?ід / посредственный. 

Ьіе 9№іНеІів40ідІ<іТ / посредственность. 

Ьес Эді»с[?тііг, точка въ срединѣ, средин». 
Ьіе СШйсЩга^е, прямая дорога, центръ. 
ЭДійсимфТ# полночь. 


тШ* 


56 ( о ) 


176 

шіНспійфід » полуночный. 

ЪСГШІНСІП / выпосредсшвовьть. 

Ьіс йкпиіксіііид , посредство. 

ЬСППІНсІІІ, по силѣ , помощію, 
шіссіспѵсік/ между тѣяЬ. 

ЬІе микстура 

ЬІС ШоЬШеп ! движимое имѣніе. 

Ьіс ШоЬс, мода. 

Ь.»і$ 50?оЬе0Г/ образецъ, модель. 

Ьсс ШоЬсѵ ( плесиь. 

тоЬегіфС, плесневашый. 

ІЧТШі'ЬсПІ/ заплеснѣть. 

Ьіс 23сгтоЬттд, заплескивание. 

т%см, іф таз, іф тофіс, іф І)аЬс зстофѣ 

мочЪ, 

тодііф, возможный* 

Ьіс 0О?$$Ііф?сІ(/ возможность. 

() о фш б^сиЬс, высокомощные. 
і)сгт^С/ по силѣ. 

ЬСГШ^ЗСП/ возмочь» 

Ьа$ ЗЗспподсИ/ имѣніе. 

Ьіс ЗЗсгт^еіфей, возможность. 

Ьсі’ ШоІ)Ѵ/ АрапЪ. 

Ьіс ШоіЬ«/ сыворотка. 

Ьсі' Шопйѵф, МонархЪ. 

ШОПйГфіГФ/ монархическій. 

Ьіс ЭДоікп’фіпп, Монархиня. 

ЬСУ ШопЬ I луна, мѣсяцѣ. 

Ьсг €9?оплС, мѢсяцЬ. 

ГМОПйШф , мѣсячный. 

ЬіТ ЗКоиСлЗ/ понедѣльникъ. 

Ьсг ЭЗоШИОпЬ/ полный мѣсяцЪ, 

ЬІС ШопЬиѵ, мундирѣ. 

ппМіЬігсп, обмундировать. 

Ьй$ ШОО0, мохЪ. 

Шо(5іф(/ моховой. 


ШМВМНШННЙНвНІ 

177 


Ьеѵ 

Ьіе 

І>СѴ 


Ьсі* 


&СІ* 

Ьсь* 

Ьіе 

Ыс 


Ьіе 

Ьіе 


ѴПоѵа|г^ болото, зыбь. 

тоѵа(?і<Ь болотный , болотистый. 

ШоѵсЬсІ ^ сморчокЪ. 

ШогЬ^ еиершііоубійвствсп 

ШОіЬеп, умертпитгіЬі 
Ьсг ЖбѴЬег, убійца 
Ьсг Ж о гЬбгеп пег > з а ж и г а л ъ щ и кЪ* 

ШоѴЬеп(с() / разбой ни чес к і и. 

шЬѴЫісІ), разбойническій, разбойнически 

егшогЬеи, умертвить , убить, 

Ьіе ®гтогЬипд> убіеніе, умерщвленіе* 

Шоѵдсп ; утро* 

ше«ѵ$спЬ, заутренній, завтреіннш. 
тогдеп, завтра. ^ 

Ьіе Жогі)СПІ<!пвеГ/ восточныя земіш 
Ьіе Жог^епп^Ьс, утреНная заря. 

Ьсг Жог^епііепі/ зарница. 

ЬіС Жоп)еи|?ітЬі*/ утренніе часьі. 

ШОГдепЗ/ поутру 
абегшсгдсП/ послѣзавтра. 

^І6ѵ|с1) / гнйлый* 

Ш6г|СГ ; иготь, ступа, маршйра* 

Шо(1/ молодое, повое вино. 

шо^ід, винный. 

Иіогсе^ моль. 

ІНисі'с, комарЪ. 

піпсі)|оі! ^ шепшатЬ. 

,п ибо , усталый, утружденный, утом- 
ленный. 


Ьіе 3)?йЬідв.’Й / утомленіе, утружденіе. 
«птІЬеп > утрудиться, утомиться. 
йііепнйЬс(, неутомленный» неутрудимый , 
, неусталый, 

муфта. 


ШіЦ;е, трудЪ, работа. 


иифрмп/ 


трудно. 


мп'іГ)* 
ІІшбі'сІІЗ/ бѣдный. 

Ьіс 53?п()(сІід?еі(, бѣдность, 

Ьіс 3)ііі!)тдІГішз / трудЪ. 

Ьеіш'і&СП/ ш руд ишь, работать, утпруждаггіь. 
(ісі) Ьсііш()СП , трудишься, стараться. 

Ьсг ІТійпф/ монахЪ, Ьйё < 53сйпф!оПс)гсѵ, мона¬ 
стырь, в7> которомЪ старцы живутЪ* 
Ьіс ШпІЬс, начовки, лотокЪ. 

•ШШіШісіп , ворчать. 

І)СІ‘ ШипІ>, ротЪ , уста. 

Ьа$ ФіітЬфсп , ротокЪ, ротикЪ. 
шйпЬІЗ/ совершеннаго возрастѣ. 

ЬІС ЗЗіішЬІдіч’ІЩ изЪ малолѣтства вЪ совер¬ 
шенной возрастЪ прихожденіе. 

Ьсг сОіПііЬсі/ дитя подЪ опекунствомъ. 
тйпЫісГ)/ словесно, изЬустно. 

Ьсг ЭДітЬІ'фсн?, мундшенкЪ. 

ЬсС І'іП'іттЬ ! опекунъ. 

Ьіс ЗЗспттЬГсЪф/ опекунство, опека. 

титеѵ, бодрый. 

Ьіс Жшисіѣсй/ бодрость , веселость, 
сш^іттссгіі, возбудить , побуждать, по¬ 
ощрять , ободрять. 

Ьіс ЗІнГитнітітз, поощреніе, побужденій 
«тшКсгіі/ возбудить, ободрить! 

Ьіс СгтшКттд, возбужденіе, ободреній, 
побужденіе. 

ЬІС Шіт$с , монета. 

ІШІІЦСІІ/ деньги дѣлать , чеканить. 

Ьсг ЖкіЦСѴ/ монетчикЪ. 

ПШгЬс I мягкій, спѣлый, ?рѣлый. 


тш.'тсЬі, роптать, ворчать. 

ЬІС ЖитіСІШід, роптаніе, ворчаніе, 
тттеп , ворчать, шумѣть. 

іт'ІІТіГФ/ ворчаливый, угрюмый. 
Шив, кисель, каша. 


Ьіс 
\.ѵ УШ < - 
( о ) с* 


179 


Ыс Шіі{слге I мушкатЪ. 

Ыс ШиГфсІ , раковина. 

Ьіс Ши{еп г музы. 

Ьіе 20?и|ісР/ музыка. 

ПШ(Іса(іГф / му зыка льный. 

Ьсг ЭЗіііГссапГ/ музыкантъ. 

ти(ісігаі, музыкою пѣть, или играть. 

Ьіс Шиіфісгс, фузея, мушкетЪ. 

Ьсг 93ги(с|иеКгег, мушкатер'Ь. 

ШС ІТ.ирС; время, ДосугЪ. 

пи'іПІЗ/ праздный, гулящій. 

Г*Ф йЬши((ідсП/ одно Дѣло оставить, а за 
другое вЬ ноже время приниматься , 
11Ли на время дѣло оставить 

ІІШІТСП/ *сГ> тіф, іф тире, Ій) і)йіч детир, 

долженствовать , надлежать. 

&С1б ѴПиреі’^ образецъ, узорЪ, прим'ВрЪ. 

1Ші| СГП, осматривать войсі о, емотрЪ чинить. 
Ьіс ЗОііі^сптд, емотрЪ. 

нравЪ, храбрость, бодрость. 
Жйффеп (ЬйГ)Ісіг ), отмщеніе кому чи* 
нить, отмстить. 

ГОи(Г)ід, смѣлый, бодрый, веселый. 
иш()ігт§еп, мнить , чаять. 
ниц()шаШіс() , чаятелъно. 

Ьіе мнѣніе, чаяніе, догады- 

ванУе. 

Ьсг ЭЙщГяМс, своевольспгвіе, рѣзвость, са* 

моводьство. 

п иггг>п>іШд, рѣзвый, своевольный. 

^° 1 ’ исЬстшф, рѣзвость, своеволіе. 
и ЬсгтшГ)ід, рѣзвый , своевольный. 

Ъсі ’т«фИф / чаятедьный, вѣроятный, мни¬ 
мый. . ѵ 

мчишь, чаять, надѣяться. 

ЬІС ЗЗсгпшфипд , чаяніе, мнѣніе, упованіе. 

' 2 № 
і8о 


(о) 


'В 


$і,ИШі()0І1 СІИСШ сИХЧІЙ, требовать чего от7> 

кого 

Ьаеі Зшшіфс», требованіе. 

Ьіс Зштіфшід, требованіе. 

Ьег Штшф , унылость, невеселость. 
ПмфІЗешиф , веселый. 


ЬІС Шитт, мять, матушка. 


шйКСГІІф, матерьній. 

Ьіс * СКіШСГ, бабушка. 

Ьіс й$С()С»5ЙІІІІІСГ , повивальная бабушка. 
Ьсг ФіііШгбгііЬсГ/ дядя. 

ЬСГ 3)ііЙІСГІСІб , чрево матернее. 

Ьсг ЖШГСГШОГЬСЬ, матереубійца. 

Ьіс 99?иЦсфіч»фе, природный я.чыкЪ. 


Ьіс Шйцс г шапка. 


ЬаЗ ЗОііффсп, шапочка. 

ЬІС Шйітфп, смирна, мирра. 


ди 


Ьіс ПаЪс, ступица. 
ЬсТ ПсЬсі, пупокЪ» пасЬЬст, по, потбмЪ 


ІілфсіттЬсг, сряду, ппряАу, рядомъ, б- 

динЬ по другому, 
ітфііыій, послѣ. 


Ьсі* ПлсііЬаѵ/ сосѣдъ Ьіс ^ЛкЬЬстпп , сосѣдка. 

ІійфЬйГІіф, пососѣдскій, пососѣ'деіпвенный. 
ЬІС ЗІйфЬйіТфсф / сосѣдство. 

ИйфЬш'ГФ<фІіф/ сосѣдствонный. ЫфШф, ИОННЫЙ. 

ЬіН* ЭФфтифІ, улинъ. 

Ьіс 31вфй»афе, сторожъ у рогатки. 
ЬІС ШйСГПйф*/ полночь. 
__ 2® ( О ) ©з *8І 

ініКесчикІКід , п о л у н оч ньш. 
иЬспыф(сп , ночевать. 

Ьіс П>гфпда1, соловей,, 

Ьсс ПаФси, затылокЪ, 
пасРспЬ, пасРст, нагія. 

Ьіс Ѵ7ѵ;6с1д иголка. 

Ьег ЗѵлМсг, иголыцикЪ, игольный масщерЪ. 
Ьа$ 9?а&е(о$Г/ ушко у иголки. 

ЬСѴ ѴТіЩСІ[, гвоздь, ноготь. 

Ьа^ Щадсіфеп, гвоздикъ, ногошокЪ. 

Па^СІП/ гвозде мЬ прибить, 
иадеіпеи, со всѣм'Ь ново. 

ОППй й сіи / пригвоздить. 

ЪСѴиас^сГп / загвоздшпь , приколотишь. 
}ШНі$еІІ} , гвоздсмЪ прибить. 

падси^ грысть 5 глодать. 

аЬп^СИ / обгрыеть, оглодать, 
бспадсп/ огДодать. 

{шиі$еп, изгрыешь. 

тфе і близско,. 

бериа^е, пожгли. 

Ьіс 9Ш)С, близость. 

тфен, (М) пофспі, приближаться, присту¬ 
пать. 

иаІ)сг ; ближе, 
и а ф |1 , 6 л и ж а й уГій- 
Ьсг ^СНІ)(ІС , ближній. 

Каф$м$ 7 вЬ первой разЪ, 
р іииасІ>(1 А подлѣ, близско, близъ. 

ПсХІ^сп | шить. 

^ швея. 

ЬІС Э}аЙ>, шовЪ, рубецЪ. 

<ітіаі) СП/ пришить. 

й «бі«6сіі , нашивать. 

^^тН)СП , вышивать. 

31 3 *• 
ИЗ ( О ) ©8 


1%2 

(спа(КП / обшить, 
сіштЬсіі/ вшить, 

^СГПа^СП/ зашить, 

ШППЛІ)СП, обшить, 
зашить. 

па\)і СП у кормишь, пропитать , прокор¬ 
мить. 

тф*Г)а^, кормный, прибыльный. 

Ьіе ЗМ)ГЩ19, пропитание, кормЬ, пища. 

ЬСѴ ѴТатс ; имя, слава. 

патсіиііф< именно. 

Иат^а^/ знатный, славный. 
пДтКф/ спрічь, то есть, а именно. 

Ьег ©ерпйПК/ прозванір , фамилія. 

Ьег азогпате, имя при крещеніи даваемое,, 
Ьег ЗпиашС/ прозваніе , фамилія. 

ЬСІ* Пару, чаша, судно. 

І)(е Пді'Ье, рубецЪ, етрупЪ. 

ЪІС Плѵсі|Уе , нарциссЪ. 

Ьіе ПаѵЬе, нарда (трава). 

|)СѴ ПЛѴѴ , ДУракЪ , шутЪ. 

папі(ф , безумный, дураческі'Й. 

Ьіс ЗІаггОсіГ, дурачество, безуміе, 
ідлггсп, дурачишь. 

$>іс Щлщп^«ІЬи«3/ дураческія дѣла, буе- 
словіе. 

П&ТСП, ду 'акомЪ ставить, дразнить. 
Ъеі’іитѣ, безумно влюбленный. 
рлГфсп , лакомствовать, лакомиться. 

Ьег ЭііШн’г, лакомка. 

Ьіе $Ш'(фсгс»; , лакомство, сластолдені^. 
тШ)^/ лакомый. 

Ьепм(с(к<Ъ лакомствомЪ промокать, пр»' 
лаком .ть. 

ЬІС носЪ. 

Ьа<$ ЭДфіІоф ( ноздри. ІЧГ н'ѳлчокЬ. 

ПЛ(ѴіѴСІГС/ хитрый, дерзостный, граница. 
Пѵгру, мокрый, сырый, влажный, 

Ьіс 9Іа|$с, мокрота, влажность. 
пЛ(|сп , мочить. 
пАЦІіфі ; мокроватый. 

Ыс Пйтоп, народъ, люди, нація. 

Ьіс V Тлуііэіии |іс!ісп ., прорицать о благополу¬ 
чіи рожденнаго. 

Ь:С ІЛаггсг г аспидЪ. 

Ьіс Пдтг 1 природа, естество, натура. 

папігаіі[ІІЧ’П , Право или Достоинство уро* 
женца д івать. 1 

ШШіГІіф, естественный , природный. 
ІіЬспіаПгЛІф , преестесщвенныи , чрезіесте- 
ственный. 

ЬсѴ ПсЬсІ, туманЪ. 

!К&е(іф (, туманный, мрачный. 

ЬсіКІЧ’ІГ, туманомЪ прикрытый. 

ШітеМіІ / туманомЪ обложить. 

ЦсЬсп , при , подлѣ , возлѣ. 

Ьай с с Ьс 11 йс |'фа рг , ЗЪЬсітчтФ л постороннее 
дѣло. 

фсг Эус6спшси{ф / посторонней человѣкѣ , 

б ли кній. 

ЬІС ЗЪФлфрго^, отрасль. * 

Мс Э^сЬспіЬтЬе, праздньіе чась$. 

^ Зіебсниффс* неглавная причина. 
3}с6сшѵс9/ посторонняя дообга. 
сЬ, со. 

п г «*<«, ѣогЬсі) , мимо. 

>,Псп / іф пфіі, іф ЬаЬс дспеттеп, пр И - 
Нлпть 5 взять , брать, принимать. 

^.Ьпе^Шѵіі, убавляться,- умаляться, худѣть, 
9Ді:ища ? назадЪ взять, 

9)1 4 


& М ’ Ш % % ЯШ. % 

(О) ^ 


Штфиеп,, умаленіе, ущербъ, убыль> 
оскудѣніе, отнятіе назадъ. 

^іс 'Мчифшс , убавка, ущербъ. 

йШіфисп, принять , принимать, вступиться, 

(тпфпііф / пріятны и. 

ѣіс Зішіфиііф^ф / пріятность. 

{)іе ЗІппфіШіЩ А принятіе , прісмЪ. 
<шСпсГ)теП/ принимать, воспринимать. 

$}іс 2Іи(ніфпіС/ принятіе. 

(Шффнсп , в ы к л юч ишь. 
ѣіс Зіибікфте , выключеніе, выключка. 
Ьеифтш / отнять, отнимать, 
фііфпсп/ приниміть, занимать. 

ЬІС ©ітлГ)ІИС, пріемѣ, занятіе. 

(иг депсГ>піГ)аІіеи, за благо принять, 
ѣіс ©еіК^т^аІПШЗ/ благопріятіе. 

<Ш9СІП'()Щ 7 пріятный . любезный. 
фтсЬтсп , вмѣстѣ взять, сЪ собою взять-. 
(іЬстфпсп, на себя взять, возцріять. 
ѢШіфпсП , услышать, провѣдать, понять, 
ЭЗі'ГПсфіуЦ/ согласіе. (уразумѣть, 

«НТІіфпІІф, ясный, внимательный, внятнщй. 
Ьіе йЗепптф умѣ, разумъ, благоразуміе. 
іт'ішпГф/ разумный, умный, ‘ . 

ІКГПітфІИ, природнымъ своимЪ умом’Ь вЪ, 
божественныхъ писаніяхъ мудришь. 
МтлефК'П , надѣвать 
игиегпфшчі , вощр іять. 

&іе Циітіфіитд, предпріятіе, 

ѢОИіфпен, начинать, предпринимать. 

(|ф ІН'ПіФж'И , намѣриться. 

ѣіій ЗЗотсГуіПСП / намѣреніе, предпріятіе», 

вОПіфи, знатный. 

Іѣсдпфпеп, отнимать, отнять. 

Ьіс Жедпфішф , отнятіе. 

}ітфіші/ расти, прибавляться, умножаться- 

ѣлйшифпи’іі/успѣхѣ, приращеніе, умножен^- 
185 


&В ( о ) ©3 


&СѴ ХИсіЪ / ненависть, зависть. 

ПсіЬсП/ ненавидѣть, завидовать. 

Ьсг З^еІЬсг/ ненавистникъ завистникъ. 
пеіЬіСФ/ завистливый, завидливый. 

ЬепеіЬсп , завидовать. 

псідсп д клонишь , склонять 5 нагибать. 
Ьа$ Зіеідсп , наклоненіе. 

І>іе ЗІсідс, послѣдки, остатки. 
депеід( / склонный. 

Ьіе ©епеІдфсЪ, благосклонность. 

Ьі$ ЭЧидітд, склонность. 

Ые Щбпсідиид, несклонность. 

{ЦПСідсП / склонишь, приклонить. 

Ые Зипеідцпд, склонность, 
псіи / нѢшЪ. 

^стсіисП/ отрицаться, запираться, отго¬ 
вариваться* 

Ьіс ЗЗегпеіттд, отрицаніе, отговорка. 
ШГЬегПСІіЦіф/ неотрицательно. 


НИН>ИІ ^ 


Г/ 1 --- 5 

Ьсг ЩепіЮГ, именователь 
Ьіс ЭДстшіід, называніе , именован іе. 

6СИ.'ШіоII ! называть. 

Ьіс ЗЗспешшид, именованіе , ирозывані 

^ ^сѵг)сд нервы, сухія жилы. 
ѵ , , ПсгЫфС/ нервистый. 

^ «сЦсІ, кропива. 

^ ЗісЦсІіцсб, кисея. 

Ьав СЗф, гпѣздо , пора. 

«І^СИ ! гнѣздо свивать, вить. 

,,1 ^ г і чисто , пригоже , изрядно. 

4 1 1 ѵ е Ь т ь , т е н е т а, н ® в ° ДЬ* 


ѵ< ' с ^с с Ьть , тенета, не 
Пс ^ сп ) Мочить. 

Ье«е&сп / обмочишь, омояащь, нама- 
Ьіс ^СПС^тЗ/ обмотекіе, опрыскиві 

** 1, ( НОВОЙ. 


<т 5 *8б _§© ( о ) ©? 

ЬІС ЗМіЩШд, новизна, новость. 

ІКіідІсгій; любопытный, желашель нойыхЪ 
в Бете й. 

$чс ЭДсидісгід&й, любопытство. 

ЬІС 3?еЦ!З^С!(/ новина, новость, 
пеиііф, недавно, ономедни. 

Ьег ЭІеиІіпд , ноникЪ, 9 новичокЪ 9 недавно 
пришедшій, 
егпеиеш/ обновить. 

Ьіс Оггпеиттд, обнов деніе* 
эетеист, обновить. 

ПШП / девять. 

иецп$ід, девяносто. 

ПСШѴ4І/ ни той ни етой стороны, без¬ 
пристрастный , посторонній. 

Ыс 9}еЫгаПШ, нейтралитетъ , безпристра- 
стну быть , безпристрастіе. 

ПІфс , не , пБтЪ. 

ПІфЙд / тщетно, суетно, пусто. 

ЬІС суета, враки, тщетность* 

ИІфгЗ, ничто, ничего. 

Ь СПІІ ф(СП, у н нчт о ж и ть. 

Ьіс Э5сі*піф(ипЗ/ уничтоженіе. 

ЛСГПІфССІ?/ Уиичтожитпь. 

{ипіф(е шафсП/ со всѣмЪ испортишь, по* 

вредить. 

пісРеп, мигать, кивать, махать. 

Ьаё З^ісРсП/ миганіе 9 маханіе. 

ПІсЪсѵ, вни Ъ, долой. 

піеЬгід, нмзекій. 

ЬІС ЭСісЬѵідіф/ низкость, униженіе, сми- 
ПІсЬсгтагМ / вннзЬ. ( репномудр^*, 

егпіеЬгідсітсмирить , понизить. 

Ьіс вгпіеЬгідипд/ смиреніе, пониженіе. 

ПІсЫІф / чистый 5 изрядный. 

Ьіс дЫІіфіі, чистота , убранство, 

ПІС/ 


80 О ) 187 

піс ^ никогда. 

піетаів, никогда. 

ЭКетапЬ, никто, ни единЪ. 

ЬІС ѴТісгс , почка. 
піс\еп } чихать. 

ЬаЙ Э^ІСІСП/ чиханіе. 

пігісп і заклепать. 

Ьсг ОЬсШадеІ/ заусеница. 

ЬСПШйгП, гвоздемЬ укрѣппщь, гвоздь за¬ 
гнуть. 

Ьіс 5БСГПІСШПЗ/ укрѣпленье гвоздем'Ь , за¬ 
клепан іе 

пірреп, прихлебнуть, прихлѣбыващь. 

ЬІС Пі(|с/ гнида. 

поф, аппоф , еще. 

Пофшаіё/ еще разЪ. 

Ыс Поппе, монахиня, старица. 

Ьсі* Поі’Ь, сѣверѣ. 

ПОІ’Ыіф, сѣверный. 

Ьоі> Посатш, нотаріусъ. 

Ьіі'о ШоСагійС/ должность нотаріуса. 

Ьіх* Посс, нота. 

»іс Поф, нужда 9 бѣда. 

ЬІС ЭЬфЬиг^, нужда, потреба. 

ПОфЬиг^ід, нужный, потребный. 

Ьсг случай , нужды. 

Кофід, нужный, потребный, надобный. 
Нофідсп, принуждать понуждать, нудить. 
Ьіс 9?оіГ>ідітЗ/ принужденіе. 

/ нужду прогперп* ть. 

Ио(Г)і\>>пЬІ<5/ нужный, необходимый. 

Ьіс ^ОЙ)П?СНЬІд?СЙ, нужда, необходимость* 
По ^)5Йф(Ідеп / насильсптвовать, иасилыычать 9 

раентдишь. 

^Ьиофідсп, насильно взять. 

^Гиофідсн, насильно наложить. 

188 


(іппоф'Зеп, упросишь. 

(іс() зцпог()!Зеіі, вмѣшаться. 

ПоѵстЬег у. ноябрь. 

ішфСсі'П/ трезвый, воздержный , поеный, 
тощій. 

Ьіс ЭШГКсгпГхЙ, трезвость, воздержность. 
Ыс ІГТиЬсІ}. лапша. 
і>ІС Пиііе, нуль, 

тій ШіЬ ПІф(Щ, уничгттоженно. 

пип } нынѣ, теперь , и такЪ. 

ШИітф, нынѣ, теперь, 

ішг у, только. 

ЬІС ГГи};, орѢхЪ. 

Ьлй 3?и(?фсп, орѣшикЪ. 

Ьсг З^и^ст, зерно. 

Ьсі’ Пи^еп г польза, прибыль. 

1Ш§С, полезный. 

Іійічсп/ полезну , прибыльну быть. 

ШібИф/ полезный , прибыточный , угодный. 
ЬІС ЗОДшпд, полезное употребленіе. 

Ьа*> ЗібіШ&сП/ употребленіемъ в Ь негодности 
привееть. 

Ьіс Шбпй^йпд, утрата , убытокъ. 

Ыс ГГутрЬс, нимфа. 


О. 

О ! охЪ ! охти мнѣ ! 
оЬ , ли. 

обіѵо^І, обдГсіф А оЬ(с()оп, хотя. 

©Ъсп, Еверьху, наверьху. 

обс'П а»/ на вышнемЬ, на большомъ мѣспг$- 
обе» Ліф, на верьху. 
с 6 епГ;ІП/ несовершенно, Непитательно, 
ѣег О^сѵг, главный начальникъ, первый по- 
всттель. 

©ег Обегре, полковникъ оЬсг(Іе лй\. пС Р ВЬІ ^.’ 
вышній. г 


^ ( О ) 189 

Ьіс&бгі^сіі, начальство, власть, магистратѣ. 
оЬпд&нШф, начальный, магистратскій. 

СГО бет , завоевать. 

Ые €го6спш$/ завоеваніе. 

ЬйЗ фЬ)1 г ОКОЩЬ , ПЛОДЫ. 

Ьег ОЬ^бтіт, плодоносное дерево* 

Ьег Обмершей, садЬ. 

о6|?гсіф / плодовитый , плодоносный* 

Ьсг Фф$ ; быкЪ , воліа. 

Ьаё Осфёфсп, бычокЪ. 

Ьаё ОфГс^РеіГФ/ говядина. 

Ьег Ос1)(еи|ЬЙ, закутЪ, клевЪ. 

Ыс фсгаѵг ) октавЪ кЪ музыкѣ. 

осиіігеп/ прививать, прививки насаждать* 
Ыс ^посціаііоп, пририван'іе. 

Ьег Оси(і(і, лекарь очный, окулкстЪ. ^ 
ЬЬеѴ) или. 

оЪС) пустый, иетіоселенный. 

Ьіе ©пбЬе, пустыня. 

ЬСГбЬее, опустошенный, разоренный. 
фсІ> масло. 

сНф(/ масЛиный. 

Ф^сп і печь* 

Ьаё ОсІфсИ/ печка. 
оЦЪі ) отпертый, открытый. 

і>(ТІ!п6лг, егГсіиГіеГ) , явный , знаемый , яв¬ 
ствен ны й , огпкр ыт ы й. 

^(Тит / отворить, отпереть, открыть. 

ЬІС гОс^ШШЗ/ отпершіе, открытіе. 
О^репбагеп, обЪявиШь, иіТ явить. 

Ь(Гсп6аг[|ф , явно, извѣстно. 

Ьіе 0(ГспбагШід, объявленіе, откровеніе* 

чистосердечный. 

Ьіе Ь^еіфефс^еіС/ чистосердечіе. 

Ьіе е>|Тсп(іЪ^иіигт, союзЪ кЪ нападенію вой¬ 
ною на кого заключенъ. Ьіе 

і9° Ів Г о ) ©3 


ЬІС ф^егсс ! обѣщаніе , предложение уелугЪ. 
ЬсТ ф^ісіа*, офицерЪ. 

*(*/ часто многажды, многократно. 

о(ЧШЛІ$/ часто. 

О^ПМІід, частый, многократный. 
е^Сі'й , часто. 

Ьсг ФЬсіп^ дядя дядюшка. 

ОІ>пг/ безЪ, кромѣ, опричь. 

, хотя, не взирая на то. 
еІ)И8сСс()Г / ненарочно, нечаянно, наугадЪ, 


почта. 

Ы( Ѣфітіафі, безсиліе, обморокЪ. 

(фирфШСѴ , безЪ труда. 

Ьаб ФЫ/ ухо. 

І5СГ С’Ьі'СИІ'ІсГіТ ! наушникъ. 

Ьзй ОЬгпщеГФачіг, ушная болѣзнь. 

ЬСГ ^>Г)ѴСпСфт<)1}/ сѣра. 

Ьіс Сфѵрсіде , пощечина, оплеуха. 

ЬйЗ 0[)ѴІДрркІП , мякишѣ Уха, мочка. 

Ьіс ФІІѴС , оливка. 

Ые ФрсѴ; опера 

'оеѵ ОрспіТ, оперистЪ. 

Ьай Фѵ№г жертва. 

О'Дрсг'П/ жертву приносить, жертвовать. 
ѣ!С .Орі'спШЗ/ приношеніе жертвы, жертво¬ 
приношеніе. 

?<сг Ор^сгргісІІег, жрецЪ. 

Ьй$ .Оі'^РЙІф, ското на жертву принесенный. 

огЬпсП/ учредишь, разположить, разно* 
ложеиіе чинить , опредѣлишь. 

Ьег &гЬеп, орденъ. 

Ьіе ОгЬпапд/ порядокъ, учрежденіе, раз* 
т сложеніе. різпредѣленіе. 
огйспіііф/ порядочно. 

огЬіпігсп, вЬ духовный чинЪ поставлять, 
посвяшикь, опредѣлять. 

РІС 


‘ .5 Д’У. •.. ' . ѵ . .* . • ' .У : г' ■ \.чС 1 * 
Ьіс іОі'ЬітиіоП/ постановленіе вЪ духовной; 
чинЪ. 

Ьіс СгЬоіЫП}/ ордонанцЪ , уставъ. 

(ШОГЬПСП, учредить. 

ЪсгогЬиеП/ установить , учредить. 

Ьіс ЗЗсгогЬіШПЗ; у становленіе 0 учрежденіе . 
$ЦОГЬиеИ/ приставить кого кѣ другому. 

Ьіс ФгЬгс г приказъ, указЪ, ордеръ. 

Ьіс Фѵдсі г органы. 

Ьеі* оргаиистЪ, которой на орга- 

нмхЬ играетЪ. 

ЬйЗ ФгіріпаІ, подлинникъ. 

Ьар (ГгІодГфі^Т/ воинской корабль, военной. 

*0С1’ Фгг^ мЪсгао. 

спЪіті, опредѣленіе учинить, приговоръ 
заключить. 

Ьсі’ СІ>К / восшокЪ. 

Ьіс Ф;Ш’Н, пасха , евЪтлое воскресеніе. 

Ьіс Фссеі' 1 змЪя, ужТ>. 

Опаі, кругловато оваль. 

ЬЛЙ ралг, пара. 

Ііф раагеН/ совокупляться, пониматься. 
Ьсі РаЬ|'г , папа. 

ра6(гПс(>/ папскій. 

Ьсг римскокаѳоликЪ. 

Ьа$ ^аб^фіті, папство. 

Р^фгсп } откупать, на откупЪ брать. 

ьіс «рлфе, ошку пЬ. 

Ьсг флфгсг, Ьсг флфе ЗпГрпЬсГ/ Ьсг фафтшт 
огпкупщикЪ. 
йЬрафісп, откупать. 

^Рафіей , на от куп Ь давать. 

ЗЗсграфіСГ/ оілкуподавецЪ. 

йеграфеипв/ А авакіе на отк У пЪ - ■' гЙк' М_, \ г < 


■■■■■ 

*'л ’ * V' •• 


ѵ.;.У„ ѵ>ИШЙ ЗЫ& Ык 193 8® ( о ) ©§ 

Ссі’ Рас?/ связка, кипя, шюкЪ. 

{т $ фасКЧ } пак е шЪ , с р л з к а* 
расРсП/ рЪ кипы класть, увязывать, у кла¬ 
ды гать. 

(М) расщеп/ прочЪ ншши, убираться, уасЫ 
Ысв у поди яонЪ, провались долой, 
абрпсРеп / складывать. 

<Пі|раС^И; накладывать, 

Ьера<*аі , нагрузить, навязать, 

ІщраіІСіі, забрать 

РФ иччичиічт, прочЪ итти, убираться, 

Ьеі раде/ иажЪ. 

Ьсі райл)?/ палатьі. 1 - 

Ьсс раШрбс/ палисадЪ , коль*, тыпЪ. 

МРйШГлЬігсп , палисадомъ огород ; т.ь. 

Ьсі раіті'аит/ пальмовое дерево, пальма, 
вер; а 

ЬаЗ.рлтсѵ/ знамя, штандаршЪ. 

Ьсн рапгічфісі / барсЪ. 

ІЪТ р.пігсф; сі / туфель. 

Ьсі раіі5ег/ панцерЪ, латы, 
і:рдрацо? / попугай. 
ічі$ рарип , бумага. 

ра; ісгсп, 'бумажный. 

Ые рарре, каша, клей, картузная бумаг». 

раррен/ клеить, склеивать. 

ІЧ'е рарре(П/ тополя, ива, сокорь. 

Ыс РаіаЬс/ пяралЪ. 

рлгоЬігсП/ вЬ парадѣ стоять, показаться. 

іУш РагдЬіев, рай. 
ѣа? Рлга|Ы , сонтикЪ. 

Фсі РаіФоп, прощеніе , пярдонЪ. 

рлгЬртгеи, простить по г рѣшеніе. 

ЬІС Раісигапоп / погребательное слово. 

ртч’ИЙІ'т, могребашельную рѣчь имѣть. 


193 


_ 5® ( о ) 

рді^'шп , благовонные духи* 

Рйі'ІітіііЧ’П/ благовонными духами наполнишь.' 

рдгіѵсп | слушаться. 

Ьаё РліІстепС / парламентъ, государствен- 
ныхТл чиповЪ собраніе. 

Ьіе РдѵоІС/ пароль, воѵшское слово. 

Ьег Раі*0):і(іпиб, нападеніе болѣзни. 

ЬіС Рлі-феу^ Ьіс фсііфіе партія» товарище¬ 
ство, единомысліе. 

раГ(Г>гі)І(сГ ), пристрастный. 

Мс фаггі>ерНсІ>^еі< > пристрастіе* 

Ьіс ф<ШГ)СП> партіи. 

Ьсг ®ісЬсгр<іг$/ соперникъ. 

ЬіѴ ругательное , поносительное 

ПИСЬМО. 

Ьсг фа^иіШтІ / сочинитель ругательнаго 
письмД. 

ра$СП} годишься, въ пору быть. 

Ьіс ^а^адс, проѣздъ. # 

Ьсг фаііадіег, еѣдокЪ, ѣздокъ. 

Ьсг фа^апдег/ иноходецъ. 
раЦігсП/ проѣжжагпь, проходить, мимо ипі- 
ти, годишься. 

Ьсг пашпортЪ, подорожная , пропуск¬ 

ное письмо і застава 9 проѣздѣ , про¬ 
ходъ, дорбга. 

Щ'М, ипра(?1іф/ нездоровый, недомогающій. . 
Ьіс Шгр^(іф^СІ(/ нездраьіе, немощЬ. 

^Ьря|]т, устеречь, подстеречь. 

<МРЛ(]сп, примѣрить. 

^нГра(]еи, подстерегать, 
страЦГеп, сходку быть, 
ч., с * ^ ег Р а ІГ^«/ пропустить* 
ие РЯ(іоп/ страданіе, страсть, терпѣніе. 

ра^іоиігС^ пристрастный* 

91 

Ьіе Рамсее, пирогЪ еЪ мясомъ. 

РлгепС / патеитЪ, государственное от¬ 
крытое письмо. 

Рлфс, крестникЪ. 

Ьіс Щі^іпп, крестниц*. 
рлфегіГФ р важно. 

ЙіТ РлГІСПГ; больной. 

Ьсі* Р*тт*ф, Пашрі'архЪ. 

ЬСР РлП’іОГ/ патрУотЪ, любитель отечества 
своего , сыиЪ отечества. 

&СР РлГі’Он, благодѣтель, заетушшкЪ, пред* 
статель. 

РйСгошКе, патруль, дозорЪ. 

ІхишііШгСІ?, дозоръ отправлять. 

ій'с РлисѴг, литавра. 

раціей, на лаптаярахЪ и^ратв. 
ѣсг фанс?сг, литаврщикъ, 
йес Р<ИПЛП/ мартышка. 

р.га|е / время для отдохновенія, стойка 
вЪ пѢнУи. 

1)Ліі(Ьм, отдыхать, перестать, ЕрсмеНЛ 
ожидать. 

рлпГфеп, рлиГсп, йадуваться. 
рлиСфійД/ надутый. 

і>:« фла^тсЕе, надутыя щеки, одутлов»* 
піый. 

Рсф , смола, варЪ. 

ресЫеЗ)^/ СМОЛЯНЫЙ, СМОЛЬНЫЙ , 1 ,, 

ріфеп / смолить. ", • 

ЬсгрісГкП/ смолою залить, засмолить. і?| • 

|іфі(Г)(Пу смолото- заливать. |» 

ЙС1‘ Рс&дпг, педантЪ. 

РсЬеЦ , педель, разсыльщикЪ при у* 11 *' 
серейте тѣ. 


195 


Ые рсіп ? мука. 

реінідеіі/ мучишь, пыгаашь, розыскивать. 
Ьсг іреііІідсГ/ мучитель, палачь, тиранн'Ь. 
Ьіс ^ргіпіддаіЗ / мученіе, тиранство. 
рсІПІІф , мучительный. 


Оіс РеісГФсу кнугаЪ, плешь, бичь. 

рсігГФсп, кн/шомЪ, плетью сѣчь. бить. 

Ьег которой плетью сѢчетЬ. 

аийреііГфеп, высѣчь, воібнть. 
іті'фрейіфси,. сѣчь. 

$еп>сйГФ^г/ разсѣчь. 

$цреі(ГФ«» / болѣе , ила крѣпче сѣчь 
■ЬСЕ РсІіСѵШ^ пеликашнЬ , неасщть. 

Ьсі* Рсіз ; шуба. 

Ьйб ретглІ^ напериикЪ. 

Ьіс .|Х‘п{Іст, пенсіонЬ, кошшЪ , деньги на 
содержаніе. 

5>СГ фспропліі*/ человѣкъ , которой деньги на 
содержаніе получаетъ , которой у другей 
во за деньги живетЪ и учится. 

Ьаі> Регдатепс, паргамеіщФ, 

Ыс РегГе /, жемчюіЪ. 

ЬІС Рсг(оп, особа, ликЪ, лицо. 

Ьіе фефплііеп, дѣл» кЬ какой набухъ ос#- 
бѣ принадлежащія, описаніе житія. 
рсг(іЫіф, тірисудствуютій, персональный, 
персонально. 

_ Ьіс ^сгГопІіфгсіі/ ипоотась.’ 

Ьй@ Рсфроссю ; першпектиііЪ% зрительная 
ѵ ^ ІП РУба. 
к 1 Рсѵисріе , парукЪ. 

ѵ у. ^ сг іртцпіег, парикмахер Ь. ^ 

оіс Рф, Ьіс ффЙегц, моръ, моровая язва. 

ЬІС П.е З’И'ЛКГФ/ моровый. 

0,С Рсееі Т»ис, петрушка. 


Я 2 


ЬіТй 
І9б 26 ( о ) 

іхій РіГІсЬѵ^'г / печать. 

РіГРіі'і'фігеіІ, запечатать 
Ьеѵ Р|чгс> / стезя, тропа. 

Ьег РЙГ/ попЪ ‘ 

Ьеі’ Р{дІ? 1 / столбЪ , сеяя. 

р^іеп/ столбы вбивать , кЪ етоДбу г?$й* 
вызывать, сваи колотить. 
а6р(чіі)ІеП/ столбами рубежъ обставить 
Р^лиЬ/ закладЪ. 

^ЯПЬей/ закладЪ брать. 

Ые $[«пЬипд, браніе вЪ закладЪ. 

1>ег,.Д чііпЬсп, заложишь, вЪ закладЪ положите. 
Ък* йсгр$іі&ітд / отданіе вЪ закладЪ, зі'* 
клаДЫвані'е. 

Ьаё ИпіегріапЪ/ закладЪ, залогѣ. 

{НС Ррпгпс, сковорода. 

Ъл$ рратфеп, сковородочкѣ. 

Ьіс РГаіте / пярохі'я , церковный ПриходЪ. 

Ьег $}3|ШТСГ/ священникъ, попЪ. 

СШдср^тИ/ КЪ приходу принадлежащій- 

Ьоі’ |3|чш ^ павлииЪ. 

’ ІС р^еЬс і дыня. 

ІСІ’ РЯ#і*/ перецЪ. 

РІ-СІГСШ/ псрцомЪ посыпать, пгрейЪ класть. 
І>{С РІ'Ф / дудка, свистулька, флейта, 
трубка. 

р|ёі|ч!П/ на флейтѣ играть, свистать. 

Ьсг ^(ч’Н'сг , флейщикЬ. 
йІіф^СІ^СП/ насвистать. 

(Ш^рГсіГсіі/ высвистывать. 

Іщфр^СІ^СІІ/ высвистывать, сЪ свистоьЛ) кого 
принять, илд выгонять. 

ЪСі'р^іГсіі/ псреДЪ кѣмЪ свистѣть, пред* 

> свисіпывать. 

ЬСР Р^сй ) стрѣла. 

ОСР РГаІрР/ столбЪ. 

• - ОСР * 97 


ЕС ( о ) ©3_ 

І)Сі' Р^еітід / деньга. 

15(16 Р^егЬ, лошадь, конь. 

ЬФ$ фрегЬфлйГ, шерсть лошадиная. 

Ьег ^егЬеіфтиФ, конскій уборѣ. 

Ьсг Ріг^Нітд, грыбЬ. 

&ІС Рііпдіісп/ пятьдесяпшица, сошествіе Свя¬ 
таго Духа, ТроицилЪ день. 

&ІС РріДфс, просквишюй плодЪ, персики. 

&ІС Р|Іаііэ^/ росада. 

рЪпцеп / садишь, разсаживать, насаждать. 
Ые ірфтзсн, росада. 

Ьіс фіТап^фиГе, ^ап^агГеп, росадникЪ. 
»сѵрРйіі]Сіі , разсаживать. 

Ьіс ЗЗегр^трид , разсаживаніе. 
етрЯзщСП, всадишь. 

Р(Тл(1сГ; пластырь, каменный мостЪ, 
мостовая. 

Ьег ф(Та(?егсГ/ мостовщикъ. 

У^Л^ст, мостить , намостить. 

ЬОІ іріІіІІГѵТІГСІСГ / гуляка. 

Ьіс родите, слива. 

Ьіс ^(ТпипфсЬеГ/ пухЪ. 

РІТсдеп, обыкнуть, повадиться, старать¬ 
ся , пещиея о комЪ, кормить. 

Ьіс ^(ТсдС/ стараніе, попеченіе. 

Ьсг ^})ІСЗСГ/ старатель, воспитатель, кор¬ 
милецъ. 

Ьсг ф;Тезс(Ы)П/ пріемышъ. 

5р(ісдсіофгсі'/ пріемышЪ женскаго роду- 
ЬЯ’ фІЪщсіхисг, воспитатель. 

^егрф'деп, воспитывать, вЪ своеМЪ смотре¬ 
ли кого, имѣть и о пищѣ ему лромы- 
. “лять, поишь и кормить кого. 

ЙсгрРезшід , воспитаніе, воскормленіе, 

л рисмошрЪ. 

У! і і>е *$8 &0 ( о ) ©5 

Оіс рріфс / должность. 

р|ТіфСта|?і0 , по должности. 

ЬсррРіфіеИ/ соглашаться на что. 

ЪСгрРіфи'П, обдолжить 

ОСУ РРоФ, колЪ деревянный , гвоздь. 
гвоздь вбить, 

ррйсРсП| рвать, обрывать, чинишь. 

ЛІфбпСІч'П , срывать, нащипать. 
тгёрДіШп, вырыв іпь. 

$егр(Тй<Ісп , р- зрывать, изрывать, 

ОСУ Ррид, соха, илугЪ, 

ррІІ<]СИ, пахать. 

Ъсг фрисЦСС, пахарь. 
виГРРмййЬ вспахать. 

ІШфРйзт, перёпахать. 

ОІС Р|Ът, ворота, порта. 

Ь<іЗ фічН'іфещ воротечка, калитка. 

Ьег фСёѴтег, воротникъ, приворотникЪ» 

Осу Р(Ъ|*еп/ столбъ, брусЪ. 

Оіс Р^Ъге, тача, лапа. 

Осу Рі'ѵіст, шило. 

р^Ѵор^п / прививать черенки. 

Ьсг фйорГ‘1’, прививальщикъ черенковъ. 

Ьіс фГгі'Р^ипд, прививаніе черенковъ. 

Оіс Р)гітОС/ приходЪ, доходъ еЪ ирихожанЪ» 
0<1$ Р^іфі/ шюфякЪ, перина. 

ОСУ Рі'іфі / про'пасть, болото. 

ОйЗ РГппО/ фунтЪ. 

Р(ІІПЬІ9/ Фунтовый. 

ОІС Р|ШС/ лужа, болото, тина. 

рГ«У/ ш Фу- 

Ыс р0лпсл(хс, мечтаніе, мечта. 

рГ)аШл|1УСП/ бредить, безумствовать. 

Ьсг ф1)<ша(Ь сумозбродЪ, шалунѣ, фантаст»* 

Ріе ф()тиа(ісі'сі)/ сумозбродство. ... № ( о ) 


199 


» - г - „ —— . . . . " і " I ч 

Ыс рІ?іІо{орІ>іе, философія. 

р&ІІфРЫГФ/ философическій, философскій. 
рЫе0іПѵШ|сі)/ полонѣ влажности, и такой 
природы. 

Ыс р{)у|ісІ?, Физика, наука обЪ естествѣ и ка¬ 
чествѣ тѢлесЪ. 

Ыс р^уііогіпотіе / физіошомія, угаданіе нра- 
вобЪ и щастія изѣ лица. 

Ьсі’ РісРсфеппд, смѣхотворецѣ , шушникЪ , 
шутЪ. 

ЬСС РісЫіпд, копченная сельдь. 

ЬСС рЦдсГ/ пильгримЪ, странствующій. 

рЦдеі'П/ странствовать. 

&іс фі(дсг{с*)й$, странствованіе. 

Ыс РШс/ пилюлька. 

ЬСР Ріп(с(, кисть живописная. 

рі«(НП/ жаловаться, стонать. 

Ьсі’ рір0 / типуцЪ. 

Ыс Рісіи?; копье, пика. 

рі(]сП/ мочишься, сцать. 

Ьег ф.$роП, урыльникЬ. 

Ьйй /. пистолетѣ. 

ѣсіб РісСфіев г печать. 

Ьегріі(с()ісі'сн, запечатать. 

Ыс рКп^е, мука, мученіе, скорбь, оскорбленіе, 
рійфт, мучить, докучать, надоѣдать. 

Ъсѵ іріадег, докучатель, мучитель. 
рс() $егр{адеп, мучиться. 

ѵСС Ріап, чертежѣ, начертаніе, площадь. 

ДОапігев, гладить, фдріев рійиіі'егс, бумагу 
. клеистою водою мочить и глзДитв. 

ріапсс. планета 

рьпрт, болтать , лепетать, врать. 
рІ4С|ф^|. шумѣть, плескать» 

' } я 4 РІ«И 

2 СО , 


рІЛГС, гладкій. 

ЬІС фІоНе, лысина, плешь, 
рІЙКСП, гладишь, 
йеі’ ригіЗ/ мѣсто. 

рІабШ/ разсѣешься, трещать. 

Ьсг ЩаЦѴі$(П, сильный дозкдв. 
рІѵіиЬсі'Н / врать, болтать. 

Ьсг фйшЬотѵ болтунЪ, разскащуікЬ. 
рІаиЬегбаЙ/ болтающій. 

ЬІС ф[(ШЬегГ)аЙІЗ^іѢ/ болтаніе, 

«Ш$рІ<НіЬ«т, разнесгаь, разсказать., 
ЬерйиіЬСШ/ обнесігь , на кого натрать. 
РСГрІлиЬспі/ разнесть, разсказать. 
ЬОГрІаиЬст, болтать предЪ кѣмъ. 

і)ІС рПп^С/ блинѣ, дрочона, 

р(6і$1іф г • скоропостижный , незаппый , 
нечаянный", вдругЪ, 

ріитр, грубый, простыя!, невѣжливый, 
^1’ ріипбсѵ/ рухлядь, тряпицы. 

Ьсг фІипЬсгсг, грабитель, хищникъ. 
рІІІпЬсгп/ гргбить, разжитнть. 

Ьіс ^ИипЬегмпз/ похищеніе, разграбленіе. 
ябрІЙпЬсгп/ ограбить, обдирать. 

(ШерІипЬсгп, разграбить, разѵнтить. 

Ьсѵ РсЬсІ, чернь, простой, подлый народѣ, 

робфай, ПОДЛЫЙ. 


^>СѴ Рослі, покалЪ, 

рофеи , грозить, угрозить, 
фіе рсФсм, в оспа, 

роЬд0ічг, подагра, ломЪ вЪ ногахЪ. 


§СѴ рОСГ/ стихе т вор епТа, піита. 

уоеарй), піитическій, стихотворный. 

Ьіс ^ССІІ'С/ стихотвореніе, стихи, поетик** 
наука стихотворенія. 

&СІ* 

301 


Ьсі* РоІ г полюеЪ. 

Ьсі* фо1ог(!егП/ 3 Ѣзда возлѣ поліоса, поляр¬ 
ная звѣзда. 

ЬІС РоНсСУ/ полиція. / 

рОІісеп, чистить, гладить , полировать, 
ѣсг 5ро(й'ег/ чиститель, очкщатель, польр- 
щикЪ, 

Ыс фоіттд , чищеніс чтобъ лоскЬ отдало, 
пол. рованіе. 
й&роЙГСП/ полировать. 
дисфоНгеп, выполировать. 

Ьао' роІ(1ег , тюфякЪ, нодголобокЪ, полсть, 
роісегп^ гремѣть, стучать. 

Ьіе фоІ(еГ9СІ(ТсГ/ нощное страшилище. 

Ьіс ротеглпзС/ лимонЪ, померанецъ. 

Ьсс Рорапи пугалище. 

Ьа$ роігсеК&п, фарфоровая посуда. 
рогссПспеп, фарфоровой. 

іЗеі* РогС; гавань, пристань, пристанище. 
Ьйб РогСЛІ, притворЪ, главные воро'та и- 
скусною работу украшенные. 

Ьсс РогШІЛ^ портулакЪ. 

Ьйб ро|етепе, позументЪ. 

Ьсг фоСетеіНіт, позументщикъ. 

Ь«е рормтс, труба. 

ро(ІШПСП/ трубить, играть на трубѣ. 
ро|*тѵ> ! позитивЪ , инструментъ на 
органы походящей , малые органы. 
ис Р$|&мѵ, позитура, станЪ. 

Ьіс ро)]сп, шутки, смѣшки. 

роЦегфлЙ/ шутливый. 

Ьсг фо(Рет'ефег, шутникЪ. 
ч. .. РОГГіСГІІф , смѣшно. 

Ь|( Р»|>, почтя. 

Ьсг 5ро(?гсіСсГ/ почт и л іоніа, почтарь. 

9? 5 Рьф* 


рО^ІГСП і поставишь , постановить. 

подставка. ' 

ЬІе ^Зо^гітЗ/ ставка, подставка 
ро(Ь ^аЦГси/ установиться, завладѣть* 

Ьк Росга|'фс р сиолчугЪ. ^ пошашЪ. 

і)ІС РічкфС/ убранство , великол'Впі'е , торже¬ 
ство. 

річіф<і<Ь торжественный, пребогатый, не- 
ликолѣпный. 

річШіагсп, дѣйствовать^ вЪ дѣлѣ пре¬ 
бывать. 

ргасіІсабГс, что здѣлать возможно. 

ІІе фічкйсб, искусство, обученіе частымЪ. 

употребленіемъ, частое употребленіе. 
Ьіс річшцие, хитрость, крючокъ. 

рѵ&$еп; деньги чеканить, дѣлать. 

ЬІС фг^ітд, чеканіс. 

СІпрг^деп, вчеканить, 

ЬСС Ргйілс, прелатЪ , знатная духовная пер¬ 
сона. 

рѴЛІеи, хвастать, величаться, хвалиться. 

Ьсг фслГег, фічі(І)сш$, хвастунъ. 

Ьіс фгйкѵср/ хвастовство, величаніе. 
рглІсгг(ф , хвастливый. 

рѵлпдси ! чванишься } гордишься , вели¬ 
чаться. 

Ьсс фкжзсг, безчестный столпъ. 

Ьа§ Рг&(ст, подарокъ, 
фа* Р^Га-РйСіѵ, лекарство для предупреж» 
деиѴя болѣзни. 

рѵ&|*іЬіі*еп ( президентомъ Сыть, судЪ » 

судями управлять. 

Ьсс фѵаІіЬспС лрсзиденпЯг. 

рѵлПЫп, трещать* 
рглЦсГ/ роскошно, прохладно жишь, бра¬ 
жничать 

Ьсг сластолюбецЪ, бражникЪ. 

і>сгрѵа(]сп , пролако.ѵімпи,, расточишь, про* 
мотать. 

РігеЬідсп, проповѣдать. 

бег фгеЬідсі'/ пропозѢдникЪ. 

Ьіс фі'СЬід^ проповѣдь. 

ргсдсЬт, прѣть. 

Ьсг Ргаз, хвала, похвала, слава, цѣна. 

рѵ<І|Ш/ славишь, хвалишь, похваллшь. 
<1іи5ргсі|с«/ прославлять, выхвалить. 

і )ІС тиски, прессъ, стаиЪ. 

рге^ёп, давить, выдавливать, сжимать у*. 

тѣснять, силою принуждать, 
ѣіс фі’е(]ітд , утѣсненіе, насильство. 
л&ргеЦеП/ выдавить, вымучить. 
тгёргсЦт, выдавить. 
тріЧ'От, вдавить. 

СГрге(|еп , вымучить, силою отнять. 

ЬІС ОгрГС^шд , вымученіе. 

і)іс Рпс|Ѵ , добыча, напойка. 

йсі’ Рпс|ісіг, священникъ, іерей. 

ргіс(?сѵІ*гГ >, св щенническій. 

Ьіс фгіе|!егГФвГО священство, іерейство. 
$)гіс(гсг(()ШП , священническій чинѣ е свя¬ 
щенство. 

РппсіраІ, принципалъ, повелитель. 

&СР Рпп5, принцЪ, князь. 

ЬІС <ргт{С((|Ш1/ принцесса. Княжна. 

рпффт, бить по задницѣ, по жоп$» 
трещеткок). 

Ьіс 5рпЧ|У)С/ нары. 

&Л$ Рвфіг, заходѣ. 

Ьсгё Рі'ЬіІедіит / позвольнишелыюе письмо 
привилегія. 

РГІЫІСЗІП С<1)П, жалованную грамоту имѣть, 
Ѣ(С РгоЬе / опытЪ, отвѣденіе, искусѣ, проба, 
ргоЫгсП, отвѣдать, искусить , опробовать, 
Ьег фгобігсѵ/ пробирщикъ. 

І>СІ’ Рі*оЪ(1; протопопъ, протопресвитеръ, 
Ьіе <ргоЬ(іср, приходЪ , при которсмЪ прощд, 
поп Ь, прошопопство, 
і)Сі* Ргосср, тяжба, искЪ. 

ЬІС Ргосс||Іог >, ходЪ, церковное хожденіе, 

ЬІС РгоГ#ОП, мастерство, художество. 

Ьеі’ РгО^еЦог, профессоръ, учитель высокихъ 
наукЪ. 

Ьеі' РсорС, прибыль, барышЪ, корысть. 

ргорСЙеП, прибыль получишь. 

Ьсѵ Ргсфоб г профосЪ, палачѣ при полкахЪ, 

Ьеі: РгорЬег, пророкѣ. 

ЬІС фгор^еГііШ, пророчица. 

рI' 0 рі)0$среП ! предвозвѣщать , пророчество¬ 
вать. 

Ьіс іргорЬсісртід, пророчество, предвозвѣ¬ 
щай: е. 

ЬІС Реорогчіоп , пропорція , разположеніе , 
размѣръ, сходство. 

рѵороіѣіопісгііф, складный, СХОДНЫЙ. 

Ъег РгоГресГ, видъ, проспектъ. 

ргогсрігсп, протестовать. 

ЬІС фГ 0 *е|МІ 0 П, протестъ. 

Ьйё РіоеосоН, протоколъ. 

рпМосоШгеп, ьЪ протоколъ записать, внеешь. 
ЬІС <рг0І0С0ШгШі9 / запасаніе вЪ протоколъ. 
Ьсѵ РгоЫапг, хлѣбной запасѣ. 

Ьіс Рропі(іоп/ запасѣ, 

ргм 

_ ( о ) 96 

рхщШ} испытать, искушать, изслѣдо¬ 
вать 

Ьіе ^гй(чШЗ, испытаніе, искушеніе. 

Ьсі' ргй^сі/ дубина, палка. 

ргйдеіп, палкою бить. 
аЬршдеІп , палкою выбить. 

Ыігфргйдеіп, палкою побить. 

^сгргйдеГп/ палкою жестоко выбить. 
^іргидсІП/ болѣе бить. 

Ьсг Р{Ыт , иеаломЪ. 

ЬСГ ІР(Ы«Г/ псалширь. 
рпЫісіті , о б и а р о д о в а ть. 

Ьіе ^абііссііой , обнародованіе, публикація. 
Ьсг рибеѵ / пудра. 

(іф рііЬст/ пудриться, 
риЬепі, напудрить. 

&ег Р / хлогГЬ. 

Ьсі Ра^сѵ, карманный пистолетъ. 

ЬсТ РиІб/ пулсЪ, 

Ьсі РиІС / налой , подголовокЪ. 

Ьсі!> РіЙОСІ’ / порохЪ , порошокЪ. 

рцібспі/ рц(бегі(ігсіі , вЬ порошокЪ эдѣлащь. 
{П’риІРст, вЪ порошокЪ оборотить. 

Ьіе Ратрс , насоеЪ. 

Ьеі’ рлпІЧ , пунктЪ , точка. 

рцпМген , точками назначить. 

Ьаб точечка , пунктикЪ. 

, , рипйшеі|е, точечной знакѣ. 

У'С рирре, кукла. 

Ьл$ ^ЗирфсП/ куколка. 

Ригфгеп, проносное лекарство принимать. 
Ьіе фигдаи^, проносное лекарство. 

Ьеі’ Р«і:рці-, пурпуръ, порфира. 

іни-р«рп < порфировый, багрянный. 

Ьіе 
2Э$ 
асб «б (О т 

Ыс фтригСФмйе, раковина, изЪ которой 
порфировая краска вынималась. 

&сі* рт|сЬ; молодецъ. 

ЬСТ РШ5; уборЪ, украшеніе. 

РНІІСП / убирать, наряжаШЬ'» 

РугатіОе, пирамида. 

О- 

І|идс?т, квакать , кричать какЪ лягушки, 

$>еі‘ ІНилсРеГ/ квакеръ , тресулька, люди ко¬ 
торые при своихЪ молитвахЪ и духо- 
■ вныхЬ собраніяхъ трясутся, 
ѣгі’ ПийЙ'СлІбег , неискусный врачь, лекарь 
нкчев" незнающій, которой по ярман- 
камЪ таскается , пачкунѣ. 
і>іе йиасІ'і'оІбеі’С!) , грачевство, лечсніе глупое. 

ІЖ’ (ОилЬеѵ^СІп , четвероуголыхый большой 
камень. 

(Оиабвді^ квадратъ, четвероугольникъ^ 

фигура , которой ксЪ четыре стороны 
и углы ровные. 

ФІС Ойидлі/ мука, страданіе, мученіе. 

<|ис1сп, мучить. 

Ѣай Дааісп, мученіе. 

Сшліт, дурной и густой парЪ, 

&СС (Оплі^ег, слина, мокротина. 

‘Оіс фіілрре, налимЪ. 

І5С1Г тварогЪ. 

$ 0 $ .(Вшмггісі:, постоялой дворъ, квартира 
міісто для постоянія. 

0сГ) «ііцийГЙГСП / по квартирам!» разпоЛо- 

киться. 

Ьіс €і»цитч‘іпіиЗ, разставка волдзтамЪ п* 

■ кыряійрамѣ. <Й«е«Р|»ІЬеі’ ; ртуть, 
ѣіс ОЕііиІкі ключъ, родйикЪ. 

<|ие№яі/ іф ^цоІГ/ іф 6іи клкчсмЪ 

6 ішь , подыматься, восходит». 
фегіимчіиеИш, выбивать воду. 

Ьй$ фишфеп, драхма. 

фіеі*; ПоперегЪ, 

Ь.с 0цсгс , поперечникъ» 

$еѵ ШегЬаКе ~ поперечное бревно, 
бег ,йисг(тдег , лалецЪ поперегЪ, 

Ьсі' (&№ іЧ/ мутовка. 

дцсгГеп, мутовкою бить. 

^исС(Ф еп і раздробить, крушить, давит», 
{е^це^фт, раздробить, раздавить. 

ЬІ4 ЗсгдцсіСфцпд , раздробленіе , раздавлена; 
ѣіе Ф.иіпСе } квинща. 

фПС ; простъ, тастЪ, свободен'». 

<|Ш№ГСИ, росгшсапться. 

стен Он (ЦіШІГСН, мѣсто оставите 

ііі ДміКиод, росписка, квитанція, 

^іе ЗІлЬасгеп, узскіе передняя ѵріды вЪ огородИ, 
І5СС ДлЬе, воронъ. 

Ьсс Эѵа6сп(ІсіП/ мѣсто, гдѣ казнягпЪ на счерти 
осужденныхъ, 

^ ©шмщеніе. 

О'Ф гафс«, мстить, отмстите 
ЬМ Эіафсс, отмстите ль. 

Ьіс Эіафзісг / памятозлоб'іе , ярость 
^Фзісп'З/ мстительный» 

&Л& , Колесо. 

ШЬфсп, коле сечка. 

*аЬс?{г { колееовапі»> 

Ǥ ? 

20Я 


ПіЬеЬгссЬеп, колесомъ р^ки и нбги раэшибитв. 
і)СГ ЭіпЬсІЙ^т*/ зачинщикъ худа го д&лз , 
атямзнЪ разбойниковъ, воровЬ. 
і’й^еп / хватать. 

$и(ІАПШіеп га^т, вмѣстѣ хватать, эбирапіЬі 
ОДеП/ феГООІ’ І'адсп, наружу торчать, вы-> 
"даваться , кыетавливатьсд } превосхо¬ 
дить. 

Ьсг ^аіутсп, рамка. 

Ьсі* Зла1?т, сливки, сметана* 

Ьсі’ ЗЯлттеІ , баба , которою сеяи быотЪ, 
еііігашпкгн , сваи вбивать , вбить. 
ЪСІ'ГпттсІП, сваяміі забить. 

Ьсс поле, край, бёрегЪ. 

ЬйЙ ЗУпЬфсп, полечко. 

Ьег ІЯшііѢ, край, бёрегЪ. 

Ьй$ ЗѵіпЙфсіТ/ корка хлѣбная. 

Ьсг ЗЯапд, чинЪ. 

&СѴ ІЯдпІ^ смѣшки, хитрость. 

Ь>сѵ 2ѴтІ : еи I вѣтвь виноградная. 

Ьіе ІЯапус^ сума, чемоданъ, котомка , ранецЬ* 
^ІС ІЯдп$Юі! / искупЪ , размѣна , искупленіе* 

гтфопігеп, выкупать, размѣнять, *свобоі- 
дить. 

Ьіс ЗЁлпхіопігипз, выкупѣ. 

Ьсс ЗЯлрре / вороная лошадь. 

ЬаЗ Ллррісг, рапира. 

І)ІС 2Ялрріі|е / граблепіе, грабежѣ. 

Ьсіё Л^нег , валантЪ. 

Ые ІЯлсіискс; ракитка. 
ѵаѵ, рѣдкій 

Ьіс ЭійгЙйі / диковинке , рѣдкоешь. 

ѴЛГФ« быстрый, скорый 

й&егГйГфш, нечаянно нападать на кого. 

Ш ю с о) т, 


209 


і'й(сп/ бѣлишься, яришься, безумствовать. 

га|спЬ/ бѣшеный. 

ЪІС 5Кл(егср ) неистовство , безумствованіе. 

Ьсс ДернЪ. 

іаргеп г до ііодошвы городЪ, или стѣну 
раззорить, брить. 

Ьіе Лаірсі, терпуг7>. 

Ѣй(рс1п ! пилишь , тереть. 

І'йЦёІП р шумѣть, гремѣть* 

Ьа$ 9іа(]сІП/ шумъ, стукъ, Гремѣніэ. 

Ьіе Лй( 7, упокоеніе , спокойетво , отдохпо- 
гарен, отдыхать. (веніе. 

І5СІ’ ЗЯйф ^ совѣтѣ. 

Ьсг ЭіафдеЬеГ/ совѣпходавецЪ. 

Ьй$ ЭійфОсшЙ, ратуша. 

Ьсг Эідфіфегг, членЬ магистрата. 

Ьсг Эіафіфілд , совѣтъ, разсужденіе. 

Ьсг Зійф^фііф, приговоръ вЬ магистратѣ. 
МфеП/ совѣтовать, совѣтъ давать, от¬ 
гадывать, ДОМЫШЛЯЯІЬСЯ* 

ІгАфІІф, радѣтельно. 

Гйф|ат, полезный. 

обгйфеп, не присуждать, ©тсовѣтьівать. 
сшгйфеп, присовѣтовать. 

Ьегйфт, о комЪ стараться, 
рф 6 сГ( 1 ГГ)ГФГадсй / сЪ Другими совѣтовать. 
Ьіе Й«ГйфГФ^ а З п,, 3/ разсужденіе, совѢтоВаніе* 
твфеп, угадать. 

ЬегШігаф, ссора, непотребство, бездѣлица. 
Ъетхфсп, измѣнить, выдать. 

Ьсг ЗЗеггафеГ/ измѣнникъ, предатель. 

Ъсггафсгііф , измѣнническій. 

ЬІС ЭЗеіТйфегер, измѣна, предательство. 

Ьсг фофоетіф, оскорбленіе величества. 

Ьсг ропчхф, запасЪ. 

запасно. 

А .0 


МЬСП 


аіэ 


за с о) ©8_ 

ІѴІЬсгга^еп, отсовѣтовать , отговаривать. 
{ШчиГ)СП/ при совѣты нать , присуждать* 

ЬаЗ Зигафеп, присовЬтованіе. 

Ьк Лав?/ крыся. 

Л&ЗСІ, загадка. 

ѵа$ гЩа$, загадливый. 

Ьсѵ ЛапЬ, хищеніе, грабежЪ , грабительство, 
разбои , добыча. 

ІЧШ&СИ/ грабить, разбивать. 

Ьсг ЗиЬібег, разбойникѣ, хищникЪ, грабитель. 
ЬІС діаііЬеі'С))/ Грабительство. 
гаиЬсѵі(сі), разбойническій, хищный. 

Ьаё Эіаи&пеі ?, притонъ, пристанище раз- 
бойниковЬ. 

разбойническій корабль, 
бсі'аабсіі/ пограбить, расхитить. 

ЬіС $5сіЧШбшід, пограблена*, расхищеніе. 
Міф, шарохонатый, негладкій, мохна¬ 
тый , косматый, 
лчѵ 2\апф, дымЪ. 

ічтгікп, дымишь. 

Ь <г Эіанфтт , кадильшикЪ. 
гамфеш, куришь, надымить, начадить, 
коптить , кадить. 

*>ІС ЭівііфспіПЙ, куреніе, копченіе, кажденіе. 

дымкетый, дымноватый, дымно. 
Ісіапфі’ГП, окурить, окоптить. 

Ііг Язсганфттд, окуреніе, окопченіе. 
детіфсг*, копченый. 

ЮетшсІ)е», выстояться, 
іче азтанфипд, нехожденіе паровъ, высто- 
яніе. 

іМЧ короста, шолуди, снербежЪ, че- 

гаиЬій/ шолудивый, въ коростѣ, (сотка. 
Ък 5КайЫ0?еЙ< щолудивость, свербежѣ, че " 

«ота. 

гди* ^5(0)©^ 


31 


іЧШ^сп / вырывать, теребить. 

Ьіс ЭіаЦ^е , решетка, за которою лошадлмЪ 
сѣно кладутъ , ясли. 

(Ш&чшгсп, вырывать, выщипать. 

Ѵ4ПІ?, суровый, угрюмый, жееток7Й,ху- 
дый, неласковый, шароховатый, мох¬ 
натый. 

Ьіе ТЛйЫщНН , шароховатость, грубость. 
Ьеѵ 3\аит, мѣсто. 

Зіаитфеп, мѣстечко. 

гаитеП/ очистить, мѣсто дать, опорож- 

«ять, 

гаишНф/ пространный, 
а&гажкеп, унять, опорожнить, 
тіігсшгпеп, вычистить, во порядокъ привесть. 
<шЗг$ишш, вычистить, опорожнить. 
еіПГіІитеп, уступить кому мѣсто, дозво- 
лить что, допустить. 

Ьа$ ©спИшПС, Пространство, обширность, 
дегсштііф ( пространный , обширный. 
ПОДГ&ітеП/ на-сторону положить, очистить, 
убрать. 

Ьіс ЗЯаирс , гусеница. 

ѵаи(феп, шумѣть, журчать. 

Ьсг Э(аи|ф/ шмЬ вЪ головѣ, хмѣль, пьян¬ 
ство. 

ІМЙ Эйиффсп, шумЪ, журчаніе. 

©еѵаи(У)/ шумъ, журчаніе. 
г бсічиффсИ/ пьянымЬ напоить кого. 
Ѵа ^Грет, харкать. 

ЭШфчГП, харканіе. 

ЪСс ЗЯдшч* 

л ѵ і' рута, трава. 

ѵ, С " ') 1 ^' / кінтп Ь виноградная. 

0СѴ 3\еЪсН, бунтовщикЪ, возмутитель. 

г «^Шг««. 6 /ншовапгь, волиущашь. 

О 2 $ 

212 
ЬІС ЭісбсНіоп, возмущеніе, бушпЪ. 

ІЧ'ЬсШ(ф / буншовскій, возмутительный. 
}ЯсЫ>іфи, рябчикѣ. 

ѴССЛріШІігсп , вкратцѣ повторить , пе¬ 
ресмотрѣть. 

ЬІС. ЗіесарйиЫіоп, повтореніе, пересмОтре- 
ніе , вкратцѣ. 

Ьйё Дессрь, рецептѣ, записка лечебная, 

ЬСѴ ЗЯсфт, грабли. 

ѵефпси, считать , счислишь ? числишь , 

* смѢкагпь. 

Ъсі* ЭѵссГ>псг/ счетчикѣ. 

ЬІС 91сфсіЙіш|І, ариомстика. 

Ьсг 9ісфсптсі|іеГ/ обучающій аривметикѣ. 

ЬІС ЭІсфіитд, счетѣ, смѣшка. 
йЬіч’фпсп, вычитать, разчислить, вычислит»* 
тщсфел, начитать, начесть, 
лшй’сфнсв, вычитать, вычислять. 

Ьіс ЭДшНѵфтшд, счисленіе. 

ЬсгсфпсК, считать кого. 
йЬсгГСфіШІ, смѣкать, перечесть- 
рф ѣтч'фиси, вЬ счету ошибаться. 

Ьіс Знгефішпд, причетъ, ириписаніе. 
$игсфпеи / причесть , причитать, приписать- 
1 *ефС / справедливо, прямо. 

Ьа$ Зѵсф(/ право. 

гсфКП, тягаться , тяжбу имѣть, судиться. 
І’Сф^СІ’бдѵ’П, оправдать кого, за безвиннаго 
признать. 

Ьіс Зи’ф^сФЗ іт $Ь оправданіе. 

Ьсг ЗСсф( 3 (п«Ьіде , православный. 

СсфШсГ) , судебный , законный. 

гсф(та§і9/ законно. 

гсф(ГФ‘ііТ СІ1 / искренній, праведный. 

ЬІС ЗСсфбфі#'іфеЙ/ искренность, честности 
ЬІС ЭѵСф^ЗСІЙГфеи/ юриспруденція. 

ЬСГ 

8 ® ( о ) № 


Ьег 5Ш)гёдеІф*(е/ кристЪ 


іЬсі* 3\сфШ)апМ, тяжба. 

?сф і&, направо. 

ті|;геффйІ(сп ( прямо держать, 

ЬегефііЗсЧ (срп/ власть, волю вЪ чемЪ ішѢть. 

/ Праведный, справедливый. 

Ьіе ©егеф^Іеі*, правосудіе. 

ргшфШх, имѣніе свое тяжбою потерять. 

Ьа$ ЗЗоітсф*, преимущество. 

$цгсф( 6 г(п<кп, исправить. 


Ьйё 2\есіЬігѵ вновь вЪ занеможенхе вЪ прежную 
болѣзни. 

&СГ ЛссѴѴІ, мужикъ, грубіянъ, кевБжа, па- 
стухЪ, разгильдяй, разтягай. 

ЬІС 9ІСС?СІС»), грубость, грубіанещво. 

* «Хеп, тянуть, разтягивать. 

Эісс^ш, потягота, 

ЙШЙССІСП, вытягивать. 

Ікт$еП/ околѣть. 

гссотттбіі’сп, рекомендовать, поручать, 
похвалять. 

ЬІС ЭѵссоттсиЬпЙОП, рекомендація, похвала. 
3\ссотрепб, награжденіе. 

Ьіс ^Нссгеаеіоп, прохлажденіе, упокоеніе. 

УЮ Лссгопгеп ( рекруты, новобранцые сол¬ 
даты вТ> дополненіе полковЪ. 

ГССі'риііті, вновь набрать солдащЪ. 

ѴсЬсп , говорить. 

Ьк ЗісЬС/ рѣчь, слово, разговоръ, 

Ьіс ЯІсЬсЕип(І, риторика. 

Ьіс Эѵ«Ьсп$агІ/ рѣ':ь, положеніе словЪ. 

®' с ЭСсЪсйбхтд А опыты вЪ краснорѣчіи. 
і'СМІсІ), Честный, вѣрный, надежный, йв* 

кренній. 

ЗісЬІіс^Усіі, искренность,. 

ораторъ, реторЪ, витія. 


О 3 «Ьпеп(ф, рыпорическ'ій , краснорѣчивый, 
витіеватый. 

Ыг ЭДбгеЬе, договоръ 0 здѣлха. 

П&ГСЬСП, до свариваться. 
рСІ) ЬеѵаЬгеЬеП/ согласиться. 
п&дтіМег та|5сп, по договору. 
шгёгеЬеП/ окончатъ слово, рѣчь, Щ <т$№ 
Ьі'П/ извинишься. 

Ые ЭІи^геЬе, извиненіе, выговорка, отго¬ 
ворка , произношеніе. 

ІШПГСЬеП/ перебивать рѣчь. 

(ІІігеЬеП/ уговаривать * склонять кого.’ 
(ІЬеггсЬеп, уговаривать, склонять кого. 

$:е ШЬет&Шід, приведеніе кЪ чегеу, скло¬ 
неніе на что. 

ІіафгсЬеп/ пересказывать, обнесть кого, о* 
злословить кого. 

Ыі ШлфгеЬС/ молва, рѣчи людскія, поно¬ 
сныя слова, обруганіе. 

ЯШЧЬМ, зарекаться. 

рф шиетЬСІІ, бесѣдовать, разговоръ имѣть, 
совѣтовать, разговаривать. 

Ьк ШіктЬипд , разговоръ, бесѣда, совѣта- 

ваніе п разговаривайте. 

Ые 2І0Ш&С, предисловіе. 

&от№Л/ на пер*. дЬ что оказывать. 

Ьег ЯЗОГГСЬПСГ/ человѣкъ, которой предисловіе 
$ІС йШЬСГГЛс, прекословіе (сказываешь* 
ІІС %М(Ье, приговариваніе, увѣщеваніе. 
{ИГСЬеп / увѣщевать. 

^ИГСЬСП/ увѣщаніе. 

ОІС &с5бше, редутЪ. 


Ьіс Лф,поп, разсужденіе. 

гфшігеп/, реформоиать, вііру еЪ благо- 
чести* ое состояніе привесть , вѢрУ 
вбнѲВНШЛ. 

Ы( 
ЬІС ЗІе^отаСІОП , реформація, приведеніе 
вѣры ві; прежнее православное состояніе. 
Ьсг Зѵе^ОППІіЧС/ ре форматъ, калві.нЪ. 

1*С0ДІігт, обдарить. 

ЗЯедлІрарііт, Александрійская бумага, 
ѵсдс, побужденъ, движимый. 

Гсдсп, двигаться, двигать. 

ЬІС Зѵедипс)/ движеніе. 

стдсп, возбуждать, воздвигать. 

ЬІС €і*Г«дппЗ/ возбужденіе. 

ЬІС ЗЯсдсІ, правило, уставъ. 

Г ! Ф іЧ’дц(іі'СН Піісі) сііісш, принравливаться кЪ 
кому. 

Ьй$ ЗІедісшснС, регламентъ, уставь. 

І)СІ’ Дс0С11 , дождь, 

ГСдасп , дождю нгатп. 
гсдсгфай , дождливый. 

ѴС0ІСѴСИ , управлять, владѣть, царство* 
вать , править государствомъ. 

ЬСГ ЭІС0СПІ/ регентЬ, правитель, государь, 
Ьй$ ІКедіШСПС, Правленіе, полкЬ. (владѣлецъ. 
Ъ«г Эѵедіегег , владѣтель. 

Ьіс Эісдісгапй/ владѣніе , правительстве. 

Ьіс ЗіедіегГисЬі, властолюбіе. 

Ьа$ 7 \с 0 і)ісі ! роспись, реестрЪ. 

геді(Ітч'П , »Ь реестрѣ записываю» , п** 
рсміч вать. 

Ьсг ЭісдііТгаіоѵ , регистраторъ. 
чЯе?> ; еерна , дикая коза 
ѵяіч'и / іф іфЪ ' іф ^йЬс бссіеЬсп, терет». 

Ьсг /ЧсібгГ/ терелмцикЬ. 

М ЗЪфцпд , треніе. 

іч>сіі , смът- реН'Ь , оско^лі ть. 
тпч’ецѵ^ истребить, изнурить* 
йи^ѵсз 1 )сіі ( (ті';/ яѴ!1 ■» вьипсріт** 

О 4 Мѵ 

2 Г 6 Ю ( О ) ОД 

»-* . ---'? » ■«— — 

сіпгсіЬсіі , вширашь , Натирать, 

^сггеіЬен / разшерѣть. 

ГСІф ; богатый , богато. 

9ІСІСІ), государство, царство, 
шфйф , довольный , изобильный. 

Ьсг ЗичфЙСі’бе, наслѣдникѣ государства. 

Ьсг Эісіфбдтр/ графЪ имперіи. 

Мс Эіеіф$|ІлЬ( , вольной имперскій городъ, 
Ыс ЭІеіф$(ЫпбС, государственные чины. 

1)Сі* 9іеіф$(ад , сЬ'ЬздЪ государственныхъ 
чинбвЪ, 

ЬСГ Зіеіффіті/ богатство, изобиліе. 
Ьсгсіфсгн, обогатить, разбогатить. 

ЬІО Зжеіфттд , разбогащеніс, 

ѵеіфсп ; подавятъ. 

Ьттеіфси, дать, подать. 

Ьіе ©йітеіфітд, поданіе. 
тсіфсп , достигнуть , достать, коснуться, 
угадать. 

ЬІС Сггеіфітд 1 достиженіе , доставаніе. 
ЙСгеіфсп / касаться , служишь , при га-» 
ждаться. 

йбсГГСІфсп , подать, 
іугсіфеп, довольну быть. 
иіфігеіфсиЬ, недостаточный. 

І)Сі‘ иней. 

ѴСІ (/ Зрѣлый 5 поспѣлый , созрѣлый, 

Ьіе ЭѵеІ^С/ зрѣлость, иоспѣлость. 

ГСІ^СП / поспѣвать, зрѣть. 

ЬСГ ЗЯсу^ег, цапля. 

Ыс ІѴуфс, очередь, порядокъ, 

Ыі’ ІЯсіт^ риѳма. 

[Іф геітсп , сходство имѣть, сходну быть, 
туже риѳму на концѣ имѣть. 

МНЗСѴСІЩ^ нескладно, несходно, неприлично. 

ѴСІП | 
217 


ши / чистый , несмѣшанный , СезЪ при» 
мѢсу. 

геіпідт, чистишь, очищать, вычищать. 
Ыс 9ѵСІпід!сЙ/ чистота. 

Ьіе Ііт’етід^еіі , нечистота. 

Ьіс Эістідтід, чищсніе , очищеніе. 

ГСІПІІф/ чисто, изрядно. 

Ьіс Эісіпііфігеіі/ чистота. 

Ьешптпідйі, замарать, запачкать 1 , зага¬ 
дить. 

Ьіс ЗЗттгетідппд, оскверненіе, окаляніе. 
Ьсі’ 2\сш, пшено сарачинекое. 

&ЛЙ отрасль, вѣточка, вѣтвь, от- 

роетокЪ. 

Ѵефп , путешествовать, Ѣздить, Ѣхать. 

Ьіе ЭТсіГС/ путь, путешествіе, дорога. 

Ыс Эісі|е6сГфгсі&цпд, описаніе пуши, 
ѣсг 0іеі(с6ЙііЬс( , сумка. 

ГСІЙ^ТЙЗ , кЬ путешествію готовый. 

ЗіегёдфіІ)^ / попутчикъ. 

ІНІ$ ЭісіІедеІЬ , деньги, на дорогу надле¬ 
жащія. 

пбгсіСсп, отЪѣхать. 

Ьіе 2І6гсі(е, отЪѣздЪ. 

»еггеі|еп , вЪ путь отправиться, поѣхать. 
Ич'дгсі^сп / отЪѣхаіпь. 

ѴРірт, іф сі{?, »ф І)аЫ дт'йеп, драть, 
рвать, терзать, і>аЗ Эіефсп іт 2еФе, 
рѢзЪ вЪ животѣ имѣть, ѴСІ^СП СІП 
рисовать, чертить. 

Ьа$ ЭСсі^СП, черщежЪ, терзаніе, рѢзЪ вЪ 
животѣ. 

Ьег разсѣдииа, скважина, щель. 

ГСІ^СІіЬ ! хищный. 
й6геі(5сіі , сорвать. 

разорвать, раэтравить. 

О 5 (№$ге$еП/ выдергать, извлекать, уйти, 
убѣжать. 

еІНШ§еіІ/ развалить, раззоркть, разрушить, 
разш ірять, разпространмть. 
фег<иі$ге$сп; вырвать,, выдернуть. 

ІОЙГСіЦсп , отпор ать 

Пафгеі{?еи , по предписанному чертежу 
рисовать 

гтігеі^си, раззорить, разрыть. 

ГССдгефеп, сорвать, оторвать, 

}СІ*геІ§Ш / рззодрать разгперзать. 

ѵеігсп / іф гій , іф !)аЬс дсп'исп, верьхомЪ 
Ѣхать 

бай ЗіСЙМ, верьховая Ѣзда. 

бег $ХІК, верьховая Ѣзда. 

бег Зіейіпсф*, верышшкЪ. 

бег ЗМіег, рейтаръ верьховой , конной. 

іяс діеііеѵяр, конница , кавалерія 

абшІСП/ надорвать, надсад лпь лошадей. 

тіЗгсіСск, верьхомі) выѣхать. 

ІШІШ/ лошадей обучать, проѣзжать, 
бег ^нтеіееі*/ берейшерь. 
еіпгеіееп , па лошади вЪѢхэть. 

«іафгеисп/ за кбмЬ верьхоадЪ ѣхать. 
ШТІГСІіеП/ верьхомЬ обЪѢ ашь. 
боггейеп , напередЬ верьхомЬ ѣхать верь- 
шникомЪ. 

бег 2>оггс^сГ/ всрьшникЪ. 

ЦОДГСІІСП/ огаЪѣжжать верьхомЬ. 

{игеііеП/ скорѣе верьхомЬ Ѣхап ь. 

ШОШ/ ВОлбуЖДЯЩЬ 5 поощрять. 

\ЩтІ >/ возбудительный. 

ѣіе ЗІ«@ЦП9/ возбужденіе, поощреніе. 

(ШгефеП/ побуждать, поощрять. 

Ыг Янгсі&ииз/поощреніе, побужденіе. 

Ъіе Шміоп, реляція , извѣстіе , описаніе. 

ѵс> 
/ 


§© ( о ^ 219 

геісдіі-еп , вЪ ссылку сослать. * 

{і(Ѵ Дсіідіо^ законъ, вѣра, реллнгія, благо¬ 
честіе. 

Ъіс 9{еКд|0П$|тсфей , свободное отправленіе 
закона в<ры. 

Ке Кетліч|ііс , примѣчаніе. 

ГСП?еп 9 наклонить , нагибать, 
шгёгеігіш , вывихнуть. 

«тгеіііеп, вывихнутое вправить. 

»етп?еп, вывихи уть, свихнуть. 

Ьіе ЭЗшч’ИІчііід, вывихнушіе , свихнут'іе. 
ССітеП| бѣгать, бѣжать. 

ЬлЙ ЗѵСПіиГ/ІСГ , олень, сайгачь. 

Ъа<? Зіеппт , бѣганіе. 
сп’Ч’ппеіі/ набѣжать. 

Веігеішп Ьец ЯВед, дорогу забѣжать. 

Ьіс ^снотсс ^ слава. 

2\«тгсп, роешЬ, доходы, зборы. 

$>Й Зиійті), рентерея, куда канцелярскіе 
зборы приносятся. 

Ьси> ДфОІігоічтп, книжной шкафЪ. 

Ьіе Дсрѵсіфліісп , отмщеніе аа обиду та- 
кимЪ же образом’Ь . какЪ обиженЪ безЪ 
су іа , взаимное отмщеніе. 

,і)ІС ДерцЫісІ *! республика , рѣчь посполишая. 
СІС Дсригапоп ^ честь , достоинство , по- 
чшенѴе. 

герибегііф, знатный, честный. 

^ іиестсі{іег, рекетмейстеръ. 

&ІС Дс^Ьепу, столица, резиденція, ешолич- 
иый, царствующій городъ. 

ГсЯоігеП/ стол .цу с сою имѣть. 

|М> ѵфіюіѵеп, заключать , присудить , 
вознамѣриіпьед. 

ге* 22 © 


8© ( О ) 


гфМ, смѣлый, опважный. 

ЬІе ЗДЫіКІОП, опредѣленіе, приговорѣ, на¬ 
мѣреніе. 

ѣсі’ ЗѴГР^СГ, почтеніе, честь. 

ѴС^ІГСП , ня себ'Ѣ недоинку имѣть, дод- 
жнымЪ быть. 

Ъсг Эіс^ап^/ должникъ, 

Ы с ЗѵфтеісП/ долги. 

Ьсг Мсбсггс)?, осташокЪ, остальное* 

ЬІС ДсСі^аб^; отступленіе, бѣгство, ретирада* 
(Іф гейгіге», ретироваться, отступать, у- 
бирашься 0 бѣжать. 

ЛстгпфстспГ, ретраншементѣ^ окопЪ. 
ѴССГСП; освобождать, избавлять, спасать. 
ЬѵЧ‘ ?ІС^СГ/ освободитель , избавитель. 

Ьіе ЭйЧШпд, спасеніе, освобожденіе, и^-. 
бзвленіе. 

тсуеп, освободить, избавишь. 

(ІЧТСШНК), освобожденіе, изблвленіе, 

Ьсі' ЗЯеггісІ), редька. 

Ьсг ЗЮттсНіф, зеренъ. 

ЙС отмщеніе. 

(іф ѵсѵащігсц , отомстить. 

РФ ѵегіеп (аЦсп, каяться, раскаяться. 

Ьіе ЭісііС/ покаяніе, сокрушеніе сердца. 
ѵеЩ, кающійся. # 

ЬстіСП/ жалѣть, тужить о здѣланномЪ. 

ЬІС ЗЗсгсттд , яокляніе , сожалѣніе о «о,- 
дѣланномъ. 

в С у ЗЯсШ’Сп* ( поклонЪ , почтеніе. 
і)сѵ іЯсѵсѵе ! обязательство. 

(Іф гшг(ігт, обязаться. 

ѵехпвігсп I вновь пересматривать, 

Ьіс ЭісЫроП/ ревизія, пересмотрѣ. 

ЗЯстеі-, сторона землй, рЪка. 

|>іе 


С о ) 


й2і 


Ыс ЭЯсмГ*/ верша. 

ѵсиссп г полоть, вырывать. 

Ь<и$ ЭѵСіКсп, полошіе. 
лийгсиіеп, выполоть. 

ЬІС г пристань морская. 

Мс 2\іЪЬс, ребро. 

гіфсеП/ судить, разсуждать. 

Ьсі 1 Эѵіфісг/ судья. 

гіфКгІіф, судейскій, судебный. 

ЬСГ ЭіЦНСГ)ТиГ>1, судейскій сптолЪ. 

ГІфЙЗ/ прямый, правый, исправный, 
ьіе ШфіІдЫі , исправность. 

Ьа$ ЗІісО^ФсіЬ/ ? 
ь„ тт л..г, { ч ,амм - 
Ые ЗѵіфШітд; правленіе. 
яЬгіфісп, обучишь, наставит» > приучит». 
<Мгіф(Ш/ возстановить, прямо поставить, 
поднимать. 

чистый, добросердечный, непри¬ 
творный. 

Ые ЗІиГгіф^ЗІч'^/ просгпосерДечіс, простота, 
ЬІС ЭДи^пфШпс), возстановленіе, поднятіе* 
апгІфіСЙ/ приготовліпь, з&тѣяшь. 

«иЙгіфіСП/ отправить, совершить свое дѣло. 
Ьсгіфесп, извѣстить, увѣдомить. 

Ьсг ЯЗеі’іфІ/ вѣдомость, извѣщеніе э сказаніе. 
Ьег ЗЗогбсгіфі/ Предисловіе. 

ШГІфіеп, располагать , учреждать. 

Ьіе ©ПГІфШПЗ/ расположеніе, распоряженіе. 
Міфіеп, возставить, учредить. 

Ьаб ©егіфгс/ судъ. 

()ИігіфееП/ убить, умертвить. 

ЬІС Зійфгіф*/ извѣстіе, вѣдомость, 
Ьепафпфгідсп / вѣдомость дашь , извѣстить. 
Ьсг З^афгіфісГ/ палачь- 
іиііеггіфіеп/ учить, наставлять, 

Ьег 


322 


ЙѲ С О ) ^ 

&СГ ШПеггіф*, ученіе наученіе, наставленіе, 
Ы С ЦпГеггіфПшЗ/ обученіе, наставление 
Ьсггіс^еп, исполнить, сдѣлать, отправить, 
Ьіе 2і<етфйтЗ/ отправленіе дѣла, дѣло. 
$тфіж, п отсвить , пріуготовлять. 

ЬІС ЗиѵМ)(Ш1$, пріуготовленіе. 

песЬсп, іф гоф, ісі) 1)(\Ь( йссофсп, пахнуть^ 
вонят ъ шохагаь , обонять. 

Ь<1$ ЭѵіСгЬсП/ нюханіе. 

Ьег @егиф, обоняніе. 

4ШіПСС()СП / обнюхать. 

ѴегшфеП/ выветрѣть, выстоишься, выдох¬ 
нут ся. 

Ь<гё Ліебсцчіз г осока. 

Ьсі’ ^іедеі; засовка, запорЪ, задвижка. 

запереть, задвинуть. 

ЬопіедеІП/ іипедеія, засовом ъ запереть, за¬ 
поромъ заложить. 

Ьек і\істсп, ремень , ремешекЪ. 

Ьсг Эіістсг, ременчикЪ- 
Ьй!у ЗЯісв , стопа бумаги. 

ІХ’Ѵ І\іс)с г великанЪ , богатырь. 
пс|сіп г сыплиться. 

аЬгіе|с(п , высып литься 

скотина, быіЛ, волЪ. 

Ьа$ ЗѵіпЬЫсГ)', скогаЪ рогатой. 

Ыс ЗХіпЬе, корка, кора, лубЪ. 

ГІпЬіф(/ корисшый. 

Ѣеі* &ІП0, КОЛЬЦО, перстень, кругЪ. 

" Ыс ЗѵіпдеІЫите, ноготокъ. 

ЭіІидеІГСППСІІ , забава, когда кто вер*- 
хомЬ Ѣдуш лЪ кольцо копіемЬ поп." 
даетЬ. 

Ые 3?т<5еШш&е, горьлица. 
гтвЗЬегшп, вокругЬ. 

т* 


I® ( о ) 


22 3 


ШПШідеі!/ окружишь, обставишь. 

Ьіс Іітгтдітд, окруженіе. 

і'іпдеп, іфгапд, іф ^аЬс дтіпдеіі, бороться. 

Ьа$ ЭБтдеп, борьба. 

Ьсг ЭішдсГ/ борецЪ 

Ьіс Зиидшлиег, тродовыя спг&ны, 

Ьсг ЭІіпдрІа^/ борбище. 

йіС ЗЯіппе ^ гаокЪ, пошокЪ. 
гіппеП/ течь. 

абгйтсп, течь, бѣжать, натекать, 
аибгтпеп, вытекать. 

^егешгтіІСП/ стекать, впадать. 
ітіппт, раз пущаться, разплываться. 

ЬСѴ 5ЯІСССГ/ кавалеръ. 

ГІЙІѴІіф/ кавалерскій, храбрый, мужествен¬ 
ный. 


Ьіс ЗіШсѵСфйіі/ дворянство. 

Ьсг Эѵійег^апЬ/ дворянскій чинЪ. 

Ьсг ЭШшш(Іег, ритмейстерЬ , ротмисшрЪ* 
Ьсі* }\т / щель, плѣна, разеѢлииа. 

Ьа$ Зѵі^фт, щелочка, скважинка. 

ѴІ§еп, разцараиать. 

$СГГІЙСИ , раз царапать. 

Ѵофсіп I храпѣть какЪ умирающій. 

Ьсг }\0СІ?СП , рожЪ. 

&СІ’ ЗІСЧІ* ^ кафшаиЪ 

ЬаЗ ЭіосГфеп, кафттичикЪ. 

Ьсг Цсбеггос?/ сертукЪ. 
і?СѴ Косвен ^ пряслица. 

Мс НоЬотопцбеп, хвастливыя слова. 

Ьсі’ 3\$>ден / икра 

Ьсг ЩдиеГ/ самка вЪ рыбахЪ. 

І'ОІ?, сырый , невареный , неспѣлый 
суровый. 

Д<фг 7 трость, тростина. 


Ьа$ 224 


5© (о) 


Ьа$ 0^оГ>гфсі? , тростникъ. 

ЬІС ЭШ)ГС, каналЪ . труба водяная. 

Ѵі$Г)ГІф(/ тростяный. 

ЬІС ЛоКс, списокъ, реесшрЪ полковой, свии 
токЪ, векша, роля. 

ГОЙеИ/ свернуть, катать. 

/ аЬгсПсП/ долой скатить. 
ті(теИси, свить, свертѣть 
^епшісггойсп, скатить. 

Лот , римЪ. 

Ьсг Эіошсг, Римлянинѣ. 
готіСф / • Римскій. 

Ьсг Зѵотіт, романЪ, любовная книг& 

ѣаЗ Лопйсі, рондель. 

&ІС Лор/ роза, шипЪ, шйпокЪ. 

ЬшЗ ЗѵоСфсіі/ розочка. 

ЬІС Лорпс/ изюмЪ, розонка. 

Ьсѵ ЛортлѵіП/ росмаринЪ. 

Ьй$ Ло})/ конь, лошадь. 

Ьіс Эіо^Ьгстс, оводЪ. 

Ьсг 9Іо(|[)«иЫіЧ - / тор 'у гс щн'і лошадьми. 

Ьсі’ Л О (г / ростЪ, решедпка, на которой ж<&» 
рятЪ, спи ! ржавчина, 
п>|гс!і / жаришь, 
горси , ржавишь. 
го(С!^/ ржавый, эаржавѣлый. 

ЬСГСО^й, ржавить, заржавит». 

ГО(Ь, красный, Чермный. 

ЬІС ЭѵО(І)< , красота. 

Ьсѵ Зйч^сгбсѵ, кожевникЪ. 

ЬІС ЗіоЯ)СПДІ>еП/ свекЛа. 

ЬІС Зи4()ст!)1 - , кровавой поносъ. 
ге(Г>іісТ) / красовитый, черноватый. 
сггбі()Сй, покраснѣть, закраснѣться, кра¬ 
снѣть. 

Ьіс Фп-йЬцм, покраснѣйте. 

I 


& ( О ) ©3 2:55; 

Ь(с ЗЯ0Ш7 ееймЪ, сонмище, еоборЪ, собрание, 
раздоръ 

ОФ ЮйсП/ (?ф гоШ'геП/ собираться , сбегаться, 
Ьсг ЭіоПтеіГгсг , ротмистръ. 

І)СЕ возгри, сопли. 

го(|ід, ВОЗГрпВЫЙ, СОПЛИВЫЙ. 

Мс ЛйЬс, рѣпа. 

Ьег ЗЯиЬс», рублх.. 
йсѵ ДиЫп, рубипЪ. 

шфіое, безбожный, злочеетпивый, без¬ 
чинный. 

ЬІС ЗіифІО^сК/ беэСокность, нечестивость, 

гифгЬлг, извѣстный ; явный , вѢдомый. 
Ьсі: ДбсРеп, спина. 

гисНтДЙ, навзничЪ, вспять, назадЪ. 
ѴЙС^дапдІд, напр сный. 

Ьсг Шс^'дгоЬ/ хребетЬ , спинная кость, 

ЬІС ЭШйтЦ, возвращеніе. 

ЬІС Зѵис?гсі|С/ обратная ѣзда. 

ГЙС?(?лпЬід , ос т альное. 

ГЙСрФСГСЗ, на спину, 

$ЦгйсІ, назадъ 

ѵисѴеп, приступать, приближаться, дви¬ 
гать, подвигать. 

Ьег ЭѵисЕ ( приближеніе , приступъ , дзи- 
ганіе 

аЬгисРсп, посторониться , отсторониться , 
отдви гнутье я. 

йппийчі/ приступать, приближаться, по- 
гнуться 0 продвинуть, 
выступить. 

ЬсгцсГеп, обольстить, обмануть. 

Ьіс Фсгц^шід, обольщеніе, обманъ. 

СІПѴЦС^СП/ вступить, войтпти. 

СГПшсГсп, ото то роль ть -> прочь взять. 
Ьсітйс?еи, здвинуть с Ь мъептд. 226 


( О ) 

РСГГПЙГ, вдвинутый сЪ мѣста, помѣтамъ, 
ІШ ііі'РГ/ которой ума рях ну л с я. 

ЬІС ЭЗеггЙЙ'ітд, помѣшаніе, безумство. 

I'С ГГ Гій СII , попрекать. 

ПЧЙПісГт, на сторону подвинуть. 

Зипійсп , приблизиться 

Ьсі' З^иЬс» меделянская собака , бришанЪ. 
ЗЯиЬсг , гребло, несло, корм . 

ЬІС ЗйіЬСГбвпГ/ лавка, на которой гребцы 

сндятЬ. 

Ьсі* ЭіиЬсгсГ/ гребецъ. 

Ьсі* Зи;ЬсіѢпсс()1 , гребеціі, нсполышкТі. 

ПіЬспі/ г. есть. 

ЬііЬ ЗіиЬсгп, гребеніе , гребля. 

ЬіИ$ 9Г»Ьсг(фі|Г/ г 1 лера. 

Ьіс ЗіиЬсг{1<тдс, шсстЪ. 

$№еі)ГііЬт’() , о двухъ веслахъ, 
иі^сп, іф ѵіс^ іф (>Фе деѵіфт, звать, кли¬ 
кать. 

Ьсг ЗІиГ/ слухЪ. 

йЬгиГсП/ отк л икнуть, отозвать, перекликать. 
т.епіК », вызвать, об'Ъявшпь , разгласить. 
(нтиГ'сИ/ призывать, звать [іф Ьспі|'сц «ф 
|сШйі’.Ь(Н , ссылаться на кою. 

Ьсг РЗстГ/ званіе, должность, служба. 
«ІпгиГсП/ вклнк 'уть. 

()стіГсп / призвать, 
нафгщ'си , зг кЬмЪ кричать. 

Ьсті^еП/ обезчестишь. 

П'сдтГ*»'/ отозвать. 

П'ІЬсггиГсП/ рѣчь отмѣнять, отозвать. 

Ьсг ЙВіЬептГ/ отозваніе первой рѣчи. 
ШіГ-'ІЬстфіф/ неошозвательный, невозврат' 
ный. 

^ігийги^п/ отзывать. 

ттГеп / восклицать, поздравлять. 

Ьсі* ЗитГ, восклицаніе. 

9 пфеп/ 


' *-'.й 


( о ) 


І 27 


Ѵіфеп, опочивать, отдыхать, покоиться, 
ЬІС ЗіЦ^е, покой , тишина, упокоеніе, спо- 
КОЙСШ'Ю. . 

ЬаЗ ЭІи^сбс^/ отдыхалъная постеля. 

ѴІ\Щ, ШИХІЙ, СПОКОЙНЫЙ, угомонныйг 

4иёпфеП/ отдохнуть. 

ЬспфсП/ зависѣть , состоять. 

Ьеги()і§сп, утишить, успокоить. 

Ьіс ©епфідшій , утищеніе, успокоеніе. 
Ьсипги$4ДО/ докучать кому , лотрудпть. 
Ьсггпиги^ізеп , беспокоить , беспокой ігпво 
дѣлать. 

ифтеп, хвалить, славить, выхвалить, 
похг. лить 

* Ьсг $м>т , слава, хвала, похвала. 

ѴіфтНф, славно, похвально, достохвэльно. 
ХіфшгеЫд / Хвастливый , самохвальный. 

ЬІС ЗІЦ^тге^З^еІС/ самославіе, хвастовство, 
похвальба. ' 

ПІ і) ЩЙНіГ 1>?9 / д о с пт о п о х в а л ь н ы й. 

<игёгй$№1СП/ выхвалять. 

ПафгЙ^ШСП, пох?’ял:.іпь прошедшія дѣла, 
ѣег З^афпфт, похвала. 

Ѵіфѵеи [ тронуть, трогать, двигать. 

ЬІС ЗѵИГ)Г / сильный поносѣ. 
аіШДГ)ГСИ ; догпронуть. 

<Ш^ГЦ()ГСИ, ВОЗмугП . ГІІЬ. 

Ьсг 31иГгиГ)Г / возмущеніе, 6' нтЪ. 
ті<чйОгіГФ/ мятежный, буншовный , бун- 
товщицкій. 

^сгйГуѵсіт ; трогать, іасашься, прикасаться* 
Стга()гсп , замѣсить. 

V ' * п * иі *Ь**си, помѣшать, 

^ -ѵЛНіГ ^ раззорец’е , погибель, 

Ѵіііпігсп, раззбрять , погубляшь. 

0СГ ЗД* , рыганіе. 

МрІСИ, рыгать. 

Ф 2 


Ьсг 


/ 


Ьсс Лшпог, шумЪ , мятежъ. 

ГШПОГШ , шумѣть. 

і)Сі* Литрй шІЗло бе»Ъ головы, 
гйтр^еп , морщить. 

Ѵ'ішб / круглый. 

Не ЭйшЬе, круглость, окружность. 

Ьіе ЭІйпЬшід, круглота. 

Ьіе Лип$сІ г морщина. 

ПіЩСІП ! морщиться. 

/ морщливый, морщеватый. 
йегсищей, морщинный. 

ѴЦрреп, щипать. 

абгир^еі », ощипать. 

(Шёпф^сіі/ выщипать , вырывай*. 

Зстір^П/ раз щипать. 

Ьег Ліф, сажа. 

ѵи^іфі, окошпѣлый , закоптѣльш. 

Ьсі* ЗЯи(]сІ, рыло, хобоінЬ. 

Г*ф Ш^еп, прХуготоЕллшь , вооружать. 
1’Ц|Т?$, готовый, скорый, прилежныя. 

Ьк дійЦШтиѵ, мѣсто, гдѣ всякое оружіе 
Ъо& ?іи|?$ешь машина. I собрано. 

аиЗгй^т, вооружать, уготовлять. 

Зигй|?еП/ приготовить. 

Ые ЗтііЬтф/ приготовленіе. 

ЬіС Лифе/ лоза, розга, хлыстЪ, прутЪ. 

Ьй$ Ш1и)с!ки ! хлмоптикЪ , лозояка. 

ѵигсеіп, трясть , колебать. 

Не Зи[Ш!іШЗ/ трясеніе, колебаніе. 

$етНге{П/ разтрлсть , помѣшать , вЪ не- 
порядок!’ привесить. 

Не помѣха, помѣшательства. 

6 . 

Ьес г зала, 

Ыс влфе, вещь, Э?еф^влфс, судебное дѣ¬ 
ло, тяжба. (<іф 


__ ( О ) І Я 3 2* 

(йф^Шд ШСІ'Ьси , свое дѣло потерять. 

Ьег бйфГСйКег , повѣренный, стряпчій. 

Ьіс Ш|йфе, х причина. 

Ьегиффш / причину подать 1 , причиною 
быть. 

Ь«’ ЙВіЬеффеі’/ сопротивникЪ, супосщатЪ. 

Ьсі’ ѲасР / мѢшокЪ , мЪлЪ. 

Ьй$ ©йС^фсп , мѣшечекЪ. 

(Іф (ас?<«/ садишься. 

ГйФ«і, вЬ мѣшокЬ положить, вЪ мѣшкѣ 
ѲлсгдтепГ, таинство. ( потопать. 

Ыс Ѳдсгі(?еу, святилище, 

('Дсп / е 15 ять. 

4>іс ©йй*, сѣвЪ хлѣба, 

Ьег ©йше, сѣмя. 

Ьег Ѳаетапп , сѣятель. 

ЬйЗ ©йен, сѣяніе. 
еіп|мп ,• высѣять. 
і>іе ЗЦіфайі, высѣвЪ. 

Ьефец, разсѣять. 

Ьег ва(глп, шафраиЪ. 

Ьсѵ Ѳа(г, сокЪ. 

Ьй$ ©<5^феп / сочокЪ. 

(й(Н$, сочный. 

Ьіс ©й^ііфсй, сочность. 

%еп , сказать , говорить , обЪявлть ’ 
молвить. 

Ьіс ©Й0С, слухЪ, рѣчь, 'молва. 

«лГляііф, несказанный, неизреченный. ' 
йфдсп, отказать, ошре чься ' 

вП|адеп , обЪявишь , повѣстить, увѣдомить. 
йп ГГй9еп, отказать , сказывать. 

0«$Гй9т, разносить, разславить, сказывать. 

#«*Гаве, с каска. 

Ф 3 ' *»■ 


230 


5© ( о ) 03 

спфдсп , обречься. 

Ьіе Огнфдішд, отрицаніе, 

ПЛСІфЗеп / разсказать , за к’ВмЪ говорит», 
чюм я ело Ц говорить. 

Ьефдеп / отказать 
Ьіе &>сфдипд, ' гпкаэЪ. 

ШКѵфдеп, запрет) ть, заказать. 

Ьіе ШШфЗітд, запрещеніе 9 заказЪ. 
ьофдеп, напередъ сказывать, прорицать 
^иГаЗСП/ обитать, судить. 

Ьіе Зфде, обѣщаніе, посулЪ. 

Ъіс Ѳадс/ пила, 

(адеп , пилить. 

Ьег Ѳадсг, пильщикъ. 
аЬ(адеп, отпилить. 

Ыігсіфдеп, перепилить. 
еп^ШСіДодеП/ на двое разпилшп& вк 
(ег^0еП/ разпилить. 

Мс ѲЯіГс , сторона. 

ІЧЧ’ Ѳиіас ; сплатЪ. 

Ьіе ѲлІЬс , мазь. 

Ъа$ ѲаіЬікп, мазечка. 

{аіЬеіІ/ помазать, мазать, соборовать СЛССмЪ л 
Ьсг ѲаІЬсГ/ помазатель. 

Ьіе ©аДнтд,/ помазаніе, мазаніе. 

Ьсг Ѳаірсссг, селитра, 

(дірсачфі/ селитренный. 

/аіѵе, 

Ьіе ©ЛІЬС/ выстрѣлъ изЪ ружья. 

Ьіе ѲйОкдйѵЬе, охранительной караулЪ, иля 

письмо. 

(іф (МЫШЬ убѣжать, спасться. 

Ваі}/ соль. 

|,фен, солить, посолить. 

Ьа* @л:|Г«§/ солоница. 

№Ф, соленый. 

СІІі(л({?П ) поволить 1 ВІ> росолЪ положить. 

ЬСГ* 
^ (о) 


2 3 І 


/ пересолишь. 

Ьіе студень. 

ейффсп ! сварить и вЪ соленую воду по¬ 
ложить. 

&СГ ѲлттсГ, бархатЪ. 

(аттсіи , збирать, набирать. 

Ьсг ѲоттІеГ/ набирдтель. 

Ьіс ©атшішід , собираніе. 
сін|атпк'!и, нчбртть, собирать. 

(Іф негГаттЛи, собирать я. 

Ьіе ЗЗефттІипд, собраніе. 

|4тт(; куппо , вмЁст&. 

((КттПіф, всѣ вмѣстѣ, вкупѣ. 

}и|апшісп, вмѣстѣ. 

ЬСѴ Ѳляірлсі/ суббота, 

ЬсТ Ѳл«С>, песокЪ. 

Ьіе ѲапЬЬші?/ мѣлЪ вЪ морѣ. 

Ь<С ©(ЩЬдгиЬс, яма, изЪ которой песокЪ бе- 
рутЪ. 

(ѴгзіЬІфѣ/ пещанный , песочный. 

ЬІС ©апЬіфі* , песочные часы. 

(ап(ѣ I легко, спокойно, мягкій, тихій. 
Ьіе Ѳапйс , носилки. 

Ьіс ©апршиф/ кротость, смиреніе. 
(аіІЙі!иц[)!б, кроткій, смиренный, тихій. 
Ьс|аийізсп, утодяшь, укрочашь. 

. Ьіс Ъе(аи(чійтід , укрощеніе. 

*ЗаррІ)ц- / сапфиро , яхонтЪ. 

Ч-, , ѵ ГйІ'р()ІГСП , сапфирный. 

0іс вл1*ЬсЦ Р/ аншу , сарделія. 

Ьсі' вагЬопісѵ, еарДоиихЪ. 

Ьсі’ влі'д, гробЪ. 

, сіиСйгдсн, вЬ гробЪ положить. 

^ Ѳаслп/ сатана, діаволЪ, чертЪ, бЪсЪ. 

(ДІапіСф, чертовскій. 

^ 4 332 _ I® ( О ) _ 

(асіу сытый, довольный, насыщенный. 
(іШідсп, насытишь, накормить. 

Ьіс &йШ<ЦЩ, насыщеніе, сытость, 

{а#(Ьт / ДОВОЛЬНО , ПОЛНО. 

СГ$ іііѵЛСИ / насытить, 
шкгщиііф / Н е и а с ы щеп н ый. 

Ьсг Ѳлгсеі г сѣдло. 

(йШІП/ осѣдлать, сѣдлать, 

Ьсг ваШсг, сѣдельникѣ. 
иш|іШсШ/ пересѣдлать. 

ЬІС ѲлСугс 7 сатира, иавѣтка. 

(ЩѴІ(ф/ сатирическій. 

ЬІС Ѳаи / свинья* 

Ьсг Ѳаіфііѣ, пастухЪ свиней 
(аиі ( чі), свинячій, свиный , свинскій у не¬ 
чистый , скаредный. 

Ьіс ѲлиІафе) мѣсто, гдѣ свинья валялась. 
Ьіс ©аіттНег, супороеиа. . 

Ьсг ©<ш|Ш/ свкнярнл. 

Ье(аисП/ замарать. 

ГѵШЬсг / чистый , и-рядный. 

Ьіс ©сшѣсгісі*:, чистота. 

(Йи1}СѴІіф/ чисто, изрядно. 

0и6егп , чистить, вычистить, очищать-, 
Ьіс ©аи&сптд, очищеніе, вычищеніе. 
ітГаи&еГ/ нечистый. 

ЬІС Цп(ніі6сг?сіі , нечистота. 

{лист, кислый. 

(.НК’ГІІСІ)/ кисловатый. 

(аист, киснуть. 

ЬегѲаиетід/Кислог тѣсто, «урикЪ, дрожжи- 
Ьсг баиеПорГ/ суровой человѣкъ. 

(аиоДррРГФ/ у гртиый. 

Ьіс ©о иге / кислость. 

Ьіс е4»П»ПЗ/ кисленте. 

^ИГфС.икі’П ( гкрскіісиуть. 


НМ т(<икт, вЬ уксусЪ положить ЗЗгоЬС С»п(с1и» 
ГСП, хлѣбЪ замѣсить. 

ѴСГ{ІШСПІ, прокиснуть. 

(аи(еп, іф (о^, іф ^аЬезФІГсіЪпишь, пьян» 
етвова шь, опиваться. 

Ьа$ Ѳац^сП/ пьянство, питье. 

бег ©аи|чт , пьяница. 

бег ©аифибег, товарищъ , пьяниц*. 

аи^(ап( г еп / выпить 

бефіфп , пьянымЪ напоить. 

СУ^ц/еи, утопать, потопить, 
бай пьянство, 

бефіфп , пропить. 

}и(аиф/ часто кого пщпьемЪ поучивать, 
упоить кого. 

(лидеп, іф (од, іф Г;аЬс де|одсп, сосать. 

(ацдеп, кормить грудью. 

ЬаЗ Ѳаидт, сосаніе. 

Ьсг вешдііид, сосунЬ, сосущій младене$Ьі 
Ыс блцдішд, кормленіе. 

Ьіе Ѳ&иіс г столбъ. 

&СѴ Ѳлшп, рубецЪ, подолЪ. 

ве(ашіП'П, обруб ливашь. 

(аитеп , мѣшкать, медлить. 

Саитід, медлительный 

Ъіе ©Діттір , медленіе , замедленіе , эа- 
мѣшканіе. 

|аит(сІід, медлительный, оплошный, мѣ- 

шкатгльный. 

Ьіс ©аит|Ѵ(ід^і(, медленіе. 

ІНТІаинкп, промедлишь, промѣшкать. 

Ь»С Ш<гСДшипі(? , промедленіе. 

Ьіе 23сѵ(лишітд, промѣшкзніе. 

ипдеГашіП, тотчасъ, беэЪ всякаго мѣшка- 

Иія~ немедленно. 

оа <- (ли; ІШшті / *, * 


Ш^Ш^НИЯИІ ЩМ 
234 


|лп|еп г шумѣть. 

ЬаЗ ©<ш(еП/ шумЪ. 

Ыс ѲФЛЛГ; множество, многолюдство, толпа. 
(фФЬш I с к реешь , скоблить, острогать. 
Ьіс ©фйбС/, моль. 

|с1)а6:с(>С ! шеіудіівый окороешѣлый. 

Ыс ©фабф&Й, шелудивость, шолуди. 

Ыс Ѳіф.гЬсас’Ду чапрякЪ. 

Ьеѵ Ѳф&фсѵ , убійца, висельникЪ, 

(фафегп ! торговать. 

Ьег ©флфС/ рудникѣ. 

Ыс Вфафсеі ) коробка. 

Ьлі> ©фііфіеіфе », коробочка, скрыночка. 
СфМ'ІфС/ пестрый, пег'ій, (когда рѣчь обѣ 
лошадяхЬ ), 

&СІ' ©флбе ! вредѣ, поврежденіе, убытокЪ, 
накладѣ, ущербъ. 

(фйЬш, вредишь , і Ъ убытокъ приЕссть , 
повредить. 

ЬСГ ©флЬсіі|Т0Г), чкжему нещасшію увесе¬ 
лив щіися. 

(фаЫфЙ , поврежденный. 

Ые 6фаЫ>аЙідѣі(, поврежденіе. 

РфдЫіф, вредимый, вредительиый, вредный. 
Ьіс ©фаЬІІфЪ'й / вредность. 

(фйЫоб , безвредный , безубыточный. 

ЬІС ©фаМосфФтпд, освобожденіе отЪ у- 

бытка. 

Ьс(фйЫДСП, повредить. 

ЬІС 53с(с();ійідипд , поврежденіе. 

Ѳфф', овца 

Ьег ©фс^сфпЬ, овчарка собака. 

Ьсг ©фсіф'Ф овечей СЫ Р Ъ - 
ЬІС ©фй(Тс<)«1‘/ оептриженіе овецЪ. 

Ьсг ©фф"|М/ овчарьня. 

ЬйЗ ©фсффсіі/ овечка. 

Ьсг 

Ьсг ©фа'ег, Ьег ©флНіігС, ов аръ. 

Ьіс ©флюгер , оЕчарьня , овечьи заводы, 

СФл|]сі! , іф(с!)іі^ гЦаЬс дсГФйрп, кЬ№ф 

ІС, Іф,»)ОЬс дс( творишь, созидать) 

промыт ляшь. 

ЬСГ ©фа^пег, промышленккЪ, Дворецкой, 
управитель 
Ьсѵ ©фф^ег , гляорецЪ. 

ЬаЗ ©СІФф^/ тварь. 

Мс ©фф(Ш<Ъ твореніе, сотвореніе, тварь. 
оЬ^фа^СП, уничтожить, отставить. 
Ьс(*фа^П (срП/ состоять, качество имѣть. 
Ыс ЗЗеСфа^еіфеіф состоянье, качество. 
СГ[фарП/ со лворить, создать. 

ЬІС СтГфа^іШЗ/ сотвореніе, созиданіе. 
ьег|*фа{|сп , Промышлять. 

ІѴСЗ^фа^СИ/ отогнать. 

ЬСѴ вфа{*, ложа У ружья, рукоятка, ратовиіце. 

(фа(Фі, обложишь ружье. 

Ьсг ©ффІСГ, ложный мастеръ. 

Ьіс вфаіе, чашка, іп €і)СІ'П, 9Щеп, скорлупа, 

ЙШ х>Ь|ф кожа. 

Ьаб вфаіфса, чашечка. 

(фСІСП, луп ЛИГ). 

пЬ(сІ)0Ісл, облуплять 0 слуплятв, 

Ьсі* вфЛР, лукавеиЪ, обманщикЪ. 

ГфйІфаСС, лукавый , пронырливый. 

Ьіс ©фліффіЗ^/ лукавство, пронырство. 
Ьес ©флП^ит'Г, шутникъ. 

Ьсі* Ѳфа[' / звукЪ, иіумЪ. 

ГФаІІеп, звучать, шумѣть. 

Ьіе вфаЦс/ зяонокЬ , колокольчикъ. 

С фаЦтеП/ габбй. 

^ТФ^а?П/ ьозгласить, воззвѣнлть. 

Ьсѵ 5Ш(с^сг(фаП/ ошзывЪ , эхо. 
йзб_ 8© С о ) &§ _ 

{'фаіссп, управлять, правительствовать* 
стСфаІССП/ вставить, вдѣлать вправлять. 
ЬаЙ ѲфйК|<фГ/ ВЫСОКОСНЫЙ ГОДЪ. 

Ьк Ѳф^ш, стыдЪ, стыдѣаіе, уды тайные. 

(!ф (ф^теП/ стыдиться , срамиться, 
{фаігфагпз / с ты д л и вый. 

Ыс ©фапфаГ*і8&й, стыдливость, зазрѣнье, 
і>іс Ѳфашіофс, покраснѣйте ошЪ стыда, 
(фатгофшсг&сп , покраснѣть от Ъ стыда. 
(еСфатеп, пристыдить, 

Ыс ^с(а)<!типЗ , пристыдѣиіе. 

ИП№гГф<(т(/ безстыдный. 

Ѳф^пЬе, сшрамЪ, безславіе, страмотзц 
етыдЪ 

(фіШЬЬ^Г/ мерзскій , скверный. 

ІФ^пЬеП/ обесчестить, обругать, СІП ЗВсіб#* 
ІПІЬ ІФ^ПЬСП/ разтлить, касильствовать, 
Ъсг ©фапЬеГ/ насильственникЪ. 

Ьсг ©фапьрес?/ поврежденіе чести. 
(фапЬНф , бе зчестный , мерзскій, скверный. 
Ыс &с\)&пЫШсіі, безчестіе, срамоішц стыдЪ. 
Ыс ©фапЬфя*, злодѣйство. 

Ъа$ бфапЬпіааІ/ выжженное пятно за зло¬ 
дѣйство. 

Ыс ©фаиЬітЗ/ обругайте, наеильеглвованіе. 
*>Сг{ф<шЬсЦ/ марать, пачкать. 

і?іе Ѳфодс, шанецЬ, крѣпость , ограда, 

(фа!1}СП , крѣпость строить. 

МГ[ф*Ш}Сй/ окопать, валѣ обвесть. 

Ыс 53сг(Й/<Ш$Ш1<), екопаиіе, укрѣпленіе. 
ІПП|с()<Ш$СП / окопать. 

Ье? ѲфдіЬос?, ЦЬІНІѴ • 

СфаіТ / острый? ІП Ьсг жестокій, 

Ыс <2фиГ(Х/ острота, жестокость. 

{Й)йі^еп, острить, вострить. 

т (о) 


*3у 


Ьсг ©фаф’іфіег, пялячЪ. 

(фаі'У'Ітпід , остроумный. 

Ьіс Ѳфаѵ) г {тиідЪ'і (, остроуміе. 
сиффаф'П, натвсрдить , приказывать. 
і»ІС ©іффаф'ИЗ/ нашвержденіе, напоминаніе. 
Ьсі Ѳфагілф ; шарляхЪ, кармагинЪ. 

Сфагіафсіі/ кармазинный, шарляховый. 

Ьсг Ѳфаѵтйвсі ; сраженіе, бой , битва, 

(фатшбСІП, сражать. 

Ьес ©фаптфігсг, сражащель. 

ЬІС 6 фаг|с I шарфЪ. 


(фдічсп, шаркать, греспгь, рыть. 

біс ©фат, трещеткз. 

Ьай ©фйггсн, шарканіе. 

1)СгСфатп, загрссть, зашарить, зарыть, 
$и(фагіеп, зашарить, зарыть, 

ЬІС Ѳфшс, щербина. 

(фаПіфі, щербистый. 

Ьсі’ Ѳфйігсп, тѣнь, етѣнь. 


(фаШтп , тѣнь дѣлать, 

Ье(фстт, затѣнишь. 

Ьіс ®с(фаШтд, затѣненіе, 
с. й&сг^фанеи, затѣнишь. 

©фагыЦс, готовальня, яіуикЪ, 

^ / сокровище, казна. 

(сІКфЬяг, драгоцѣнный. 

, ^ ^фІ^ЬмісН/ драгоцѣнность. 

* Іціи Ѳфа^феп, душенька, радость мол 
ѴФ^^сп , цѣнишь, оцѣнивать. 

Ьк ©фа^аттег , Ьсг 6фа$^т, хранил] 
т( [ Дорогихъ Вещей. 

^ ^фо§теі|1сГ/ казначей. 

вфафцид, дань, тягло, позоръ дават 
Ъм Ѳфа^ццд^ оцѣнка, оцѣненіе, пОлож< 
11 Іе Цѣны. 


ІШ|ф<5§« 


*Ѳ ( О ) ©8 


неоцѣнимый. 

Ьіс ИкГсОаСбоѵГсіі/ неоцѣнимость. 

Сфапси, глядѣть, зрѣть, смотрѣть. 

Ьіс ©ф<Ш , позор Ь, покадЪ, смотръ. 

Ые ©фтФиІфе, & сг ©феиіркф, театръ., 
©фаиГРЙІ, позорите. 

ЬсСФаиеп, смотрѣть, осмотрѣть, оглядѣть. 
$и(фаисп , • присматривать , і ллдігпь. 

Ьсг ЗіффлііСГ/ зритель, смотритель» 

&СС вфаПСІ -, дрожЪ, озноба. 

(фтісіфйГ* , дрожатій, ужасный. 

(флііеііфе, дрожный. 

ЬІС 0фді^с1, лопата. 

ЬаЬ ©фліфсіфсп , лопаточка, 
аі'і'фтфсіп , лопатою вывѣвать. 

Ьсі’ 0фтіт, пѣна. 

(фанте» / пѣнить. 

(іЬіфіштои, пѣну снимать. 

іЧѴс 0фЛ1?ОС ) болванЪ, шефотЪ. 
ѵ)СД‘ 0фсбс! , черепЪ. 

|фссІ / косый. 

(фіекп, косо, криво глядѣть, коситься. 
Ьсг ©фіеіег, КОСЫЙ, Кр,,і ый. 

Гфт-си, Іф (фор, Ы) ^аЬсзеіфоѵсп, брить, 
стричь. 

Ьіс ©феегс, ножницы. 

Ьяь ©фссгтсЦ'сГ/ бритва. 

Ьлё ©феегфеп, ножницы. 

Ьсг ©фссгег, бритовщикЪ, цырюльникЪ. 
«6(фесті/ остричь, обрить. 

Шіі)с|с!)ОГСП/ нестриженный, небритый. 

Ыі* Ѳфс^еі, кореп,Ъ, мѣра. 

Ыс 0ФсіЬе , кружокЪ, кругЬ, стекло. 

Ыс 0фсі&С/ ножны. 

(Ф Ф &&3 С О ) 231} 

|'фефеп / іф (сНсО,, іф Ып 9с(фіеЬсп , а&. іф 

(феіІМс, разлучишься, отдѣлить , раз- 

. дѣлишь , разнимать. 

Ьог вфсіЬе&ѵіеі, разводное письмо. 

Ьіс ©фсіЬиид, ошшееіпвіе, разлученіе, от* 
дѣленіе. 

Ьіс ѲфеіЬетпЬ, перегородка. 

Ьсг ©феіЬетсд / перекрестная дорога. 

ЬСС ©фісЬешаіШ/ примиритель. 

Ьсг ѲфісЬФ'іфіСГ, миритель, миротворецЪ, 

примиритель. 

йЬСФсіЬсп, отопит, отлучиться. 

Ьес 2Ф(фіеЬ, отпускъ, отставка, отЪѢздЪ. 
(іф Ьсі'фсІЬсП , удовольствоваться. 

ЬффеФсп , призвать кого, опредѣленіе, рѣ¬ 
шеніе учинишь. 

ЬффсіЬсп , аФ. еі асіѵ. учтивый, вѣжливый 
Ьіс фс(фсіі)сіфск, кротость, воздержность, 
смиренномудріе. 

Ьс(фсіЬсі»Ііф, учтиво, благочинно. 

ЬСГ ЗніФсіЬ, приговоръ, опредѣленіе, из¬ 
реченіе. 

ЬОіФеГФсіЬсп/ призывать вЪ судЪ. 

Ьсг 23огЬс(фсіЬ , призывъ кЪ суду. 
Ь?<шё(фсіЬш / вонЬ гьтши. 

Ш(фсіЬсп, рѣшишь, разсудишь, разсмо¬ 
трѣть. 

Ьіс 0 и(фсіЬШ 13 , рѣшеніе, опредѣленіе. 
Ьсі'СфсіЬСП/ скончаться. 

Ьай аЗсі'СфсіЬСП/ кончина. і 

ЬсгСфісЬси , розный. 

Ьіс ЗЗсгСфісЬсіфсіС/ рознота. 
іттіфеіЬеп , различать, разбирать. 

Ьсг ІІпісгГфсІЬ, различность. 

МіПсі'СфісЫіф, различный, отмѣнный. 

(фсі) 

Сфеіпеп , іф(фіеп, іф 5>аЬс дсіфіспеп, сіять 

свѣтить. 

Ьег бфеіп , сіяніе, свѢтЪ, видЪ. 

{ф«ііФт‘, сіяющій явный, ВИДИМЫЙ. 

Ьіс ѲфеііФагіеіГ, вѣроятность , подобіе, 

лвсш-енносшх». 

(феіпЬлгІіф, явственно, видно, вѣроятно. 
}фет{топіт , (феііфеШз, лицемѣръ , при¬ 
творно святый. 

Ьіе ®феіиГ)еШд?еіі, притворная святость. 
ЛП(с()еіііеп , сіять, освѣщать. 

Ьег 2іп(фсіп / видѣ. 

ІсГфеіПСіі/ освѣтить, просвѣтить. 
а'Гфстсп, явиться, показаться. 

Ьіе ^ффеіпипд, явленіе, видѣніе. 

Ьег ЗЗыффеіП/ видЪ, свѣтЪ. 

«кфгіфеіпііф , вѣроятный. 

Ьіе ЙЗаОгГс^еіпІіфК’іі/ вѣроятноств. 

Ьег йВіеЬеіффеіп , отсвѣченіе. 

(фсфсп, іф (фф, іф ()йЬе 9е(фі§еп, калиться. 

ЬСГ <Зс()СІ§гГ/ иепраъсо-яющтйся. 

Ьс(с{)гі(]т, обмарать , загадить. 

©феіг , полѣно, плйха. 

(фСЙСГП/ ряюепипться 0 пропасть. 

Ъсѵ ©фейег&аирс, кэсгшорЪ. 

{ег(*феі(сгП/ разколоть э раэщепдять , раз¬ 
бивать. 

Ьіе разколопюе, разбитое. 

%СѴ 0фс1т/ плушЪ 9 лук&вецЪ, ворЪ, шельма, 
(феІШІГФ/ плутовскхй, шельмовскій, Боров¬ 
ск ій. 

Ьіе ѲфеІШСГСр/ бфсІШ^цсУ, плутовство, 
воровство* 

(фсігеп, (фіфйК, іф Г)сФе дсЭДоИсп , бранитъ, 

ругать, порицать. 

ь«й Ѳфеійьогі/ '? ть ‘ 

«и^Сфсі^іЬ выбран «ш». 

Ьс(фсб 


N3 ( о ) 3< 


*4І 


ЬеСфеКсІі/ побранить. 
ІЩІ'С|~фоЦсі1 / неповинный. 

Ьсс 0фстіпс1^ скамЪйка, скамья 
Ьсі’ ѲфепМ і бедро, лядвѣя. 


І'фспЕсп , 

вать, простишь. 

Ьсг ѲфепСс, шинкарь, кабачникЪ. 
Ьіс Ѳфсп^е, шинокЬ, кружало, 
питейный домЪ. 


дарить, пожаловать, шинко- 


етойка, 


Ьк (ЬфсиЪтд, дареніе, подарокъ, дарованіе. 
Ье(феіФеи, обдарять, Пожаловать. 

ЬІС ЗЗсСфспЪтз, обдірованіе. 

СІП(фсп?СП, налить, наполнить. 

Ьа$ @с(фсіф, подарокъ. 

ЬсгГфсіФсК, раздарить раздать. 

Ьі<* гЬ'сгіфеііЬіпд/ рЗздаренче. 

ѲфсѵЬс/ черегіЪ. 

Ьсг Ѳфсѵдс, палачЪ. 

Ьсс Ѳфсі'5, шутка, забава. 

(фегфа^, шутливый, забавный, 

(фегффщ, шутливо, смѣшлив», 

Ьіс Ѳфсгфл^ід^сй, шутливость. 

Ьіс Ѳфсг$ѵсЬе, шутка. 

Сфсг^шсіІС/ вЪ шуткахъ. 

Гфсг^сп , шутить. 

Ъег(фсг$си, утратить, потерять. 

Ьіс ЗЗффсфшд, потеряніе. 

Іфсц, боязливый, 'страшливый. 

Ьіс ©фсц / пужаніе, пужливость. 

ГФснсп, бояться, бѣжать. 

Гфсцфеп, страшить, пугать. 

Ьпй ©фсц(лІ/ страшилище, пугало. 
ГФефНіф, иерзскій, ужасный, срамны*. 

Ьіс ©ф<и|5Ііф^і( у гнусность, страшносшь. 

ЗІ&Гфец, мерзость, омерзѣніе. 

«ЬГфецІіф ( мерзскій. 

о * ,е 24 3 


Ьіе ЗІЬ(с!)си1ісМсц, мерзость „ гадкоеть. 
1)Л'ЛЬ|"с()Сисп ! брезговать мерзѣть. 

Ьіе аЗеглбГФтищ, брезгливость, омерзѣніе. 
деГфеиі, рязумеиЬ, опасенъ. 

Ые ©еСфсифеіі, острота. 

ШідсГфои, безопасный. 

Ъі'е вфспеѵу Ые Ѳфеипе, житница, хлѣбный 
шібарЪ 5 сарай. 

(ф с и ген , чистить. 

а6|фсигсп / вычистишь. 

<Ш$(СІ)СИГСП , вычистишь, вытереть. 

&ІС ѲфіфГ/ порядокъ, рядЪ, слой. 

(фіф(еи, рядолф класть, разполагать. 
(фіфйюсі|е, по порядку слоисто. 
^ІЧ^ІфІфіІд, вЪ два ряда. 
іфіСІТСГ)^ посылать , отправлять. 

(фісШф / СХОДНЫЙ. 

Ьао ©фі<?(аІ, судьбина, судьба. 

Ыс ©фісГипд бегге^ боля божія, судьбина. 
(І&І’фІСІІ'СП / отсылать. 

I виЗрфІсЪп, высылать. 
де|ГфШ, способенъ. 
дсГфісНіф, удобенъ 0 способный. 

©с(с()ісНіф?сі^ способность. 

Ъа0» ©сГфісГС/ способность, искусство. 
ГіафГФіс^СП / послать за кѢмЪ. 
й6сг(“фісГсіТ/ переслать, 

ЬегІфісРеіІ/ сослать. 

ѢІС 23сѵ^сС)ІС?ипду соеланіе, ссылка. 

ШдІ’фіФШ/ отсылать, отослать. 

МфІсКиі, прислать. 

іфісЬсп, іф ІфоЬ, іф 1;чіЬс 9е(фоЬеп, двигать? 

Ьег вфіебег, задвижка. 

Ьіс ©фпЫпЬс, ящикѣ, 
ѣег 6фи6(лс?/ карманѣ. 
аЬШеЬт, з двинуть. 

% <п* ёф ( о ) 0% _ 243 

ац^фісбеп / отсрочишь, отложишь. 

Ьег ШмГГФиб , медленіе , отлагательство , 
проволочка. 

СІІі(фіс6сіІ/ вдвинуть, вставить, всунуть. 
ЛафГфіебсП/ за кѢмЬ двигать. 

ЮСГ(сІ)ісЬс» / отложить отсрочить. 

Ые ЗЗсгСфіебітЗ/ отложеніе. 

ШПСгГфкЬсп ! подвигнуть. 

Ізоі'Сфісбсп , напередЬ двинуть. 

Ьег 23ог|фи6 , лособленіе , пособствованіе 
деньг іми. 

ШезГФн’Ь^П/ отдвинугпь, отодвинуть. 
$иГФ»е&<», подвинуть, помогать, способ- 

ствояать. 

Ьсг З и ГФ ц ^/ нодмога, способствованіе. 

Ъіс вфіепс, дощечка > ат 9ѵаЬе, ободЪ. 

Ьай ©сЫепбет, берцо, голень* 

(фіег, почти. 

(фіс$спг стрѣлять, палить. 

Ьсг ©фц§, высптрѣлЬ. 

Ьа$ Ѳфіс^сп, стрѣляніе. 

Ьсг Ѳфйіз, стрѣлецЪ. 

Ьа$ ©е(сІ)й($е, пушки , артиллерія. 

Ьсг Ѳфо$/ отрасль. 

Сфо||сгі , выроешь , отпроски давать* 

Ьсг ©с()б$(іпд, отрасль, отпроскЪ. 
абСфіе^СП, стрѣлу спустишь, линять, стре- 
ЩфІфП/ подрастать. ( мидаьед* 

<Ш^(с()іе$т, возрастать. 

Ьсг ЗЪі^фб^ІіпЗ/ только взрослый. 
ви$ГФИ*сп, выстрѣлить, выключить. 
^С(У)іс§сп, лутками разбивать. 

<1 ТФіфП/ застрѣлить. 

ЬЩфіЬ выстрѣлить. 

«беги ^ац^св (У)іс(кіі, ружьемЪ убить, заетрѣ- 
лить. 

О 2 *« 
*44 
8® ( о ) ©2 

Ьсс Цс6сг(сГ)и §, излишнее. 

Ічг(*фіс{5сИ/ разстрѣлять ,, линять, 

(Іф Ш'іфіфп , всѣ заряды , весь порохЪ 
выстрѣлять. 

Ъ 0 Г(*фІе(?си / напередЪ дігпь. 

Ьсѵ 58ог(фи0/ задатокъ, деньги на вспомо¬ 
женіе данныя 
$сг(фіс§еП/ разстрѣлять. 

{иГФМгеП/ прибавлять. 

Ьег Зи[фц§/ прибавка- 
Ьа*> вфі(Г/ корабль^ судно. 

Ьег бфі^ег, ©фі^гттп, корабельщикъ, 

(фі^аг, кЬ мореплаванію способенъ. 

Ьег ©фі^боЬеп, дно вЪ кораблѣ. 

ЬСГ ©фі^бгцф/ потопленіе, разбитіе корабля. 
(фіРгйфіѵ) / разбивающій , потопляющій 
корабль 

ЬІС ©фійЬпіЛе, мостЪ на судахъ. 

Ьег ©фірсаріійт, капитанъ флота. 

Ьіе ©фі^іфіѣ, мор плаваніе. 

Ые ©фі^ЗРоНе, флотЪ. 

Ьа$ ©фіАДО&Ь*/ корабельная збруя. 

Ыс ©фі^еиіе, матрозы. 

Ьег ©фірраігеП/ владѣтель корабля. 

Ьег ©фі(ТГ<тЬ, грузЪ, песокЬ для нагруже- 
Ьа$ ©ф(^еІІ, канатЪ. (н'ія корабля. 

Ьег ©фЩоІЬаі, морскій солдатъ. 

Ьіс ©фі(Т(ТсЙСу стан Ъ для корабля. 

(фіфіП/ плавать, на парусахЪ ходить. 
йЬ(сМ(Т с, Ь отплыть. 
лиф'Ф^СП , выплыть. 
иЬсг|ф»{Гс», переплыть. 

ЙСг(фі^СИ/ на корабляхъ отпускать. 
«тІфі(ГсП, вокругъ плыть. 

&СІ* ѲфіІЬ , шить. 

ЬІС ефІІЬСІЧ’р, картины. 

(фі(Ьеі'і)/ живописать. 

2 4 5 


Ьіе @фШг&е, черепаха. 

Ьіе ©фіІЬмфе, кзраулЪ, стража, 
лбІфЦьегп , смалевать. 

ЬІС 2ІЬ|‘фіІЬсптд / смзлеван'іе. 

Ьйб вфіІГ / трость, тростникѣ. 

Ьсѵ вфіШпд , шилингЪ, деньга. 

Ьсг Ѳфіттеі , плеснь. 

(фіттеіп, плесніть. 

(фішшііфе, плсснѣвашый, заплеснѣвслый. 
І?ег|фіпіше1п , заплеснѣть. 

Ьсг Ѳфіттсг, сіяніе, блистаніе. 

(фіттегп, сіять, блистать. 

Ьі? ефіттсптд, смерканіе, сумерки. 

&СР Ѳфіпгр^ безчестіе, укоризна, ругатель- 
сіпво , поношеніе. 

(фІтр(еП/ ругать, поносить, безчестить. 
Сфітрріф , ругательный, поносительный. 
Ш! 6 ]фіщр| г еіІ / выругать, обезчестить. 
кі'фши'С'ен ! выругать. 
і>іс -’н'і'ФітѵСііт}, ьыруган'і'е, 

^ Уеі'(фітр(ч'П, обезчестить. 

І5сі ’ вфііФеп^ окорокЪ. 

^ вфіиЬсІ ! готпЪ, драница. 

Гфтбт/ іф (фшіЬ, (ф !/лЬс деіфітЬеп, об¬ 
дирать, здирать кожу, облупливать. 
Ьсг бфіпЬег ! живодерЪ. 

Ьіе ѲфіпЬегер, живодерня, 
ч ^ «ЬГфінЬеіІ, обдирать, здирать кожу. 

1 ь Фігш I защищеиіе, оборона, покровЪ. 

Ьсгбфіщфіф покрывало, или шляпа отЪ сонца. 
ЬсСфігШеп , защищать, сохранять, беречь, 
покрывать. 

Зхрфіпттд, оборона, покровЬ. 

М / зарѣзать, убивать , колоть 
скотину. 

0 3 


Ьіе 

Гфіафг, 


Ьіе 
246 


(о) 


ЬІС ©фіафі, баталія биіпвз, сраженіе. 

Ьіс бфіафі&апф, Ьл$ ©фІвффаиЗ, бойниц». 
Ьсг ©фІасЫсг, мясникъ. 

Ьа$ ©фІйфСорСег, жертва. 

ЬІС ©фІафіОГСпиіід, ордеръ баталіи. 

Ьіс ©фіафПтд, убиваніе, нарѣзаніе скотины. 
аЬ(фІлф(СП, зарѣзать, убить. 

ЬІС вфІасУсп, огарки, сокЪ. 

(ФИ™, іф (фііф, іф НЬс 9с(фИсп , спать, 
Ьег ©фіа^, сонЬ. (опочивать* 

Ьіс ©фіоі^е, виски. 

Ьсг ©фІС^СГ, сонливый, МНОГО СПЯЩІЙ, 
тіф (фій^еіѣ, спать хочу. 

Ьа$ ©фіфчкшаф, Ьіс ©фіа^мшег, спальня. 
Ьіс ©фіаіті^е, колпакЪ* 

ЬСГ ©ф(й(ѴоФ, шлефорЪ. 

Ьсг ©фІфптсР, лекарство , сонЪ наводящее, 
{фіалой/ безсонный. 

Ьіс @фІаРо(і 9 ?еіѢ, безсонливость. 

(Фіа(ті3, сонливый, Др'МЛИВЫЙ. 

Ьіс ©фіаігі^сй, сонливость, дреманіе. 
ттТФ^Г^П/ выспаться. 

Ьс(ФИт, сЪ женщиною спать, сойтися, 
смѣситься. 

ІкрГФйіГеК/ плотское имѣть смѣшеніе. 

ЬСГ 33сі)(ф1іф, купнолежаніе, совокупленіе. 
ЬІС ^ісрГфІСІ^СГІПН/ наложница, любодѣйниця. 
еіпСфІа^СІІ/ уснуть, заснуть. 

Ьег(фІ<фсП/ асЛі. дремливый, сонливый. 
ЪСГ|фІ<фсН / проспать. 

(іф осгіфііфсп, проспать. 

Сіп(ф1а(ггі1/ усыпить сонЪ навеешь. 
ГФІЛ0СП , іф (сЫпя / іф Ыч ЙсГфІадоп, бишь, 
ударишь , ушибить. 

ІСІ’ вфіасі, удярЪ, біеніе. 

Ьіс ©фІпдоЬсГ/ жила, которая бьется. 

Ьсг ©фійзблиіп^рогатки. Ьс* 


. ш 


Ъсг ©фіадгедеп, сильный дождь. 

ЬСГ ѲфІйд.’Г, драчунѣ. 

Ыс <5фі4дсгеі; , драка, бой. 

<Ф(фКгдеп , сшибить, эбить, убавляться, 
ѣсг 916ГФІЛ9/ убавка, откззЪ. 

«ффіодсп, прибищь, столкнуться, Ыс 01ІПк 
Іс ст(сІ)ІДЗі’П/ прикладываться к7> ружью. 
Ѣсг 31іі|фІад, намѣреніе, предложеніе 
ли{ТФІддс», вломиться. Ьд$ ©е*геіЬс Гф(дд( аій, 
цѣна хлѣба возвышается Рао Фиф <Ц»$фІД* 
дсп, вЬ книгѣ поискать. 

*>«• ЗііфГФИ/ аавороченіе полЪ, обшлагЪ. 
<Ш$ГФ Ііідсп, выбыть, выбивать , 'отказывайте, 
удаешься ЬіС фонте (фЫдси лцб , деревѣ 
распускаются Ыгё ф^сгЬ (ф(ад( ти?, бры- 
кается, лягаетЪ. 

Ѣсг Ши$(ф(ад, сыпь на тѣлѣ, <ш-Ьег 28аде> 

перевязь. 

ѢСІІ 9Іш$(фІид йсбсп>. открыть. 

Ьеіфіадеи, подковать, обшпь. 

Ьсг 23с(*фГад, обшпіе , оковка, обойка. 

Ьег $ЙСІ)(фІад, фалшивыя деньги. 

Ьигф|с(>1адеп, пробить, рф Ьигф(фІ<*дсп, иро- 

биться сквозь народЪ. 

Ьег 3>игф(*фІад, цѣдилка. 
ст(фІадсп, вбить, вколотить, зіпасЪ. пу¬ 
скать вЪ платьѣ , удаваться. 

ЬлЗ ЗВейег (фі4дІ сіи, громъ зажигаетъ. 

РФ СіиСфІадеП/ отбѣгать, отлытывать. 
СГСф^дсП/ убить до смерти. 

Іо^фіадсіь отбить ті( Ьег ЗВлаге, отдать, 
продать товары. 

НафІсЬІадеи сіи ЗЗіІСІ), пріискивать вЪ книгѣ, 
ит(ф(адси, опрокинуться, испортиться, Ьсп 
ЗЙшиеІ ши (іф. ( 1 *()!идси/ епанчу надѣть. 

Ьсг ЦтСфГад , обвертка, припарка. 
йЬег^фІадси, совесть, счислить. 

О. 4 Ьее 
I© ( О ) ©§ 


34? 

Ьег ИсбсгГфІад, счетъ, счисленіе. 

ЪСіТФІЛЗСП, перегородишь, простынуть. 
ФегГфКфСП/ асіі. хитрый, коварный. 

ЬСГ ЗЗсГіФійд, перегородка 
4>іе 95сі’Гф(й9СП^еі^ хитрость, лукавство. ’ 
ІШШ^фІП^СП/ подбить, таить. 
йОѴГфІадеП/ представить, предложить. 

Ьег 23ог(сІ)Іад, предложеніе, 
разбить. 

^и(с(}Іадси/ сильнѣе бить 7 прихлопнуть, при¬ 
бить. 

&СѴ Ѳфіг.шт , типа, грязь. 

(ФІаттіфС, тиновзтый , грязный.' 
йЬег|с()1«ттт , шіфіатшсп, шиною занешь, 
заволочитв. 

Мс ©філпде, змЪя» 

Гф(ап ?, оЪС 

дффіап?, гибкій. 

(фІапЪтп , бросать , метать, 

ЬІС ©фіаррс, пораженіе. 

(філи, хитрый, острый, лукавый. 

Ьіе ©фітфеіі, ©фЬшдкф хитрость, луі.авч 
ство. 

Ѣсі: Ѳфілиф/ кожаный мѢшокЪ. 

(фіефг, худый, плохій, прямый. 
(фІсф(еѵЬіпд$, отнюдь. 

І)СІ' ©фІсФсг, лизупЪ, лакомый. 

(фІСЙСгЬаЙ/ лакомый. 

Ыс ѲфІфС; терновныя синія ягоды. 

Іфісіфсп, іф (фііф, (ф Ьт ЗС(фІіфсп, пол¬ 
зать , подкрадываться. 

Ьсг ©фІСІфсГ/ лазутчикъ, подлаза. 
(фІсіфегіГФ , лазутческій. 
еі'ГфІСІфсп/ ползкомЪ подойти, подкрасться- 
ибсгСфІеіфсП/ незапио на кого пршши чему* 
НХЗГфГсіфсп ( тайно уйти. 

т* Ьіе ©фііфс, тайные проходы. 

(фИфіеп, разнимать ссоры, примиришь 
ЬСГ вфйфйг, примиритель. 

(фіеірп/ точишь, острить, раззоригпь. 
Ыс бфкі^С/ Ь«г Ффкіфіп, точило, оселокЬ, 
брусок Ь. 

Ыс ѲфІеі^тй^Іе/ точильная мѣльница. 

Ьсг ®фШ?еѴ/ точильщикЪ. 

Ыс ©фІСІ(чт$, точеніе. 
аЬСфІСІ^еП/ сточить, 
ті^фісі^сп, навострить, наточить. 
(Ш^іФІСІ^СИ/ выточить, вывострить. 

ЬСГ Шисг(фІеіТ/ плутовство , сбманЬ. 

ЬСѴ ѲфШ т / мокрота, слюна. 

{фІСІЖСП/ слюнамЬ родиться, выходить, 
(фіеіітф*, слюноватый , мокротный. 
»ег(фІСІШСП/ мокроту производить. 

Ьіе 25сі'(фІСІПШП9 / зава ленте мокротою, 
(фісфт, іф І'фІф / іф Г)аЬс 9е(ф(іі]еп, драть 
(перья). 

ьег|ф!еі§еп, изодрать, износить, истаскать. 
Гфіеттеп , роскошно жить, пьянство¬ 
вать, мотать. 

бег ©фіеттег, разточитель пожитковЪ , 
мотЬ. 

Ьіе ©фГсттсгср/ роскошь, роскошность, не¬ 
воздержность. 

|ф[еттеп|*ф, роскошный, невоздержный. 
ЬегСфІеттеп / пожитки свои разоточілпь , 
промотать. 

Гфіфреп, волочить, таскать. 

Ьіе ©фіерре, хвостЬ. 

Ьег(»ф(срреи , растаскать. 

ШІсрреп / у іиаигить. 

{іффіерреп, прнтаскагпь , натаскать. 

6іе вфіеибег. праща. 

1 0 5 * 

250 


\ 

*€__( о ) ©I_ 

Ьсг ©ФІснЬсгсг, пращникЪ. 

(сі)ІСІіЬспі , п рати сю бросать. 

цегСфІоиЬет^ промокать , раэптить имѣніе. 
Ыс З&гСФІеиЬептд, промотаніе. 

1ьед(ф1еиЬегп, отбросить, 

Сфісітід:, скоропостижно. 

ЬсГФК'Цііійсіі, поспѣшить, ускорять, 
ъіс ОЗсСфІеииідинд , поспѣшеніе. 
іГІС ѲфІСІІІС, слюзЪ, спускѣ. 

Ые 0ф(суе, линь. 

Ьсі’ Ѳф&еусг, покрывало. 

(фІіф*СП, пригладить, примиритъ. 

Ьсг ©фііффо&еі, сгпругЪ, когпорымЪ гладк® 
дѣлаютЪ. 

(■Ыфѵ., Іф [ф(о(?, іф Г)аЬс дсСфФІТсп, запи- 

І^яшь, заключать. 

Ьсг ©фІге|*ег, запиратель, заключителъ. 
(фШІНіф/ наконецъ, напослѣдокъ. 

Ыс ©фІІс|?ІШ9/ заключеніе, окончаніе. 

Ьсг ©ф(и§/ вершеніе, рѣшеніе, приговоръ^ 
заключеніе. 

(фІііРіиі тсегЬсп, вознамѣриться. 

Ьа$ вф!о|1, замокЬ, дворецъ. 

Ьсг ѲфІфТсІ/ ключъ. 

Ьсг ©фІфТа*/ слесарь. 

<Ф(сІ)І!е{5еп, замкнуть. 

ап[ф(іс§сп, приковать, ап $еКсп апГфПсРси ; 

на ц пь посадить. 
ті^ГфІК^П, отомкнуть. 

ШСФііфП/ выключитъ. 

Ые ІЫІфІіфЩ, выключеніе. 

Ъе(фІіе^СП/ заключить, опредѣлить. 

ЬСГ Зк(Ф1и§/ заключеніе, конецЪ. 

Ьсг приАѣланый ключъ. 

стГФШеп, ВКЛЮЧИШЬ, замкнуть, запереть. 

рф еи*ГФМ<И/ вознамѣриться. 

2 5 1 


ЬСГ (?П((сГ)(и(5 / вознамѣреніе. 

ІоЗСфН^еп, спустишь с'Ь цѣпи. 

ЪСгГФІІСЙСП, замкнуть, запереть. 
ишГсЬ(іс(*п , окр у жить. 

$ц(фІН'0СП ! замкнуть запереть. 

('фІІтШ; худый, ЗЛЫЙ, ЛИХіЙ. 

(Іф оеі'ГфІіттст, злѣе учиниться, хуже 
становиться. 

ГФітдсп, іф ГФ^иа, іф Г;аС?с йф^иидсп/ 

глотать, виться. 

Ые ©фііпдс/ пѣптля, силки, удавка. 

Ьсг ѲфПпаеІ/ бездѣльникъ, безпутникЪ. 
ІН’гГФІіп^еП/ проглотить. 

Ьіе ЭЗсгСфІіпзипЗ; проглатываніе. 

ЗиСфІіпдеп, затянуть, завязать. 

Ъсг Ѳфііссеп г сани. 

Ьсг Ѳфііф разрЪзЪ. 

(фіі&СП, разрѣзать. 

Ьіе Ѳіфісфсп^ слата. 

{фШФеп, глотать, проглотить, икать. 

ЬСГ ©фіші, глотокЬ. 

Ьсг ©фіцфсг, пожиратель, бѢднякЪ. 

Ьа<$ ©фІш#СП/ иканіе. 

СіпГФІиФен, Проглотить. 

ЬП'ГфФФсП , про -лотить. 

ІФІиЬспфг, неубранный, неопрятный. 
ІфЦтиттп, дремать. 

Ьсг ©фіштнсг, дреманіе. 

^ вфіітб ( гортань. 

вфійпдф безпуш пикТі, фаля. 

Іфіир^сп ; лазить, ползать. 

(фінр/ёгід, склиэскУй. 

Ьаб Ѳфінр^оф/ ©фШР^Я'иИ піанное, подо¬ 
зрительное убѣжище. 

ЬДІгфСфІцр^і^ лрикрзсшься. ^ 

Гфіш 
(фіиг^еп, вехлебывать. 

[фтафгеп; ослабѣвать, изнемогать. 

(фшеіфЙЗ / ослабленный , безсильный. 
$НТ|фнтфГШ / изчезать огпЪ холода или 
жажды, 

|фта!>сп, ругать, обезчестить, клеве - 
тать кого, укорять. 

Ьіс ©фшаф, укоризна ругайте, порицаніе. 
|фши()(іф/ поносшпельный , ругательный, 
порицательный. 

ЬІС ѲфтафгсЬс, поносительная рѣчь. 

ЬІС ^ЬфшлГ)(фп^/ поносительное письмо. 

ЬІС ©фппфішд, порицаніе , укоризна. 
Ьеѵ(фтофеп , презрѣть. 

ЬІС фсг|фцпфапд, презрѣніе, похуленіе. 
(фтавсги, замарать, 

(фтЛІ/ узскій, тонкій. 

(фтіІеП/ ругать , порицать. 

(фШОІСГП/ уменьшать, убавлять, сокращать» 
ЬІС Ѳфтаісгипд , умаленіе, убавленіе. 

ЬІС ©фтаіте, рубецЪ ошЪ раны. 

(фтагшзеп, шунѣядствовать, ханжишь, 
чужимЪ хлѢбомЪ кормишься. 

Ьеі' ©фшлт^ег, тунеядецъ. 

(гі)ШйГ«(?сі’І|сГ)' , ту нѣядскій. 

(фтазеп , чавкать, 

ЬаЬ ©фгай^СП/ чавканіе. 

(фпишфт, курить. 

Ьег ©фшаифсг, куритель табашный. 
|фтші(сп , пировать. 

Ьег ©фтлий, пнрЬ, банкетъ. 
і Ьег 6сІ;пми[ег/ банкетчикЪ. 

Іфтссі'сп, отв’Вдывать, прикушивать. 
СфтасРГ>аСг/ вкусный, пріятнаго вкуса. 

Ьіе с / крілвдность вкуса. 5® ( О ) ©? 


! 1 ? 

Ьсг @і(&)тйс?/ укусѣ, вкусѣ. 
аЦе(с()ітмсЙ , несмыс ленный, дурный. 

Гфтсіфсіп , льстить, ласкать, похлѣб- 
ствовать. 

ЬІС ©фтсіфсІСІ), льщёнѴе , ласкательство. 
І’фтсіфефа^/ льсшительный, ласкательный. 
Ьсг ©фтеіфіег , льстецѣ, льститель. 

ЬІС ©фтсіфсІШід, льщеніе, лесть. 
|*фшсііі)Ісгі)сІ), льсшительный , лестный. 

Гфтеі^сп / іф (фті{?, іф Г>сіЬс 5С|фші)[сп, бро¬ 
сать , метать. 

Ьсг ©фті (?і бросаніе, 
ішір фпкіІЪи/ опрокинуть , вывалить. 
шд|фтсі§сп , отбросать, отметать, от¬ 
кинуть. 

ІСгСфтсі^сП/ разбросать , разметать. 
$ц(іі)Шсі|}ш / прикинуть, прибросить. 

Гфпіеізеп/ топить, плавить. 

Ьсг ©фШфег, плавильникъ. 

Ьіс ©фтеі^ййс, плавильный дворѣ. 

Ьсг ©фтфо^Ш, плавильная печь. 

Ьсг ©фшфйсдсі, плавильный горшокѣ. 

Ьіс ©фтсІ^шЗ/ плавленіе, разтопленіе. 
аЬГфтфси, оттопить, 
ісгіфшсі^сп/ рязтопить. 

Гфтсгзсп, болЪть, болезну быть. 

Ьсг ©фтсгі, боль 9 болѣзнь, туга. 
(Фшсгфй^, болезненный. 

Ьсг(с()іпсг{СП , протерпѣть, снести. 

ГФтсггспі, дп сіпси @(ст, объ камень раз- 
ш и бить , сокрушишь. 

Ьсі- @фте«сг(тя, бабочка. 
і<і‘|'фтсйет / разшнбить, сокрушить, раз¬ 
дробишь. 

* 44 ' '(фташіу/ раздробленіе. 

ГФ пхт 


25 + 


ГфтісЬсп, ковать 

Ьсг ©фШІеЬ, куэиецЬ. 

Ьіс ©фШІсЬе, кузница. 

ЬІС ©фтіЬеЦе, наковальня. 

ЬаЙ ѲфтІСЬсП/ кованіе. 
аиСфшІсЬси / при ковать. 

ШП(фтіеЬеП/ перековать. 

|1ф ГФшіедеп^ покаряться, кланяться 5 
унижаться 

і)іе ©фшіедипз, покореніе, покорность. 

ГфтісгсИ; мазать, марать. 

ЬаЙ % ©фШССГ/ сало. 

ЬІС ©фшіеге / мазь. 

ЬаЗ ©фшіегсп, мазаніе, мараніе. 

(фшІСГІф*, замаранный, марающій. 
аи(Тфмісгсп , намазать. 

(ч'і'фтіегт, замазать, запачкать. 

СіГгСфшІСГСП , вмаз ІЩЬ. 
и6сг(фтісгсп, намазать. 

ЬсгГфшісті , замазать. 

$и(фпті‘СИ, замазать. 

Гфтіі кѴсп, румяниться. 

ЬІС ©с()ШІп{с, румяны. 

(фіпоНеп, угрюмьшЪ видомЪ не хотѣть. 

ОСГГфшоЙСП/ угрюмымЬ видомъ отказать. 

ГфтйФсп і убирать, наряжать, 

Ьсг ѲфтиФ, уборъ, нарядъ. 

Ьіс ѲфшиФипд, наряжані'е , нарядЪ. 
(Ш$(фПШФси , убрать. 

Ьсі’ 0фтШ5/ нечистота, грязь. 

(фшіфід, замаранный, грязный. 

{'Сі'фПШІЗСИ ! помарать, замарать. 

ЪСі'Сфішфі, хитрый. 

&СІ' 0фг)иЬсі , НОсЪ. 

Гіф ГФпа&еФ/ цѣловаться, пониматься, как!» 
(фіІіШіфС, носастый. (голуби- 
2 ?$ 


Ьіе Ѳфиас^еп, шушки. 
і)іс Ѳфпаііс, пржшка. 

(филНсп, ззсіпягнуть пряшку. 
ені^фшШеп, рззстягнушь пряшку. 
ІоффплЙеіІ, раэстлгнуть пряшку. 
іиСфпаЙСП, застигнуть пряшку. 

Гфпаррсп, ехиашывать, ловить, похи¬ 
щать. 

лиГ'СфжфРСП^ подхватывать. 
егГфпарреи, перехватить. 
йЬегГфилрреп, сь ума сойти. 

(іф ЪСІ'ГфіЫррСП , промолви шься. 

'('фплѵфсп; храпѣть, сопѣть. 

Ьсг ©сѣіыгсІКГ , храпунѣ. 

Ьа$ ©фпагфе», храпѣніе. 

{фпйітсп у картавишь. 

Ьіе ©фпагге, трехлетка. 

ГФпйСССі'П; кричать какЪ гуси, болтать. 
(фіійІіЬсп, фыркать. 

Ь(П$ бфптФеп, фырканіе. 

Ьсг ©фпирі-еп, насморкъ. 

Ьа$ ©фтір^шф, платокъ карманный. 

Ьег Ѳфтф^обаі?/ нюхательный іпабакЪ. 
«пГфтпФеп, свирѣпо говорить. 

ПФ йегСфпаіФсП/ отдохнуть, сЪ духсмЪ 
собраться. 
вфплш$е / носЪ. 

Ьа$ ©фиаіффеп, носочияЪ. 

. . ГфііаіфеіГ/ высморкать. 

^ ,с ©фпсф. улита, желвь. 

° сс Ѳфпсе, сн^гъ. 

Ьсг ©фпее&лЙ, комЪ снѣжный* 

©фпесбсгдс/ снѣжныя горы. 

Ые ѲсЬпссРосіччі/ хлопки снѣжные# 

ГФисейН'і#, бѣлый , какЪ снХгЬ. 

Ьй$ ѲфнссіѵсМес, снѣжная погода.* 
2 3 '6 


$3 ( о ) ©$ 


№щсі/ снѣгЪ идепхЬ , падаешЬ. 
(фперіф(, снѣжный. 

(фпсіЬсп, г’Взапть. 

Ьіе ©фпеіЬе , вострее. 

Ьай ©фпеіЬеп, рѣзаніе. 

Ьег ©фнеіЬег, портной. 

Ьсг ©фпіНег, жатвецЪ, жнецЪ. 

Ьег ©фпій, зарубка, рѣзаніе, отрѣзокъ. 
Ьіе ©фнеіЬегеі), поршное мастерство, дѣло. 
ГфпфСП/ рѣзать, вырѣзывать. 

ЬйЗ ©фпфен, вырѣзываніе. 

Ьег ©фпфег, погрѣшеніе. 

(фт^еф*^, погрѣшительный. 

йЬСфпеіЬвП/ отрѣзать. 

йіффпеіЬен Ьй$ 25гоЬ, починать хлѣбЪ. 

йи(ТфпеіЬеіІ, разрѣзать, величать, хвастать. 

Ьег ЗІиифчеіЬег/ хвастунЬ. 

йігёГфйеіЬсіі , вырѣзать. 

ЬеСфпеіЬеп , обрѣзать. 

Ьіе ФеСфпеіЫтз, обрѣзаніе. 

ІоеіСфіКІЬеи, отрѣзать. 

ЬСі'ГФпсіЬсп, обрѣзать. 

Ьег 23егі'фпШспе, евнухъ, скопецЪ, кладеный 
ьегГфііфеІп, ®Ъ мѣлкія части изрѣзать. 
ц>езСфпсіЬсгг , отрѣзшь. 

^егГФпеіЬен, разрѣзать, 
ііффпеіьеп, кроить. 

Ьег Зіффпііі / кроеніе. 

$ІЬС1)ГФіН’іЬіЗ/ обоюдный (мечь). 

(фпсіі/ скорый, быецірый. 

Ьіе ѲфнеШмзе, безмонЪ. 

ЬеГфпейеН СІИСП, обмануть кого вЪ деньгах!»* 
ГФегСфпеЙеіІ/ незапно на кого напасть. 

ЙІС Ѳфпср(*, куликъ 
(фпіррсп ; ще лкягаь. 

ЬаЗ ©фніррфеп, %олчокЪ. 

(фпіР' 


Ы* ( О ) ет 


**7 


(фпірреІП/ рѣзать* 

ОегСфпірреІП/ вЪ мѣлкіе куски изрѣзать, 
(фпойе , худый, срамный. 

Ьіс Ѳфішрре / свѣтильня горѣлая. 
і)(С ѲфіШѴ I шнурокЪ. 

Сфпйгеп, шнуровать. 

Ьа$ ©фиигфсп, шнурочикЪ. 

(фіШГ(Ігас?$, прямо, сходно. 
ац^фпйгеП/ раз шнуровать. 

ІиГфийгеП, зашнуровать. 

(*фпиггт, гремѣть. 
і)ІС ѲфоІГс, глыба. 

Я-фОП, уже. 

(фбп , хорошій , пригожій , Красный , 

изрядный. 

ЬІС <ВфіЩсіі, красота, благообразіе. 

Ьег ©фоп^есРеп, мушка. 

Ьсіс^опідсіі, коварствомъ, лукавствомъ у- 
крыкзть. 

ЬІС ^сСфо'яідипд, прикрытіе дііла, пустое 
извиненіе. 

Гфопсіг, щадить. 

ьсг |іфоіісіі, пощадить. 

Ьіс 25сі(с()ОПЦПЗ , пощада. 

^ ©фоо^, лоно, нѢдро. 

^ С1 ’ Ѳфо|), дань, по'дать. 

9фор1> пш^ор^ ХОХОЛЪ, йт'фрСІ'ЬС Гривз, 
ОШ 40Ші(е гульбище у двора. 

Гфбр^еп г черпать. 

Ьсѵ ©фЬр(Ъгшт, колодезь. 

Ьсг ©ф^^сітсГ/ черпало. 

ЬйЗ ©фі^рй’йЬ/ черпательное колес®. 
йЬ^фбріѵіі, сверьху черпать. 
йисСфор^ц , вычерпать. 

Зѵ < г# 35Й 


I 


о) т 

«грф^ррМ/ выпорожнить, начерпать. 
ШКг(фф>(Йф/ неизчерп&емый. 

Ьі»1* ©форрси, сушило. 

&СС Ѳфбррс / судья, судейскій членЪ. 

Ьсг 6ффччп(Ъф{, судейское мѣсто. 

Ьсі’ ©форе, кладеной бараиЪ. 

Ьес ©фог^ст, труба. 

&ІС ©фоіе, стручье. 

ЬаЗ ©фффеіі, стручокЪ. 

Ьсг ©фот Ьі’у ГТлфс, КоншрЪ - АдмиралЪ. 

Ые ©фмптс , рубецЪ. 

РФ (фгсШІШСП, разцаряпаться. 

Ьеі* Ѳфып? , посшавецЪ, шкапЪ. 

Ьаз Ѳфгаійфси , шкапчикЪ. 

І?(С Ѳфі'ЛП^СП, Предѣлы. 

СІпГфгЛПІеп, ограничить. 

ИПффгшЙСП/ гредѣлы положить, оградить. 
ІРІС ©фіЧ.пЬс , іи у ру пЪ, еинпіЪ. І'фіШіЬсп, вин¬ 
тить, істапЬш (фгсшЬсп , пересмЪхать 

КОГО. 

йіфГФвіиібеіі/ развинтить. 

«гффпшкп , ввинтить. 

Іоерфгаибсп , отвинтить. 

}Ц|фгои6сП/ завинтить. 

Гфгссі'еп, пужать, устрашить. 

Ьсг бфгесГеп, ужасѣ 9 страхѣ, пуэканіе. 
(фгссПшь страшный, ужасный. 

Ьіс ©фгссі'ішд, пужан'іе, страшилище. 
йЬ($)ГССк*И/ испужать 9 страхомъ отЪ чего 
<Іп(с()ГСС?сИ / напугать. ( отрраткніы 1 

егСфгссГсИ/ перепужать, страхЪ навеешь. 
іг(фѵсс(1іф / страшный , ужасный. 
иисгГфгоЙСП / небоязливый п неустрашимы^’ | 
Ыс ипегГфГОЙеіф^/ неустрашимость, см^"| 
Доешь. 

іфѵф (о) т 


***> 

(фѵед, накось, вкось. 

ГфгаЬсп, іф (фгісЬ , іф Г;аЬе зс(фпсЬсп, пи¬ 
сать. 

Ьіс ©фгсібйгр , штиль. склздЪ вЪ письмѣ. 
Ьай ©фгсФЬйфІСІП, записная книга. 

Ьіс ©фгсіЬ^сЬсг / перо 

Ьсп$ ©фгсіЬрарісг, питая бумага. 

Ьіс ©фгсіЫіфсІ, скрижаль. 

Ьсг ©фтбгфф / писцовой смол'Ь. 

Ьл$ ©фКіЬ$си9 / приборѣ , которой кЪ 
писанію надлежитъ , пг. е. чернолица, 
п сошника/ перо и проч. 

Ьай ©фгсфсп, писаніе. 

Ьсг ©фгсфсг, ішсецѣ, подЪлчеи 
Ьіс ©фгі| 7 Г, письмо. 

Ьсг ©фп^іеЦсг, словолитецЪ. 

(фгфгііф, письменно. 

(ФІсЬгеШсп, списать, переписать. 

ЬІС 2іЬ(фгі(С/ копія, спіісокЬ. 
апСфгсіЬсп/ записать, заметить. 
тфІфгсіЬе»/ написать. 

Ьіс ЗІигТФпіС/ подписаніе. 
аи^Сфгеібсн, выписать, 
беіфгеібсп, описать. 

ітЬсГфгеіЫіф/ неописанный, неизреченный. 
ЬІС ФсйфгсіЬііПіЬ описаніе. 

М(фгеФсп, сп*ать. 
пафГфгсібси, по чемЪ писать. 

Ьіс ШбсгГффС/ надпись. 

йбсіффгсФсіі/ переписывать, исписать. 

ЬпФегГФгсіЬсіІ, надписывать. 

ЬСГСфгсіЬсп, выписать, (Іф ЬСІ'СфгсФсп , свое- 
ру' т но чЬ чему подписаться. 

Ьіс ЗЗсгСфгсіЬипд, запись, кабала , крѣпость. 

иіиег|"фгсіЬсн , подписать. 

ЬІС ЦтсгГфгі^Г/ подпись, подписаніе. 

$Ѵ 2 Ы( 


/ 


26 О 


Ы С Шисг|фі’СІбітд / подписаніе. 

Ъ0Г|*фгеі6еп, указывать, пропись написашь* 
Ые 5Вог(Й)гір, пропись. 
іШіГфѵсібсп / переписать. 

$и|с()Шбт, приписывать, причитать. 

Ыс Зи(фѵі&/ приписываніе, писаніе. 

5СГ Ѳфѵеіп, ларецЪ , сундукЪ. 

Ьсс ©фгсіпеГ/ ларешникЪ. 

ГФѵсісеп , іф (фгі і , іф (>аЬе, іф Ьт дсГфгійеп ) 

ступать, шагать. 

Ьег ©фгІК, шагЪ, ступень. 
іібегСфі'СІГсп, переступить. 

(‘фѵсусп, іф і'фп’с, іф ІтЬе <к(фгісп, кри¬ 
чать, возопишь, возклицать. 

ѢСГ ©фгср«Г/ крикунЬ, кричатель, вопитель» 
(іфге>ф<і(і, кричзтельный, крикливый. 

Ѳфіч*рсп, крикѣ, кричаніе. 

Ьаб ©сГфі’Сі), крикЪ. 

ЙП|Я'1)1'Сі)СИ , закричать на кого, вскричать 
кому. 

бсГфгерт / урекнуть , изурочить , безче- 
сшить кого. 
беСфгісіі/ худой славы. 

«'("фгсрси, докричаться. 

пафГфгсі)СІІ, за кѢмЪ кричать, кликать. 

йЬсі'ГФі'Срсп, перекричать 

(іф исі'Сфгерсп , и^силы выкричаться, ошЪ 

крику ОХрППН^ПЬ. 

(Іф бсі'Сфгсреп , различаться. 

^ффгсрс»/ кричать кому. 

(фг6р(г’П і банки ставить для пусканіе 
крови. 

ЬіІС? ®фгЛ>|Ѵп, ставленое ба н окЪ. 

Ьсг ©фѵРР^РГ/ Санка - 
ЬСГ Ѳфѵос, лробь 

(фі'ОІСІ! ( крупно молоть. 


( о ) 0^3 26* 

ШШОІСП , Ичгркт*?ті>. 

Гфпітр^ оЪГ. 

(фгшнррф^, сморщигшися •> сморщенный. 
^егГфштр^п, сморщишься, 
ѣіс Ѳфшпбе; рубецЪ, знакЪ ошЪ раны, 
(фйфсет г боязливый, пужливый. 

Ьіс ©фйф^спфей, пуждявость. 

&С (Ѳфнс&І, качели. 

рф (фіісВДп, качаться. 

&СГ Ѳфіф, башмакЪ, фуш7^ , мѣра. 

ЬІС @фи()6іігрс, башмашная щетка. 

Ьсс ©фи()рн(НЧ / слуга, которой башмаки 

яиститЬ. 

Ьсг ©фіфЫа*, вервь. 

Ьсг ©фіфРіс&Г, сапожникъ, которой башма¬ 
ки лоянниваетЪ. 

Ьіе ©фіфѵісте, ремень у башмаковъ. 

ІНТ бфцрсі 4 / сапожникъ, башмашникЪ. 

ЬйЗ ©фцрег^пЬтегс!/ сапожническое худо¬ 
жество. 

Ьсг ©фирегрсф, ьарЪ , смола. 

0фп1б і долгЪ в , вина. 

(фиІЬІд, должный, виноватый, виновный. 
Ьіс ©фиІЫз&іі/ должность. 

&ег ©фцІЬиег , должникъ. 

ЬеСфцІЬідсп, обвинять. 

і>іс 53е(фиІЬІдішд, обвиненіе, уличеніе, улика. 
еп((фиІЬІ<5СП / извинять, оправдать, очищать. 
ЬІС ®П(|фц[ЫдіШЗ/ оговорка, оправданіе. 
ОсгСфц^Ьсп, провиниться, заслужить. 

ЬіІЙ 23сг(фиФт ( нровиненіе, проступокЪ. 

Ьіе Ші(фаіЬ/ невинность, 
ѵ. іШ(іфц(Ьід / невинный, невинозатый. 

^ Ѳфиіс , школа , училище. 

Ьег ©фц[ег, школьникъ, ученикъ. 

Гфйіефаг'і, школьническій, ученическій. 

Эі 3 Ьс * 
Ьсг Ѳфиф* : И/ неудобный, неспособны! кЬ 

вйФ ©фііІ^СІву Гілзші.» у *іѵ я і ^# (у' го иію. 

Ьсі‘ ©фиІПКІ^ег, учитель. 

Ьіс ©фіфіибс, шко іа. 

Ьег ©фиіде(еП/ соученикъ. 

&*с ©фи(дс|МГФ«Г*/ школьное товарищество. 
Ме бфііІ'Гег , плечо. 

Осѵ Ѳфиіфсф , ѲфиІ$е , судья , староста , 
бурмистръ. 

ЬІС Ѳфиррс, шелуха , чешуя. 

(фщріфі, шелуховатыЙ , чешу истый. 

ІН!і 4 0 ф и г ІТ , 6 е з Л Ѣ л ь н и кЪ. 

ІХТ 0фигв 7 Нс © й)ЩС, передникъ. 

Ьай ©фцг^еЦ, кож ной запонѣ. 

$1) (фиг $еп, переднакомЬ обвязаться, ѵ~ 
пояеаться. 


Ыс Ѳфи(|еІ I блюдо, миска. 

Ьай ©фй|]Яфт, блюдечко , мисочка. 

(фіНДск , сыпать. 

Ьсг ©фиН, сорЪ, дрязгЪ. 

<іЬ(фиНеіі, отсыпать, ссыпать. 
аи^СфііШп , ыс ьтать. 

Ье(фисШ1, осыпать. 

СІп(фйШп , насыпать. 
йЬсг(фіЪ(еп, обсыпать. 

^егГФиасп, засыпать, завалить. 

ШП(Й)ШГСП , пересыпать. 

ІІІІрфйіГСП/ присыпать. 

СФйіССІП , трястъ, потрясть. 

Ыс (ёфйМІІЩ, трясеніе, потрясеніе. 
аЬ(фйШ ІИ/ стр я ешь , стряхнуть. 

Гфшзсп, защищать , заступать, охра¬ 
нять , оборонять 

Ьсг ©фи§/ защищеніе, заступленіе, оборона* 

*>Хр іНечіе. 

№ 

2^5 


I 


Е® с о ) № 

Ьсі 4 * ©фіфеи^еі, АнгелЬ хранитель. 

Ъяё ©фіфѵѴШсГ/ ро щетка защитительная. 

ІНТ ©фіЦфт * , за щ И шит о л ъ . 

і)ІС ©фи^ГСЬс , защитительная рѣчь, 

Ьсі’ ѲфШЖГШПІЧе, человѣкъ, которой пОдБ 
з а щ и ід е н і с мЪ чужимЬ ж ив е т Ь, 

ЬеГфи^еП , сохранять 

Ъіс 93с(фи§ітд/ сохраненіе, хранктелъство 
Ъогіфіфен, причину объявлять. 

Гфѵсаф; слабый 

Ьіс ©фШафе, слабость, ослабленіе, 
(’фдѵлфси, ослабѣть, разслабѣть. 

Ыс ефмф&сіЧ, немощь, безсиліе, хтрость. 
Ьіс ©фгщМщт), ослабленіе, обчсиліе. 

Ьсі’ Ѳфгшдег, сватъ, &е$ ЗЙвппв#фш&ег, де» 
верь, Ьсг ©фюфеГ/ЭДйПП, зять , своякѣ» 
Ьсс §ічшеп*33ш&ег, шуринъ. . 

ЬІС <Э с{) *г' п с V Г.Г; а Г с / свойство, сватовство» 
ЬСі'|сі)Ш*ідсгС, < родникѣ, свойственникѣ» 

ЬІС Фсг(У)П)0$СШ19/ родня, свойствѣ. 

Ыс ѲфшаІЬС/ ласточка. 

Ыс вфѵѵатт, губ ка. 

(фпшшшфс, губясптмй. 

Ьой ©фихІтшфсП/ губочка. 

1С1 ‘ вфггчгн, лебедь. вфшпсп^&а’, лебяжье 
перо , вфшпспдеГййѲ, послѣдняя пѣснь. 
|*Ф (фйзапсп ІлЦен, предвѣщать , прорн- 
цпм:ь , провозвѣщать. 

Ѣ'і)іг>лт*сг, брюхата, беременна, чревата. 

ГФЫінЧЧП/ б -рс іепною здѣлат». 

Ь!с ©'Ь^анйССГ.аЗ/ беременность. 

. Ьіс ©фюаицсгГфв^, чревоношеніе. 

ѵ п ’ ? Ф«чм* • шутка. 

^ Вфшлп}, хвоетЪ.. 

Ьа<? ѲфййЦфсп, хвостикѣ. 

$К 4 


{фіѴаіі» 

( О ) ©§ 


й^4 

(фЫщеП/ обманывать. 

Ьсг ©фЮЛП$Г?сше, пахви. 

Ь(Ѵ 0фѵѵагсп , язва, чирей. 

(фихн’СИ / изЪявдяться. 

Ь<И$ ©фМ$ГСП, изъязвленіе, уязвленіе 
Ьа$ ©е(фМН1Г/ язва, чирей. 
щгёГфгоДгеП/ выгнить. 

$и (сІ)К><5геп , огнокться, слизнутьсл. 

Ьсг ©фѵѵагт, рой пчелЪ, толпа. 

(фтагтеп , роиться, бѣситься, бродить. 
Ьа$ ©фШПТКп, роеніе, шатаніе, броженіе. 
Ьсг ©фачітег, бродяга, шатукЬ, гуляка. 
^СШШІфШСІгтеП/ шататься, бродить. 

Ыс ѲфѵшѵСе, кожа, корка на доскѣ. 

(фѵѵаі’5 , черный , черно. 

Ые ©фп>аг$С, чернота, сурмило. 

{Фиттса, чернишь. 

(фтагфгаип, темный, гнѣдый. 

^фтаг^СІб , черножелтый. 

Ьсг ©фп?аг${йп|Кег, чернокнижникъ. 

(фГОаѵ$ІІф , ч * рноватый. 

Ыс ©фЫг$ип<Ь черненіе. 
аи(ф№аг$еп, поносить, ругать. 

Іфішсэсп, болтать, врать. 

Ьсг ©фШ^сѴ/ болтунѣ, враль. 

|с()ачі^Г>аг^З/ суесловный, говорливый, болт¬ 
ливый. 

Ыс ©фМ^а^&й / суесловіе > болтаніе , 
Вранье. 

<ф(с()ГОа6СП / выманить. 

(Ш^фпт^сП/ проговориться, проболтаться- 
ЬсСфШ^СИ/ оболгать , оклеветать. 
(фіѵсЪси , носишься, висѣть. 

(фше&сиЬ/ носящійся, висящій. 

&СІ* Ѳфѵѵфсі, сѣра. 

(фюс[е(іф(< сѣрный, сѣряныа. 

іФгср 

5^3 ( о ) 265 

(фіѴе^еІП, сѣришь, сѣру во что пускать. 

Ьіе Ѳфюфіітд, сѣреніе. 

ЪСѴ ѲфгѵсіГ, шлейфъ, хвостЪ , подолЪ, 

(фпхірфі, сЪ шлейфомЬ. 
аи^фшсі^сп, умѣренность вЪ какомЪ дѣлѣ 
переступить. 

Ьіе ЭДиё(фіг>сі(чтд , перестуллені'е мѣры. 

Ьсг КтСфшсі^/ околичность, окружность, 
Г)СГит(фШеі^сп, шататься, бродить. 

Гфѵѵсідт, іф Гфгоіед , іф Г;аЬе де(фпйсдсп , 
.молчать 

Ьл$ ©фіѵсідт, молчаніе. 

(ШГФгоеізт / смолчать. 
і>ай ©(ШГфшеізсп, смолчаніе, 

«СГГфШеідеп, умалчивать, утаить, 
ітіфтіезеп, тайный, молчать умѣющій 
скромный, молчаливый. 

Ьіе ЗЗегіфтіезеіфей, молчаливость. 

Ѳф ХОСІП, свинья. 

Ьа$ ©ф№ет(Ъч(ф, свинина. 

СфюеіНІІФ / свинскій, 

Ьсс ѲфѵвСір/ потЪ. 

Ьа^ ©фюеІЗбйЪ, мѣсто для потѣнія. 

Ьай ©фгосі&иф, платокЪ потЪ обтирать. 
(фп>і§еп, потѣть. 

(фшіфі#, вЪ поту. 

аи$ГфЮі$еп / выпотѣть , «Ъ потомЪ вы¬ 
пускать, позабывать. 

Іфгѵсідт, роскошно, невоздержно жить, 
пьянствовать. * 

Ьеі* ©фП)сІдег, пьяница, мотЪ. 

Ьіе ©фте^сгер, роскошь , мотовство, пьян¬ 
ство. 

Гфй>еІдегі|ф/ роскошный, пьянствующій. 

К* /> ^^ГФЛгідШ/ промотать. 

"к ѲфвхВе, „орогЪ. 

ІЯ-5 ГфѵосЦсп / іі) ГФшоІІ , іф Ьіп зс(фто!1еп , 

пухну ГПІ>. 

Ъсг опухоль. 

(Й)И?и($і<Ѵ надутый. надменный, кичливый. 
Ьіе 0фіШІ(?!3(‘С!е, надменность , омшиосш*. 

/ рас пу - ну ШЬ. 

ъегГФюеЬ'сп / распухнуть. 

5и(*с()Шс(Гсп / запухнуть. 

Гфѵгччѵ тяжелы і 5 тягостный 5 тяжело, 
тягостно. 

Ые ©фшеге, тягость,. 

(фПчгІіф, тр ѵ дно. 

Ые ©фпЧгтнЛ), ззлумчгВоспд», пгеланхон‘ія. 
Ые ©ФшепнагЫ^ііЛ, задумчивость. 

(фтег тйфіз, > дувтп'.ын. 

ЫС ГФаЧГС 9?оф/ Падучая болѣзнь. 

(фпжгід , неокотлквый. 

Ме ФфюШвШ/ препятствіе, з трудненіе. 
Ье^фНКТСИ / отяготить , обременить. 

Ые 93с(Й)ШегіШЗ/ отягощеніе., обремененіе, 
берффаіісі) / пг/тосшныи „ с кучный 

Ьіе &с(с()ГОсгіісі;?сі*, тягость, докука, 

Ьай вфѵтЪг, мечь. 

Ьсг ©фгоеі'Ь^сдсг, шпажный мастеръ. 

&ІС ѲфйЗфсг, сестра. 

|с()П>с(кгІіф , сесіторскій. . 

Ьсг бфШеІІеф&П', племянникъ, 
ьіе 6фПЗС({е«офГег, племянница. 

Нг ѲфѵгісЬодсп, сводъ. 

вес ВФххпедсѵ* 'Шгсг , тесть , (М$> 

СВйГіТ,) свекоръ. 

Ьіе бф'.Ысзег - ФіиКег, шйща , (Ьеа' «Шиппе * 
СШийег,) свекровь. 

Ьег ©фіиісзег'бгфП/ з*шь. 

Ьіе бфіЫгзсг’ІофКг, снох». 

Ме Ѳфѵѵи*1е , мозоль 


уфгѵіш* 267 


№ ( о & 

(■фіѵііптсп , іф (фпзотт, іф Ьіп дффгооттсп, 

плавать плыть. 

Ьсг ©фшшсг, пловецЪ. 

ЬаЗ ©фгоіттеіі, плаваніе. 

(фпкттеи, купать. 

Ьіс ©фачттс, купаніе. 

ЙЬсгі'фшеттсіі, и.і .ть , потопить. 

Ьіс ІкЬеффлчш.тіту , залитіе, потопленіе. 
&ек ѲфѵшлбсІ , обморокъ, круженіе головъ). 

СфКЧНОЙфі/ -вкру ь идущій. 

ГфлчпОеп , іф (фшпЬ, іф Ьіп дффшпЬеп , 
исчезать , пропадать , иетлЪвать. 

©фтіпот, нетлѣніе, изчеэаніе, тлІнЪ. 
Ьіе ©фттеффі, чахотка, пахотная бо, 

Л 1 н . 

(фГОІііЬ|ифПд, пахотный. 

4>ег(сІ)ІѴіпЬт/ исчахнуть, исчезнуть. 
Ъсффлч’иЬсп г промотать. 

Ьег 2$ег(фгоепЬсг, мото. 

»сгГфп>спЬггі(ф, мотовскій. 

Ьіе ЗЗегСфгоепЬітд, мотовство. 

Гфіѵіпдсп, іф [фтстд, іф (>аЬс деіфтоітзеп, 
махать, вывѣвать. 

Ьсг ©фгоппд, іт бфйшд дфт, вЪ упо¬ 
требленіи, обыкновеніи быть. 

Ьсг ©фгсшід, махѣ. 

Ьаі ©фтіпдеп, маханіе, вывѣваніе. 

Ьсг ЦебегГфгоапд, перевьсЪ, изобиліе. 
іі6сг("фтопдІіф, язрбильно. 

ГФ«ЧЧТП іф (фп>иг іер I). йффшоті, клясть¬ 
ся, божиться. 

Ьсг ©фтпг, клятва, божба. 

пЬСфтЛч’П, откликаться , отрицаться <Я> 

Кл/? : Т В0Ю. 

^ГФпхй’еп, заклинать- 

1*^ заклинатель 

Ыс 


'- г - 4ЯЛ } 'Г «■ V У*"* і. 1 : 
268 |® ( О ) ОД 

ЬІС 23с|'с{)Го6піП ;} , заклятіе. 

МГ(Й)ШогеП, заклинаться, зарекаться. 

Ьіс ЗиСаттспьсг(с()Шсптз, бунтЪ. 

ЬСГ Ѳсіаѵс, невольникЪ, рабъ, холопЪ. 

(СІЛЬІГФ/ невольный, невольническій, раб¬ 
скій, холопскій. 

Ьіе ©сіпвсгер, неволя, рабство, холопство. 

Ьсг ѲсоѵЪис, цынга. 

|сог6и(ІГФ / цынготный. 

©СОГрІОП/ скорпіонЪ. 

&СІ' ѲсѵіЬспС/ сочинитель, издатель книги, 
авторъ. 

Ѳсгііреі/ зерно вЪ вѣсу, сомнѣніе, не¬ 
доумѣніе. 

(сгириіігсп / сомнѣваться. 

ЬСѴ ѲсЪсІ/ сабля. 

|"сфб; шесть. 

(сфд(ЬсГ) , (сфё^іііЗ/ шеспгероякій. 

Ъсг ©еф(ІС , шестой. 
рсфЗі'З / шестьдесятъ. 

Ш ѲССГСС, огпходЪ, нужникЪ. 
ьсг ©естаГ/ секретарь. 

Ыс Ѳссгс, ересь, расколъ. 

Ъсг ©ссіігсг, сретикЪ, расколыгикЪ. 

(ССеіГіГФ/ раскольническій. 

Ьсі’ вссипІЧШГ, секундантЪ, вспомагатель» 

ПОМОЩНИКЪ. 

(есітЬІГвП/ помогать. 

Ыс вес, озеро, море. 

вег ©сеічфгсг, мореплаватель. 

• Ьіе ёеффг*/ мореплявленіе. 

Ьаь’ ©седффі/ ©ее(фІафС, морская баталія 
Ьсг ©есЬа^еП/ портЪ. 

Ые ©сейфе , берегъ морскія. 

ЬІС ©еешафС/ морская сила. 


4 

Ыг 
( о ) ©§ 


Ьсі* бсесаибег, морскіЙ разбойникъ, 

Ьіс ©ссгаибсгсі ), морское разбойничество. 
сіпс (ёсфШ/ приморскій городЬ. 

&ІС Ѳссіс, душа. 

Ье(секп, душзю одарить. 
еифсН, бездушный, мертвый. 

Ьй$ Ѳсд СІ, парусЪ. 

Ьег Ѳе^сШаит, машта. 

(СфСІП , на пирусахЪ ходить. 

къ мореплаванію готовЪ. 

Ьіс ©сзсЦЪшзе, райна. 

Ьсі? Ѳедсп, благословеніе. 

(СЗПСП, благословить. 

ЬІС ©едпипз, благословеніе. 

(сі)т, іф (аі), іф^абсйгііфеп/ви^ѣшь^ля- 
д'Бгпь, зрТшіь, смотрѣть. 

Ьіс ѲаГ)С, зрѣніе, 

Ьа$ 6фП/ зрѣніе. 

{ІфібаГ, ВИДИМЫЙ. 

Ьіс ©іфібаг&й, видимость. 

<*6|Ѵ(КП, на взглядъ угадать, глаюмЪ из¬ 
мѣрять, разумѣть, перенять. 

ЬаЙ 2і6|еІ)Ш, намѣреніе. 

Ьіс ЭДЬрфі, намѣреніе. 

<Ш(С^е», смотрѣть, взирать, глядѣть. 

Ьа$ 2І?Т|сГ>сп/ взнраніе, взглядъ, взоръ, до¬ 
стоинство. 

ШіГфіІІф, знатный, честный, славный. 

Ьіс 2(п(Н)іт(Ь ш 21п(е^ішз ЬсЦсп , смотр я на що. 
йи^феп, взглянуть. 

Ьег Ши^СГ/ надзиратель, надсмотрщикъ. 
ЬІС УиГІіфі/ надзираніе, смотреніе. 
йЦЙ(с^сЦ/ выглядывать , видЪ какой имѣть. 
Ьіс ЭЫрфі, видЬ, проспектъ. 

Ье(е()сп, осмотрѣть > оглядеть , высма¬ 
тривать. 

т* . 


а7<э ЙЭ С о ) &3 

іш6с(с!)СП/ нс усмошря. 

ЬсрфПЗ^П/ осмотрѣть. 

Ьіс ©срффипд , усмтпрЪ. 

ЬигсЬГФн, квозь смотрѣть, пересмотреть. 
Ыи'фр'фгід, прозрачный, насквозь свѣтящійся. 
сіп(сГ>еп , моптргпть, понять. 

Ьіс ©Прф(, разсудокЬ. 

Ьа$ ©Срфі, А', це, зрѣніе. 

Ьа$ 2!т}срф^, лицо. 

МфГфсп, гляд ть закЬмЪ, разсматривать, 
потворство ать. 

ЬІС Зйіфрф*, смотреніе . потаканіе потачка. 
Й&егрфеп , пересматривать , потворство¬ 
вать , проводить 
ибсгрф/ блискорукій. 

ЬСГрфсп, управлять 1 снабдишь, погрѣшить, 
рф етег вафс ЬСГ[е()СП , чаять что, чего* 
Ьд$ 25 С Г (с() СП, по * рѣшеніе, погрѣшность. ** 
ШПЭ?Г (е()еи$, нечаянно о внез пно. 

Ыс Згшсгрфі/ надежда наді.яніе, упованіе. 
$иЬСГрфШф, надежду , упованіе имѣютій. 
рф шпрфсп, оглянуться стараться о чемЬ 
рф ЬОГрЙеП/ беречься, остерегаться. 

ЬІС 25оѴрфітд / Предусмотреніе 7 предви¬ 
деніе. 

Ьіс ЗЗогрф*, осторожность. 

ЬОГрфГІд , осторожный. 

Ьіс 23огрфф?еі*, осторожность. 

ЬОГСГрфСИ, судьбиною опредѣленъ. 

^іффсП/ смотрѣть , посмоптрѣ-пь. 

Ьсі* ЗирфсГ/ смотритель ? зритель. 

Ьіс Ѳфпс, сухая жила. 

(іф рфпеп/ желать? сЪ великиыЪ желаніемъ 
ожидать. 

Гфіііф , желательный, усердный. 

ЬІС &фффі, превеликое желаніе , токо¬ 
ваніе , тоска. рФ*- 1 


2 7і 
ииии 


20 (о ) см 


|сІ)г, весьма , очень. 

(фг , оЬГ 

»СГ(сГ)геП , повредишь. , 

ЬІе Іч'Г|'ф'Пі;д / поврежденіе. 
тН>СГ(еГ)ГІ І неповрежденный. 

(Ѵіфгс, неглубокій, мѢлкій. 

Ьіс ѲсіЬе / шолкЪ. 

(ѴІЬеп , шелковый. 

&ІС Ѳефс, мыло. 

Гсфсн , перецыдигаь. 

0сіІ , канатЪ. 

Ьсг Ѳсііег , веревочникъ , канатик*, 
(еіп , свой , своя , свое. 

|еіГ, сЪ , со. 

, до сахЪ поръ. • 

ІНС веке, бо-сЪ. 


(ііймггё/ т сторонѣ. 

{НЬсг , самЪ. 

(с16(!апЬег / самЪ-другЪ. 

Ьіе ѲсІ&ІТІісЬс, самолюбіе. 

Ьеі- Ѳг16|ітогі>, самоубійство. 

, . ^ Ьег 'СГСІО(■:пбі'бСѴ/ которой, самоубійца. 

ІІС ѲсЦсгіе, еелдерел. 

Гейт/ рѣдко. 

Ьіс Ѳейеп^сй / рѣдкость. 

(еіеСатт , рѣдкій, особливый, чудный, 
диковина , диковинка. 


ѲстіГфІсЬсг, замшеяая кожа. 

0сі ‘ всттеі, булка. 

ісіФси, іъ (апЬ(е, іф І;йЬе 0 С|апЬ(, послать. 

Ь ; с бспЬцпд, посланіе. 
лЬг.'пбсп, отослать, послать. 

Ьіс 'ЪбГепЬапд, посланіе. 

Ьгг ѵ.. и'іапЬіс, посолъ, посланникъ. 


•Ше'Ягосп, выслать. 


іе 272 


ЬСГ ©фпМС, посолЪ, посланникъ. 

Ые ©фпЬСфа^, посольство. 

ПафІепЬСП/ поемѣ послать. 

ЙбефпЬеП, пересдать. 

ЬІС Ис6ег(епЬітз , пересланіе. 

)и(ѴпІ>СІІ/ послать кому. 

^СС горчица. 

Ьсг всп^орр, горчишница. 

|епдеп; палишь, сожигать , пожигать , 
жечь. 

ЬаЗ ©епдеп, паленіе, пожиган'іе. 
абіепдеп/ отпалпть. 

Ѵеѵ(щеп / опалить. 

Ьіс Ѳеп|С/ коса. 

ЬІС ѲеѵѵіеПС/ салфетка. 

Ьйб Ѳств/ сервизЪ. 

(сцеп, (іф (фт, садишься. 

(си^еп / вздыхать, воздыхать. 

Ьа$ ©СІІ^еп, воздыханіе. 

ЬСГ ©еи^СГ, воздыханіе. 

ЬІС Ѳ^ПІС, столбъ. 

І'ерП/ быть. 

Ьоб ^еріеріі, присудствіе. 

|іф / себя. 

ЬІС віфеі/ серпЪ. 

(ІфеѴ/ безопасный, надежный. 

Ыс ©іфсфей/ безопасность. 

Іі'фсі'ііф/ ПОДЛИННО. 

рфсбаг, видимый. 

ЬІС ©іфФаФ’ІС, видимость. 

|Іф(6йГІІф/ ЕИДИМЫЙ, Зримый, явный. 
ЬСГрфсгП/ увѣрять, обнадеживать. 

Ыс ЗЗегрАсгШід/ увѣреніе, обнадеживані'с* 
(Іфшг, просѣвать. 

Ьйб ѲісЬ, сито*, решето. 


(кбеп, просѣивать, 
аийрсбеп, высѣивать. 


(геЬсп, сѣять, 

рС&СІфй, семдесяШь* 

(ісф/ хворый, слабый, здравый, 

Ь(И$ ©іеф^іШ#/ лазаретЬ, гошлитзль, боль¬ 
ница. 

ЬІС ©иф*, болѣзнь. 

Ые ©сифе, всенародная болѣзнь, морЪ, мо* 
рбвое повѣтріе. 

І^Ьеп, ісЬ (Ь«, іф 1>аЬс зсрМеп, варить. 

Ьа$ ©ІсЬеП/ вареніе* 

*>СГ(іеЬеа ) переварить. 

редсп, побѣду одержать. 

Ьег <?іе<Ь побѣда, викторія. 

Ьѵі 0ісдсг, побѣдитель. 

(іесфа^, (кзіч'іф , победоносны*. 

Ьаё біед^сіфс»/ трофей. 

ЬсСіе^сй , побѣждать, побѣдить. 

віедс[/ печать. 


(ісдеІП/ печатать, запечатать 
>ег ©іедеігіпд, печать, которую на пЛ4*ц$ 
носятъ, 

Ьс^сдеІЛ, печатать, Запечатать. 
тіфсдеІП/ разпечатать. 

1>ег (іедсіи , запеч ашать. 

Ьіс Э5сг(!сдеІипй/ запечатан і#. 
іт(ег[ісдсІП , подпечатать, 
ѵ ^ $и(іеде(п , запечатать. 

^ ©ідпаі > сигиалЪ ь зи&кЪ* 

(Іф РвйаЙ(ІгсЛ/ себя искусствомъ между про- 
$\а Л ^ Чішн оказать. 

»«« ѲШж-, серебро. 

(М&СГП, серебряный. 

Ьло ©ііічѵдс^фііг / гебряная йОсуда* 


374 


К8 ( О )_№ 

Гфефібсг», &«(?16егп, посеребришь, высере- 
брить. 

&а* Ѳітв , симсЪ. 

(тдсп , іф (апд, іф $аЬс де(ипдсп, пѣть. 

Ьай ©іпдеп, пѣніе. 

Ьсг ©сЬідег, пѣвчей, пѣвецЬ. 

Ьег <?3е(апд, пѣснь. 
оЬ(тдеп, отпѣть. 

Ые Зібішдшід, отпѣніе. 

СІПІтдеп, пѣть кому чтобы уснулЪ. 
пафрпдт, припѣвать, подЪ предводитель¬ 
ствомъ пѣвчаго пѣть. 

ЪОГрпдсп, пѣть передъ кѣмЪ для ученія. 
Ьсг 23ог(апдег, пѣвчей. 

фпіеп, іф (ап?, іф Ьіп де(ші?сп, тонуть, 
ко дну ишти. 

ПІсЬсг(|П?сп , тихонько упасть, опускаться 

Ьеѵ(іП(сП/ утонуть, погрузшпьсл. 
шисг(т?СП, утонуть. 

(епСч'П/ сп}^скать. 

Ъаі5 ©еп ІЬЩ, лотЪ, чѣмЪ морское дно от¬ 
вѣдаютъ , измѣряй тЬ. 
еІи[сп?СІ1 / впускать, 
ъег^епІеП/ погрузить, окунуть. 

Ые 25вг(сп^иид, погруженіе. 

Ѳтп, мысль, нравЪ, мнѣнье. 

Описи ! іф Сапп , іф І)оЬі дс(онпсп , думать* 

ГіПИІіФ/ чувствительный. 

іі«ПІ0§, безчувствшпельный , безумный. 

Ьіс ©іШІІОрдЬК, безчувствіе, безумство* 

ЬІе ©ІППІІф&ІІ, чувствіе. 

ІІІШГеІф/ остроумный. 

ип(іітіф безумный, бѣшеный,обезумленный 
йп(?ітеп , требовать. 

Ьа$ 51п|ІППСП/ требованіе, 

«шфтеп ( вымьаиллщь. 


275 


Ые ЭЫрПШШЗ/ вымыт леніс, вымысль. 

(Іф Ьс(іітси, вспомнишь, опамятоваться 
лучшее задумать. 

Ь<*$ ЗЗфппсп, опамяптованіе. 

ІшЬе(і>ппеп, неразсудный. 

Ьіе Цпбфппегфеі*, безумное смѣльстзб, нс- 
р < зе у дство. 

<г(тпт, выдумать. 
де}ти( Щ\\, мнѣніе имѣть. 

Ьіе мнѣніе, 

мфрппеп, думать, замышлять, размыш¬ 
лять, разсуждать. 

Ьа$ Э?аф(тпеп, размышленіе , разсужденіе* 

іЫЬСГ(ІПП!(СІ) , упорливый, упрямый. 

(іп(стаі , понеже. 

Ьіе ѲфрГФ л Г с / Р°дЬ. 

Ьіс віссс, нравѣ, 

|Ш(аШ/ учтивый, вежливый, благонравный, 

чинный, нерѣзвый. 

9е(Шс(/ просвященный. 

Ьіе 6іКснІсГ)ге, нравоученіе. 

ЬІС ©ІИ(атѢф учтивость, вѣжливость, 

Г ІС $сп , іф [а(5, іф І;аЬс , сидѣть, 

Ьег ©ф, сосѣда ніе. 

Ьай ©феи, сидѣніе. 

Ьег ©еЦе!, кресла, 

(фффі, житель дворЪ свой имѣющій, 

Ьай ©фй)}, задЪ, задница. 
йЬ|і&ен, слееть сЪ коня. 

М фбеп , сѣсть на лошадь. 

высидѣть, вывеешь. 

Ьффч!, владѣть, имѣть. 

Ьег $5е(І§ , владѣніе,. 

Ьс(с(]Ѵп , бѣсноватый» бѣсный# 
сіи ЗЗеІеЦепеѵ, бѣса имущей» 

Ьег Феріфег, совѣтникъ, ассессорЪ. 

0 2 


0*3 ег(с(Усп, Жадный. 

Ьсг 25ог^/ предсѣдательство, первое мѣсто. 
Гс^СіТ/ посадить , положить , литеры на¬ 
бирать , поставить. 

(Іф (сШ/ садиться, поселиться. 

Ьсг ©С@СГ Ьсг ©фгі^, наборщикъ. 

Ьіс посаженіе. 

йЬ(е$еп, отставятъ отЪ чина, низложить. 
Ьсг ЗІЬ (а§/ каблукЪ, отставка вЪ письмѣ. 
<т(С§Ш, приставить, назначить. 

Ьсг ЭІП|а§/ начало, зачинъ. 

<Ш^С§СП, наставить, положить, написать, 
сочинить, поставить. 

ЬСѴ эіи^а^ / сочиненіе , головной уборЪ , 
столовой уборЪ. 

лиР(8§І8 / враждебный , злобный , недру¬ 
жескій. 

<Ш$(С^СП , выставить , высадить, отложить 

Ьсѵ 91и^(а§/ проказа, нечисть. 

6ігё(5@І9 / прокаженный. 

Ьс|с^сп / насадить , войскомЪ наполнить * 

занимать мѣсто. 

Ьіс ЗЗффітд , гарнизонъ. 

Ьср(е6СП/ приставить, безЪ церемоніи коге 
погребать. 

ЬІС Фсріс^ипЗ/ погребеніе безЪ церемоній* 
Ьсг 35еф§, прибавленіе. 

Ьигс()(е&СП, силою что доставать. 

<Ій|І§СП / вложить , всадить , уставить * 
рЪ тюрьму посадить, кЪ дѣлу прй" 
ЬСГ ®п(а|/ ставка. (ставит* 

ЬІС ©п(і& ип 9/ у оглавленіе, учрежденіе. 
егГ^СП, возвратить, воздать, наградит* 
ІШСГ^йф/ невозвратный. 
пафГсЙСП/ настигать, гнаться за кѢмЬ* 

Ьсг ШафГаб/ продолженіе, дѣйствіе. 

ЬІС Шф\і%Ші нашиганіе, гнаніе. 


( о ) 


2**7 


Й6ег|е§сп, переводить чрезЪ рѣку , пере¬ 
плавить, переводить сЪ одного на дру¬ 
гой языкЪ , обругать. 

Ьег іибсг(е($ег , переводчикъ. 
і)іс ШЬег(е$ип$/ переводъ, 
йегр^ен, пересадить, 

Ьіе 55ег(с§ипз, пересажен^. 

Шр$М/ перенесть, пересадить, Переса- 
ждать , мѣнять. 

ітеег(с§(/ плпщный , невеликъ да плотенЪ» 
Ъог(с§еП/ представить, почивать, 
рф ЭОГОДеП/ вознамѣришься. 

Ьсг 93огр*§, намѣреніе. 

1>огГс§Ііф/ нарочно, сЪ умысломъ. 

ГОезІе^еП/ отставить, 

рф ШІЬсГр^еП/ противиться, упрямиться. 
ПЙЬег(с§Йф , противный упрямый. 

ЗВіЬегр^іф^Сі^ противность , упрямство. 
$ир$еп, прибавить, понуждать. 

Ьсг прибавленіе. 


ѣсс Ѳтлі'Л0Ь/ смарагдЪ, изумрудъ. 
ІО; то, щакЪ. 

ОІ(о , шакЪ. 

Го ЬйІЬ/ Го Ьй(Ь йП?, какЪ, скоро. 
Го 1)ЙПП/ потбмЪ, 

Го Гог(, іпакЬ , даліе. 

Го ЗйГ/ и, еще. 

Г° 3(сіф і шощчасЪ^ 


^ носокЪ. 

ѲоІ)П, СЫНЪ. 


(оіфсѵ , такой. 


Ьй$ ®#)ПсГ)гп, сынокъ. ^іЯЬйС/ сгддітЪ. 
Гоі0йПГф < рол дат кой» 


е г 


Го> 

#78 


8® С о ) ©» 

(оІЬсп , I 

ЬфІЬеп, $ жал0В1нле Давать. 

Ьк Й 5 С|ЫЬццд, жалованье, 

&ІС ѲоІС, подошва. 

&і'е ѲоІттСйГ, торжество. 

(оЦеп г долженствовать. 

Ьсг ѲбЦеѵ , свѣтлица. 

Ьеѵ воттсе, лѣто, Ме €оттсіфес?сп, МсСопк 
теі'Гріч^сп , веснуха. 

(ЬшліегІ^а^/ лѣшошный. 

(опбсі’п, (\)0ПСІпапЬсО , разлучить , раз¬ 
дѣлишь. 

(СНЬСПІ , НО. 

(оиЬег&йг / особливый, 

(опЬегІІгі), особенный. 

Ьсг ѲопЬегІіпд, особливый человѣкъ , не- 

ЛЮД; КІЙ. 

<|6(0ПЬСГП/ р элу'шшь раздѣлишь. 

Ьіе ШЬГоиЬспт^ разлученіе , раздѣленіе. 
о6(опЬег(!с() , особливо. 

ЬфпЬегЗ, особенно. 

ЬЙ Ѳстпе , солнце. 

Ыс ботшіЫите, подсолнечникъ. 

Ь?Г ©ОППСПСІГЙІІ , солнечный кругѣ. 

(оппепНаг , явно, извѣстно. 

Ьк ©0ШКПЦІ)Г , солнечные часы. 

Ь?Г ©ОПШНЗ/ воскресеніе. 

(ошийдііф , воскресный. 
рсп(і / инакЪ , иначе. 
ит(оп(Ъ напрасно. 

&СР Ѳоіч, Рай ѲооіЬодтеп, тгага. 
ѣсс вор^ііі/ софистѣ , хитрецѣ. 

Ьк ©орОіІЦг^ / хитромудрствованів , слов®» 

прельщеніе, хшпроученіе. 

|і>р(;фі|'ф < хишрословный. 


( ° ) ©3 2 7 ^ 

Ьіс Ѳог0^/ попеченіе , стараніе , забота, 
раДпніе , хлопоты. 

(огдсп / стираться, печься, радѣть, попе- 
ченіе имѣть. 

(ог^теі), безпечальный. 

|Ъг$Ѵов, не пек щійсл , нерадѣтельный. 

Ьіс ©огд!о{%?СІ(/ неприлѣжность , нерадѣніе. 
ЬІС ©ОГйІчіК, ста аніе , попеченіе смотрен іе. 
ІОГд^ІСід, заботливый, пекущійся, ста¬ 
рающійся. 

(огд(ат , заботливый. 

Ьс(ЪгзсП / бояться , попеченіе имѣть, про¬ 
мыслить. 

ЬІС фсГогдинд, Промыт леніе. 

Ьіс 33*1)(Ьгде, забота , опасеніе, 
ьефгдеп, Призирать. 

Ьсг 95сг(Ъгдсг, призиратель. 

Ьіс 25сг(ог % дипд, призираиіе, призрѣніе, 
ьіе 250Г(0ГЗС/ попеченіе. 

Шс 0ОІЧС/ сортъ. 

(ОГІІѴСП, разбирать. 

Ьсѵ ©ОГІІІ'СГ , рззборщикЪ. 

Ьіс ©огіігипд, раэбираніе, разсыпаніе , от¬ 
боръ. 

Граней, подстерегать, вывѣдывать, под¬ 
слушивать. 

іШЗСрліКП/ подстерегать, вывѣдывать, под¬ 
слушивать. 

Ъа$ 91иё(Ѵ^)СП, подстереганіе. 

ЬСГ 51«^раГ;сг , подстереганіе ль. 

Граіссп, колоть. 

Ьіс ©раііс, щель, ращчепЪ , раасѣлнна, 
треска , плена. 

Ьай ©раісфсп, щелк*. 

(роііісі)* / щеловатый. 

©раіішіз, раздорЪ, расколъ, ересь. 

б 4 *** 

#9 ( о > 0* 


<1б(ра1ееп, отколоть, 
аифоііси, расколоть, 

(ефаІКП/ расколоть, расщепить. 

ЬІС ЗефйЙШід , расколоіпіе. 

Ьсг Зпнфйіі, несогласіе , распря, расколъ, 

Ьсг Ѳрап, щепа. 

Ьа$ Ѳр&К&СП, щепка, 

Ьа$ ©раіффі, поросенокъ, 

Ыс Ѳрапдс^ застежка , защолчка, пряника. 
Ьіе Ѳр аппс/ пядь , пядень, 

(Р 4 ПИСП, натягивать, натянуть, сжимать* 
ЬІС Ѳраиттд^ натягивание, сжиманіе, 
офаппси, оптрень, і ыпр/ігать , разпрлгать* 
йфйпрід тафеп г переманивать. 

Оіфаітеп, закладывать, запрягать, 
#фттсп, запрягать. / 
б&Сфаппш, перетягивать, 

ФІЬофаіфд, упрямый, 

Ые $ВіЬефап{іід7еі( , упрямство, 

ДОСфаПШЗ, гдѣ пару надобно, ИЛИ МОЖНО 
ПОД речь , сіи ^шеіф^итдег ЯЦадеп, те- 
лѣга , пара запряжена. 

нпфашкП/ обхватить, перепрягать. 
ЬофаППШ/ запрягать, 

Ьсг фофаіт, подводы. 

^рагсл / беречь, хранить, жалѣть, спря* 
тать ? копить , отсрочить , ошла 4 
жить, оставить. 

$)йфт, бережный, бережливый, скупый« 
Ш бережен іе , скупость, 

сфагеіі/ накопить. 

ФсфбГСІІ / отложить. 

Ьіе З^сфаіЧтЗ/ отложеніе. 

Ьсг врліч$Я , спаржа. 

Ьсг Ѳрлпел , козелЪ подЪ кровлею, 

Ьа$ ©рсіпшеД коалы. 

Ьсі’ шутка. & 

ЪІС шутливость. 

|рйС, поздый, поздо. 

і>СГ ©ріШтд, не во время ігадлежзпгее ро¬ 
днится , или д ■ зрѣлости приходящій, 
(іф Жфа(СП, опоздать, просрочнться. 

Ьі’е Ѳрафе, лопата, 

І'рй^іі'СП I гулять , прогуливаться. 

©ріфіі'СП/ гуляніе гульба. 

Не Ѳрессгеу; ароматы, травы, зеліе, коренія. 
1>іе 0ресфСѵИЮИ г роспись, опись , реестръ. 
і)СГ врсфг, дяшелЪ. 

Ьсг ѲрсФ^ зала, спикованная ветчина. 
вресслЭД ( позоръ, позорите. 

Ѳр^ѵ / кодѴе. 

іж ©реіфе <ші Зѵ<*Ье, спица у колес*. 

Ь?Г ©рсіфее, амбаръ, житница. 

{реусп, іф (ріе, іф 1>аЬс бфісп, плевать а 
блевать, рвать. 

$СІ* ©рсі)і>сдсІ , клеветникъ, 

Ьсг врсіфеі, едина 0 слюна, 

Ь<И$ ©рерС’Д, плкновеніе, плеваніе. 
<№(рсі)СП/ наплевать. 

<Щ$(реі)СП , выплевать, 
рсфсрсп, оплевать, заплевать, 

©рс!(с, кушанье. 

Ьсг ©реі(етеі$ег, дворе цкой, 

(рсі(І«, кушаіпь, 

Ьіе ©рсіСсогЬттЗ/ порядокъ вЪ кушенінѵ 
ЬІС ©рсі(ип<5/ кормленіе , питаніе. 
лЬ[рсі^И/ кормить, откушать. 

ЬІС ШЬ(рСІ( , ЦП9, кормленіе. 

&ІС Ѳршйе, публичная милостина. 

ІРСПЬігеп, дарить, подаришь. 

Ьіе ©рс«Ьігші9/ подяреніе. 

^СфсиЬігСП/ подар каш * издержать, 

0 5 <ш& 283 _ ( О ) 

вщфепЬСП/ раздавать. 

ЬСІ’ вреѵЬсі-, ястребъ, скопчикЪ. 

Ьс’Ѵ Ѳреі'іту, воробей. 

(рсі'ѴСН ^ запирать, заперетъ. 
рф Ір.'ПЧЧІ , прогпивляться. 

СІіфСГГСИ/ заключить, запереть, 
ікфеггс», запереть, засовомЬ заложить. 
Ьіе ЗЪсіфстшд , запираніе. 

|ріс?сп / спиковать , дичину ветчиною 
приправдивать. 

ЬІС ©ріФ'ПйЬсІ , спикоззльная игла. 

ЬфІФі, наполненъ, 
йсі* ѲрІРфІ , зеркало. 

рф РріедеГП/ вЪ зеркало глядѣть, свой об¬ 
разъ въ чсмЪ видѣть, 
рф Ье(ріс<)еІіІ, вЪ зеркало глядѣть, 
врісі/ ИГрЯ, 

(рк’Іеп, и г рзть. 

Ьес ©ріеіег, игрокЪ. 

ЪСГ ©рІСІШйіт, музыкантъ. 

ЬаР ©ріеігоеф игрушки. 

Ьйй ЗѴфріеІ/ примѣръ. 

Ъефіеіеп, проиграть. 

Ъофіеіеп / предЪиграть. 

ЭЗофІСІ, пред Ьиграніе. 

ЬйЗ ЖіЬсфіеІ, противной примѣръ. 

{іСѴ вріср/ копіе. 

(рісреП/ копіемЪ проколоть. 

ЬІС вріСрипЗ/ проколотіе копіемЪ. 

(ріппеп, іф Грани, іф ^аЬе зфоппсп, прясть. 
Ьіе ©рішіе, паукъ. 

Ьіс ©ріппГОебС/ паутина. 
рзтпереІпЬ , жестокій недугъ. 

Ьег ©ріШіГОСГе», еамопрядка. 

Ьіе ©ріііЬеІ/ прягл іца. 

Ьіе Ѳріітегіп»/ прядильниц». 

Ф 

\ 


С 


__ 8Ф С о ) ©3 2 8 л 

о6(рішіеп, ошпрясшь. 

ЬсГоіппеп, ошпрясшь. 

ОФ еіпіріппеп, впрястьсл 
Гртгі[ігеп ^ вымышлять , разсуждать 
собою. 

вес Ѳріоп, измѢнникЪ, шпіоиЪ, лазутчикЬ, 
соглядатель, подсшерегатель, языкЪ, 
ужникЪ. 

(рІОПІгеи, подстерегать. 

Ѳрігаі, гошпитяль. 

Грів/ кончистый, острый , концовашый? 
заострѣлый. 

острить. 

РФ подлинно надѣяться. 

ЬІС ©ріІ^С/ верьхЬ, вершина, конецъ. 

ЬЛ$ ©рі^фт, кончикЪ. 

Ррібід / кончистый , острый. 

(рІ§{тЫ<) / хитрый, досадливый, навѣпі- 
ливый , коварный. 

ЬІС ©рІ§рПЫ9?еЙ/ хигпрословіе, коварство. 
$иГрІ§СП/ вострить, завоетрить. 

Ьсг ©рі^Іні&С, мошенникЬ , ворЪ, бездѣль¬ 
никъ пакостникЪ , плутЪ. 

Ъсг ©ріі^ор^, вострую голову имѣющій. 

ЬІС ©рфііаш?, крыса. 

ѲрИгсеі:, сучекЪ, заноза, спичка. 

Ьсг ©рШсггіфгег, хулитель. 

{СфПиеШ/ вЪ мѣлкія щепки разбить. 

Ьсг Ѳроі-п, шпора, 

Ьсг ©РОГСГ/ шпорный мастеръ. 

<Ш(рогпеп, шпорами подколоть, возбуждать. 
(рот^ѵеіфЗ/ рысью, вЬ скокЬ, вЪ скачь, ско¬ 
рымъ бѣгом'Ь. 

ЬІС ѲроічНп, сгаорошіХе доходы. 

' 1 Грог# 584 


М3 < о ) (^ 


(рОГССП,'на смЪхЪ подымать, посмѢвать- 
ся, выемѣхать. 

Ьсг Ѳро«/ посмѣхѣ, посмѣяніе, насмѣшка. 
Ьсг ѲрФ(СГ, насмѣлтель, насмѣшникѣ. 

ЬІС Ѳроіісгсі ), посмѣяніе. 

(рйШСФ/ несмѣтный, насмѣшливой. 

насмѣяться, пересмѣхать. 

Ьіе Э^сфоШііід, насмѣяніе. 

Срѵефсп, іф (ргаф, іф (;аЬе афгофеп, го- 

коришь, сказать, 

Ьіс Ѳргафе*, языкъ 

Ьіе ѲрічіфвтІ?, грамматика. 

(рѵафіоф безЬ языка , нѣмьш. 

ЬСѴ ©ргсфсГ/ которой вмѣсто всего собранія 
говорить. 

ЬСѴ ©рпіф, слово, стихЪ, рѣшеніе, при¬ 
говоръ. 

ЬаЗ ©фгаф, разговоръ. 

Л&іргефеіі, отказать, отрѣшишь судомЪ. 
<т(ргефе«, просить о чемЬ. 

Ыс 31п(ргафе, прошеніе, требованіе. 

Ьіс 31ш$(ргафе, изреченіе, произношеніе. 

Ьсг ЗІифргиф, изволеніе, рѣшеніе, 
ШШі$|ргефІіф, несказанный, неизреченный. 
РФ Ьфгсфеи, посовѣтоваться, поговорить 
сЪ к ѣмЬ о чемЬ., 

сііфгсфеп, взойти, сіпсп т«фсіп(рѵсфсп, о- 

бодрить. 

Ьіс 0п|рГйфв, запрещеніе. 

Ьеѵ ^ифгсфсс , заступникѣ, предстатель, 
стряпней. 

Ьіе §иг(іп'йс(К/ Ьсг §«фгиф, прсдстаЛсль* 
ство, ходатайство о комѣ. 

(офгсфсіі/ сяобождать, разрѣшать. 
иасіфгсфеП/ слова другаго-за нимѣ говорить. 
Ясфгефт., обѣщать. 


*85 


8© С в ) ©2_ 

Ьаі$ ЗЗефгсФт, обѣщаніе. 
йчЬсфгефеи , прошиворѣчигаь. 

ѢСГ ЗВіЬефшф , противорѣчіе, прекословіе. 
ШІПМЬефгефІІф, непрекословный. неспоримый. 
{ШргсфсИ/ присужать, приговорить кому 
чп о, увѣщевать, ободрить, посѣщать. 
Ьсг Зіфгиф, увѣщаніе, ободреніе. 

Ьай Ѳргифтогі, пословица, притча, прибаска. 

Ьсс ©ргеп&І / седо , пружина. 

Ые ©рті/ плева, мякина, осѣвки. 

Ірппдт , іф (ргапд, іф Г>аЬс, іф Ьт зфші* 

дсп, скакать, прыгать, плясать. 

Ьсп$ ©ргіидт, скаканіе. 

Ъсг ©ргіпдег, скакатель, прыгунЪ, плясун^ 
Ьсг ©рпшд , скокЪ, прыганье, скачка. 
йЬІрі'ІпдсП/ скочнть. спрыгнуть. 
йі#гіпдвП/ вскочить, подскочить. 
йиб(ргіпдеи, выскочить, выпрыгнуть. 
Ьфгіпдеп, вскочить. 

Ьсрірі'індсп, споиощсствовать, пособить, 
епфтдеи, убѣгнушь, происходишь, нача¬ 
ло рода весть. 

ПпфСрПпдсп , скакать за кѢыЪ. 
пЬефгтдсп, перепрыгнуть, перескочить, 
іітірппдеп, жестоко еЪ кѢмЪ поступать. 
ІЧТ Ш'Гршпд, начало, происхожденіе. 
мфптдИф, первоначальный, первородный. 
Оофгіпдсіі, предскакивать. 

ЬСГ ШогГрі'Шід, преимущество, упрежденіе. 
ІСГ(ргіпд«І1, раскосишь, разорваться, шре* 
снушь , лопнуть. 

$іфгтдеп, прискакивать. 

Гргепдсп , кропишь, окроплять, попрыскн- 

вать, разорвать. 

фгспд[іф(, пестрый, разноцвѣтный. 
Ыс бргеидипд, окроплен те. 
аЬІргепдеП/ разбить, развалить, 
тіфгсіідси, развалишь, разбить. 

Ьфгспдсп, покропить , окропить, попры¬ 
скивать, 

Ые 95с|ргспдипЗ, п кропленіе, окропленіе. 
еіп(ргепаеп, покропить, посыпать солью, 
^ефгспдеп , разорвать. 

шероховатый, непріятный, про¬ 
тивный, угрюмый, дедасковый. 

&СГ Ѳргойе/ отрасль, ступень. 

©рѵо(5сІ)еп, отраска, отрасль. 

(рГОІІСП / произрастать , отрастать. 
*1!*Й>пфИ/ ароизрасгпашь, раждаться, пропс* 
додищр, 

ѣіс ВрѵиС>с , насосЪ» 

(ргй|СП , прыснуть, прыскать. 

(риЛсп, доказываться) являться приви- 
д'ВнТемЬ. 

Ьсг ©рис?, привидѣніе, мечта. 

(рціеп , полоскать, чистишь, обмывать, 

выполоскать. 

Ьа*> ©рпІісЬ*, помои. 
лЬ(риІсп , >обмыть, смыть, 
аифііісп , вымыть, выполоскать. 

Ыс вьюшка, мотовило, мотушка, 

І5СІ’ Ѳрипб , затычка, втулка. 

(рйпЬСП/ Затыкать 0 закупарить. 

ШіІТрбпЬсП/ откупзрить Сочку, отмазать, 
1 )СфітЬси/ заку парить. 

РІріІпЬСП/ заку парить. 

і)іс Ѳр'іѵ , сл'ВдЪ. 

(рйгеп / чувствовать. 

Ьсг Ѳриг()ШіЬ/ гоньч^я собака. 
й}1$(рйшь испытать, изслѣдовать. в<33 ( О ) ©5 

Ьіс ЭДиёГрйшЖ), изслѣдованіе, испытаніе. 
еегГрйгсіІ , почувствовать. 

Ьсѵ бМйГ, бЪлыяо (Ьес ©Кию, скворецъ, птица\ 
Ьсі‘ ©СДЛ^ штатъ, облаешь, земля^ окладЪ, 
великолѣпіе. 

(Іайііф, изрядный, преизрядный , славный, 
великолѣпный. 

Ьсс ѲедЬ, посохЪ, жезлЪ, палка, трость. 
ЬлЗ ѲСаЬфен, посошокЬ, тросточка. 

Ьеѵ ЙПіфі’щЬ/ буква. 

6цф|Ьй6ІСГрП/ письменое складывать, читать 
азбуку. 

Ьіс ©сдЬг, городъ. 

Ьа$ бісЬсфеп, городокЪ. 

Ьіс'ѲіаЬднаисг, городовая стѣн*. 

ЬСГ ©СаЬ(гаЙ), магистратъ. 

Ьіс Ѳ(аЬ(Іец(с, гражданство. 

|ЫЬіІ("ф, градскій 
ОііЬФйиЬід, всѣмЬ извѣстный. 

ЬІС ?>рг(!лЬ*, предградіе, предмѣстье, 

НС ©Сд^сі г степень, 

ЭІС ©сд^егге I куріерЪ. 

Од^гсн, украшать, наражать, убирать, 
Ьіс бСа^птд, украшеніе, убираніе, 
аи^рп^геп, украсить, убрать. 

ѲгдЬІ, сгладь , укладъ. 

|Ш)Іет, стальной, булатной. 

|Ш;1еи, сталищь. 

Ьсс ѲсдЦ, конюшня , стойло, 

Ьсс ©йіН&іефС, конюхЪ. 

Ьсг ©СйЦтсі|1СГ, конюшей , шталмейстеръ,' 
ІІаЦеп, на стойло ставить, мочиться. 

Ьіс ѲійПицд, конюшня , стойло, станф, по¬ 
стоялое мѣсто. 

Ьеѵ 
*3?_КО Г о ) № 

*>а’ Ѳслшт , пень, корень, колѣно, родЪ. 

Ыі‘ біаіШПМСГ, иредокЬ , предки, зачатель 
рода. 

Ьсг ѲмттЫтт, роспись, порядокъ род*. 
(ІйІШПт, подпирал^, 
рф Раштеп, сопротивляться. 

Ьіе ѲіаттапЗ/ подпкраніе. 

«ЬГттшеи, происходишь, родЪ весть, 

Ые ЭІбрлтшшіЗ/ происхожденіе рода, начало. 

(ІлтрІ'еп ! толочь, топтать. 

Ьег ѲіашррІ/ пѣспіВ, толкушка, гер'эЬ мо- 
Ьа^ біатрГсп, стеренье. (нетный, 

Ьіе Ѳмтр^ті'фіе , толчея. 

^СГіІатр^сіІ/ растолочь. 


ЬІС ѲтпЬлѵСс і штандарты. 

&ІС Ѳишде, шестЪ, жердь, оглобля, колЪ. 
/ крѣпкій , сильный. 

Ьіе ©(аі'?е , сида, крепость, мощь. 

ІіаНсп, укрѣплять. 

Ьіе ©сагйтд, укрѣпленіе, подкрѣпленіе. 
ЬеГміѣси, подкрѣпить, утвердить, 
ьеіфаіѣеп, укрѣпить, утвердить, 

Ьіе 25сг(Іас(Чтд , укрѣпленіе. 

|?лп. 4 ; жестокій, твердый, жесткій, у- 
прямый, 

#аѵѵеП/ околѣть, твердѣть. 

<г(фтп, затвердѣть, отерпнуть. 

Ьіе ^гШіттд, затяердѣніе, ожесточеніе. 
Ьеі'[ІаГ“еП/ околѣть, неч^всгавеннымЬ стать, 

затвердѣть. 

ѲслГС, мѣсто. 

Ые ©дане, мѣсто. 
ші'Ьк, непостоянный. 


йп(Іаі(/ вмѣсто. 

Ьсг біаіфаіеег/ намѣстникъ. 

Ьіе ©ыіфаііегГФ'Ч'^ правительство. 


ЫШ?5; , і V & -Я Ш : . ** .. 

Ѵіі’тДа'- * Л . / > ' Г У ' '“'л* 


• 5я»‘ іл.-л.‘/ ШІ ж ‘ ’ЬіХк&Ж ,С : я 
С о ) ©5 


289 


ІіаШІф/ преизрядный. 

Сг(1<Шсп, Бозрряшишь, воздать, наградить. 
Ьіс (рг^аШтд, возвращеніе, воздаяніе э на¬ 
гражденіе. 

0Ь|Ы(СП 25<т|/ благодаришь, СІІІСЦ ©щ#, по¬ 
клонъ отправить. 

&ег|?аП0П/ уступать, волю давать, попу- 
Ые 95ег(1аШтз, соизволеніе. Ьіе Ѳсаст: / возрастъ, высота тѣла. 

ЬСІ' ѲсдиЬ^ прахЪ, пыль. 

Ь«Й ©(либфт , пылинка. 

(тибсп , пылиться. 

<іЬ(Г(ш6сП , пыль выбивать. 

ЬефЫкіі, запылить, прахомЪ осыпать. 
Ѣсгфшбсп / вЪ прахѣ обратить. 

&ег|ЙС&СП, вЪ прахЪ обратиться, уничто¬ 
житься. 

іеѵ(!іс6е«, вЪ прахЪ обратиться, воничто- 
житься, изтребится. 

}Сг|Ъш6сі1, вЪ прахЪ Обратить, 

(гацфсп , оЬС 

1>СГ|гаис!)СП, вывихать. 

Ьіс 23ег(!аифітд , вывиханіе. 

©СйІіЬС; хворостЪ, троетникЪ, кустЪ. 

Ьао< ©(ішЬфсп, кустикѣ. 

(ШфсЛ/ сѣчь лозами, 

Ьсг ©Ѣшрбс(сш, сѣченіе лозами на площаді?. 
(Ьфеи, Іф |&іф, іф Г)лЬс йе|Ьфёп, колоть, 
бость , ваять рѣзать , начертить. 

Ьа$ ©(сфсі (СП , граптико, иголка грндора- 
вальнзя. 

Ьсг веефе^СЛар^Ма), гридоровадьщикь. 
Ьа$ ©(сфси, колотіе, рѣзаніе. 

Ьсг ©(іф, колотіе, рана- 

Ьіф ©ГіфЫліі, бляшка у шпаги* 

«Ь(кфс», зарѣзать, мѣсто назначить, раз- 
дичнымЪ быть. 


«кеч 


НВІ зОО 


( о ) 


<Ш$|ІсфеіІ, изрыть, выкопать, выколоть, 
преимущество взять. 

Мі^ефсп, р*ну отворить. 

<т|Ыкп, сіи §а|Ь начать бочку, 
берефсп, подкупить, задобрить (подарками). 
Ые 33е|?сфіт<ь подкупъ. 

(ІІфеІПу подстрекать, навѣтки давать, 
^іфефа^/ навѣтный. 

(іофеш, Ьіс З^пе/ зубы вырывать, чистить.' 
З^НІМфег, зубочистка. 

(кіХсп, втыкать, щадишь. 

Ьсг ©*ес?еп, жезлЪ, палка, батогЪ, трость. 
Ьк ©(ССІзіоЬсІ, булавка. 

Ьк ©(ес?ипд, сажеиіе. 

<і6(!ссРсп/ мѣсто назначить. 

<т|?есвт., Притыкать, заразить, зажечь. 
ІШ^еС^еП/ подбивать, подтыкать, водружатв, 
(ШЗресГсп, выставить. 

Бе(ІеС?С11/ обсадить. 
ст[?ес?еП/ втыкать, вложить. 

*>ег(1ес?сп , скрыть, спрятать, схоронишь 
іж(сг(гесГсп , вмѣшивать. 

Ьк Цп(СѴ|ІС(#Щі9у вмѣшиванье. 

^ог^ссГсП/ наружи воткнуть. 

{иЦІес^еП/ тайно подавать. 

(КсРш? вышивать. 

ЬСГ Ѳі’СІчТ/ вышлвашель, швей. 

&СІ' ©СС0 / мостикЪ, переходъ. 

ІК’Г ©(сдѵсі// спгремя. 

Ьсг стежка, стезя, тропинк*. 

(ІеІ?еп 7 іф |Кт&, «Ф §аЬс 5с(ІаиЬеп у ст,олть? 
постоять. 

Ьсс 0ЫііЬ/ стояніе, мѣсто, чииЪ. 

ійб лагерь, вЪ которомЪ' войск® 

•грсзЪ нѣкоторое гремя сшойгаЬ. 

Ы< ЬІС ѲеапЬеЗрефп, Знатная персона. 

(ІаііЬ&й^ / постоянный, непремѣнный, по¬ 
стоянно. 

постоянный постоянно. 

Ыс ѲгапЬ^о^і’д^еі^ постоянство, крѣпконрз-. 
віе, непремѣнность. 

йЬ$С§&1, отдаленнымъ быть, отставить, 
садиться. 

бйОДкГС/ приличествовать, понравиться. 
гёи(іс()си (аіУсН/ отложить, отставить. 

{нт 21п|?апЬ, остановка. 
бкіМпЬід, приличный. 

Шпіи(ІапЫ<}, непристойно. 

Ыс ІІиаиіМпЬідІеі*, непристойность. 

«Ш^е^сп , вставать. 

ЬП' ЭДи^аиЬ, мятежъ, бунтЪ, измѣна. 
<Ш(чТ(!с^еп, воскреснуть. 

ЬІС 2Іи]ТГ|1[еІ)ІШ $ { воскресеніе. 

<шб|М)ен, терпѣть, претерпѣвать. 

ІХ ()<1 1 ©СІЬ (ШвОДеп, оиЪ деньги далЪ вЪ про- 
&с|М)Ш , вЪ состояніи пребывать. (центЪ. 
Ъа ЗЗфшЬ / твердость. 
бфшЬід, постоянный, твердый, непо¬ 
движный , безперестанный. 

*т6с(Ь$пЬід, непостоянный, перемѣнный. 

ЬІС ипЬфаиЬі^еі(/ непостоянство. 

ЬІС 53с(ІапЬід?егё , твердость , неприклок- 
ность, упорство, упрямство, непокор* 
ность. 

Ьс\)$СІ)і\Х, помогать, стоять за кого, дер¬ 
жать чью сторону. 

Ьсг ЗЗсріЬпЬ/ помощь, вспоможеніе. 

СПфсГ>СП, произойти, здѣлаться. 

9*(іфп, признавать, густѣть. 

Ьа^ ©е|МпЬиі(?, признавайте, признаніе. 
н6сг(гсі>сіі, вытерпѣть. 

разумѣть, вЪ толкЪ взять. 

2 з Ш 2Г)2 _ т Со) те _ 

Ьсг ®сг|ЬтЬ, разумЪ, 

/ разумный. 

1 >Сг(і'аиЫіс{)/ лсный, удоборазумшпельный. 
Ьай 35сг|іапЬт'(? , разумъ , истязаніе , со¬ 
гласіе. 

Ьсг 11т(ЬшЬ, обстоятельство. 

Ш|ЫпЫіф ! обстоятельный. 

(іф ип(ег{1ефсп/ осмѣливаться, Р дерзать. 
1 >оЙ(ЪшЫ<Ь совершенный 0 полный. 

Ьіс ЗЗоЙіМиЬід^еЙ, * совершенство. 

ЗДгОДеП/ управлять. 

ЬСГ ЗЗог^апЬ/ порука. 

Ьсг 95ог{!с()еГ/ настоятель, начальникъ. 
ѴОІЬсг|ТсГ)СП, противиться, сопротивляться* 
Ьсі’ ЗШЬсг^сшЬ, сопротивленіе. 

Ьсг Зй^йиЬ/ состояніе. 

ІиЦапЬід / Принадлежащій. 

)Ы>1сп, іф (Ісфі, іф І;аЬс бффіт, красть, 
воровать. 

Ьас> @(сГ)ІСП/ воровство. 

Ьсг 2)іе6 (Ы)! , воровство. 

я6(!фГсп , украсть, тайно что перенимать. 
ГгсіГ, тугой. 

Ьіс 0*еірс, тугость, твердость. 

||«І(сп / утужать. 

(іф (ІсіСсіі/ надѣяться , полагаться. 

(шдсп, іф (Нед, іф Ып йсШсдеп, лазить > 
ступать, возходить. 
і>СГ 6(СІЗбиЗСС стремя. 

Ьай бкідсіі/ возхожденіе. 

{ГСфСГП ! ѵ. ге§. прибавлять цѣну 
аЬ(Іеій«П/ слѣзть. 
й«(|і«ІЙСП/ лазить на что. 
й«$(?«ізеП/ вылазишь. 

Ьс(Ісіде»і, взлазкпіь, 

еіи(ісііЗси, всходить, вступать на что. 

<іѵ 


•Й іЦ ШЖ ;' ' 


і .’ . 


(о) ©§ 


2дз 

ег(Ісі9СП/ взойти (на стѣну). 

ЬІС ®г{ісі<)ЦПд , всхожденіе (на стѣну). 
Паф{!еі$СИ/ ступать за кѢмЬ. 
й6ег|1:еі<$еп , перелазить. 

ОФ 9ег({еідсіІ, такЬ высоко лазить, что 
(ІСІІ, круглый. (воротиться не льзя. 

&СС 0Гет^ камень. 

Цгіпаіі/ весьма старый. 

ЬСГ ^эгеіибгиф, каменный домЪ, камениосѣч- 
^СІПСт , каменный. ( нише. 

Ьсг (іоіейфаиег , Ьег ©(отшей, каменщикѣ* 
ЪаЗ ©(еіпфеи, каменчикъ. 

$еітф(, кам нисгпый. 

(Ісіпідсп / камни на кого бросать , Каме- 
ніемЬ побивать. 

&СГ Ѳссф, за 5 задница. 

Ыс 0ГсЦе г мЪсгпо. 

(Меп, ставить, поставлять. 

ЪіС ©іеЙипЗ/ сгпавденіе, ставка , положеніе. 
іг>0І^Ідс(саіг , Пригожій, благообразный. 

Ьіе ©е|Ы(, образъ, видѣ. 
ипде(Іай, безобразный. 

Ьіс Шіде(Мфеі(/ безобразіе. 
аЬ(!сПеП/ отставить, уничтожить. 
ап^еПеП/ прсдпримяшь, учинить. 

(іф апдейт, притворять что. 

Ьіе ЗІИ^ак, учрежденіе. 

ЪСІЧШ(ЫКП, учредить, здѣллпгь. 

Ьіс 93сгап(!а№тд/ учрежденіе. 
аив(іеИсп / выставить , отложить. 

ЬфйСИ, промышлять, заказать. 
нафІМеп, подстерегать, нявѣтовать.^ 
СІП(ІСЙСіг / вставить, перестать ото Дѣда, 
[іф сіпЦеИеп, показаться, явиться. 

[Іф ІЧЧ‘|ІсЙ01Т, притворяться. 

294 


Ыс ЗзСГ^сШшд , притворство. 

1Ж(МеП/ представить, предложить. 

ЬІС 5ЬогрсШіП9/ представленіе, предложеніе. 
ПЧ’йіМеи, заставишь, 

$и|Меп, вручить. 

Ііт^СЙСП/ около поставить. 

П)ісЬсі'()Сг|ісЙсі? , возвращать. 

$>іс ЖісЬсг^сѵГкйипЗ/ возвращеніе. 

ЬІС ©гсі^сп, ходули, костыли. 

&СС ©ши}?!/ стебли, сшебліе, кочерышка* 
рукояятка. 

Ьа$ ©(спдсіфсп, стебелякЪ, стебель. 
{ІсѵЪсп, іс() іф ^аЬебфѵЬсп, умирать^ 
лреставиться 1 скончаться. 

Ьсі* ©(СІ’Ь&Щ, смертный день. 

(ІегЫіф/ смертельный, смертный. 

ЬІС @(еѵЫіф!еі(, смертельность. 
йб(1ег6сп, оставить, умереть. 

<шЗ(Ееі'6еп, вымирать. 

егрегЬеП/ умирать, до смерти пребывать. 
1>ег(1сгбеП/ умирать. 

&СС Ѳгеѵп, звѣзда. 

Ьсі' ©т-пЬспПТ/ асшрологЪ. 

Ьег бНгпвшЬідсг, ? 

Ьсг ®іт№, $ эсгп Р°ном ъ . 

Ьсі’ угздатель іцаетіл, или 

погод Ь изЪ состоянія ЗвѢздЬ. 

звѣздный. 

Ь<Н* 0С|1ІІ'П/ созвѣздіе. 

ДСіЪпи, звѣздоносный. 

Ьсг Цп|Іст, нещастіе. 

^ег$/ всегда. 

іТсііс»/ всегдашній, непремѣнный. 

ЬІС ©Гспсг, дань, подашь, шягдо, оброкЪ. 

ЬІС 2іи#сисГ/ приданное. 

ЬІС ЯЗСІ^СЦГ/ милоепшня. 


5® Со) ©2 


®95 


{ІеЩ’СП/ заказывать, не допущать. 

(кііег(тсі ) , безобрачный. 

Ьсг ©ісисгтаті , кормщикъ. 

Ьа$ ©(сиетіЬсг, кормъ. 

Ьсі^СЦГСП,, мірское подаяніе, подавать. 

ЬаЗ ©іеиетіЬег, на кормі руль. 

Ьіс Ѳгіс^еід еапогЪ. 

Г*«Г/ оЬ ^ 

ЬІС ©ЙсГтИЙСГ, мачиха. 

Ьсг ©пе^ЪГ)», пасынокъ, 

ЬІС ©ІІСЙофІСГ, падчерица, 

Ьсс ©ІІССЬЯІСГ/ вотчимѣ. 

&ІС Ѳгіедс, десница, 

Ыс ѲаедНіЗ, щегленокЪ. 

Ьсг Ѳпсі } стебель, черенЪ, 
і)СГ Ѳ«ег, волЪ, быкЪ. 

, основать, созидать, вЪ духовно» 
отказать, творить. 

ЬСІ' ©ІІЙ, гвоздь безЪ шляпы, 

Ьй$ ©Гі^/ соборѣ, игуменство, епископ¬ 
ство, монастырь. 

Ьй$ ©Й^ФСП/ гвоздочикЪ безЪ шляпки. 

ЬСГ ©Й(^СГ ; основатель, эакладыватель, со¬ 
зидатель, установитель, зачинатель. 

ЬІС ©еі^ипд , основаніе, установленіе. 
<Ж|в^(еп/ научать, поощрять, возбуждать,, 
ЬйЙ возбужденіе, поощреніе. 

ѲіаІГГ шпашка крытая в 7 > трости. 

(Ш , тихо , смирно , кротко , щнхій» 
смирный., кроткій. 

Ьіс ©(ДОс, тишина, смиреніе, кротость, 

Ьсг ©(іЦ^опЬ, перемиріе. 

(іШен, усмирить, утишить, укротить , кор, 
мтпь робенка. 

Ш ©{Щщід, усмиреніе, утишеніе, укрощеніе. 

• 5 4 ^ 

296 


§© С О ) ©2 


&ІС Ѳсііптс, голосЪ, гласЪ, 

ІІІттеП/ настроишь (инструментъ), голосД 


набирать. 

ЬІС ©ЙШШІІП9, настроеніе. 
ап(ііттеП/ запѣвать, раздавать голосЪ. 
Ье(ІіттеП/ опредѣлить, назначить, уставить 
Ыс 5Ве(ІітШШ!9 # установленіе, опредѣленіе, 
постановленіе. 

бсрріШШШ , согласовать , единомысленну 
быть. 

ЬІС 55ер(ІІтіттЗ/ единомысліе, согласіе 
СІПрІШУПеП/ согласовать. 
й6егеіп(!іштсіъ сходку быть. 

Ьіе Ис6сгсіп|1ттишЗ/ сходство. 
сті!ііШПІв/ согласно. 

ЙЬСГ<І!ПітСП, ГОЛОСОМЪ ПрСЕЗОЙіТЩ. 

9ег(іітюеп , разстроить 

Ъ0ІІ|1ттиЗ/ инструментъ всѣ голоса имѣю» 


хи ій. 


ріпІеп, іф |1апЕ , іф 1)йЪс дс^ітГсп, воялть, 

с пердѣть, 

фіпііфі, вонючій, смердящій. 

Ьег понь, 

пп(ііиРсп / вонять, 

вег 6(сн?сГ/, здорньш , беспокойный, сьарли* 
вый человѣкъ. 

Ш здорЪ, ссора, сваръ. 

Ьигф<1ап?П‘Н , провонять. 

СШ(Ми&*Г{1 / провонять. 

Ьіс Ѳші* лобЪ, 


©(ІПІІ'ЛПЬ/ перевязка. 


І>СѴ ѲсосР, палка, трость, корень, (у заклю¬ 
чен ыхЪ) колодка. 
росШіпЬ, очень слѣоЬ, 

$ос?си, густеть. 

0(і?сІфсіі ( палочка, піросшочк». 

297 


_ Ъ® С О ) ©2 

глубоко, темно. 

Ьа$ 6(осН)аш$, тюрьма, 

Ьаі> ©ІОСІІУСІ'І / етажЪ. 

ІХЧ'(І0С!х'И , ожесточить. 

Ьіе 35сг(!осІітд / экестоссрдечіе окамененіе 
сердца , неп жорппво. 

(ІОІрсГП/ спотыкнуться. 

Ьіс ©іоірттд, спотыканіе. 

(<ОІ5; гордый, величавый, кичливый, спе¬ 
сивый. 

ЬСГ @И‘/ гордость, спесь, величаніе , кич- 

Л ИБОСПТЬ. 

(ІОІ^ТГСП/ величаться. 

рорГсп, затыкать, засаривать, поносЪ 
удержать. 

ЬІС 6(0РГиП(5 , затыканіе. 

Ьсг ©іорЯ’І/ протез. 
тц*(Ър(сп ! начинять. 

СІп(С0рі',П , втыкать. 

ЙСі‘(ІоррСП/ заткнуть, затыкать. 

Ьіс ШіегЦорічтЗ/ запоръ. 

Ьо([)?ор(сГ [ , наполнить. 

}іі(Ьр("сіЪ затыкать, закупарить, 

І^орреп, зашивать, штопать, 

ІС Ѳсоррсіи^ остатки послѣ жатвы (жнива). 
^ Ѳсбѵ ^ осетрЪ, 

Ьср Ѳгогф, аистЪ. 

мѣшать. 

Ьсг ©іімч'с, мѣшаріе ль. 

Ьіс ©Роотд , помѣшаніе. 

ЬСГ(Мі’СИ , мѣшать , раззорить, 

ІЖрогі, безобразный. 

Ьіс ЗЗсі'іМптд, мѣшаніе, смятеніе, рзззорсніе. 
|СГ|1^ГС»/ раззорить. 

Ьсг З к ' 1 ііогсг, різзоритель. 

Ьір З ег (іоі'ЩіЗ/ раззорсніе. 

г 5 Г‘«г< 


39 ? 


ИЗ ( о ) $8 


(іоЦсп, іф , іф ічіЬе дс|Ь|;си, толкать, 

пехнуть, ѵот оф$, бод'Ьть, босшь. 

(іф (гоіТсіі , ушибиться, 
бодливый. 

ІкіЗ короткая молитва. 

Ьег / пестЬ. 

Ьа$ ©( 0 ,ТсП/ йюлканіе, ударъ, ші( ф&МШ/ 
бодѣніе. 

<Ф|Ъ(]СП, оттолкнуть. 

<т(іо(|еп, столкнуться, споткнуться. 

Ьег ЗІПІІОІ?/ протыканіе , соблазнъ. 

<т(Н§ід, соблазнительный. 

<шЗ(Ь([сп , вытолкнуть. 

йіфіойси, оттолкнуть, на встрѣчу попасть. 

Ьа$ ЭДифТоЦеп / вытолкненіе. 

Ьигф(І0(Гс« / переколоть. 

«ІП^оЦсП, втолкнуть. 

йег(Ь>ЦЬН/ отбросить , отвергнуть. 

Ьіс 23сг(ЪЦатз , отброшеніе. 
ит(То(|СІІ , опровергнуть, опрокинуть. 

}іі(ФЦГсп, толкнуть, заколоть. 

(іоееспі; нечисто , непонятливо говорить* 

заикаться. 

ЬСС ©ІОНСГСГ/ 'заика. 

(Нѵ.сРз г прямо , тошчасЪ. 

Ьіе всічг(>, наказаніе , казнь. 

(ІГй|ѴіТ, наказать, казнить. 

І)Д<^ ©Н‘й(чШІ(/ надзирательская должности | 
Ьсі‘ бпм^і'ісГ/ письмо вЪ наказаніе кому пи¬ 


сано- 

(Ы(*іф, (Тгд^дг, (ІгаМОД', 
й6(іга(с«/ наказывать. 
ЬсфмСсп / наказывать. 

Ьіс »ффП9/ наказ тіо. 
©СГДЫ/ лучь , молнія. 

(іпфісп* лучи испускать 


ИШШНШПШШШНШМШНШІ 


наказанія до- 

( стойно 
а© ( о ) т 


2<;У 


(Ьчфііфі , лучезарный. 

Ік(ЬчфІеи, лучами освѣщать. 

(ІгатрРеІп / топать. 

Ьа$ ѲігатррФі , топотѣ, топотаніе. 

ЬСС ѲачтЬ, берегѣ морской. 

ЙгаііЬеП/ на мізль находить. 

Ьсі‘ всѵлп^; п'бтля, удавка, веревка. 
(ІгаидіШті , задавишь удавить. 

ЬІС вггаравс, мученіе , трудъ , страданіе . 
утруждені'е, утомленіе. 

(ітрй^іегсіі/ утомлять, утруждать, мучить. 
ЫС Ѳглрс, улица, путь, дорога. 

(ІІ-ЬЬгп №, противиться, сопротивлять¬ 
ся , противоборствовать. 
ршФіфі, встрепанный. 

&СІ' ѲСІ'ЛІіф; хворостЪ. 

(іѵаифеіп, спотыкаться, претыкаться. 
©ЙЧШфеФ, спотыканіе, препшканіе. 

ЬСІ’ ©егаифіеѵ , спотыкающійся, претыкаю¬ 
щійся. 

Ьсі’ ©ПЧШр, етрусЪ птица, пучокЪ цвѢтовЪ. 
ЬЛЙ бЫирфсП, пучочикЪ цвѢшовЬ. 

|Н*еЪт, желать , добиваться, домогаться . 
(Іф 6е(ігс6еп, стараться. 

Ьіс ЗЗе(пчФиіі<}, стараніе. 

ПйФіігебсіі/ проискнвать, желать. 
ЮІЬеф-ебеп, противиться, сопротивляться. 
(К'СсЬеп г протянуть. 

Ьіе ©ігсф'е, пространство. 

(Іф Гп'ССРсп , протянуться. 

«ифЪсФсП/ вытягивать 

РФ СіргсФсп / распростираться , прости¬ 
раться. 

«ісЬ<т(ІгсФт, растянуть. 

ОРіІЪеФт, ссудить, взаймы дать. Зоо_ ( о ) 

і>оП(ІГСС?Сіі/ совершить, исполнить. 

ЬІС 2>0Й(ІѴССРиіІЗ, совершеніе. 

рѵсіфсп і ісі) |Н'ісф , ісі) Г;йЬс дсіТгіфсп , на¬ 
мазывать, сВчь лотами шибко, строго, 
(ігсіфсіі ЬІС ©еедсі , парусы спустишь. 
Ьсг ©іГСІф/ ударѣ, удареніе, шутка. 

Ьсг ©СГІф, черта , полоса. 

<пи$(ггафси , вымарать, вычернишь. 

6е(іі’СІфеі », замазывать. 

Фч’гфччфсП , вымазать. 

ШфІГСІфеп / обмазать. 
ипгеф'СІфсК/ подчеркнуть. 

|?гсіфе(и , гладить. 

ЬІС ©Ігеіфс(ип<} , глаженіе» 

ЬСГ ѲггсіГ , полоса. 

((ГСІГеП/ здернуть, содрать. 

ЬІС ©ІГСІІч’ГСІ), грабежѣ непріятельской. 
Гсгсффі, полосатый. 

«біН'сф’И/ обдирать, зднрать. 

Вѵсіссп, ісі) |Ш, іф [)аЬс9фч«сп, воевать, 
ссоришься, споришь, браниться. 

Ьсг ©Сгсіф ссора, война, сраженіе, 
(ігсіфог, драчливый, задорный. 

Ьіс ©(і'сіфгадС/ спорный вопросъ. 

Ьсг ©Сі'СІіФіЬоп ! дубина. 

Ьсѵ ©ігсіттдеп, военная колесница.! 

ЬІС ©Ич'ІІІфпі'і/ пйсьма, вЪ которыхЬ спор' 
имя рѣчи содержатся. 

ЬСГ ©ІГСІІСГ, боецЪ , войте лк 
іігеііід/ спорный. 

Ьіс ©Мч'ііісф'іі/ спорЪ. 

<ф(ІГСІ(СИ, переспорить. 

6е(ІгСЦСП/ управиться. 

(ІСШЗ/ строгій. 

"ьіс ©(ГСП0е< строгость. 


шшт 


Ш 


яшш яш ЬІС ©(гспзідіеіі/ строгость. 

<Ш(Ігспдсі 1 / строгостію принудить. 

(ішісп ^ сыпать. 

ІІС @(ГСІІ/ соломенная постеля. 

Ьѵ'Г @(гси(<шЬ, мѣлк'ш песокъ для засыпа¬ 
нія письма. 

Ьіс ®йгеиші0, сыпан?©. 
ті^гсисП/ насыпать. 

<Шб({гсиеіі/ разсыпать. 

Ье(1хсиСП, посыпать, 
могшей, всыпать. 
іі6ег|Тгсисп г пересыпать. 
ъсгргсиеП/ разсыпать. 

ИП(еі(ігеиеП/ подсыпать, подстилать солому 
подЪ скотину. 

^егргеиеП/ разсыпать, разсѣять, 

ЬІС ЗсііЪсттЗ/ разсѣяніе. 

Ьсі* бггіЛ, веревка. 

Ьа$ ©(гіеіфеп, веревочка. 

ГиІС^си, вязать. 

Ьсг &ІѴІ&СѴ/ вязатель чулковЪ и п рчг. 

©Сгіедсі ; скребюАка. 

ІІПС9СІП/ чесать скребіолкою. 

ЬІС ©(ГІС^паЬсІ/ вязательная иглы. 

ЬеІІѵІй'сп, уловить, вЬсѣгпь всадить, поймать. 
еіп(!гіс?сП/ ввязать. 

Ѵ>сг|ГгісНс!Т/ уловиіпь 0 вЪ сѣть всадишь, поймать. 
ЬСг(ггісРГ/ уловленъ, запутанъ, 
у ЬІС ЗЗсг^гІсЬтЗ/ уловленіе, попаданіе вЪ сѣть. 

©Січетс / рубецЪ. 

ч ІІГІстіфС, полосоватый. 

вггоі), солома. 

.$гоГ)егП/ соломенный. 

Ьай ©(гоІ)Ьаф / соломенная кровля. 

ЬІС ©(ГсфЬссРе, рогожа, соломенной плетена 
ЬІС <5іШ)1)йт, соломой покрытой шалашЪ. 

Ьи$ 
до2 


&3 ( О ) ©3 


Ьа$ ©СГСфШС^СГ, коса для ржанія сѣчки* 

Ьсг Ѳсѵот , рѣка. 

(ІГ0ПШ1/ течь. 

Ьф'ОШСП/ наводнять, поливать.1 
іібсгГП'ОППЧІ , наводнять, лоливапи* 


(Н-Овеп , надуваться. 

(ІгоІііфС, надуть. 

і)СР ѲстЬеІ, пучина, пропасть, водоворотѣ, 

ярь. 

{ЬііЬеІП, бить, кипѣть. 

ГтіЫіф/, бьющій, кипящій. 


м Ѳ/ІЧітр^, чулокЪ. 

Ьсг ѲП'іітрЙ'ііФсГ/ чулошникЪ. 

Ьсг втт?, кочень. 

Ь/С ѲшЬе, горница. 

Ьсг ©шЬепдсГей, сожитель. 

ра никуда не выходитЪ. 

Ьсг ®Г«6еп()»|сг, истопникѣ. ^ 

Ьсг еСи6сП|К}СѴ/ человѣкѣ, которой изЪ дво- 

Ьа^ Ѳгйс?/ часть, кусокЪ, штука, ломот»- 

Ьлй ©ПІФфсп, кусочикЪ. 

(ІисРюсіф порознь, по кусканЪ, по клочкан’Ь* 
/СГ(ЙіФсп ! вЬ куски разрѣзать. 

(Іибіѵеи/ упражняться вЪ паукахЪ. 

ЬСГ ©ШЬсГф студентѣ, вЪ разныхъ высоких 
наукахЬ упражняющійся. 

Ьл$ ѲіиЬсіКСИІФпі, университетское жияЧ е ' 
ЬІС ©ШЬІСгГшЬС/ камера, вЪ которой ученнЫ* 
вЪ наукахъ упражняется. 

ЬпЗ ©(иЬісГСП , упражненіе вЪ наукахЪ» 

ЬІС ви#, ступенька, степень., 

Ьес стулѣ. 

Ьлаі ®ПіІ)ІфсіІ / етульчикЪ. 

Ьсг ©ШГ/ІдвПЗ, испражненіе чрев», 

ртшп , нѣмой. ^ 

»ег(!шптеп , онѣмѣть. 

Ьіс 58сг|Ъ»тіттд, онѣмѣніе. 

(Кнптеіп г обрывать , обсѣкать, обру¬ 
бать. 

»сг(ІцтшеІп / тоже. 

$ег|ЪдшгаеІп , тоже. 

(ішпеп, |КігШ, метель, вьюга. 

«ПЗеігйШ/ мятежный, волнующійся, вѣтрен- 
ный, вихорьный, неспокойный. 

Ьіе ипдс(1шшз?еіе, жестокость. 

Ѳсйтрсі, остатокъ по отрубленіи. 

Ьег ©(Шпрее, неисправный художникъ. 

Ьіе ©(шпреге»), неисправная работ*. 

|?итрГ/ туиТ>. 

ФІС Ѳптйс / часЪ. 

Ьй$ ©йівЬфсп, часочикЪ. 

(піііЫісЬ, ежечасный. 

Ьег вгт-ш, буря. 

ЬІС 6ПшпдІ0С& > , набатЪ , тревога. 

ЬІС 6(іігтІСІ(сіѵ при приступѣ до город» у- 
потребляемая дѣсница. 

Ьег ©ШпптіпЬ, сильный вѣтрЪ. 

(ГІІГШСП, штурмовать, сильнымъ ириету— 
помЪ брать городъ. 

^йгтіСф, неспокойный, забілчный, угрюмый. 
Ьс(!іітс», сильнымъ приступомъ брать г»* 
родЬ. 

Ьіе 23с(сигтцПЗ, сильное нападеніе, 
еіп^ипііеп, сильно войти. 

^Ш'$сп і сбросить, скинуть, свергнуть, 
низвергнуть , валиться , стремглавЪ 
падать. 

Ьіс ©Гиг^е, крышка. 

Ьіс ©(пі^ццд, сверженіе, «изверженіе. 
*^йг*еп, ѵісі. !?%!(, 


ьшь* 

3°4 


фкФфЬфП, ѵісі. фгісп, 

Г;ега6(1«і'ісп, ѵісі. (Гигиен, 

Ье(?иг}(/ изумленъ, ужасомЪ обѣяшь. 
ШН|Й»Г$еП, опроврещь, опрокинуть. 

Ыс ІІпфіГфід, опроверженіе. 

Ьсг Шнфг$, опроверженіе. 

ѢіС @шгс, кобыла. 

Ыс Ѳшгсѵсі)’, конный эаводЪ. 

Ыс ѲшвС/ подпора, подставка, подмога. 

{ШбШ, подпирать, подставлять. 

Ыс ©Сцфид, подпираніе, подпоры подвесть. 
ЬІС ІІПісффішд , подпора, подмога. 

(Ьщсп, изумляться, обрубать, обсикать, 
подстригать, обрѣзывать. 

Ьй$ ©флфг, карноухой. 

Ьсг ©пффтлпз , кургузый, 
сіп ©фііег, іцоголь. 

Ьсг ©Ш(3 , мгновеніе, ацф ©фз, вдругъ , 
разомъ. 

(ІіЫіі , тонкій, нѣжный. 

(пссебігеп, кому слѣдовать вЪ должности. 
Ьсг ©иссс(Ь успѣхъ. 

ЬСѴ Ѳиссмгб/ подмога, вспоможеніе , помощь, 
(ііфсп , искать, стараться. 

Ьл$ ©ііфсіі / исканіе. 

Ьсг ©ифег, искатель. 
йІффт , искать. 

(Иі(ііфсП , просить. 

ЭДіффшід фии, просить. 

<шффеп, искать. 

Шііффеіі, выбирать. 

ЬффсіІ, посѣтить. 

Ьсг «Вфф/ Ыс Фффцпд, посѣщеніе. 

«ффсп, просить, 
ьсг @фф I прошеніе. 

Іфіффсп, посѣщать, наказывать. 
( О ) 


ы 
Ь?.С феітГифішд, посѣщеніе, наказаніе, 
пас^цфеи, искать. 

ЪСіфІфт, искусишь, искушать, отвѣдать. 
РФ ^Гріфёп, опышашь свое искусство. 

Ьсг 25сг(цф> оггытЪ, отвѣдзніе. 

ЬсТ Йсг|афсг , искусит ель. 

Ьіе ®ег(ифітд 7 искушеніе, 
ітіегіифеп, выпытывать , выспрашивать $ 
ѵ ывідыватьі 

Ьсг виЬ, Ѳйбеп ; полДеиі, , ЮГ Ъ , южна* 

страна» 

ГиЬсІи ) маратЬ , гадко дѣлать. 

Ьіе ©иЬеІер, мар.ніе, гадкое дѣло. 

Ь.т ѲііЫег, гадкій, мерзскій, нечистый. 
ЬфЬеІП; замарать. 

Ьіе ФсГиЬеІіШі), заміраніё 
»ег(иЬеіП; иЗма^ть, изгйдиШь * ізпачкаійі, 
ЬІс Ѳіфгіс> оЬГ» 

аи^пеп, помирить, прийириіпь. 

ЙСГ(ёГ)ПСП ) помирить, Примирить. 

Ьсг 2}сг(і5Г)Пгі'/ Мі ротворецо, мироВЩикѢ. 
ЬсгОо&пПф/ у молимый, зговорный. 

Ьіе ЗзегГоіщІіфСсіі, склонность кЪ помиренію» 
Ьіе 25сг(Ь()ииііс ), помирена», примиреніе» 
Ѳііісе^ свита» 

Ѳтптс, сумма. 

(цттлгі ^), сокращенный. 

(иттігсп , сложить, подъ одинъ перечень 
подвесть , вЬ одну сумму йряйесть» 

Гиттсіі , бурчать. 

. ЬаЗ Ѳиттсп , шум Ъ, бурчаніе. 

° С1 ‘ ѲитрС/ болото. 

(итррфі, болотистый, болотный , йіийд* 


і вагпый 

і? 1 ' сундЪ, 

1(1 Ѳйіісх? / грѢхЪ» 


заливЪ» 


Іее 


и ( О ) 


З'б 

Ьсѵ бЙпЬсп^ЯЙ/ грѣх’Ь прародительскій, 
йег ©ииЬеп(ф1л|' / упражненіе вЪ грѣхахъ. 
Ьег ѲиііЬсѴ/ грѣшникѣ, Преступникъ, без- 
законникЪ. 

СипЬЬп^г, (ГтЬіз, (йиМіф, грѣшный, грѣховный 
(іІі’.ЬІдгП/ грѣшить, загрѣшать. 

Ые @йпЬР«ф/ МоевЪ потопЪ. 

Ые вичЫісІфси, грѣшность. 

(іф ОѵЧ'СиііЬіф'П, загрѣшить. 

. Ьіс 25сг(ітЬідипд, эагрѣшсніе. 
йй’ Ѳиршп(еп6е»и^ начальникъ духовенства, 
прошопопЪ, протопресвитеръ. 

ЬІС Ѳиррс, похлѣбка, уха, ушное. 

ѲиррфсП, похлѣбочка. 

Гирріісіѵеп , битьчеломЪ, просить, чело» 
битную подать. 

ЬСГ ©иррІІСЛПІ, челобитчикЪ. 

ЬІС ©иррІісС , челобитная. 

ЬеѴ ѲіНѣОІК, сершукЪ. 

{п|*репба*еп г отложишь, отставить, 

Г»ІЗ/ сладкій. 

Ьай Ѳіфбо^, сладкій корень. 
і>іс ©іфідЕсй, сладость. 

0|ШФ/ сладимо, сладковато. 

Рег(Т$сп, усладишь. 

Ьіс 58сг(й§ЦПЗ, услажденіе. 

І)ІС ©уІбС; слогЪ. 

СІпфІЫд, единосложны#. 

Ьіс ѲутрасІЖ, сѵмпатія. 

Яс ©упаас^с , жидовская школа. 

Ьсг Ѳуѵир, сыропЪ. 

X» 

ІХіб ЗдіЫсг, палочка. 

ЬСР С>.сс, нора, шаКгаЪ. 


Щ ( в ) 0% _307 

Ьсг СлЬеІ; хула, порицаніе, безчестіе, по¬ 
ношеніе. 

іаЬеЩлр/ досгпоинЪ порицанія, хуленія. 

Ьіе ШиаЬефо^д&й , непорочность; 

ЬІС ХаЬеІ^аф^/ охота к Ь порицанью. 

ИаЬсІП / хулить, порицать , безчестить ^ 
поносить. 

вег ХаМ*г / хулитель, порицатель, поно¬ 
ситель. 


Ьіе 


Ьсі 

Ьеі- 


Ьаз 

Ьсі 

Ьсі- 

Ьсі- 


ЬІС З-йЬсШпд^ поношеніе, Хуленіе, порица¬ 
ніе. 

Са^еі г сшолЪ , аспидная доска. 

Ьеі* ІйІСІЬсФсг, тафельдекерЪ. 

Ьй$ 'дй|еІдсі\іф . столовая посуда. 

Ьй$ Хфсіфси , аспидная дощечка. 

ІСІрсНфі/ дощаный. 
ій^сііі/ обивать досками. 

Ыс ХйУсІипЗ/ обиваніе досками. 
сЕаГспг ! тафта, 
день 

Ьййі ЗФдЬиф, журналъ. 

Ьсг $,йдІ#)ПСГ , наемникъ , батракЪ. 

Ьсі' 2.йд(е^П/ полуденная плата. 

ЬІС 2-йдгеІІС/ путь вЪ день. 

ЬйЗ З.адшсгФ, урокЬ, полуденная работ», 
ійдсп, разсвѣтать, свѣтать. 

Ііідііф , ежедневный , ежедневно , повся- 
дневно , по вся дни , насущный. 

Ьсі- ЗІйфтійвй, полдень. 

Ьсі- ЗЗетйМд, передъ обѣдомъ. 

^шсрс^дід, двудневный, двудневно. 

Саіепг / талантЪ. 

^-^0/ сало, 

СйІдіфС/ сальный, сально- 
^СлІтиЬ/ талмудЪ жидовской. 

Сйіпіропі*. барабанщикъ. 

ц з »« 
( ® ) № 


віТ ѴІлШЬ ; рЯЗСКЯЗЫ 5 пустошь, 
гДиЬСІП, шалишь, баловать. 

Ьсг ХаиМсг, шалунЪ. 

Ьіс ЦпЬекф/ шалость, баловав?*. 

ЬСГ(ДпЬСІИ / ЬІС 5^ / Рремя препроводишь 
ЬІС 5лШПС у ель. ( ВЪ шалости* 

(ДііПСП / еловый* 

гапісп, танцевать, плясаіпь. 

Ьсг танецЪ, пляска, плясаиіе, тан- 

Цоканіе, 

Ьсг 2<$п$ег , Шгіц&зЩикЪ , танцователь , 
пЛясунЪ. 

Ьсг 2<т$6оЬеп і танцовальная палата. 

Ьсг Хбіі)теі(!еГ/ танцмейстеръ. 

ЬСГ*<т$СП, лишиться чего пынцойаніемЪ і 
йрбтанцовать* 

ЬОГМП^И , напередЪ ішшцовагп*. 

Ьсг ЗЗогЬйП}/ первой тинецЬ. 

Ьсг ЭВбѵмЩСѴ/ первой танцовщикъ. 

Ы( Нареіе; 5іс обой. 

Ъа$ $ар«/ сй»аб а«(^ Хареі бгійдсп, пред- 

ставить что* 

сар^еГ; храбрый 5 бодрый , Мужественный* 
ЬІС ХйіДѴг^сІГ , храбрость 9 бодрость, му* 
зкестйо і 

ГЛррт, руками щупать, осязять. 

ЗСѵ1)фс ! карман!) , сумка , мошна. 

Ьл$ 'і^Сфсп, кармашикЪ, сумочка, мошонк*- 

Ьсг Хй|сІіІ1СГ , карманшикЪ. 

Ьсг ХяГсЬсіііі-'Ісісг, человѣкъ, который вЪ ско' 
роста к кія штуки ДѣЛаетЪ и тХмЪ зри' 
теле і обман ыйаепЙ». 

{й|с^сп(ріс1сн, штуки, фиглн дѣлать. 
ЩіП/ касаться. 

аШ|?т, касаться, трогайте, 

Ьеіа(І«п , почіуйать. 

Ічс аЗетйиПЙ/ лощупаніе. «>»* 
309 


Ыс &щсг нога звѣрей. 

Саи, канащЪ. 
гаиЬ, гдухЪ. 

Ьі? іацЬІн'іГ ! глугаЪ. 

Ьеіацбеп, заглушать. 

Ьіс Йеіаибітд , заглушеніе. 
иЬсмибт, голосомъ заглушить» 

Ьіс СаиЪе ! голубка, 

бег Іаи&ег, голубъ. 

Глифеи, погружать, окунуть. 

Ьсг Ійифсг, водолазѣ). 
сініаіиЪсп, по ’рузишь, окунуть, 
шиеггаисікн, погрузишь. 

ЬІС ЦніегСаифшід, погруженіе. 

$ліі{еп, крестить. 

Ьіс іаи^е, крещеніе, 

Ьсг Іак^ег, креститель. 

^’Г имя при крещеніи полученое. 

Ьсг Іац|рліде , воспріемникъ. 

Ьай Іаар»й|?сГ/ святая купель. 

Ьсг ІйиРіид, человѣкъ, который крещается. 
нтгаицп , опять крертить, 
фсг йБ;сЬс1Чаа[сг , АиабаптистЪ противникъ 
крещенія. 

(йІ!Г|сп , годиться, пригодиться, удобиу. 
Го дну быть. 

іаидМ), ГОДНЫЙ, способный, удобный. 

Ьіе Іаидііфісіі, угодность. 

Гдтпсіп, шататься, колебаться. 

Ьсг Іаищсі/ колебаніе, шатаніе. 

^ііі'феп , мѣняться. 

Ьсг Іаирѣ), обмѣна, обмѢнЬ. 

<ш$гаи(с()си, вымѣнять. 

ЬтаиСфт, проміншпь. 

Ьіс 5>сіѣаа[фипд , промѣнЪ. 

11іШаи|'и)сц ( перемѣнить. 

и з 
310 ( © ) ©§ 

іаирфсп, обмануть, обаять. 

Ьсі* Х4ц(феі', обманщикъ, обаятель. 

ЬІС 2.а«[с()сгсі )! обманѣ, обмансшио. 

Гдц(спЬ , тысяч». 

ЬІС €д]сс г цѣна, оцѣнка, 
цсігсп / цѣнишь, 
ѣіс ХауіПШЗ/ оцѣненіе. 

ЬаЗ Себспт, благодарной молебенЪ. 

Ьсг Сеіф, садокЪ, прудЪ. 
і)СІ' замѣсѣ, тѣсто. 

Гсіп, мятый. 

Ьсг Ссііег і тарелка. 

Ьсѵ Сстрсі, храм!?. 

Ьсіб Сстрсѵдтспс, сложенье. 

ЬаЗ Сетро, настоящее время. 

Ьіс ^сіте I гумно. 

Ьсг Сепог, тенорТ». 

Ьсѵ ^еррісі), коверЪ, Ьсг ^.срріфшсіфсі’, ковер-' 
щикЪ. 

Ьсѵ Ссѵтіп , срокЪ , терминѣ , день уста- 
ЬСѴ Сп-рст-іп, терпеншинЪ. ( елейный- 

Ьай Сфлшснг, теешаментЪ, духовная, за* 
вѢіпЪ. 

ЬСѴ Ссіфсі^ дьяволѣ, чортЪ, сатана, бѣсЬ 
ГСП^СІіЯЪ/ дьявольскій, чертовскій, бѣсовскій 
&СГ ЬѴ, текстѣ, слово, о которомЪ рБ' 1 * 
какая говорится. 

Ьйі> Ю)С&, долина, удол'іе, удоль. 

ЬСГ ХГ^бІСѴ , талерѣ. 

ЬСС Ш?дп, роса. 

ф<ШШ/. орошать. 

«иСфіШСП, таить. 

Ь(іІ)аіІСП/ оросить, росою облить, 
^сдсег, театръ. . 

Гі>с<тчгІ»ГФ / темпряльиыч. р 
6*!3 ( о ) 3 1 1 

і чай. 

фсіЬ, оЪГ. 

Ыс 9йітгі(Г)СІМжз, буеслові'е. 

1)Січ()СІЫ$си/ защищать, заступать, оборо¬ 
нять. 

Ьсг ВегфіЫдег, защитникъ, сборонитсль. 
Ыс 93еіЧ(;еіЫд«П9/ защита, ззщищеніе, обо¬ 
рона. 

ЬСР 33>сіІ, Ьй$ §$С»І, часть, доля, участіе. 
*І)СІІСП/ дѣлить. 
і\) сіІЬаГ/ дѣлимый. 

Ыч Х^сіісг ( дѣлитель. 

ЬаЗ Х^СІІфс П/ частица. 

, участенЪ, причастенъ, «©при¬ 
частенъ. 

Ыс ( участіе. 

іЬсіІЙ/ частію, отчасти. 

Ые %І)СІІип<Ь дѣленіе, раздѣленіе, раздѣлъ. 
абфеЦШ/ раздѣлить. 

Ыс 516(()СІІШП) , раздѣленіе. 

Я>СГ часть , участіе. 

іШ&^еНсП/ раздѣлить, раздавать. 

Ыс ЗМфсШтЗ/ раздѣленіе* 
ст^сНсн, раздѣлишь. 

Ые ©п^сіІипЗ/ раздѣленіе , разверстка. 
ег^еііСП/ удѣлить, дать, подать. 

Ые бчфіішщ , подаяніе, удѣленіе. 
ЖІ^еіІСП/ сообщать, подавать. 

Ыс ЗЙКфеШтЗ / сообщеніе, подаяніе. . 

Ьсѵ ЭсаффсіІ/ убыль, обидна, убышокЪ^ у- 
ідербЪ, поврежденіе. 

імффоШз, вредительный 7 убыточный. 

^СІ'фсІІСП I раздѣлять. 

Ыс Всгфеііапд, раздѣленіе, раздѣлъ. 

Ыч ВогфсіІ, польза, прибыль, корысть, 

барыщЪ. 


3*2 8© Г о ) $3 

ЬОГфеІфаОД , полезный, прибыльный. 
ІШіфсИсП, раздѣлить. 

%Г#ргфеікп, обманывать, проводить, пре- 

льшать, 

{не 11е6сгзогфсі(іШ0 / обмана, прсл/щеніе. 
СеГЙОГфсІкп, обмануть, неправедно посту¬ 
пать. 


Ьк ЗЗегвогфеіЦтд, обманъ, неправедной пот. 
стуиокЪ, 

«гфеікп, судить, разсуждать, судЪ тво-. 
рить. рѣшить. 

Ьа$ Ц«И/ с УАЪІ, приговоръ, мнѣніе, 
лічігфеікп / рѣшить. 

Ьшгфеікп, раэсудать о чемЪ, 

Ые ЯЗеигфеіІипд, разсужденіе. 
ікППфеіІСП, осудишь на смерть, 

Ьіе ЗЗетгфеШтд, осужденіе. 

Ь<Х 93огш*феіІ/ пре досужденіе, 

)егф(ІІ#П/ раздѣлить. 

$11 тегЬеП/ доставаться. 

Ь;е ЗегіГхІІИПЗ/ раздѣленіе. 

$исГ)<ікГС, назначить, опредѣлить, 

Ьіе Сіхоіодіс, богословія. 

фесІоЗіСФ/ богословный, богословскій. 

Ьсе СфстсР, теріакЪ. 

феисГд драгій, дорогой, драгоцѣнный, 
І)!С Зфеінчтд, дороговизна. 
бефсЦіеЦ/ божиться , божбою утверждать. 
ЬІС феі гспптд, клятва, божба, утвержденій», 
Ьй$ Суісг , звѣрь. 

Ьсг Х^іі'гдагесп , звѣринецъ. 

(І)кгі(ф/ скопи кій, поскотски, звѣрскій. 
Ьа$ Зфкгфеп, ззѣрокЪ. 

Ьай Шіфісг, чудовище, диво. 


Ьсі‘ СІ/Огі, глина. 

фоиегп ( глиняный. 


фо* 

8 Ѳ ( о ) ®8 
фопіф*, глинистый. 

С&ОГ, ворота. 

Ьсг Хірфдісі*, приворотникЪ, 

ЬСГ С1>ОГ, дуракЪ, 

ЬІС Х1)01’[)СЙ, буйство, просптоѵмі'е , дура- 
<І>огісІ)( / глупо. (чество, глупость. 

ЬефогСП, дуракомъ здЪлать, одурачить. 

Ьіс фсф&чтд, обманъ. 


ЬІС <ГІ?ѵлпс, слева. 

Ц* < 2,І)і'тіСіПГ)ііГ, плачевной удолв. 
фгппспЬ, со слезами. • 

фгаиеп, слезы выпускать. 

фип, Ій) •Ф ^Ьсзсфап, дѣлать 
риціь, чинить. 


I ™Щ- 


фиПфд фипПф, возможный. 

Ьа$ Х&ип, дѣло, 

Ьіс Х()а (! дѣло. 

Ьсг Хф&СГ, виноватый. 

фасіз, дѣйствительный, дѣйствующій 

ЬІС тМ)Щ, драка. ^ * 

^ІС ЗЗіі(]сЦа(/ злодѣйство, злодѣяніе 7 сту¬ 
лодѣяніе , сквернодѣяніе. 

Ьсг Жі(]сСГ)аГсг, злодѣй. 

Ьсг ЖоГ) 1 г()й*ег, благодѣятель, благодѣтель. 
ЬЦ благодѣяніе. 

ПК'ГЯфаНс}, кЬ благодѣянію склоненъ. 
О&фиіі, Ксазнпть, 

(Іф ?еіЬ, руку на "себя наложить,, 
ПіІ|іТ)ІШ/ отворить , отверстъ. 

<ШСМ)иП/ вымарать , вЬ ростЪ отдать. 
ЬсфіШ, Обмарать 

ІМффііП, но чьему примѣру что дѣлать. 
Ьсгфцц, промотать , расточить изнѵрілпь. 
Ъсгфійіф, разточшпельный, мотоватый. 

ЬІС ^8Ш()ЦІіф(сі(/ раэточеніе имѣній 0 мо¬ 
рфии, одѣиать. ( шозство. 


314 


(о) ГА 


РФ ишфші, прилЬжно стараться о чемф. 
ЪОГфіШ, заложить, засунуть. 

РФ (>е»Ч>огфип, превосходить, оказаться, 
«Н’ЗфиП, отставить, отложить 
ЙМфіфШЬ благодѣяніе кому учинить, 
і)СГ ШПСгфйН, подданныя. 

«П(егфФ»9, покорный, покорно, 

Ъіе ІІПІсгФ *пі(феі( , покорность. 

РФ $ифіш, пвил.ѵаллться кому, приставить, 
Ьіс ЗифшіІіф^іг, обводи шсльсщво. 

вс'ірмокеніе. 

{сделан, 6л госклоненЪ. 

)иі>ог^ип/ еіиет, въ лЬлѣ превосхрдищ** 

€1?йг, дверь. 

Ъіе ЗДйгміскГ, крукЪ у дверей. 

Ьсі* ’дфцфпттсг, крючокъ у дверей, 

Ъег Зфйгррореи, косяки. 

Ьіс аЗоі’Ьсгфііг, передняя дверь, 

Ые фіпіегфііг, задняя дверь. 

Ьіс ЗІФепфйг, калитка. 

ѢСѴ башня, 

рф фііпнеп, подыматься, 
рф тффйтеп , подыматься, 
ѣсі’ Л1)утіап ! шиміанЪ трава, 
гіср/ глубокій , глубоко, 

Ьіс 'Ііср, глубина. 

рф ЪШіерп, углубиться, втаться во чтЩ 
весь умЬ свой вперять во что. 

Ьес Здсдсі, горшокЪ на ножкахЪ. 

|>аб Сіе0сѵфісг, тигрЪ, звѣрь. 

(ІІ0СИ , уничтожить, истребишь. 

ЪСС ХРдеГ/ уничтожитель, истребитель, 

Ые ііфип<3/ уничтоженіе, истребленіе. 
йіФРІдеи, стереть, почернить, истребить* 

Ьіс 2іи&%ИП<Ь почерненіе/ истребленье. 

І>тіІ$т/ истребить. 


г- гг, ■*>. ' о,- ,;ѵ': 
С о ) 


зч 

Ьіс ЗЗсгМдітд, истребленіе. 

І?СІ’ Зл|'ф / столЪ. 

Ьег ЭДги^ столовая лотка. 

Ьсг ХіГФЗі'КЙ, при одномЪ столѣ кушающій. 
Ьй$ ХііфПіф , скатерть. 

Ьй$ Хі(ффсп / столикЪ. 

Ьсг ХіСфег, Ьсг ХіГфйг, столяръ, 

ЬСР Сйсі, шитулЪ , надпись. 

птіігаі, титулъ кому давать. 

Ьсіііфі , титулъ давать. 

Ьсі* (ЗГоЬдф, табакЪ. 
гоЬсп^ бѣсишься. 

Ьл$ ХоЬеіІ, бѣшенство, 

Ьа^ ‘Гофс / свѢшильия. 

Ьіс іЕофссі *, дочь. 

Ь<Ф ХофісѵбпЬ, внукЪ, внучке. 

Ьа* Хофісппаіш, зять. 

ІСІ’ СоЬ, смерть. 

іоЬф мертвый. 

{оЬКИ, умертвит», умерщвлять, убить, 
смерти предать, живота лишить. 
ІоЬЙіф, смертоносный, смертельный. 

Ьсг ХоЬііфФд,, смерщоубивство. 
іоЬіГФІадсп, до смерти убить, умертвишь. 
Ыс ‘дЪЬШпд, умерщвленіе. 

ІО({ ; бѣшеной, 

Ьіс Хоіфеіі, бѣшенство. 

ІоШфи, неразсудко смѢлЪ. 

ЬІС ХсЙЙшфсЙ/ нераэсудная смѣлость. 

ЬйЗ 2оЯГ)(ШЙ / домакЪ для бѢшсныхЪ. 

$•01* (Ебірсі^ несмысленной, глупый, простякЪ, 

Ьіс Хоірсіср/ глупость. 

(йріСф, іоірсфай, глупьш, деревенскій. 

Грубый. 

Йбсі’ІОІрсІП, обольстишь, прельстить, обма¬ 
не ^ОППС , бочка, кадка. (нуть, 

Ьсс 
3*6 ( о ) ^ 

Ы’І’ СорЛб ! гпомпасЪ, 

Ы'Г О^ОрГ, горшокЪ, 

'ХЙР^СИ, горшечнкЪ. 

Ьсг Хбр^сг, горшечникЪ. 

Ыс 'іорГсгтбсіЧ/ горшечника дѣло. 

Ыс Хорг'сгегЬе, глина. 

Ьай ^ор^сггаЪ/ колесо горшечника 
Ыг торфЪ, или земля, которою вм’Ѣ-. 

сто дроиЪ жгушЪ. 

НпффГ, торфорагдый. 

^сг СогГ/ досада, обида. 

Ыс Соггс, пирогЪ сладкой. 

Ыс ІогсспрІЪпііг/ ппрожнал сковорода. 

Ыс (Готіг/ пытка, заст’БнокЪ. 

ГОпфігеп, тронуть. 

Ыс (Гонг, рядЪ, обманЪ, 

ѵЕотт.ісг, рыцарскія употребленія и игры 
Ыт ІЕі\;Ь / рысь. (сЪ щитомЪ и сЪ коиіемЬ. 

(габсіі , бѣжать рысью. 

Ьсг ЗЗоги^Ь/ переднее войско. 

Ьс*‘ «ГгаЬдпг, спутникъ, или трабаншЪ. 

Ыс (ЕгаЬсг, гущи. 

;і'дфгсп ( Пйф фШ, желать., добиваться 

пего. 

ЬеігйфСт, разсуждать очемЪ. 

Ые ЗіеігафСцпс), размышленіе, разсужденіе. 
НйфГГЯфГСН , домогаться, проискивать. 
(ѵассігсп, угостить, поступать сЪ кѢмЪ, 
Ыі$ ХглсЫтсиС/ банкешЪ. 

ЬСГ $гасЫ(/ трактатъ, сочиненіе. 

ЬСГ ХгсцСсиг, трактирщикъ. 

п-адсп, іс!) тій, іф зссѵазсп, носить, 

Ьіс 2гЛ9С/ носилки. 

Ьсг $гй9(сЦсІ/ носилки. 

Ьагё 2гозт < ношеніе. 

Щ 

_ М& ( * ) 9 ! з*7 

Ьіе %ѵйй)1, уборЪ, обыкновеніе вЪ пллптьѣ- 
{гафйд, стѣльна, Жеріоба, сулгнз, супороса, 
тонна, сукотна. 

ЬІС ХічЫ)в$Кч(> беременность, 
еІПІГЙфіід, согласный. 

Ьіе (ігтітас^/ согласіе, 

пісЬсіѣгафид, раболѣпный, рабскій, малодуш¬ 
ный. 

Ьіе ЙисЬсЦітфпд^сЙ, раболѣпство , малодушіе. 
й^ьпдсП/ Ьіе ©сі)іііЬ/ долгЪ заплатить. 

Ьа^ €|Ге» Ш\‘щп; кутанье снёсши. 

Ьсг 2іЬѣга<3, заплатѣ. 
йПШ$*\\) предложить. 

Ьеі' ШіигА^/ предложеніе- 
(П\(П'фП, принести, накладывать , нало¬ 
жить; 

йи&Мдсп, вынести, стоить, 

Щ ЬсйчідШ/ поступить. 

Ш ЯЗейчідеп/ поступокъ, 
сіѣгадеп, сносить. 
сгѣгодГіс!), сносйб, сносный. 

Ьсг ШіЩ; утокЪ, (вЪ ткаигй полотиі). 
СІПСШ ©П(гад ІІ)І т, препятствовать кому. 
Сіптідт, вносить, кЪ пользѣ быть, поль¬ 
зовать; 

етЫдІісГ)/ полезный, прибыльный. 

ЬерСгадсП/ принесть, помогать. 

Ьеѵ ФерПчід, вспомоганіе, вспоможеніе. 
(;егшп(гадегі/ обносить. 

ініфйчідеп, еіпет Шаі, носить что за кТмЪ. 
ЬеіѢгадеП/ растащить разволочнть, терпѣть. 
РФ оеічіыдеп, помиришься. 

Ьсг 35сі*ігад> договоръ мирное постановленіе. 
ФеНгадНф, тихій, кроткій, несварливый, 
мирный. 

іШгадсп, обносить, разносить. 

>сг ІІшП’адсГ/ рззнощикЪ. 


І)ОГ*МЗ*К; преднссіпа, предложишь, 
ѣсг фсгігад, предложеніе, 
зіт-азсіі/ Приносишь. 

(іф $ітчідсп, приключаться. 

5ііЫ<5!іФ/ полезно. 

ьіе ЗтісП'афф несогласіе, ссора. 

(Ѵй0С^ лѣнивый. 

Ые Хгффей, лѣность, лѣнь. 

ЬІС СѵазбЬіс ! трагедія. 

Ьсс ІгодоЫсиСфгсібег, сочинитель трагедій 
ПчідсЬІ(ф, трагическій. 

ЬІС ЗдчшЪс, кисть ягодная. 

Ьй$ ЗлчшЬспЫйК, ХгаибеШаиб , листѣ вино¬ 
градный. 

Ьй$ ‘ІГйиЬфси, кисточка ягодная. 

&ЧШСП; вѣрить, вѣнчать. 

Ьіс Хгаттд, вѣнчаніе. 

ЬСГ 2глт‘Іпд, обв.нчальный перстень. 
ЬеГгаиС, повѣренный. 

ИИЗСГЙШГф, невѣрный. 

Ьй$ Жігіігаисп, невѣріе, ненаДѣяніс. 
ікгігаисп, повѣрить. 

Ьай ЗЗеМгацеп , новѣренйость. 

ІнчѢічтМ), УСГІі'йМ, дружескій 
Ьіе ЗЗсгпчшЙф^сЙ, дружество, прівтств#. 
опвсгИчшсп , повѣрить, 
рапчшси , надѣяться на кого. 

Ьй$ Зиййисп, надѣяніе. 

СѴДиѵсп ! печалиться. 

Ые Злчшег/ трауръ. 

Ьй$ ХічшегНеіЬ, печальное платье. 

Ьй($ ‘гГЙШ'ИиЗ , домЪ, вЪкоторо 1 \Ъ кто умерЪ. 
Ьлб ХГіШСГІіеЬ, надгробное пѣніе, 

Ьйб ХгаиегСріеІ/ трагедія. 

П'йі'ГІд, печальный. 

ЬІС ! хічшгід{сіф печаль. 
%Ш ( ® ) зі, 


ЬеігаигеП/ скорбѣть, тужить о чемЪ, опла- 
кивать что, 

Зл'АШП/ сонЪ , сновидѢніе. 

Ьсг ^ічштЬеігёег, толкователь еновидѣнія. 
Ые ХгаижЬсіттд, еновидѣнія толкованіе* 
йжитеп, сонЪ видѣть, 
вег ХгашпеГ; сновадецЪ. 
ігаіттіфі, какЪ во снѣ ходят, ій. 

егерей, іф іга^ іф Г>аЪс снЧі’оіуеп , утрафить, 
лопасть у убивать вЪ примѣту, 
вай Хге^еп / бои, баталія, сраженіе* 
тт*е(ТеИ/ находить* 

Ьеіге^еП/ кэваться. 

<іпП‘фт , сходствовать , сходну быть 1 
притти. 

ЙЬегсІ«№С|рей, сходствовать , соотвѣтство¬ 
вать, 

Й 6 ег№ 4 ^е«/ превосходить. 

(шіге^іф , превосходный. 

Ые §и(1ге^іф&і(/ превосходств©, 

{Мгс^еП/ сходствовать. 

Н'еіЬеп^ іф ггісЬ, іф 1)йЬс дс&'іеЬеп, гнать > 
гонишь, упражняться вЪ какомЪ дѣдѣ* 

вес 2геІбеГ/ гнатель, гонитель. 

Ые Хгеібипд, упражненіе вЪ какомЪ дѣлѣ* 
вег Хгісб, склонность 
Ые / мѣсто, по кошсромЪ стадо ходил® 
и кормится. 

<*Ыгеі6сп, отогнать. 

стішЬси, поощрить, побуждать. 

Ыт ЗЫгісб, поощреніе, побужденіе*.. 
«Ш^гсі&сп, вспужать, стирать, 
йи&геібеіі/ выгнать. 

ЬсІгеІбсП/ гтосп шествовать. 

ІХШііЬгп, домой загнать, пршіерешь кОг^ 
32Э 


( • ) ©I 


Ьп- &>(Нгсі6ег, отрѣшенной ошЪ ГосиоДской 
службы, бобыль. 

ИйфіГСІбсІІ/ побуждать. 

ЬСШ'СІ&си, эаі'н.ть. 

ШІЙгеіЬсп, вкругЪ вертѣть. 

Ьіе ІІпИгеІбітЗ, вершеніе вкругЪ. 
рф регитігсібсп / шататься. 
й>едСгёФсп, прочь отогнать. 

Ьсѵ З^ЬСГй’Сіб/ провожденіе врёмеіій; 
^СГ(ГСі6сі1 / разогнать; 

ЬіС Ял'ЫІфееп/ траншей; 

Ггтфигсп/ піранширокать, разрѣзать. 

Гѵеппсп, развеешь, раздѣлить, распу¬ 
стить , разрушить. 

ЬІС ІССПттф разводъ, разлученіе і расколЪ; 
дЬігспііеп, отпороть. 

дЬіШГШІЗ ІѴСгЬсіІ/ измѣку учинить, переки¬ 
нуться. 

еіп ШЬігйппІдёГ/ переметчикъ, измѣнникъ* 

отстунішкЪ. 

«иргсппсп, распороть. 

Ісгігсітсп, распороть, разлучить. 

|СѴІГС«ПІі4) ! раздѣлимый; 
іицегггетіііфѵ Нераздѣлимый. 

ЬІС ЗиПсішиіа] / раздѣленіе, разлука, рае- 5 
Коль, несогласіе, распря; 

ЬіѴ Сгерре, лѣстница; 

Ыс Сгсірсп ^ куколь. 

Шщ, іф Пчи, іф ЬаЬе попирать* 

топтать, ступать. 

Ьіе Х?СШН$/ топтаніе. 

Ьег ХѵШ/ стопа, ступайте. 
йЬегсіеп, отступить . уступить. 

Ьег ШіНМ/ зазсодЬ, нужнйкЪ. 

йіигегеп, еІП 2ІІЙІ/ вступать вЪ Должности 

ЬіС Зѵсі(с, ііыѣжжать. 


С О ) ©§ 


ісг 2І1ЙГІЙ, начало , починЪ , начагпокЪ. 
ті^гейП, наступишь, явиться народу. 

5?СГ , объявленіе народу, 

ті&гсісп , в ытопташь. 
кіТСГСП, натоптать. 
ве(ге(еп ШсгЬеП/ пойманнымъ быть. 

Ъс(ге(сп {суп / ужасомъ обЬдтымЪ быть. 
Ье*)*ѴС(СП 1 приступить. 

СШіТСіЧИ/ вступить. 

ЪСС ©ГШІН/ вступленіе. 

ЙбсѵЦЧІСП, переступить, 
вег ІІсбсіЧіЧЧ'СГ / преступникъ. 

ЬІС Це&СіЧгсПтд, преступленіе, 

ЫѴІТСІСП/ СІПСП/ заступать за кого, ©(сЬ 
ІС, вмѣсто кого быть, 
вег ЯЗсгігеісг, заступникъ.’ 

Ыс ЗЗсгіпЧітЗ/ заступленіе. 
фег&оіЧгеіеп, выступить. 

ИПЙЙГйеп, попрать, потоптать. 

. ЬіЧ ШиеічгеМ 4 , потоптатель. 

віе ШПсйгейтд, потопченіе, попраніе. 

зСіЧгсСсп, затоптать. 

віе ЗеѵіГСШпЗ/ затопченіе. 

вСі* ЗіШі#, приступъ, доступъ. 

і десті, вѣрный, вѣрно. 


Ые ‘Зл’Сііе, вѣрность. 

*геи1)ег$Ід / искренній * непритворный, 
віе 2шфег}ід!еі(, искренность. 

ШѵеіІ/ невѣрной. 

Ые Шигеие, невѣрность. 

(геиііф/ вѣрно. 
іЧсиІсгё, невѣрный 

Ьіс ^геиІо(із^сіе / невѣрность, измѣна. 
ЬегшШччісп, невѣрно смотрѣть что, украсть, 
разгпочішь. 


Здчапс$сІ , 


треугольникъ. 


93 


гѵіЬш 

323 


8® ( о ) 


тЬиІіѵеп , замучишь, скучать, досаждать» 
Ьеі' ХѵіЬиІІгег , мучитель, 

Ьіе ^гібиіітпд / мученіе. 

Ьсс ЕпЬиг, дань, по'дать, поборъ. 

Ьсѵ Сѵіфгсг/ воронка. 

сііипфеспі, яливаіпь. 

тфсн/ іф йоЦГ, іф ^абс бсй’о^т, тбчѴ> 

капать. 

Ьй$ ^гіеіеп, теченіе. 

Пісісшдід, текущіе глаз! имѣющей*, 
аЬН'іеіеп, стечь. 

Ігеи^еШ/. іе§. канатѣ. 

Ые Хі'ЛиК, капель. 

ЬеР капля. 

Ьй$ Хго'р^еП/ капелька. 
іг^р^еІП/ капать. 

Ьес (ЕдгШег, трель. 

егіКеП, скучать, досаждать, дразнить, 
гѵтйт, іф еюпЕ, іф 1;аЬс детіпЕеп, питіь 

Ьег ХгІП?сг, пьяница. 

Ьег ТпййепЬЫЬ, пьяница. 

<гаійеп, напоить. 

Ьег 2*4111?, напитокЪ, питье. 

Ьй$ ІміЙфеІі, микстура, декоктЪ. 

Ьіе Хѵппк^воДопойня. 

Ьег 2гііп?7 питье. 

Ьй$ 2гіп?деІЬ, маленкій подарокъ за малы# 
услуги. 

Ьй$ 2гіи?зе|‘фіі'Г / сосудъ кЪ питію. 

Ьй$ 2гшфйЦ(5, питейный домЪ. 

Ьй$ 2пп?9Ій(Ь стакаНЪ. 

*ШП?еп, пьянЪ, пьяной. 

Ьіе 2гші?еіфеіі, пьянство 
Ьй$ ©еІГйПІе, питье. 
йЬ(ГІП?еП/ отпивать. 

аи^гтіеи/ выішшь. ^ 


I 
(О) 03 


3*і 


рф Ь'С(ГІП(Ш 7 налиться пьянымЪ. 

ЬеЙИПІСП, пьянѣ. 
сгігіійси / утонуть, 
фептпгіпісп, пить кругомъ. 

ПафКигісП/ запивать. 

ЬегГгіп&п , проггивлшь. 

иптіпбт , кругомъ пить. 

^иСГіпГе»', за чьё здоровье пить, И тѢмЪ тре- 
ЬбС ^Сѵірр гйрйпЪ. (бовать, чтобЪ и онЪ пилЪ. 

Ьег ХгІрргНпфег , трипный мастеръ. 

ЮСС СѵіптрЬу торжество, тріумфъ. 

ігишірЬігеіі/ шріумфовать. торжествовать. 
Ьег Хгіитр^ігёг / тріумфовагпель. 

Ьег ХгіитрДОгапр, побѣдоносный вѣнецЪ. 

Ые 2гіитрІ)р(ч>гГС, тріумфальные ворбтз. 
Ьсс Хгіитріфмдсп, тріумфальная колесница. 
‘Ы’ОсРсп, сухой , сушеной. 

Ьіе Хгойсіфеіі, сухость, сущЪ. 

(ГОС^ПСП, сушить. 

Ьіе Хгос?тт$, сушенг*. 
йбКоЙпеп, обтереть, сщерета. 

<т(ГОС?пеп, присохнуть. * 
йийгосвип, высохнуть 
«іпего<Іііеп, высохнуть, засохнуть. 
ЬсгігоЙпеп, засохнуть. 

Ъсг Од-бЬсІсг ветоійішкЪ , лоскутникЪ. 

Ьег ЗДоЬеІтагІе, лоскутной рлдЪ. 

ОСІ’ ѵідод> корыто. 

.. _ &Г$$фегс, корытечко. 

ОіС 'Нотрсье, труба, на котором играют!*. 

Ьег іѵотреіег, трубачь. 

. _ ^отреіеп, трубить. 

^ рухлядь, припасы воинское. 

ѵес утѣшеніе, утѣха* 

ігфісп, утішать. 

Ь<1 Хгфіег, утѣшитель» 

( <%2, • т 

$24 


!Ф с О ) ©« 


ІП?іТ(Іф , угпішный, утѣшительный. 
шип5(Ніф/ неу тѣшимый. 

ІГОІІЫ, всякого утѣшенія лишенЪ. 

ЬІС Хго)гГорз?С1'е, лишеніе всего утѣшенія. 

Ьіс ^гфЪтд, утѣшеніе. 

д«ІГ 0 (І/ великодушный, смѣлый. 

(іф деЫ{1еП/ етс$©іпдсф обпад ежиться чѣмЬ. 
осіѣгоііШ/ Обнадеживать. 

Ьіс ЗЗегСгоЦітд , обнадеживаніе. 

Пгосасг, упрямиться, не покарлться, дерз- 
ско говорить. 

Ьсі‘ / упорство’, упрямство, противо¬ 
борство. 

ІГО^Ід, сварливЪ, унрямЪ, незговорчивЪ. 
йЬЦ'О^СП, нахально требовать. 


ЬІС Ол’ОиЫсіі, смятеніе. 

Ьсі' ІІѵоирр , куча, свалка. 

ЬІС ЯЗШШфреи, переднее войско. 
ітЬ г мутный, пасмурный. 

ІГІЙч’П, смутить. 

Ыс Хі’йбГлІ, скорбь, бѣда, тѣснота, печаль, 

ѵтѣсненіе.’ 

(ги6(сІ'9/ утѣсненный, опечаленный. 
ЬсСтЬеп, оскорбить, опечалить, озлобить. 
ЬШЧіЬС / печаленѣ , печальный , скорбный , 

сѣтующій. ЬІС фетКчтд, оскорбленіе, озлобленіе. 

ЬІС 55с(ѵи6пі§у печаль, скорбь, шуга, сѣ¬ 
тованіе. 

Ьсі’ Сгиф|е|5, которой При дворцѣ кушеиье 
на стол’Ь стаЕитЪ, 

ГШ0СП, обмануть. 

Ьіс Іимсгсі)/ обманъ. 

ІгйдПф, обманчивымъ образомъ. 

Ьсй'Гідсіі/ обмануть, обольстить. 

Ьіс ЗЗсігйдегсгь обманываніе, обманЪ, ко- 
варничесшво , коварство. Ьсі 


ІГ;-.,.,,,-', ' 


■ННИНМ 


4 


ЙО ' С О ) 


32 : 


ьег ЗЗшчід, обманѣ, лукавство, коварство* 

Ыс ѵГпштеІ, барабанъ. 

(гаттеІП , вЬ барабанѣ бить. 

Ьсг ХгшптеІ|У)Ілд«ѵ барабанщикъ. 

ЬІС Злйттег, мѣлкі'д части разбитой Еещи. 

$сг*гіітігкгп, вЪ мілкіл ч'сти разломать, 
раздробишь. / 

Ьіс Зсгггиттсптд, раздробленіе. 

Ь<ч Сѵитр|' г козырь. 

(птцу'сп/ козырять козырною картою под- 
^ ^ индѢискіи пЬшухЪ. С ходишь. 

і)йб Сиф, сукно, платокъ. 

Ьсг Іифтдфег, суконщикъ. 

&сі‘ Хнфіфегег, стригальщикѣ сукнЗ. 

Ніфсіі , суконный. 

шфсід, пригодный, подобный, способный 
искусный. 

ЬІС ХІІфйд&Іі/ годность, способность, из- 
кусство. 

ЬІС ЗСкФс, лесть, лукавство, пронырство, 
коварство, обманѣ, обманство. 

іисі'ІСсІ), лукавый, злокоалрный , хитрый, 

5 п ^ | «лиГег г темный человѣкѣ. 

Ь,с ^«ЗепЬ, добродѣтель. 

іидснЬ^а^, ПідспЬ^Ш/ добродѣтельный.' 
ч;„ Ь,е «Пйддспь, порокъ. 

'Р‘/ ісі’ ЗдіНрдп г тюлпаиЪ. 

НИТіИ у гдупыіг, глупой, неразумной. 

Іа Ьтт, „'ь г м ' ,л ' Г 'Ч" М ““- 

птітсіп, ст№$ налошадд вкругѣ ска¬ 
кать. ' 

05 3 Ьсѵ 


32 б_ 8© ( О ) ©2_ 

ЬСГ (Сйшр^еІ, бездна, пучина, глубина. 

Штрафе ! гнилью пахнющей. 

І>СР ЗднгшІС ! смятеніе, смущеніе, шумЪ , 
тревога , мятежѣ. 

ПіГШіКуігсП/ тревогу завеять, поднять, произ* 

водить* 

ійпфсп, сгрѣны подмазать. 

Ре г Хйпфег, подмящикЬ, 
біе Хйпфе, подмазка, 
бегипфш, подмазать. 

ЙбсШіпфсіі/ перемазать. 

біе ЦсЬегФпфиіід, перемазыванье. 

&ІС ШипІе, соусЪ, вЪ чемЪ что обмакиваютъ», 
еіппийеп , обмакиваютъ. 

(•ОЙ ЗФррсІфеп, точка. 

іиррііф^ побрызганъ, смоченЪ. 

ЪйѵЬ, ТурокЪ. 

Ьіе ХигГер, Турція. 

ІигЙГф, Турецкой. 

&СГ ?Гйѵ&е , драгоцѣнный камень зеленаго, 

цвѣта. 

ѢІС ЯдпчеІКшЪе^ горлица». 
тГфсп , тушевать. 

ртіффсп, таить, затаить, утаить, скры¬ 
вать, 

Ьіс 25сгШ(‘фш!0 / затаені'е Л скрываніе, утайк*. 
^ТуГЛПП , тираннЪ, 

біе Хргатіер, тиранство. 

(ргатііГФ / тирзнской. 

ІргтииГігеП , мучительскій , мучительный» 
безчеловѣчно поступать сЪ кѣмѣ. 

55 , 

Ые \?аслп$/ гуляиУе, порожнее мѣсто, 
плефеп» шататься. 

б«г 


5 ® ( о ) 0>3 


3 2 7 


ЬСГ 35л$<ШІ, гуляка, шашунЪ, бродяга. 
^СГШШ)адІІ'СІ 1 , вокругъ бродить, 
ѵдісіфлдт , простишься. 

І)СР ТЭДЫ!, фазадЪ, подѣ чьемѣ защищеніемЪ 
обрѣтающійся, 


&СС 


Х>ДССѴ/ отецЪ , родитель. 

$>а$. ЭЗагсгІаиЬотечество. 

ІнііСГІіф , отеческій. 
ьсПегІой, осиротѣвшій. 

Ьес ЭЗЖсті^гЬСГ, отцеубійца. 

Ьег 2>ассі'6гиЬег , дядя. 

ѣег 93а(і«г, дядя, племянникъ. 

«Ьсі, худо, 

$а<5 Шбеі / зло. 

^тіМП/ во зло, вЪ худо вмѣнить. 

«4Ъ(*П/ обучать, ученіе повторять, твер¬ 
дишь, 

$6Пф , обыкновенный. 

Ьіе Ш&ипд, упражненіе, частое употре¬ 
бленіе. 


(ШёйОсП/ упражняться, обучаться вЪ чемЪ. 

ЭІіібибипЗ/ упражненіе. 

Ьещбсіі/ эдѣлать, учинить. 

, ЯЗогй&цпд, предуготовленіе. 

^ЬсѴ/ чрезЪ, 

«ЬсгаИ, вездѣ. 

ибсгаиЗ, очень, весьма, чрезвычайно, чрез¬ 
мѣрно. 

ііЬттапЬег, одно на другомъ 
«бттботтт, сходствовать, походить, 

ибегіер, излишній. 

1і6сгГ>іп, коё~какЪ э кпкЪ ни попало. 

ІіЫісІ), употребительный. 

Ьіе Іісбипд , употребленіе 0 повтореніе» 

Ои^ибсп, упоіцребит^. 

Ьй Зіи$и(нтд, у потреб де#. 3 ??* 


ОЗ 4 


^сги^ ЬСГЙЬсп, худое здѣлать. 

ЬІС ЭЗсшбинд, исполненіе худаго. 
иЬпд , лишній, лишняя, лишнее. 
ііЬпдсш* / впрочемъ. 

ШибпдС Щп, освобождену, уволену быть. 
Ъсг \Ѵго , етаихЪ. 

ЬІС Х^сфсг, вечерьня. 

бфсгп, полдничать. 

Ьа$ ЗафсгбгоЬі ' иоужина , ужинокЪ. 

Ьіс Х>сггс1, старуха. 

ѵе;;іѵсп/ дразнить, насмѣхаться. 

ЬІС &'фптд , насмешка, дражнеи'іе. 

Ьй$ Ифі'^ бёрегЪ. 

ЬІС Ш?г, часіа, часы. 

Ьсг Іфшафсг, часовщикъ. 

Ьлё ІІ(>ГІН>СГ0 , часы, колеса у часовЪ. 

Ьіс Ш>п г филинЪ. 

Ьсі’ ІГ'ісіпоі , купорос!;.- 

ЬІС ХНсШЛІіш, сЪѢсшиые запасы. 

Ьй$ Х>Іф/ СКОшЪ. 

ѴіфіСФ , скотскій. 

Ьсі* ЗЗіфЬісб , ск- токрадецЪ. 

Ьсг 25ісІ)Г)апЬс(,, торгѣ скотиною. 

Ьсг ІВ'ісбЬігС/ пастухЪ. 

Ьсг ЗЗіе()(М, клевѣ. 

Ьіс ЙмсІфіфГ/ скотскій ззводЪ. 
гнеі, много, 

ІПСІСГІС1 )/ различный. 

ѢІСІфф , множественный. 

ЬІСІ(Ѵ(ІЙ()/ многочисленный, многоразличный. 
ѢСгЫфѵ(І;.]ОП / у м нож и ть. 

Ьіе ЗЗісфСІГ, множество. 

ЬІС ЙсіфГ, можетЬ быть, развѣ. 

ѴІСѴ/ четыре; 

ѣісга'Іс^/ чеіпверовидно, на четыре стати, 
на четыре руки. 
ь® С О ) 329 

Ысг|чіф , чегггерочястпн ый. 

*>Іеіф!М<Ь четверочастный. 1 

ЬаЗ 23іег(е1, четверть, четвертая часть, 

ѣл >5 @;; 0 ІСГ(С , четвероуголышй. 

Ысгфсііс», четвертовать. 

1 )ісг$ід , сорокъ. 

ЬІС ХМоІе, фІалокЪ. 

і?(с скрипица. 

Ьсг 35*оІіп»(г, скрипичникЪ, скршть. 

Ьаб і чершежь. 

»І(іегеп, чершежь эдѣлать. 
іл(Шгт/ дозоромъ ходить. 

Ьіе ЗЗфЪиіон, дозоръ. 

Ьіс 25і(ііе,. посѣщеніе, вилтЪ. 

Ѣсі’ ШтЬаит г вязь , тина. 

ЩП/ около. 

Шіфсг, вокругъ. 

Шіфіп, Іф ?аші ПІфі ШіфіП, не могу, чтобъ не. 

ітЬ , и. 

Ьсі' ШГІЛС, сорЪ, дрязг!) , калЪ 1 , нечистота. 

Шіфиід, скаредный, мерзскій. 

Ьсг Шіфііег, скаредный, мерзскій человѣкъ. 
Ьіе ЦіііШсгер, мерзское дѣло.’ 

ітдсЬсисг, ужасный, ужасно. ^ 

Ьа^ НіІЯ'фсіісГ/ чуДовачге, диво, страшилище. 

^ Ипдс^ег , несВкомая гадина. 

УІС І1ігшег|іг^, университетъ. 
пн(сг , нашЪ. 

ипГегфаШеп, шфеИгосдеп , для насЪ. 

Ьсг ЦпСпде, нашь. 
писси, внизу, 
шиег, по<ь. 

Ьсг ІІіКСге, испо ч.нін- 
Ьсг Шичтфг, ИСПОДнѢЙшУЙ. 
шиегЬсіТеп, между пГѣмЬ. 
ндч ;зь. 

4 ОЗ 5 Ьіе 6® ( О ) ©§ 


33°, 

і)іе Ш$е, унція. 
і>ег Х>°З еІ /, піщіця, 

Ь,й$ Зіодсіфсп, птичка. 

Ьег Шодкг, ЗЗодеІ^сИсг, птицеловъ 

Ьсг ЗЗодеІЬйисг , клѣтка. 

ОодсІІгер/ злодѣй, котораго всякому беэЬ 
опасенія наказанія вольно убить. 

Ьсг ЗЗедеКеіт, шпицелотный клей, или легіЪ. 
фес ІЭоді/ начальникѣ, старѣйшина. 

Ь»с ЗЗодіеі), начальство, правленіе. 

'Ш Х>оИ?^ народъ. 

Ьоій’еіф, многонародный, многолюдный. 
ЬеыШсш, переселить, заселить. 

ЬІС 55сбі5((сгцпд/ переселеніе, поселеніе. 
*>оЦ, ПОЛНЫЙ» 

ЬоШшО всего довольно. 

Ьіс ЗЗМегеі)/ пьянство. 

ЬіШід, цѣлый, полный. 

Ьіе ШШдГеЙ, полность. 

■урЩЩщ ьрЩІк&и, »оИ$0геп, ьоПЬгіпдсн, $р|к 

СПЬШ/ совершить, окончить. 

Ьіе'ЗЗоПбгіпдипд, ЗЗоЙепЬшід, окончаніе. 
ЬоКЕештсП/ совершенный, совершенно. 

ЬІС ЗЗоЙІоттеіфсІ*, совершенство. 

ЬойГиКеп, ьоЙтофсП; наполнить, 
ьойдййід/ полный. 

Ьіс ЗЗойтафіу полная власть, полномочіе. 
%рЦ|?йиЬід / полный, совершенный. 
йі*С ФОІОііЬЛІі* ^ вольный, волонтеръ. 

поісідіѵеп^ фолтизировать, вскакивать. 

рвотное. 

РОП, отЪ, о, 

»оп аи|?еіі, изЪ, внѣ, снаружи. 

Ьоп ЬйГ)СГ/ оттуда, 
ьеп Ьаппеп, оттуда. 

Ыт сіплнЬсг < одішЬ отЪ другаго, 

ьоп 


8® ( о ) ©8 


ЗЗі 

Ьрп ^іппеП/ отсюда, отсель. 

#ОП ІППСП, СНуіПрИ. 

*>оп ошЬ сихЪ поръ, 

1>оп пип ап, отЬ сѣхЪ поръ, 
йрп шаппт, откуда. 

Ьоп ІРсіСеП/ издалека, йздали,. 

ѴОррсп ; дразнить, шутишь. 

Ріе ЗЗорртр, шутка. 

*>ОѴ, предъ, за, 
рОГПП/ впереди, 
рОГЙЦр/ впередь. 

ЬогОер, м .мо 
ЬОГРег, передній. 

Ьофег, прежде. 

Ьогід, прежній, давній. 

ЬОШ/ спереди, сначала. 
ъопіЬеР/. мимо. 

Ьсрог, прежде нежели,. 

{кг&ог, изЪ, 

$ШЖ, прежде, предЪ шѢмЪ. 
иррід , роскошный, сластолюбивый, 

Ьіс Церрід&Й, роскошь, невоздержное жиш’^, 
Ьбс Игіпу моча. 

Феь* иГиірагеці- г неправильный владѣтель,] 
ѵіе Шлаг с, товаръ. 

здгфеп, на караулѣ стоять, не спать * 
бдѣть. 

Ьіе ЯВйфе, караудЪ. 

ѣлі$ ЖафсП/ бдѣніе , неспаніе, стороже. 

&СГ ЗВпфГСГ/ сторожъ, караульной. 

(Іф (іЬшфм., бдѣніемъ изнурять себя, 
іШ^ШйфсП/ пробужатьса, ото сна возстать , 
проснуться. 

беірсіфсп, караулить, стеречь. 

Ьіе ^сшлфипЗ/ караулъ, сторожа. 

«Г* 
332 


с о) &} ' 

«МТЧіфен , пробудишься, вешать отЪ сна. 
(ітШСкІКИ , возстаніе ошЪ сна. 

Ьеі' ГОлфоІбег , можжевельникъ. 

Ьіе ЖяфоІЬСгЬссг , можевельная ягода. 

І>йб Ш*Ф$/ воск 7 >. 

ГОа$|егп, восковый, вотаный. 

Ьсг ©аф^роіигсг, художникъ изЪ воску вся- 

кія вещи дѣлающій. 

Ьсг ©афе^оф, стойка восковая, свсрпгокЪ. 
ГОІфіеП/ вощить, воскомЪ натирать, наво- 
щивать. 


П\іфГ сп / »Ф Шфб ' іф Ып ЙСШфГсп, расшй. 

ЬаЙ ©аф^фщщ прибавленіе , приращеніе. 

Ьсг ©< 5 ф#Іщ 8 / возрастаюяи. 

агт>аф|си, прирастать, прибавливатьсь. 

Ьсг Зіишф#, приращеніе, пріумноженіе. 
Ші| 1 ХЧіф(сіТ, подрастать , вырастать , вЪ 
юношеской возрастъ приходить. 
МгёПМСІ)|еп, вырастать, выходить, горба¬ 
тымъ здѣлаться. 

6 сШаф(сП/ обростать. 
с;; (та ф(сп, п с р с р а стагпь. 
стнк()(сИ/ вЪ к нбшеской возрастЪ прихо¬ 
дить , ііодростать. 

$ 6 сгшф{сп , роі томЪ превосходить. 
ЬегйзафГеН/ заростать. 

Зипафіеп, срастаться, прирастать. 

Ьсг 3 1 Маф$, приращеніе, праходЪ, приба¬ 
вленіе. 

ЬІС ХХ)йсЬ(еІ, перепелка. 

гшс^сіп, колебаться, шататься. 

Ьіе ©асМиЩЬ шатаніе, колебаніе. 
гглсГсг / прилѣжпый 9 скорый 5 проворный. 
ЬІС ШѵхЬс/ икра ножная, 
пчгбсп, итти' броДоиЪ 


ЬигфшЬсп, перейти чрезЪ рѣку бродомЪ. 

Ьіс 
I л . СТА ’І.* ‘ ' • Йзк ' 


333 


_§© ( о ) 

Ыс Ша^сп, оружіе. 

Ьсг Жа^еиСгодсг, оруженосецъ. 

ЛМ^ІКП, вооружать, 
бемолей , вооружить. 

Ьіс 55ен>а(ршпд, вооруженіе. 

(іиюл^пеП/ обезоружить, оружіе отнять. 
Ъіе <2птаЦ'ттз / отнятіе оружія. 

ТОСірпеИ, вооружить. 

ЬаЙ Жаррсп, знакъ, гербъ, 

Ые Шлде|, вѣсы, безмѢнЪ. 
гоадеп, вѣсить, 
лбюадеп, отвѣсить." 

Ьіс Ш'ТОадіщд, отвѣсЪ. 
сгйХІдсп, рассудить. 

Ъіе ^ГШлдинЗ/ рассужденіс, 

(М) ВСТОадсП , вЬ вѣсахъ ошибиться. 

ЬСГ Шйдеп^ возЪ, телѢга, колеска. 

Ьіс $Шадсп6игд, ополченіе обозомъ. 

Ъсѵ* ШЗадептеіІІсг, обозной. 

Ьсг ЭДЗадпсГ/ телѣжникъ, каретникъ. 

ѵоадсп, дерзать, зачинать, смѣть. 

еі» ЗВлдОйІ^ смѣлой человѣкъ, смѣльчакЪ. 
РСМпдеп, безразсудный, дерзостный. 

ЬІС ЭЗсгіѴЧ^дспфсІС, безразсудная смѣлость. 

Ьсг ШДчг, мнѣніе. 

ййфпсп, мнить, разсуждать, мнѣніе имѣть 
ет^ПСП, воспоминать. 

ЬІС (ЁГЙ>Д^ШШ0 / воспоминаніе. 
обСГО^ПС, вышепомянутой. 

ГОфірипід, Шй&ПШі&ід, безумной, сумозбро- 

дный. 

Ьсс $ЩаГ)Ш»і($, Ьсг 91&СГІРІ&, сумозбродство , 

Ьсг Зігдѵро^ц / подозрѣніе. (безуміе. 

ЙГдгоо[)ПСП , подозрѣвать. 

«СрЯЭ&піГф, подозрѣніе имѣющій. 

ѴШЬГ/ 


334 


8© (о) <Й __ 

ІѴЛІН*; истинный, праведный. 

истинный , правдивый. 
Кса^й^ід, истинно, правдиво. 

Ьіс -&а()ГІ)СІІ> истинна, правда. 

подлинно, поистинѣ. 

Ьет<іГ)ГСЙ, за цищать , "сохранять, стеречь. 1 
Ьіс Зч'тфптд, загои%ёііі6, старожа. 
Т&сЛхфгсп, попробовать. 

Ьсітфгі, доізнаной, избранной. 

Ьіс ЗэеЮофптд , отвѣдованіе , удостоені'ё. 
дстлГ;г тсгЬсп, узнать, примѣтить, чув¬ 
ствовать. 

ЬсгіЬіфгсп , спрятать, сохранить. 

Ъіе ЗЗегШсфптд, спрятаніе, сохраненіе, 
яэіфгиеіщтсп, примѣчать. 

Ьіс ©а^пе^тапд, примѣчаніе. 

Ъй()1'СйдеП , угадывать, предвѣщать, про* 
рочесшвовать. 

Ьсг Жф)<ідег, гадатель, углдчикЬ, ворожей, 
тйГ)г|адеѵі(с{)> ворожейскій , волшебный. 

Ьіс Жсффяипд, провѣ'щаніе, волшебство. 
тлГ)і'Сф'сіп7іф> вѣроятный. 

Ьіс гЩсШіфШ, вѣроятность. 

пребывать, продолжаться. 

ЬІС ШЗй^птд, пребываніе, продолженій 

ѵѵа№еп> валить. 

Ьег йВй^СГ, валильщикЪ. 

йСС лЪсЪ. 

Ьсг ЯІМЬдоМ, лѣшей. 

Ьйй ЖаІЬфсп, лѣсокЪ. 

Ьа$ ЖаІЫщпъ труба охотничая, ВоЯьгорнЪ. 
ГОаІЬіфі, лѣсистый. 

ШаІІу валЪ, осыпь» 

йсг ШѵіІІлф/ волохЪ, кладеная лошадь, меренЪ. 

МИафм, лошадь класть. 

Ѵ*а\і 


іб (о) ді 


ЗИ 

ЧйЛЦСП'/ кипѣть. 

Ьіс ШМипд, кипѣніе. 
йЩГОйЙШ, воскипѣть. 

Ьіс ЭДи^ЩаЙипд , воскипаніе. 

Ьіс ЗВй^ЩкС, странствованіе , [посѣщеніе 
святыхъ мѢстЪ. 

"МДОГл&ЛеН-, святыя мѣста посѣщать. 

Ьес ЗВайРГФ/ китЪ рыба. 

Ьсс ЗВйЙі’йЬ, сперма цети. 

*»аІССП/ управлять., 

ЙЙГОйЙСИ , всемЪ правящій. 

Ьіс 0сГОйІі, власть, сила, мощь, насиліе. 
дсіИйЙЩ, сильный, ионный. 

ЪССШаКеП/ управлять, отправлять. 

Ьсг ЭЗсгШйЙег, управитель. 

Ьіс ЗЗсгтйІіітд, управленіе, правительстве. 

ѵРд($е^ валЪ круглой, скалка. 

Ыі}ей, катать. 

КкіІ}іфі, скэльчистый. 

ЬІС Жй^ШІд, котаніе. 

'аб№йІ$сП/ скатишь, отвалить, откатит». 
Ьіс ШЬтсЩиІЩ, отдаленіе. 

СіШѴйІіСІГ/ вкатить. 

'ШіШ<5і{СЛ/ обвернуть. 

Ьіс 11тк>йІ$ипз> обращеніе. 

(Іф ! $СШйІ}ей/ раскатиться, развалиться. 

ЬІС ШаттС) нижня чрева чаешь, брюхо. 

Ьйб фуфайка, душегрѣйка, 

ѵѵап^сп, шашашьея, колебаться. 

ЬІС ЗВйПІШід, колебаніе, шатаніе. 

ІѴйП?сГтпіГ)ІД , непостоянный вЪ намѣреніи. 
Ьіе ЖйпГеІпиіфізві*, непостоянство вЬ на- 
, мѣреніи. 

ЬіС [ стѣна. 

Ьіс ЗВапЫаиб* кяопЪ. 
ззб_§ф ( о ) ^ 

юлт&еіп, ходишь. . 

Ьег ШЗапЬсГ/ житіе. 

ШІіЬсШаГ/ премѣнныи. 

ЪегШапЬсІ», перемѣните. 

Ьіс ІчттаііЫшід, перемѣненіе. 
гѵлпбсгп, странствовать, путешеетво* 
вашь. 

Ьсг ЗВапЬсгег, стране шву ющ'ій , путеше¬ 
ственник'}). 

Ьсг ЗВлпЬсгбипЬсІ, чемаданЪ. 

Ьсг 5В<шЬегдс(ѴЙ/ спутникъ. 

Ьіс йВііпЬеі’(сІ)л|^/ путешествіе, странство¬ 
ваніе. 

ЬІС Шлпдс / щека. 

гѵлпп, когда, ежели, аще. 

ООП ШаіШСІІ , откуда, 
тайнейшего , для чего. 

Ьсѣ Шли^, брюхо. 

Ьіс ѴХ>лп$с г клопЪ. 

Ьсс ШлѵЬсіп, цѢиовщикЪ, монетной, дене. 
жной иробовальщикЪ. 

шагЫссеп, деньги пробовать. 

іѵагт / теплый. 

Ьіс йВагтс, теплота. 

ШПІПСП, грѣть, согрѣвать. 

Ьіг Жагшиіід, согрѣвайте. 
аи^Ші'ѴіПСП , разогрѣвать, подогрѣть. 

Ьіс 2іи|штітд, разогрѣніе. 
рф ЬигфЮ&ШСП, прогрѣться, 
сгшспжи , согрѣть, нагрѣть. 

Ьіс (ггшаппипд / согрѣшіе. 

іѵлі'мсіг, ѵпЪщашь, увѣщаніемъ отводить. 

Ьіс ЗВатіпд, увѣщаніе, 
ічѵшлміеа, увѣщевать остеречь. 

Ьк йЬсгшапшпд, увѣщаніе, остереженіе. 

ѵѵлг 


Ѵч 
337 


ИЖСеп, аіі^ СІПСІІ, ждать, ожидать. 

(еіпсЗ Ште$ ішѵг&П/ должность сво-ю испра- 
Жат, караульня. (влять* 

Ьа$ Жаііеп, оікиданіе, чаяніе. 

Ьег Жатг, дядка, присмотригпель. 

Ьіс вВагІегтП/ присмотрительница, нянька. 
Ые Жагіітд, смотреніе. 
аЬтати,ожидать,стараться смотрѣть діла. 
Ыс ЭІбШЛГШПЭ, ожиданіе , отправленіе дѣла, 
і)іс 21пшаі*і|фа^у чаяніе 0 ожиданіе, надежда, 
тфхттп , еіисш, служить, услуживать. 

Ьсг 21ц|Ыг*ег, служитель. 

Ыс ЗІигЪаттз, услуга, служба. 

• аийтатп, дожидать, 

егшагісп, ожидать. 

ЬІС ожиданіе. 

Ьіс бородавка, бородавка у титьки, 

і>а$ Шгіфс«/ бородавочка. (сосецЪ. 

гоагит , для чево. 
гѵдб р что. 

ѵѵйГФсп/ іф гоиГф, іф 0аЬе зсміфеп, уми* 

вать, мыть. 

Ьіс Жа|фе, мышье, бѣлью. 

Ьси> 5ШарсГ>еп, умытіе. 

Ьсг 23а(фсг , который моешЪ, болгпунЪ» 

Ѣіе $Ш(феипп, поршомол, прачка. 

ЙХІІФОа^ід, пусшомѣля, болшунЪ. болтливый. 
ѢІС 23л(фГ)а|іі(^СЙ, пустословіе, суесловіе. 
Л&ПМІфеп , омыть, обмыть. 

Ьіс ЗібгоаГФипд , омытіе. 
аифяі^фт, обмыть, 

апЗгоаГфі’»/ вымывать, выполаскивать. 

Ьа$ ЗІц&ваСфеП/ вымыптіе , выполаскиваніе 
ЪсгтаГфсп, пустословный, болтунЪ. 

НИ деШ("фсп , немытый. 338 *чЗ ( о > 

іШ ШаЦГег > вода. 

Ьег 2Вп(|ёг^й1Г, водяные пороги. 

Ьіе 2Ва|}еіфіф, наводненіе. 

Ьсг ЗВаЦсфипЬ, собака вЪ воду ходящая. 
Ьег ЭДЗсфегптпп, водолей. 

Ьіе ЗВфІсггтфІе, водяная мѣльннца. 

Ьіе ®а(|ег(исЬ(, водяная болѣзнь. 

Ьсг ЖаЦсгойгЬеІ, яръ, пучина. 

ЬІС 5Всі|]ГегШодеП , волненіе. 

Ьаб ЗВоЦГегфеп, водица, ручей. 

Ы(Г*гіфС/ водный, водиспіый, влажный. 
вХіЦГсШ/ напаяши водою, намачивать, водою, 
тгёЫЦст, вымочить. (оросить. 

Ьіе ЭДшйъп Цегшід , вымоченіе. 

ЬшаЦегП/ намачивать водою, окроплять. 

ЬІС ЙетоЦГегипд, окропленіе , орошеніе водою. 
йІС ХХ^йГГс^ сѣть рыбная, бродникЪ, бредень* 
ѵѵеЬеп, ткать. 

ЬОЙ ЗВеЬсп, тканіе. 

Ьеі’ ЗВсЬсг, ткачЪ. 

Ьсг ЗВсЬегЬаит, навой. 

Ьіе Ябебсфиі, цѣвка. 

Ьег 25е6сг|!іфІ, стань. 

Ьсг ЗВеЬег^еНеІ,, основа. 
йЬіЬсбеп, выткать. 

СІНШСбеп , вткатЬ. 

М?сф|с1п / мѣнять , перемѣнять» 

ЬСГ ЗВсфГсІ, вексель. 

Ьсг ©ефГсІбйІд, ?Н5сс1)(сІІтЬ, подкидышЬ. 
1 »сф|с 1 ^ 1 ЬСІ(С/ по перемѣнамъ, поочередно» 
Ьсг йВефГЙСГ, векселерЪ, мѢновщикЪ. 
0 бй)сф(сІП, перемѣнять. 

ЬІС ЗІЬйкфіеІипд, перемѣна. 

«иЙіЬсфСсІП/ перемѣнять, вымѣнять. 

Ые Шш5'ТОСфИ« п 0/ перемѣнсніс, обмѢнЪ. 
ѵсгюсф|с1«< промѣнять. 

( О ) ©? 


З 39 


поверстный 
( столпЬ. 


Ые 93егп>еф(Иипд, обмѣнъ. 

ѴСсЗсП/ возбудишь , разбудить. 

Ьсі* йвссРсг, в оз бу дийіе ль 
Ьіе 2Вес?ітд, возбужденіе. 

<иі|П)есГеіі/ разбудить , пробудишь.. 

Ьіс Ши|Ргоес(ип 9 / пробужденіе. 
етсс?СП/ разбуд . гпь. 

Ьіе СтгоеЛтд, возбужденіе, 
аи^еѵижіеп, воскресить, изЪ мертвыхъ воз- 
21и,егП>есІчщд, воскресеніе. ( двигнугпь- 
ОСІ‘ 1дХ'6сІ> махало, вѣеръ. 

ШеЬсІП/ махать. 

ыеЬеѵ поф, ни., нижд» 

Ьсс ХѴсд, путь, дорога. 

Ьіе 23сд(іфеіЬе, распущу*. 

Ьсг ЙВедшсі(ег, проводникъ 
ГОсд, прочь. 

Лед&ісіен, вытти велѣть. 

Ьсг ЭДЬшед , разп т'ге , дорбга вЪ сторону. 
Ьсг ЗВедегіф, Ьсг З&сдбгеіі, подорожникъ, 
6‘стсдсп , подйиіать. (попутьникЪ трава, 
бшсдііф, подвижный, движимый. 

Ьіс ЗЗстсдішд/ поДвнженіе, движеніе. 
Ъсішедеи, дерзостный, безразсудный, 
мс чгтедеп^сіі, Дерзость, дерзновеніе, беэ- 

Ьег «т»ед/ обИэдЪ. ( разсуди. 

1 ‘ПйЗсз|ат, пуши неішѣющій. 

Іиіѵезсбппдеп, пріобрѣсть. 
горе, бѣда. 

* еГ > с Щт, болѣть. 

ЗВф, болѣзнь. 

Іе ^® е (КП, болѣзнь при родахъ. <и 
ІС , печаль, сѣтованіе. 

К^ПіЦфід, печальный. 

* 1С ЗВфетийег, повивальная бабка. 

плачь, сѣтованіе 7 вопль. 

<В 2 4 34 ° 


№ ( о ) ЭД 


пчфсп, в'Вяшь, дупть. 

ЬпЗ ©фП/ вѣяніе. 

І?СГП>С^еП/ развѣять, раздуть. 

$Ш»е|)СП, придуваті,, правѣ ять. 

1Й?еІ)Ісп I выбирать, избирать. 

Ьіе ®л()1/ избраніе, выборъ. 

Ьсг 2ВсГ)1ег, избиратель. 

<Ш$ 1 Х'с() 1 си , выбрать, избрать. 

Ьіе 51и$1хчі ()[ ! избраніе, выбор!?. 

СГІГОфсП/ избирать. 

Ьіе (Егокфіинд , избраніе, выборъ. 

іѵфѵш I недопускать , запрещать , воз- 
Ьіе ЭДф, защищена. (бранять. 

ІЬеГяфйЯ, вооруженъ. 

ЮфЫ, безоружный, невооруженный. 
«ЬіХ'ф'СП / возбранить, не допустить, за- 
ЬешеОгі, вооруженный. (вѣщать. 

ЯФ СПОфсп, избавиться отЪ чего], отбиться. 
Ьае @етеГ)г, оружіе. 


Ьа$ ШсіЬ, жена, женщина, баба. 

ЬаЗ 9ВеіМ)еП/ женка, женочка. 

ГОеіЫГФ/ бабскій, немужественный. 
теіЫіф, женскій, бабій. 

(іф ЬтаЬт, ВЪ супружество вступит. . 
ГССіф/ мягкій. } 

гоеіфііф, нѣжный. 


(жениться. 


ЬІС ЗВсІфІіфеІІ, нѣжность. 

Ьсі ЗЬсіфІтд ! нѣжной человѣкъ. 
СІПІѴСІфСйу намочить. 

«НЬСІфеП/ умягчишь, размягчить. 

ЬІС й?г 1 Х'СІфшід/ умягченіе, намоченіе. 


црсіфсп^ ІСІ) ѴРКІ), іф Ьіп дсшіфсп, уступить. 

йЬшсіфсП/ уклониться, отступить. 

ЬІС 2ФіХЧІфш1<Ь уклоненіе. 

ЙШ?П?СІгі)сіІ, уйти, убѣжать. 

Ьіе 2(и<$юсІфіМ0/ убѣжаніе, избѣгъ. 


і\\і* 
34 * 


епйѵсіфсп , избѣгнуть, уступить. 

Ь<щіфщ, прошедшій, минувші^. 

юеф.сп ! пасщй, кормищь. 

ЬІС ЗЙЗсіЬс, паства, кррм|>. 

іуеіЫіф , охотный, поспѣшный, скорый. 

йЬюсіЬсй, скормить, сЪѣсть, спасть. 

РФ хссщсѵп^ отказываться, ощр^цашься. 
Ые йбеізттд, отказъ, 
гтзсіюсідсѵі/ неотказанный , безЪ отказу, 
ФсгшсіфСГП/ отказывать, отрицать, 

Ыс ЗВсгтсідттз, отрицаніе. 

«Рефеп, освящать, поевящащь. 

Ьіе Шефе, освященіе, 
еішефш, освятить, посвятить. 

ЬІС ©ППКІ&Ш19, посвященіе. 

Ьсг ЗВеіІДОгепдсІ , кропило. 

Ьа$ ®СІІ)Ша(]1’1’/ святая вода. 

Ьег намѢстникЪ епископскій. 

Ьсг кропильница. 

Ьіс ЗВсііщлфС, святки.] 


ЬІС ХОсіЬс ^ коршунТ). 

ѵѵсіі, понеже для того что. 
Ьіс ГОсіІс, время. 


Ьа$ ЗВеіІфсн , часочикЪ , маленькое время. 
йКстсіІС/ теперь лишЬ. 

Ьстсііс , пока, между тѢмЪ. 

Ьстчііеп, медлить, мѣшкать, коснѣть. 

ЬІС ЗЗегівеІіітд , медленіе, зайоснѣніе. 

. , АА , І^СІІе П/ иногда, нѣкогда, временемъ. 

Ьсг ГОст, вино. 


Ьсс ЗВсіпбті, винодѣдательство. 

Ьіс ЗЙСіпЬссг, виноградъ. 

ЭВсіпЬегд, виноградная гора, 

Ьсг ЙВсіпдагГпсг , виноградчикЪ. 

Ьсг ЗВсіпЙпЫсг, торгующій виномъ. 
ЖсІПІсСс, собираніе винограда. 

<В 3 И 2 


ЬСГ 5Вепі(феи?, винопродавецъ. 

ЬСГ 5ШеІп(ІОСР, виноградный кусшЪ. 

Ые ЗВшшчшбс, виноградная кисть. 

Ьег ЗМчшЫкт, водка. 

Ьсг ЗЗЗІЩСГ/ подчищатель деревЪ* 

ѴРСІпеп, плакать, 

Ьа$ ЗВетеп, плачЪ. 

ЬсшсіпсП/ оплакивать. 

Ьп$ ЗЗеШеІпеи, оплакиваніе. 

&ІС Шеі(е ; образЪ^ способъ э видЪ, мѣрц, 
ѵѵ>еі(е / муиръщ. 

Ые 5ВеібІ)СІГ / мудрость, премудрость. 
И)С(ЫІф/ умно , разсудительно. 

ІЬефадец, будущее предвіщать^ пророче¬ 
ств вапіь. 

Ьсг 5®<;і(]адсг, пророкъ, про-озвѣсщникЪ. 

Ыс ЗВсіЦіідшіЗ/ предвозвіщеніе , пророчество. 

усеі[сп , іфп>іс$, іф 1;аЬс 9 сѵгмс(сп, показать * 

указать. 

ЬСГ 5Шсі(сГ/ указатель, матка пчелья. 
аЬюеіГеті / отказать, отогнать. 

Ьіе Эі 6 п?сі(іт 9 / отказъ. 

$Пфеі|сц / насі.павьціь , показать, назначить 
ЬІс 5!тіж[ип<5, означеніе 5 прказ^кіе, 
сш(ШСі|сП/ обЬі.вишь, представить, показать-, 
(іф аііЙП.ЧІ(сп, явнымъ Сыть. 

Ьстсі(си / доказать. 

Ьсг 5&С№С$, доказательство. 

(ІПШС!(СП/ произвесть, ввесть. 

ЬІС ^ІПП>СІГинд , допущеніе , ВЕеденіеч 
егШСІГса / изъявишь, доказать. 

Ьсг СтччЗ, : доказательство. 

СГЩСііЛІф/ удоСозасвидѣтельствуемый. 
ЙІ'СіичІ|СП, уличишь, доказать. 

ЬСП\}СІ{СП/ поносить, покорять, словами на¬ 
казывать, вЪ ссылку сослать. 

ьсг 
343 


Ьсг ЗЗСГЙКІЗ, поношеніе , покореніе, попрека- 
Щ](СѴШСІ(СП / учить, обучать. (кіе. 

Ьіс ипіегШСІ(ітЗ/ ученіе, наставленіе. 
ФсдіЮСІ |сп, ото гнать. 

$ШеІ|е«, похвалятъ, рекомендовать. 

ХѴСІ$, бѣлый. 

Ьіе ЯВеі@е, бѣлость, бѣлизна. 

*>ег ЯВ«§сг бѣлильникЬ. 
п>еі^еП/ бѣлить. 

Ьес Жеі^ГФ/ бѣлая рыба, бѣлуга. 

Ьсг Жсі{?зег6ег, сыромятникъ. 

ті$ІіфІ, бѣловатый. 
й&етеіЦсп, обѣлить, побѣлить, 

ГУСІГ, далеко, далече. 

$>!.« 53еіГе, разстояніе, дальность. 

1КЙСГ, еш,э далѣе. 

ЮеШ’ц/ЙЗ, пространный 

Ьіс 'ЯзліІсТа^і^Іі'ІС/ пространность. 

СГШДСѵ’Пі , распространитъ. 

ЬІС 0?ДѴ.‘І*;гия$, р іэпрэсщраненіс, 

&СѢ ГОшзс.і, пшеццца. 

ѵоеіфег, е, сё, который, ая, о.е. 
ѵѵгШ, вялы і 

ЪегівеИсп, увянуть, увядать, завянуть. 

Ьи? ШсНе, волна. 

Ьсг ЗВеІЗ, сомЪ ( рыба), 
ѵвсфф ) Ипталхаискій. 

'сеІкЬіапЬ , Италія. 

ЗВсІіфеіщ^ волосскій орѣгЪ. 

4 ./. ч лл г ПиЬегШеІОД, испорченный, дурный. 

■ / свЪщЬ. 

ѢМібепііиі, преславный. 

Ьіс 5ШеЦ6е(с()<ч'і6иид, описаніе свѣта, 

Г Р ’фія, 

Ьл е' ЭДеІНіпЬ, роскошно живушій. 

^сійцпьід, вс 5 му свѣшу извѣстныц. 

Не ШЗеІтчіЭДеіі/ философія. 

<2В 4 


Гсо- 

тШкЬ / мірскій , свѣтскій. 

ю?спЬеп, іфшп&іс, іф Г>аЬсдегоапЫ, обращать, 


оборотить. 


Ьіе ©еиЬипд, оборачиваніе. 

ЬіеЖепЬеІігерре, лѣстница непрямая, круглая. 
йЬйЧПЬеп, отвратишь, удалишь. 

Ьіе ЗІ&ИХПЬипд, отвращеніе. 

«іШепЬеп, издержать, употребить, истра¬ 
тить. 

Ьіе ЗІПШСПЬітд, употребленіе. 
т^ГОепЬт, издержать, истощить. 

Ьег ЗІи^ШСШЬ/ расходъ, издержка, иждивеніе. 
йио'ІьепЬІЗ/ снаружи, наизусть. 

ЬепчпЬт Іа||еп, довольну быть. 

«ІПІѴЧпЬеП/ противоречить, противъ пред¬ 
лагать. 


Ьіе ©пПН'ПІНшд, противорѣчіе , противное 
предложеніе. 

еШйЧиЬеп , унесть, похитить, украсть. 

Ьіе €пй\ЧпЬипд, похищеніе , кража, унесеніе. 

ітѵепЬід, внутри, внутренний. 

ЬегіѵепЬеП/ обратить, здержать , отвратить, 
украсть. 

шшепЬеп, оборотить. 

ЬОГШСПЬСИ/ предлагать, обЪлвлять за причину. 

Ьег ШогШіШЬ / отговорка, видЪ ложной, 
подлогѣ. 

^ишепЬсп, обратишь до кого чшо. 
іа?епІ0 / малый , мало. 

ЬІС ЗВспІ^еіі, малость. 

ІХЧПІЗ(!еп^/ ПО Крайней мѣрѣ. 


ѵѵсіт, ежели, когда. 


ѵссѵ , кто. 

юлтЬспф иш , іф іШ’Ь, іф ЬйЬс доішЬсп / 

искать чего, войско набирать. 


Ьег ЖегбсГ/ свагаЪ, набиратель войска. 

Ьіе 
345 


I© ( о ) ©8' 

Ьіе $©еѵ6иид, наборъ войска, 
атіжбеп, набирать войско, невѣсты искать. 
ЬІС ЭІШЮегбітд, наборъ солдатъ , исканіе 
невѣсты. 

|Іф ЬсПКіФси (нт стараться о чемЪ. 

госгЬеп, сшатьея, учиниться, избранну 
быть. 

гѵсѵГсп/ іф Ші’Г, іф Г;аОс дсішфсп, бросать, 

иетаніь. 

Ьсг ®тГ/ ^росокЪ , бросаніе. 

Ыс ЖигП’фаи^сІ, лопата , которою хлѣбЪ 
вѣютЬ. 

ЬІС ЖигГ'сІ/ кость , коспжа игральная, 
іѵйфсііфг, узорчатый на подобіе костей н - 
. градьныхЪ, 

Миссіи / еЪ кости играть. 

Пчіг^іп, вѣять хлѣбЪ. 

ЬІС ®СГртд, бросаніе. 

(ФйКГ^СП, отбросить,збить, пользу приносить. 
Ьіе 21Ьшег(чтз, сброшеніе, разметаніе, раз- 
зореніе, 

(ШШег^еп / накинуть. 

тіроегСеП/ накинуть, подкопать, осыпать. 
ОибШег^СЦ, выкинуть, выбросить, выплю¬ 
нуть. 

Ьсг Шибшигр, изверженіе, изпражненіе мо¬ 
кроты. 

Ьсп>егреі1, обмазывать. 

СіпШсѵ( г сц / разрушить, рсяззорпть, противо¬ 
полагать. 

^ біПППіГ^ противоположеніе. 

«Пйѵег^еп, назиаменашь, нарисовать, начер¬ 
пать 0 назначишь. 

Ьсг ОгптпігС, начертаніе, изображеніе. 

Кафпяч^сН/ бросать за кѣмЪ. 

иісЬсгтсгГеп на землю зСросить, низвергнуть 

5 РФ 34*5 


&Э ( О ) ©5_ 

рф йбеггсегГеп (шЦ сіпсш) ссориться, драть¬ 
ся сЬ к мЬ. 

іКГПХТрГП, спшсшашь , отбросишь, преие- 

бре гать 

Ьіе ЗЗегйКГртд, отметаніе, огприногеніе. 
фСГІѵегРіф, отриновенія достойный. 
ШИШСІ^СП/ опрокинуть, об-ал^ть, вывалить. 
ЗЬіс ІІптчгртд, опровсркеніе. 
шисгйкт|еп, покоришь, подвергнуть. 

Ые ШиеіШТршд / покореніе, лодверженіе. 
90Г1№ег^СП/ поносить, попрекать, бросі ть 
предЪ ко о что, 

ЬСГ ©ОГШІГр, обЪэктЪ, попреканіе, лоно* 
шейте 4 , предметъ. 

те §гаде <трш|ен, задачу предложить, 
рф }ит ііопізеаирмреп, Королемъ обЪльпться, 
йкдгоегрги, отбросить. 

{ШШ'рЧІ/ прикинуть, землею засыпать. 
&03 Х\)сгр ; охлопки 5 пакля 9 кудель, 

Шсгі" л дѣло. 

ЬаЗ ЗВег^феП/ дѣльцо. 

Ьіе ЗВег?(?а«, работная изба. 

И>егГ<ТеШд , д ѣй с тв ите льн ый. 

Ьег ЖегІіад, день работный. 

Ьо$ ЗСсг^еид, снасть, орудіе. 

Юіі’?СП/ ткать, дѣйствовать, дѣвать. 

Ьее 58иѣеГ/ ткачь. 

ІЬІгИіф , дѣйствительный. 

Ьіе ЗЗЗігШф&іі, дѣй ствительность. 

ІЫГГ(ІШ, трудолюбивый, сильный. 

ЬІС 26іГ?С<«пЫѣ/ трудолюбіе, дѣйствіе. 

Ьіе ЗВігІшіЗ/ дѣйствіе. 

вігё№ІГ?еП/ выходить, что выправлять. 

Ьіе ЗІіФтнѢтЗ/ выправленіе. 

ГОІІГОІіѣеи, помогать. 

Ьегтіг^’П/ наказанію подпасть, провинишься 
шажкою виною. 

Ьіе 

347 


Ьіе ЗЗегймі'Гипд, вииЗ, проступка. 

ЬСѴ ѴРсЧЧішф/ полынь (трава). 

ТѴШІ>, /ОСГПОЙПЫЙ, Дорогой. 

ЬС1‘ 5Вег(Г), цѣна. 

Ьег ЦпшсгК;/ негодность. 

гѵе(еп, оЬС 

Ьа$ 2Ве(еп, естество, существо. 

шеГет(ісІ), естзспвзнный. 

вЬіЬСІеііЬ, в ) отсутствіи находящейся, 

Ьіе 'КІ'Ю.’СеііГ)еи , отсутствіе, отлучка, 
«тЬеГепЬ, присутствующій . 

Ьіе іІіш>е|еиГ)еі{/ присутствіе. 

»еггос|ез , згнать, истлѣть, 

Ьіе ЗЗсгтеСщщ, нетлѣніе. 

ЬІС Ш'ГРС/ 

Ьіе Ш "|Іс ) камзолЪ. 

Ьес Ш#еп, западъ, Ьеі* <2Ве{Ь>тЬ, западный 

вЪшрЪ. 

ѵоятсѵ .,'( ит, СПІ^ СЙіШ) обЪ закладъ, биться. 

Ьіе ЗВеяс, заклчдЪ 

ьтьеКеи , ЧЩ.) оіЬ закладЪ пробить. 

ГОегсег* погода, 

Ь г 2ВсШГІ)аЬп, значскЪ на бапшяхЪ, которой 
ТО;іШкиі)ігп, >л асщать. (вѣшрЬпока зыв^тЬ. 
П>Сі(СГКІ>епЬІГФ / Перемѣниьда. 

!“::() П) Мет ІаДТеП/ являться. 

Ьіе ЯВішпхщ, погод-і. 

аіГІШІМст, просушатъ чщо на воздухѣ. 

ЬлЙ ©ешіМег, Гроза. 

ЬаЗ иодспиМсг, гроза. 

Ьа$ ЦПФеМег, непогода, ненастье. 

(іс() ФСГФеНеПІ/ прогуляться , провѣтриться* 
ѴОСфсп / остришь, точишь. 

Ьег 5Ше($|?еіП/ оселка, брусЪ, брусокЪ- 

(ШЙФереи, заточить , изострить. 

Ьіе ШеуЬс, ракигаияа, верба. 

ІСІ' Шсу 1 ?с, коршунЪ. 

іѵсуІлпЬ, ц'Ькоудась, нѣкогда, 

Ъсг Шсуічгиф/ ладятъ, 

Ые ГОІсРс, ДИКОЙ горохъ. 

ППСІнЗІІТ, повить, вить. 

ОІ>ШІС?СІП/ нити свивать. 

тіёШІ^еІН, распутать, развить, распеленат®* 

еіпШісРсІИ/ вплесщь, обвить, спутать. 

Ыс ФтМсЭДиад, вплетеніе, обвищіе. 
ііхішЫп, распутать. 

ЪегШіеРсІи/ запутать, ввить. 

ЬІС 2>СШІС?СІИИ9/ запутаніе. 
ііШШІсМП/ обвить, вкругЪ запутать. 

Ьіс Шісйт, горохЪ журавлицый. 

ЬСУ ХРіЬЬсг, овенЪ э баранЪ, 

ѴѴібсГ/ нротивЪ. 

пнЬсгпхиіід , противный, 

ЬІС ЖіЬмѵ&^ідІчч*, противность. 

ЮІЬГІд , противный- 

ПлЬпѵКПІчіІЗ, л ежели , шіако вЪ противномъ 

случаѣ. 

еѵЮіЬегп , возблагодарить, воздать. 

}ишіЬсГ/ противно, 
ггіс г какЪ. 

ВЖГОоГ)!, хотя, 

ѵоісЬсг; пзісвсгиш, опять, паки, вновь. 

ЬІС ШІС0С , крлыбедь. 

ГОіедт, вЬ колыбели качать, 
ипдешію*, «вкаченный. 

тс0сп / іф шо^, іф (ніЬе бсшодсп, вѣсить. 

ПифСІЯ, важный. 

Ые Шфіі0(іі(, важность. 

Ьай (Зіешіфг, вѣсѣ. 

изісЬсгп, ржать какЪ лошадь. 

ЗЩКШ, ржаніе. 

Ые 


349 1 


56 ( о ) 


Ыс ѴОіф, лугЪ. 

ЬІС Шіс|сІ , ласточка. 
ѵѵіІЬ/ дикій, лЪсный. 

ІМЙ ЖіІЬ/ дичь Т дичина. 

Ьай ЗВіІЬс^еисг, аншоновЪ огонь 
Ыс 5ВіІЬаі(5/ пустыня , степь. 

Ьа$ ЖіІЬргс^/ дичина. 

©іІЬсГфтет / кабанЪ, дикая свинья. 
ЪегШІІЬст, одичать, днкимЪ стать, заря* 


стать. 


Ые ЭЗетіІЬептЗ/ дикость, д И т ГЬ . 

ІХЙттЙП; изобиловать , кишѣть, 
тттсгн, плакать, выть. 

Ьа$ ЗВгштйт, плачъ, вой. 

Ыс Шітрсгп, вѣко, вѣжды. 

Ьсі’ Шіп&/ вѣшръ. 

іЫіІЬ'іфі / вѣтренный , сомнительный. 

ЬІС Шіпбсі, пелена. 

ШІП&еГп/ пеленать. 

хѵтЬси, іф ШПЬ, Іф 1)(іЬс ЗСШП&СП, вертѣть, 
вить. 

І>іе Жі'пЬС/ векша, подЪемЪ. 

абѴОіпЬСП , смотать, свить. 

сш^ГОшЬсИ/ намотать,, навить на клубокЪ* 

сш&ЮіпЬеп, выткать , силою отнять. 

ЬсгоІпЬен, обвить, обвернуть. 

еіПШйіЬсп , вмотать, ввить. 

ІШІьтЬсп, уронЪ возвращать, наградить. 
ШМІИЬСП, обвить, обложишь. 

т'пЬѴн еіпст , мигать. 

Ьсг ЗВіп!/ мигЪ, мгновеніе. 

ЙЗіпІеп, миганье. 


ЬСѴ ѴОШ, уголь. 


ІХ>П1^еІісГ>( 7 угловатый. 

ѵѵіп|сІп , визжать , скупать. 

ЗВінргйі/ визжанье. 


Ьер 
350 _ ^ С о ) ©§ _ 

ЬЮ Ц>іпгсі’ ; зима, 

й'ішспі ! ЗИМСВ-ЧПЬ, 

ЙІЧЧтіКпЧ'ІІ, чр зЪ зиму Пребыть, перези¬ 
мовать. 

Ьй«$ 2Шп(его&(?, поздиые овощ, и. 

Ьае Шіп.сгдеігсіЬ, озимный хл бЪ, 

Ьа$ 5ШшШІйдсі’/ зимнія кв ргппры. 

тг, мы. 

ЬСѴ ШіѵЬс!, тѢмя, верьхЪ главы, Еихрь , ги- 

Х и р'1). 

ЮІгМіфі/ вихроваіпый, всдоЕгротный. 

и>ітп, оЬГ. 

Ьа$ ©еіЫіТС, смятеніе, замѣшательство, 
запугайте. 

Ъстіггеп, тпугтть. 

Ьіс 93еѵЙ)ІГГ«ПЗ/ с* ятеніе, замѣшательство. 
Ьсс Шіѵф, хозяинЪ , гпрактирщикЪ. 

Ьіс ЗВігфіп, хозяйка. 

Ьай постоялый домЪ. 

Ьіе 5Шіг(І;ГФ а Г ( / домоправитсльство, хоэяй* 

стр о- 

«зіг(()ГФй^[іф, домостроительской, эконо- 

мической. 

ЬеГОІгфеп, угостить, стрзннопріимспівоЕзт*» 
ЬІС 35сП?ІГі()111ід ! угощеніе, страннопріим- 
співо. 

шГфсИ/ чистишь, открыть, мест*. 

Ьег ©І(У)/ мочалка, 
ѣсг 5Бі(У)СГ , подтирка. 
йб№І(У)«П/ стирать, отирать. 

ЬІС 21ЬйЗІ(сІ)иПд / стираніе. 
йЦ^ѵіГфеп, вытереть, вычистить, почер¬ 
нить. 

СІтѵіГФ П/ втирать. 

еішѵі[фсіі, уйти, убѣжать.. 

жй* 


( о ) ©5 35*’ 

ГОСдіѴІСфеп, стереть. 

ѵѵі(реІП/ шептать, пошихонку говоришь* 

28»(|>СІП, шептаніе, тихой шумЬ. 

т|]еп, кі) шеф, іф гоц(*е, іф 1)аЬе зсш{! 
знать , вѣдать. 

Ьл^ ШЗі/УсП/ знаніе. 

ІЪіЦГепЬ, знающій. 

*>іе 2Ві(ГспГс(>аГ^ знаніе, наука. 

ШіЦепіПф, в одая, зная, извбстный. 
ді'ГО$, подлинно, подлинный. 

<>іс ©епм'Іфеіе, достоверность, 
юсгдспэіяеп, извѣстить, увѣдомить. 
©ешіІГеП/ совѣсть. 

дсіЫ^сп&а^, совѣстный, благочестивый, 

Ьо$ ЗЗотііГт/ предвѣдеиіе. 

Ь(е ШіКѴ&е, вдова, вдовица. 

Ьег ЗВіКШег, вдовецЬ. 
і>сг ШШжфапЬ, вдоветво. 

ЬСГ Ш»$/ острота. 

іѵі^ід, остроумный. 

й?іі<ідт, научить, осторожнымъ учинишь, 
наострить. 

йсг Шчтір, безуміе, лишеніе ума. 
о&егйЖіід, безумный, сумозбродный. глупый. 
Ьег , безуміе, изступленіе сЬ ума. 

ІГй^піві^ід, безумный, сумозбродЪ, сумоз- 
Ьіе ЗШ^ідипд, изощреніе. (бродный. 

«ГО, гдѣ. 

«й>Г(Ш, ВЪ чемЪ. 
іттпі(у на чемЪ, на что. 

И>ог<тё, изЪ чего. 

ИЗОбср, причемъ, 

івобигф, чрезЪ что. 

ГѴОГСІП / во что. 

ежели. 

ЮоГйг, за что. 

# 0 = 
1»оГ)СГ, откуда. 

ІЮО&ІП, куда, 
іюотіі, чемЪ. 

ѴСОПІфС/ ежели нѢтЪ. 

ПИЛ'ІІІ, въ чемЪ. 

ГООЫЖ/ ошЪ чево, о чемЪ. 

ШО}Ц/ къ чему. 

гѵоЫ/ хорошо, добро. 

ЮоГуГст / лу, ну же 
ИМ>І)ІвЦ^, здоровЪ, ну, нуже. 

1Ѵ0Г)К'С(0ШШСП, благополучно быль. 
ІПСфІбегеЬі, краснорѣчивый. 

Ьіе ЯВоОІбеі'еЬеііОсіі, Краснорѣчіе. 
іюоІІІЬеіаде, старый , пожилой. 

Ьіе ЗВо^аГ)#, благополучіе. 

Юо^еІІ/ дешево. 

1ВоГ)[дсаг(С(, благонравный. 
і»оІ>Іде6о0г«п, благородный. 

П>оГ)(деПШ(1), веселый. 

Ю0І)Іде(М( , пригожій. 

И>оГ)1деГОодеп, доброжелательный. 

»о&йе6еп , прохладно жить, умѣренно. 

Ьіе ЖоГ>Ни(1/ сластолюбіе. 

Ьег 58оІ)1(!лпЬ, благосостояніе, постоянство. 
Ьіе ЖсфЙ&аі, благодѣяніе. 

ЯХфкСП і жить, обитать. 

ІГСоГіИ&йГ, кЪ житію способный. 

И>0()ПІ)й^/ живущій, житель. 

Ьіе 25о()1ШШ), жилите, обиталище. 
аЬП)оГ)ПСП/ отжить, заживать. 

ЬеШо[)ПСП/ жить, обитать, населить. 

Ые житіе, обитаніе, населеніе. 

Ьершсфиеп , присутствовать , плотским^ 
с м I ш е н і е мЪ с овоку п л я ться. 

Ьег 5Верп>о&псГ/ сожитель. 

( О > §5;5 

Ьіе Жс^ІѴРОіШПЗ/ исполненіе , брачный, дол- 
Ьсг (?йт>01)пег, житель,, обыватель. ( жносшь. 
9СІ ѵ 61 )\т, деЮО&Пі ЫѵЬт, обыкашь , прі- 
обыкашь, 

Ьіе @еШО^П^і(/ обыкновеніе, изрідка, по- 
дсШбТ>іШф/ Обыкиовск іый. (Еадка, привычка* 
дето!)п(, обыклый 
Ые ©сшо'Ьттд , заобьік лосгпь. 

<тдеЫ(>пеП/ привадишься, привыкнуть, 

Ьіе МпдстфіЬсіе, привычка* 
детинец , приводишь. 
абдсшоЬпеіТ/ отучать. 

<шдет$)пеп , пріобу чать. 

ЬП’ШО^ПСП/ испортить, избаловать 

ігбІЬт, своды дЪлать 5 сводить, 

Ьай ©стоібе, сводъ. 

^іійЛЬеп, сводъ сводить* 

ЙСС ХОо\\', волкЪ. 

Ьіе Ш1(МП/ воічлца* 
волчьи. 

Ьіе ШоИгс, о6дакЪ ? облако. 

Ьа$ йШфй ?, облачко. 

Ьсг ѵШоІГепбтсІ), разбитіе облака, что квЪ 
него вся выльется вода* 

ІХ'оШфГ, облачный. 

ЬмоИН, обликами покрытый. 

Ьа^ ©стойте, облака. 
ипіШЙЙ, облаками покрытый 

?)|С шерьсть. 

П) °Йеп / шерстяный. 

шерсгписгйЬ. 

№оГ[?ащшсп, шерсть чссагйь. 

Ьсг Ж^Шттег / шерстобшііЪ* 

Ьег ЗВоЦспшеЬеГ/ суконщикЬ. 

*г*Нсп, К) т іф ; м щс, іф ЫЬе &т'Н, 

Ьв« «ШоОсП / хотѣніе. ( ХотЪшь. 

*І« ЗВоЙир, роскошь, сластолюбіе',. П>рЬ 

зе 
зи 


«>ОЙи(Ті<Ь роскошный, сластолюбивый. 

Ьсг ІШіНС/ воля. 

Ьсг ЦпюШе, гнЪвЪ, досада, негодованіе. 
ГОіШя, охотный, іШШід,. добровольно. 

ЬІС ЖіПііфсіС, охота, благосклонность. 
ЙйШзІіф/ охотно. 

Ьй$ Шо«/ слово. 

Ьй$ ©огіфсн, словечко, словцо. 

Ьй$ ЯВогіегбцф, словарь. 

Ьеі' 98ог(:|СГСІі / споръ только о словахъ. 

Ьег ЗВогтчфСеІ, ссора. 

ГООГШф/ словесный. 

Ьіе ЗтШогС, отвѣтЪ. 

(ШІШОѴІСП / отвѣтствовать. 

(іф ЬегапШгШ, защищаться. 
ЬіеЗЗегапШОіѢшід, отвѣтапвованіс, защищен іе. 
ЬСІ* Шифеі*, лихва, ростЪ. 

Ьсг ЗВифсгег, лихоимецъ, ростовщикъ. 

ЬІС ЗВифсГС»), лихоимство. 

Кшфті/ вЪ ростъ деньги давать, лихоим- 
ѵѵіфіеп , рыть, копать. (ствовать. 

Ьае! ЖЙОІСП , рытье, копанье. 
аийшЬкп / разрывать. 
итшіі()(сп , изрыть. 

$СПГи!)ІС11, разрывать, разкапывать. 

ѵп\п&г раненый, уязвленный. 

ЬІС ЖіШЬС/ рана, язва. 

ЬСѴ ЖииЬйГ^, лекарь. 

Ьйё ЖипЬстпсфІ, рубецЪ. 

ЬІС ЗЭЗітЬсфІЬе, мазь ранная, отЪ раны. 
ЬстцпЬсП, уязвить, ранить. 

ЬІС ЭЗсгйНШЬШід, уязвленіе. 

ГОіт&сѵ, диво, чудо. 

ШпЬсгбйГ/ чудный, чудесный, дивный У' 

ЩЦііЬсгІіф , чудный. (дивительный. 

(Іф ШПЬСШ/ дивиться, удивляться* 
ЙЧІПЬсфт, чудесный. 
355 


ШПЬсгГфо'п / очень красивый. 

Ьа$ ^ШіШЬегѴОСГ^ , чудо, ч дгіое дѣло. 

Ъа^ Ждц&егзеіфеп, чудо чудный знакъ, 
ЬеМпЬепі, д виться, удивляться, 
рф іттпЬст, дивиться, удивляться вЪ 
великое диво ставить что. 

Ьіс ЗЗсгйНтЬѵП.ПѵЗ/ удивленіе. 
ѵѵітГФс::, желать. 

Ьіс 5. 1 ' ш{ г ') .Іі'чфс/ прутикЪ, которымЪ р^дьі 
Ьсг 2Вші(У)/ >>ел,ніе. (ищупіЬ. 

(ШТОітГфсН/ желать, поздравлять ( привѣіп* 


ст ’овпть. 


ЬІС ЦйтідііСфипЗ, желаніе, привѣтешвованіе. 
ег^ЦііСфі/ вожделѣнный, желанный, желае- 
ЬетйнГФсп, проклинать, заклинать. (мый, 
ЬІС аЗеттпСфцпдг, проклинаніе, проклятіе, 
&ІС ѴОтЬс, честь, достоинство, (заклинаніе. 
ЙНІгЬІд, достойный. 

ЬІС ШѵЬіЗ^іС/ достоинство. 

ПжЬідт, удостоить. 

ѵѵигдси, давить, удавливать, задушат», 
Ьсг ЗВигдег, задушптель, у душитель. 

Ьіс йВіігдппд, удавленіе, 
стйгдсп , удавить. 

Ьіс (Ептігдцнд , удавленіе. 

Ьсс Шітп, червь. 

5ЬиппфсЦ/ черьвячокЪ. 

ЙНіШіф*, ч рьвистый , черьвивый. 

^ Звіігт(ІІс() / черьвоточинз 7 порча ошЪ 

Че рьвей. 

, черьвоточивый, червоточный* 
неточеный огпЬ черьвей* испорчен ьій ошЪ 
ЬіС ХХ^иг[і‘ / колбаса, кишка начиненая. (черьвей. 

€ Ь^ЩгЦфеП/ колбаска, кшлочка начиненая. 
*»йі:$еп ; приправлять кореньями, арома- 
ШЬІ класть во что. 


ЗВ я 


Ые 

35б_(<=>)&%_ 

Ьіе 58йг$с, ароматы, пряное зсліе, корехьс. 
ЬІС ЗВиг^ипд, Приправленіе ароматами. 

Ьеи> ©ейніг}*, всякое пряное зеліе. 

Ые Шш'ІСІ/ корень. 

Ьа$ ©иг$сІфе«, корешокъ. 

ПЧП^СІП/ коренья распускать. 
еіпШГ$еІИ, врастать л вкорениться, 

Ьіе ©птиг$сІітЗ/ вкорененіе. 

§УСѴ Ѵ0и$ г нечистота, грязь. 

ѵгн{|1/ пустый, непоселённый. 

ЬІС '5Шй(ІС/ пустыня э нежилое мѣсто. 
ЬСШ>ц(іеп , опустошить, раззорять. 

Ьіе $8міПі(Ътд, раззореніе, опустошеніе. 

іѵигсп, свирѣпствовать, бѣсйтьея , л- 
риться. 

бай $Ши(СП, бѣшенство, свирѣпство. 

ИнМспЬ, свирѣпѣющій, бѣснующійся* 

Ьсі* ?Ш(епф, мучитель, пшраннЪ. 

ЬІС ОВиф, свирѣпость, лютость. 
іШ^ЙПКСК/ престать ощЪ гнѣва, оставит» 
ярость. 

% 

&СС 3?(Ър, исопЪ, 

з. 

Ьк ЗасРс, зубъ желѣзный. 

^асГсП/ зубами здѣлаты 

зубоватый, зубастый. 
фОЩйЛШ, двосзубный. 

Щ Іей, бояться , трусить , ьЪ страхЪ 
приходить. 

ЬаЗ За<;сИ/ боязливость , бу Ж Л ИВО ешь. 

боязливый , пужливый, страшливыйі 
трусливый; 

^9^ГИЗ/ пужливый, страшливый. 

Ьіс страхъ,ужасЪ, пужливоешь. 

ЙЧТ^ЗСП/ отчаяться, надежды не имѣть. 

ЬаЗ 

357 


Ьа$ 35сі^адеп , отчаяніе, 
отчаянный. 


Ыс 5а(?1, число. 


$аГ)Ьт, платить. 

^аГ>(гсіф, мночисленный. 

Ьіе ЗаОкшд, платежѣ, плата. 

Ьсг ЗаГ>Ітеі(Іег , счетчикѣ, 
ій^сфіеп, заплатить, отдать долгѣ, рас- 
аиЗ$аІ)Іеп , платить. ( платитьс я, 

Ьс}аГ)1си, уплатить. 

Ьіс ЯЗе^кт^, платежѣ, плата. 

ІСЙЯсП/ счислять, считать. 

ЬаЗ ЗйГ)Ь?П, счисленіе. 

Ьсг ЗафІСГ, счетчикѣ, числитель. 
гш^аІ>ІІд, безчисленный, ненечетный, неив- 
ІШ$<ІІ)№аѵ, неисчетный. (числимый. 

йЬ$<$Г)(сП/ отчислить. 

Ьіс 916}а^1ітд, отчетѣ. 

Ьіс Зіп^а!)!/ число. 

СГ^ІСП/ расказьівать* 

Ьіс ©*$<!і)кт$, извѣщенье, повѣсти, повѣ- 
^СГСГ^^ІСП/ расказывать. (ствованіа. 

Іой^ісп, отрѣшить, 

ЬІС $Оё^Ішід/ отрѣшеніе. 
паф}а^кП/ считать послѣ кого , перечищать 
и6ег{а()КП/ пересчитать, 
ѵіс ЦсЬсг}аГ)[ццд / перечетѣ. 

ОФ ^ Ьсг{сіІ)Іеи , обчесться. 

ИПЦаДОсп, перечитать другой разѣ. 

5Щл()1сц, причислить. 


ручный, кроткій, смирный, 

ійбюеп, укротить, смирнымъ эдѣлать. 

^' е Зй^Шипд / укрощеніе, усмиреніе. 
Ціщтс», укротить, усмирит*,, обуздать, 
Ь«$е$^пиим укрощеніе, обузданіе, усми, 
зубіа. (реніе. 

ЗФЙЧ’СЙНТ , который зубы выдерги- ^ваетЪ, 358 


'М С ® 

ЬііЗ З^ЬкНарроді , і крежетаніе зубами. 

ЬіГ ЗФтЬжег} / За!)пй>с(), зубная болѣзнь. 

Ьер Зйі;И|7сфа ', ..ухочистка, 

ЬІС Вл1>іс, слеза. 

Ыс $ап0С ! щипцы, клещи. 

Ь< 1 $ ЗФідсІфеп, щипчики, клещики. 

ЬСѴ 5лпЕ, здорЪ, ссоса, епорЪ, брань 
^апК'П/ бранишься , ссориться. 

Ьсс Зсн^сг, здорной, сварливой человѣкъ. 

Ьіс Закует ; , здорЪ, ссора, спорь. 

Ьіс рйійркіщ / зібіятесщво. 

{гііпКіф, бранливый, сварливый, здЧірпый. 
Ьсі’ Зйр|ч'П, гвоздь вЪ бочкЪ. 

Ьй$ З^РГФ*^/ гвоздикЪ у бочки , взычскЪ 
йЬ^рГсп, нацѣдить, уцѣдить, (надо гор ломѣ. 
Ьіс ЗЦ^ар^ітд, ц женіе. 
йН^пр^еп, откупарить, отмазать, почата 
бочку , 

Ьіс 3(»$іір)іт3 / ощкупареван'Ге , начатіе бочки, 
йи^ар^сп, выцѣдить. 

Ьай ЗІи^арГсП/ вылущеніе, 
еіщорічт, влить, нацѣдить. 

Ьіс €іп$ар|іш0і / вліеніе. 

$дррсІп г трястися , дрожать , мотать 
ногами или руками. 

ЬйЗ ЗлррсГ», мотаніе руками или ногами. 

$ЛѴГ, молодыя, мягкій, "нѣжный. 

}ЙГ(СІ1!, нѣжность. 

$ЙГЙіф/ нѣжно 

ЬІС З'йіІіфГей, нѣга, нѣжность. 

Ьсг 3^‘ЙІПЗ/ нѣжный. 

ЬСГ^йГіСІН/ не пошворовать кого, изнѣжить, 

избаловать. 

ЬІС ЩсгуиѢсІ'Ліід/ испотворованіе, избалованіе. 
Ьсіё 5л(Іічі) П / волосокЪ, ниточка. 

^сшЬеічі ! колдовать, чародѣйствовать» 
волхвовать Ьсс 


Ьег 3<ш6сгег, чародѣй колдунъ, волшебникъ. 
Ьіе ^аибсгіпП/ волшебница , колдунья, на¬ 
род ника 

Ьіе %а\\Ьту, колдовство, чародѣйство. 
{аибегіГФ/ волшебный, чародЬйный. 
Ьс{(Шб;ТП/ обворожить, обволхвовать. 

Ьіе 35е$ац6егип<}, обвороженіе , обволхвованіе. 

медлишь, мѣшкать. 

Ьег ЗлиЬѵгег, медлящій. 

Іа Злит, узда. 

№*ПСП, взнуздать, обуздать лошадь. 
аЬ}литеП, разуздать. 

Ьцтптх, взнуздать. 

Ьіе ЗЗеіашттд, взнуздываніе, 
ѣеѵ ЗѵШП/ заборъ, ограда. 

Ьа$ 3<*ипфеп, малой заборЪ, огородкя. 

ЬСГ ЗйНПІЪчІеп, колЪ. 

$<ШПеП/ городить, огораживать. 

Ье^ипеп, огораживать, 
ет^оипеп , загораживать. 

Ьег^шіеп, загородить, 
шщаітеп, огородишь. 

Ьіе ЗЗег^ашшпд, огражденіе. 

$и$ашші , пригородить. 

$аи(іт, вЪ волосы кому вцѣпишься , за 
волосы кого драть. 

}СГ$<иі(еп, разодрать. 

Ь(с $сфс, пиршество, вечеринка. 

Ьег ЗефбгнЬег , сообщникъ вЪ пьянствѣ. 
Зеф(с()Шс(Іег, пьяница. 

$ефеп, пиршествовать, вечеринки дѣлать, 
попивать. 

І с Ф(Ѵер, вольный от Ъ платы за пропой. 
Ьа$ З^ф^аий, питейный домЪ, шинокЪ. 
Ьег^ефеПу прогулять, расточить, пропить, 

зфеп, десять. (промотать. 

зе 4 Ьсс 8® ( о ) 98 


Ьег ЗФ е / большой палецЪ у ногй. 

Ьег ЗеЬеіи с, десятый. 

Ьег ЗфепЬе/ десятина, десятая доля. 
}ффф, йфираШЗ/ вдесятеро больше, де- 
с;т рократный. 

ІЧЧ^сГкиЬШ/ десятину давать. 

Зе!)ГСП , сЪѣдать , издержать. 

Ьег 3^ г РГ с йПі'3 , деньги дорожныя , на до¬ 
рогу. 

№ расходъ на кушанье, запасЪ, ьЖ- 

дигеніе. 

(Іф <іЬ$с()ѴСІ1 , изсохнуть, сухимЪ стлать, 
сш^фгепЬу ссужающій. ( чахнуть. 

Ьіе ?Іц^еГ)іЧШ.9/ чахотка. 

$сѵ$е[)ѵеи/ проѣсть, проп.гть, расточить. 

Ьіе ^Вег^ѵфпшд, расточеніе. 

Ьй$ &СІфеи^ знакЪ, примѣта. 

іеІфШ/ замѣчать, п/гпінзть, рисовать. 

Ьег ЗеіфеаЬеійег у ворожей. 

Ьег ЗсіфіКГ/ замѣчатель. 

Ьіе ЗеіфиипЗ/ замѣчаніе, рисованіе. 
аЬ^сіфпеіі/ назначишь, назнаменать, нари¬ 
совать, 

Ьіе ЗібэСіфшшф/ назначеніе, назнаменованіе* 
йщеіфпеп/ примѣчать» 

Ьіе ШпіеіфіитЗ/ примѣчаніе. 

ПИ^еІфиеП , замѣчать, записывать, 

Ьіе ЭІи^еіфіЩИЗ, Замѣчаніе, записка. 
ШІ^еіфпсп, замѣчать. 

Ьіе Зіѵ^еіфпапд, замѣтка. 

Ье}еІсГ)ПСИ/ заклеймить, замѣтить. 

Ьіе ЗЗСаСІфпипЗ/ замѣтка. 

ЪефІфіШІ/ замѣчать, записывать, 

ЬаЗ ЗЗег^СІфпІ^/ записка, роспись. 

ЦОДеіф СП/ вкругъ означить, замѣтить 
Ьег^еіфпеи у оригиналъ нарисовать. 

Ьіе &іл’$сіфшп$, рисованіе оригинала. ( О ) 


ЗС10СП / показать, казать. 

Ьсг Зсі’зсг, указка, стрѣлка у часовъ. 

Юс Зс'ЗіШЗ/ указаніе. 

(ЩС^СП, извѣстить, объявить, значить. 
і)!С 5(іцсй$е / объявленіе, извѣщеніе, знакЪ. 
ІС^СІдеП/ оказать. 

«г^еідеп, показать. 

іаоі'зсідеіт , представить, показать. 

ІКТ Змм'^сфсг, показатель. 

Ьіс 25ог{сідипд, показаніе. 

ЬІС Зсііс, строка. 

Ьсу осіі'іду чижикЪ. 

ЬІС Зсіг, время. 

$сійд, зрѣлый, спѣлый. 

$СІ(ідсП/ созрѣвать, спѣть. 

Ьіс Зсійдипд, зрѣлость. 

СІіІС ЗСІІІЛПЗ/ на время. 

(СІШф/ временный.] 

ЬІС ЗсШіфІСІС, временность. 

Ьп) ЗсіСсп/ вЬ пору, заблаговременно 
Ьіс Зсііипд, вѣдомость. 

$и Зсіісп, нѣкогда, иногда. 

ЬІС ЗсІІе, келья монашеская, 

Ь<Ѵе $ГІС> палатка, шатерЪ. 

Ьсѵ асігсѵ г лошадь, конь, которая сіпѵпью 
$сітсп А растягивать. (идешЪ. 

Юс Зсттд, разтягиваніе. 
інч^еггеп, кривить. 

^ Ьіс 5ж}егптд, кривлсніе. 

Ьсс В'ЧСсІ 9С ^ ЫсУ/ вопль ’ Р ЬІДЯН,, ‘ е - 

РСѴ дііЫ, Цыдулка, письмецо. 

ЗсНсІфсіі, цы дудочка. 

«Ч*с«еІ П/ причинять. 

_ ЬСі'іеКсГп, .разбросать, разметать, раскидать. 

ОСУ ои?0, еукдо, парча, полотно., или ка- 
кая Нибудь матерія , изЪ которой что 

ДілаіопіЪ. 36 5 Юн* 
Ю (о ) ___ 

Ьа$ ЗеіадИгё/ цейхгаусЪ, домЪ, вЪ коіпоромЪ 
прш ад л ежащія вещи до орудія нахо¬ 
дятся 

ЬСіЗсіідшагіСГ, цейгвартерЪ,смотритель, и обе- 
р егагпел пушекЬ, надсмотр шик Ь цейгауса* 
Ьа$ 2Вег!}Сіід, орудіе, инструментъ. 

&СГ ЗоіК$0, свидѣтель. 

$еидШ/, свидѣтельствовать , раждать. 

Ьа$ З си З п $/ свидѣтельство. 

Ъ;с Зсидітд, рожденіе. 

Ье$еидт, сві дѣтпельствовать, доказывать. 
Ьіе 33е}еидикд, свидѣтельство, доказать ль- 
СГ}Сіідсп , раждать. ( співо. 

Ьіе ^еидипд, рожденіе. 
ибег^сидеП/ свидѣтелями изобличитъ. 

ѢІС Исбсг^спдипд , обличеніе, улика, уличе- 
ѢІС ЗііЬеф&иЗС, выхухоль. (ніе, изобличеніе. 
*іс Зісде, коза 

Ьа$ Зі&еіфеп, козочка, козленокъ. 

іЧЧ’ ЗісдсІ, НСѴ ЗІЦфІП, кирпичи. 

Ьіе кирпичный сарай. 

$ісЬсп, іф 5 од, іф ЬаЬс 90509011 , путеше¬ 
ствовать, Ѣхать, тянуть , тащить. 
Ьег Зіс()6птпеП/ колодезь. 

Ьег 3“9/ почеркЪ, путь, дорога, поход'Ь 
Ьіе 3«зЬгисГе, п дЪемный мостѣ. 

ИПде$одеП/ грубый, невоспитанный, избало- 
Ьіе ІІпдс$одспІ)еіе, грубость. (ванный. 

йЬ$ІеГ)еп, раздѣть, снять, вычесть, пере- 
ц.дить перегнать. 

ЫефапЬа6}ІеГ>еП/ оставить, впредь не помогать. 
Ьіе 21(фе()цпд, раздѣваніе, снятіе, вычетѣ. 
Ьег 216)113/ отлучка, отшествіе, вычетЪ.* 
йЩІфт, притягивать, облачать, одѣвать» 
обув ть 

Ьіс2)іфеГ)ітд/притягиваніе,одѣваніе, об 
Ьег Яодид, приготовленіе к Ь походу, ^3 ( о ) 


36 ? 

аи^іе^СП, вЬ веръхЪ глянуть, кому насмѣ¬ 
хаться, заводить часы, ктши на к "ріулЬ. 
ЬІС ЭДц^Іфтд, подниманіе , насміяніе, ц 3 
дѣвка. 

Ьег ЗІи^ид, уборъ , ходЬ вЪ порядкѣ я 
сЪ великодѣпностію. 

извлекать, вырывать, выход .ть, 
раздѣвать. 

Ьіс 3(ц^5ісГ>ипс5, извлеченіе, вырываніе вы- 
Ьег ШивОД/ экстр кто, сокращеніе ( х >д * 
фсиш$$іеГ;сп, вырвать, вытянуть, выл ар •< уть. 
Ье^ебеП/ занять, завладѣть, Пересе литься , 
Ьіс &ффтз, занятіе. ( обложить, 

фегбер^еп/ притянуть. 
ет$іС&СП, заключишь, засадить вЪ тюрьму, 
конфисковать, вЬѢхагпь. 

Ьег 0ПІІІЗ/ входъ, приходъ, пріѣздъ. 
ШЭДодсП/ воздержный, умѣренный, у- 
единенный. 

Ьіс ©пдеісдсп^еіі/ воздержность, уединеніе, 
еп^іфт, лишить. 

Ьіе (Згп^ісоииД/ лишеніе. 
еі^іс^сП/ воспитать, вскормить. 

Ьіс (Ёг{іе^иц0/ воспитаніе. 

Ьег ёгг^цд, воспитаніе. 

ЬигфзкфеП/ сіи 2апЬ, ѣздить чреэЪ землю, 
сквозь тянуть, поносить. 

І 0 ${і(фсп / разщянугпі». 

^♦Й$іс[)СП, вмѣстѣ ѣздить. 

Пйф$іс&еіІ, поел ! .довать. 

»КЪСГ5?С1)СН , КЪ землѣ тянуть , притягивать. 
*ІЬеГ};с!)Сй , накрыть, покрыть, обить, на¬ 
ѣсть чемЪ, войною наступить. 

Ь іс Цс&сг^іфіЩ, перегнать (^водку ), покры- 

шіе, обиті’е. 

медлишь, Мѣшкать, коснѣть. 

Ьіе ^Сфо&шіі } г закоснѣн'/е. 

Ьег 5Бс»іиз г медлен' 1 *. 


ипѵ 364 


§8 Го) _ 

1іпціс()еп, обходить , обЪѢжзшь. 

Ьоі’^іс()си , предпочитать. 

Ьіс 95ог}іеГ)ІШ9 / предпочитаніе. 

Ьсг ШофЩ/ первенство, преимущество. 
$іуіфе«/ притянуть, запереть, затворить, 
Ьіс 3 1 фФ ш Й' притягиваніе. 

Зісі, Ц^ ль > мЪгпа, примѣта. 

♦ісІеИ/ цѣлить, мѣіпишь. 

Ьсг Зіеісг, который мѣпгитЪ. 
аЬ^іСІсп / намѣр енте во-спр ілть. 

ЬІС ЭД&ІІСІШ19/ намѣреніе. 

сг$іс1сп, $тЬсг, дѣтей раждат*. 

ЗІстсп, С$ фст( (іф ПІф*, неприлично. 

Сё> ЗС^ІеіЩ (СІпещ)/ приди :ко есть кому. 
{ІСШІІСІ ), посредственный, посредственно. 
^«{ісикпЬ/ пристойный. 

ЗІСѴСН; украшать, убирать. 

Ые 3<«1'/ Ьіе ЗІСІ'ЬС, уборъ, украшеніе. 
}ІСГІІф/ красивый, лѣпый, изрядный, красный. 
ЬІС ЗЙНІЙ)ІСІ(/ красота, лѣпота, изрядство. 
ЬСГ ЗЙИ'ОЙ), украшеніе, 

ЬІс ЗІСШИЩ / украшеніе. 
пцЭДегсп, украшать , убирать. 

Ьіс Зіи^іспищ, украшеніе, уборЪ, убранство, 
і> 0 ГШ 15 *сгеп / безчестить, не приставать. 

ЬІС цыфра. 

&сі’ Зфейпсі’, цыганѣ. 

ЬйЗ ВіттеѴ/ покой , горница , свѣтлица, 
ЬсѵЗіштегтотт,плотникъ, (комната,изба, 
$ІІППШП/ строить, плотничать. 

Ьай §гаа«п$іттсГ/ женщина. 

1)сг Зіттсс, Ые ЗітпкегіпЬе, корица. 

ЬІС конецЪ роговый, рогІ>, труба. 

Ьаб Зіпп, олово. 

ІІППСГП/ одовяный. 

Ья$ ЗіітзсГфІП-і рловяиая посуда. 

ЗІішзіс^сг, оловянишиикЪ. ***' 
( ® ) ©5 365 


ь<г$ітіеп, полудишь, вылудишь. 

ЬІС $8ег$ІШШПЗ, полуда. 

Ьсі’ ЗінпоЪсг, киноварь. 

ЭДу оіиб;/ росшЪ, оброкЪ, падать. 

}іп(еП/ оброкЪ давать , наемЪ приносит*. 
{іігёбвГ/ оброчный. 

&СГ$т(ен, дань платить, оброкЪ давать. 

Ьсс ЗіфЯ^/ конецъ у кафтана, край ризы і 
омешы, одежды. 

Зіррсѵісіп/ болѣзнь ручная, хирагра. 

&СГ ЗііФсІ, кругЪ, циркулЪ. 

окружить, циркуломЪ мѣрить. 

Ь, ‘ окруженіе, измѣреніе циркуломЪ, 

абці-МПу отчертить, циркуломЪ обвеешь.’ 
Ьіс ЗД^ігМшід, окруженіе. 

лі["ф?п / шипѣть, сипѣть, свистать. 

ЬлЗ Зі(ф(П/ сипѣніе. 

5ІСССѴП / дрожать. 

Ьа$ ЗШегПу дрожаніе, дрожь. 

<Г}ІІ(СП1/ (ЪОГ ШѴй$)у дрожать, трепетат®. 
Ьіе €г}і«ешиду трепетѣ, дрожаніе. 

Ьіс Зщс, сосецЪ , титька. 

Ьск ВоЪеІ г соболь. 

І’сѵ йоИ, пошлина. 


^ С1 ' ЗеІ(у дуймЪ. 
іеЦсіі, пошлину давать. 

Ьао' ЗоЩти#, таможня. 

^ С1 ’ Зойису, мыткнкЪ, мытарь. 
іоГІбйГу что пошлину платить. 

і’аОЙСП / пошлину давать, платит*. 

®‘ с уйегіойипд, уплата пошлины. 

. 5°Нй'сі)у безпошленный. 
у..,. >. ЗоК}СІфс«у таможенное клеймо, 

ч г , $® Р '/ ко «а у волосЪ. 

Ссі бот , п,ъ и ч 

9 1Н ЬвЪ, сердце. 

^° Г11 <8у гнѣвный, гнѣвливый, сердитый, 
/ сквернословіе. 


Ьіс оогсп 


ШШШШ 
■ Ж Ш шШйёШ Ш і 

3 66 


Зоссп геі{кп, срамно , скверно говоришь э 
шутишь 

ЬІС О^ГГС, колкуаЪ вЪ волоеахЪ, долгіе волосы 
у звѣрей* 

$0Шл)Г/ косматый, мохнатый. 

3н / кЪ . ко. 

кЪ тому. 

Ше/ кЪ чему. 

$иЬет, еше кЪ гпомуж*. 

іѵ; 7 \Ъа , ушяшЪ. 

Ііе 01/фС/ у і іеп ѵ е 5 воспитаніе, наказаніе. 

$йФ*Ід, стыдливый, учтивый. 

{йфгідсП/ наказывать 
Ые Зифгідітд, наказаніе. 

$цфіІ 0 $, ненаказанный , безЪ наказаніе пре- 
бывай іи, і'й. 

&С}ифпдси, обличать, уличать , обвинить 
Ыс З^йфОДіІпд/ уличеніе, обвиненіе ( кого. 
Ьа^ $ифф<Ш$/ домЪ нпказашельный, яЪ ко¬ 
торый непотребныхъ лкдей для нака¬ 
занія приводятъ. 

Ьег ЗифтісіІісГ/ приставникЪ, наставникъ, 
у ч и те ль. 

Ьсг $иф(1іп<)/ юноша, который подЪ настаю 
вленіемЪ. 

ЗИсРсіу выпи мать, вы^ерьгивать, дерьгашь. 
Ьсѵ ВисГеі*, сахаръ. 

Ь.Т рІісК’ГІ'СсЪ’Г/ конфетчикЪ. 

ЬСГ ЗисГефИ, голова сахару. 

Й6ег$иС?<ГП, сахаромъ приправлять обсыпать. 
Ьие' ЗиЛгбгеМ, цукербротЪ. 

Ьсг$ис?сш, сахзромЬ обсыпать , приправлять. 

Ьсѵ Зіидсі, поводЪ у узды. 

эітІЧ'н, зажигать , заиалять. 

Ьсс ЗипЬсг / іпруіпЪ. 

• ЬІС ЗітЬрГочпС/ полка у ружья. 

ОП^ипЬС)?/ зажигать, запалить. ^ ,е 


38 (о) ©? 


Збт 


Ьіс 51П$ипЬішд , зажженіе. 

(И) тцтъсп, растлиться , воспламенишься. 
Ые Йга^йпЬипд, ізозженіе, распаденіе. 


ЬІС Зип^Г, цехь. 

Ьсг Зии(чтеі(Тег, цеховым надзиратель. 
$йп|чі9, цеховым. 

Ыс Зипдс, языкъ. 

Ьа$ ^Йпдеіфеп, лзычокЪ. 

{пкрайпдід, двуязычный. 

$ир^еп г дерьгагаь , подерьгивать, драть. 

$Ю?4СІ\'іѴ $ПМС(?еП, щипать, рвать, теребить. 
П^ШІеи (еіпст <ш$), обманчивымъ обра¬ 
зомъ у кого что вырвать. 

ЬІС ЗКфѴаЛтд, взятіе чрезъ обманъ. 
ІК'эПШІеп, обмануть, уіципывать. 

ЬІС ЗймеЬни^к/ двойная надежда. 

$ѵѵап$ід, дватцашь, двадесять. 

Ьсг дватцатый, двадесятый. 

5ѵглѵ , хотя. 

Ьсг Зѵоесі?, намѣреніе. 

* Ьсг (ЕпЬ^ѴССІу намѣреніе, коиецЪ. 

Ьіс Зѵоес^с, гвоздь деревянный , который сапо- 
Ьеі: Згоеі^еІ, сомнѣніе. (жинки употребляютъ. 
ЬСГ З'ѴСІГсІСГ, сомнительный человікЪ. 
{ШСЙ'сІ^лі?, сомнительный. 

Ьіс ЗГОсіГсфв^іО^еіі, сомншпельство. 
йГОСІ('сіп , сомневаться. 


гтсіГсГйг'гсі;, безъ сомнѣнья. 
ьег^Шеій’Гіі/ огпчаявлться, не им^ть надежды. 
, ^' С Ъ^'рхЧ'і(с[ип9 / отчаяніе. 

Ь « З гоо Я/ “’Ьтвь, отрасль. 

Зшсізфсп, вѣточка. 

Зѵгчтсі), накось, косвенно, поперегЪ, по- 


ере іиный ^ косый. 
иоогзгоегсГ), накось, косвенно, поперегЪ. 
^ З^СГС^сЦ перепонка, 

Ы *”*‘Я/ карла. 


% 


®. ШішіШІшшШ ШІІІЁіІЁІІЙ' Ій : 

3^8 ( о ) ©в 


Ьіс Зшегдіпп, карлица. 

$«-су / два. 

$Шеі)егк'р, двоякій, сугубый. 

^Шср^аф , двойным. 

5 !»сі;[с(гі(Ь д оякій. 

беѵ поеДинокЪ. 

$ШертаІ, дважды, двожды. 

Ьег З^е^е, «гаорый, другой. 

5№сі;кпй, второе. 

Ьсг З^і^СГ/ двуснаснбй. 
двснатцать. 

Ьсг 3»Л#е, двгнашцатттый, 

ЬСГ ^ѵсісічі ; стрѣлка у чулкоьЪ. 

і?ІС ЗѵѵісЬеІ, лукЪ, луковица. 

ЩЯс&СІІфф луковый ДухЬ имѣющій. 
5ГОІС&СІП, лук'Ь вЬ кушанье класть , замучшттй. 
$СІ' деойнишникЪ , близнецъ, близ-* 

нецы. 

$1ѵіпдсп/ іф зшпА, Іф Г;аЬс зс^типдеп , по- 


нуждашь, прии^лдншв. 

Ьсг ЗюіпдеГ/ мѣсто между двумя стѣнами 

Городски ІѴТД. 

Ьсг З^апд, понужденіе, неволя, принуж- 
абщмпйСП, насильно взять. (денів. 

йи^Щііщеп, насильно давать 
СГ)ШІ 1 ідсН/ убѣдить, силою доставать. 

ЬІС ©фШПдШІд, убѣжденіе. 

0СѴ Зпжп, нить, нитка 

{ГОІГПСП, нить с «ить. 

}«ч(сЬеп ! между, промежъ. 
пгііг|сІѵт , пищатъ. 

2»уішС>еі - , Цилин дерЪ, цилиндръ. 

ль.ЛігІ*../ 8 

■к ~Ц'г г * 
► 


РЕЕСТРЪ іііІ 

К р А Т К А Г О 

НѢМЕЦКАГО 

ЦЕЛІЯРІЁВА 

А Е К С II К О Н А 

ВЫБРАННЫЙ 

И 


по АЛФАВИТУ 

РАСПОЛОЖЕННЫЙ. ПеѵагаанЪ при Императорскомъ Московскомъ' 
Университетѣ 1767. года* 


рЕЕСТрЪ 

кЪ 

МѢМЕЦКОМУ 
ЦЕЛЛ *Р]ЕВу 

Е К С И К О II у 

сЪ 

россійскаго Алфавита* 

А 


А 

Абатисса 
Абащо ітт в о 
Аби щЬ 


Агент Ь 
АгНсцЪ 
АдмиралЪ *- 

Ад о 

АдскУй - - 

А ежели 
Азбука - - 

Азбучной уче- 
■ никЪ 
А именно 
Аист о 
Академія 
Академическій 


гтр. 


стр. 

стр„ 

3 

АктуаріусЪ 

- 4 

АнгелЪ храни¬ 


3 

АлабастрЪ 

6 

тель 

26 ; 

3 

АлабастрЪ жже- 

Ангеіьсксй - 

50 

3 

ный 

95 

Антипатиче¬ 


263 

Алаблстровый 

6 

скій 

Я 

1 5 

Ала лакать - 

142 

Антипатія 

$ 

5 

Александріи- 


АнтихристЪ - 

3* 

143 

ская бумага 

215 

Ана ломистЪ 

7 

■ 5 

А л м азЪ 

37 

Анатомическій 

7 

43 

Алмазный 

37 

Анатомія 

7 

11 3 

Алое дерево 

- 6 

Антоновъ огонь 3 49 

3 48 

А л тЪ 

“ 7 

Аншу 

231 

3 

Алыретво 

77 

Апертура Г рана 


Алыра^икЪ 

77 

для выгіуіце- 


3 

АманагпЬ 

8 і 

нія мокрошьі 1 67 

182 

Анабаптистѣ 

309 

Ап егполЪ 

$ 

297 

Анаѳема 

11 

А пост вѣскій 

- * 

3 

АнбарЪ 

281 

Аппетитно 

$ 

3 

АнгелЪ 

5о 

Аппетитъ 

$ 


А а 


АпрошЪ 


4 

АпрошЪ ~ 148 

Аптека - 8 

Аптекарь - 8 

АрапЪ - 176 

АрестЪ - 9 

Ариѳметика - 212 
Ариѳметикѣ обу¬ 
чающей - 2 12 

Ароматами ма¬ 
зать - II 


Баба - 340 

Баба , которою 
сваи быотЪ - 208 
Бабі'й - 340 

Бабка повиваль¬ 
ная - 339 

Бабскій - 340 
Бабачка - 5 б, 253 
Бабушка - 92^ і8о 
Бабушка пови¬ 
вальная - 180 

БагажЪ - и 
Багряный - 205 

БазарЪ - 16 8 

Байка - 24 

БаканЪ - 152 

БалахонЪ - 127 

БадованѴе *- 308 

Баловать - 308 

ЬалсамЪ - п 
Балсамическій и 
БадЪ - іі 

Банка - 260 

БанкетЪ 12,252,316 
Банке гпчикЪ - 2 5 2 
Банки ставить 
для пускані’я 
крови - 260 
БанокЪ ставле- 
ні’е - 260 

БарабанЪ - 325 

Барабанщикъ 307 
3*? 


М5 ( о ) &з 

Ароматы 281, 356 
Ароматы 
кдастьвочто 355 


Армія - 9 

Артикулъ - 9 
Артиллерія - 9 

АртишенокЪ - 9 

Арфа - юо 

АрхангелЪ - 50 


АрхГатерЪ - 153 

в 

БаранЪ вождь 
всего стада 155 
БаранЪ - 143, 348 
БяранЪ кладе¬ 
ной - 2*8 

Баранина - 143 

БараіиикЪ - 143 

БаронЪ ■/ 70 

БарсЪ - 192, 155 

БархатЪ - 12^ 231 
БарышЪ 84, 204, З 11 
Бахрама - 26, 68 
Бахрамить - 26 

БасистЪ - і г 
БасЪ - і2 

Би снословный 52 
Баснь - 52, ібб 

Баталія - 12, 246 
Баталія мор- 


ская 

2б8 

Батарея 

*3 

БатогЪ 

290 

БаулЪ 

4 » 

БашмакЪ 

2бі 

Башмачная іи,ет- 

ка 

2 6 I 

БашмачникЪ 

- 2бі 

Башня 

іб8 

Бдѣнье 

ЗЗ 1 


БдѣкіемЪ изну¬ 
рять себя - 351 
Бдѣть - 331 

Бедрй - И 5 0 241 


Аспидная доска 307 

Аспидная дошеч- 
ка - 307 

АспидЪ - 183 
АссессгрЪ - 275 

АстрологЪ - 294 

АстрономЪ - 294 
АхЪ, ахЪ жа ль4,154 


Безбожіе ■> - ю, 89 
Безбожникъ - іо 
Безбожность 225 
Безбожный & 9 * 225 


БезЪ - 1 90 

БезЪ го ловьк тѣ¬ 
ло - 228 

Безграмогпнѣій нВ 
Бездонный - 93 

Бездна - 326 

Бездушный 149 , 2<г, 9 
Бездыханно - ю 


Беззаконіе 99 -> х 4^э 

44 

Беззаконіе эдѣ- 
лать - 2 6 

Беззаконничать 99 
Беззаконный - 146 
Безконечный - 172 
Бсэмочный і з 5,164,’ 
169 

БезмѣнЪ 256, 335 
Безмѣрный - і 7 2 
БезЪ награжде¬ 
нія - 8* 

БезЪ наказанія 
пребьвающѴЙзб# 
Безоснователь¬ 
ный - 95 

Безобразье - }93 
Безобразный - *74 
295 , 2 97 
Безоброчный - 29? 

Безо* $ 


Безопасность - 272 
Безо п и с я ул й і 4 5 , 
212,272 
Безоружный - 340 
БеэЪ отказу 341 
Безиечалъиость 148 
Безпечальной 279 
БезЪ предосуж- 
дені'я - 91 

БезЪ иримѣсу 217 
Безсиліе 135, 164 
169, 190 
Безсильный - 13?, 
164^ 169 


БезЪ сомнѣнія 367 
Безсбнливоешь 246 
Безсонный - 246 

Безславіе - 236 

БеэЬ спору - 68 

Безспорный - 157 
Безстыдство - 69 


Безстыдный 69,236 
Безпрестанно ^14^ 


БеэпресшанцыЙ 

1 Н ? 2 ? І 

Безразсудная 
смѣлость - зз? 
Беэрізсудге -59 
Безразсудный 335, 

* 3 39 

БезЪ труда - 190 
Безуміе і 8 о,з . 3,351 
Безумно влюб¬ 
лен я ; Л Й - 182 

Безумное омѣль- 
сгпво - 279 


Безумный 145, 

2 7 *-> 3 3 3 » 3^7 
Беэумствоаані*е 209 
БезЪ церемоніи 
кого погре¬ 
бать » 276 

Безчеловѣчно по¬ 
ступать сЪ 
кѣмЪ 326 


&© ( о ) ©| 

Безчестить 87,364 
Безчестіе 87, 236, 
306 

Безчестно про 
ково говоришь 87, 
364 

Безчестный 47,236 
Безчестный 
столбЪ - 202 

Безчисленный 357 
Безчувствен¬ 
ный - 274 

Безчувствіе - 274 
БезЪ шля п ы 
гвоздь , гвоз- 
дичекЪ - 295 

БеэЪ язык^, - 224 
Б^оегЪ - л 2 3 
БёрегЪ морской $4^ 


202 , 268 
Беоежені’е г 17 ? 280 
Бер-жлиюсть 117 
Б ере к ли в ый - 280 
Бережный - 280 

Береза - 19 

БсрейгпсрЪ - 2і 8 
Беременна - 263 

Беременность 263^ 
3*7 

Б ер менною э дѣ¬ 
лать - 263 

Береста - і г 
Беречь - и6 ) 280 
Беречься - 270 


Б рлинЪ - 14 1 

Беэпокойность 227 

Б-ЗПОКОЙС’ПВО 22 7 
Без іюкойоіпво 
Дѣлать - 227 

Б ѵ сѣда - 147, 214 
Бесѣдовать - 214 
Библической - 17 
Библіотека - 17 

Библія - 17 

Биржа . 24 

А з 


Битва - 237 

Бить - Ху? 
Битв вЪ бара¬ 
банъ - 247 

БитьемЪ вкоре¬ 
ни т ь кому 
что - \ 2 і 

Бить до синева 21 
Бишь ключемЪ 207, 
302 

Бишь палкою 205 
Бишь по задниі- 
цѣ треіі^ет- 
кою - 203 

Бишь сильнѣе 248 
Биться - 123 

Биться на ра- 
п и р ахЪ , на 
шпагахЪ - 55 

Биться обЪ за- 


кла^о - 347 

Бичъ Р І1э 

БіГенів г 2 4б 

БлаѵУл - 


Благовонные 

хухи - 193 
Бллгозонными 
духами на¬ 
полнить - 195 


Благовременно 

46 

Благоговѣніе 

37 

Благодареніе 

Б іагодареніе 

35 

при погребе¬ 
ніи чинить 

3 * 

Бла подарить 3 5*,219 

Благодарность 

35 

Благодарный 

Благодарный 

35 

молебенЪ 

3 *° 

Благодуматпь 

173 

Благодѣтель 

194 » 

-■ 

ЗіЗ 

Благодѣтельный 94 

Благодѣяніе 94, 

313 


Благо- 

БлагодѣякѴе ко¬ 
му учинитъ 9 Т 4 
Благонравный 59, 
27*1 352 
Благообразный 293 
Благополучіе 54 , 
79 , 88 , 352 
Благополуч¬ 
нымъ быть 3 5 2 
Благополуч¬ 
нымъ учинить 3 8 
Благопріяті'е 184 
Благопріятно - 
быть - 13 3 

Благоразуміе 130, 
I 84 

Благородный 352 
Благосклоненъ 3*4 
Благосклонно 8 8> 94 
Благосклон¬ 
ность 88. 94, 18 5 
Благосклонный 8 8, 

94 

Благословеніе 269 
Бл гословить 269 
Благосоизво- 

лить - - 94 

Благость - 94 
Благочестіе 71, 89 , 
219 

Благочестивый 7І1 


89 

Благочинно 239 
Блеваніе - -26 

Блевать 78, 8і, *3 5 
Блеяніе - ч 22 
Блеять - - 22 

Ближайшій і81 
Ближе - 181 

БлижніЙ і8г, і83 

Біьзке^Ъ - 3^8 

Близость - 1 8 ж 

БлизЪ - ж 8 ж 


БЛИНЪ - 63, 200 

^ ли с к ору к ІЙ 270 


Блистать 74, 

87, 


348 

Б і скЪ 

130 

Блоха 

66 

Блоховатый 

66 

БлохЪ искать 

66 

Блудить 

I 20 

БлудникЪ 

I Іб 

БлудюцУЙ 

I 20 

Блѣдно,блѣденЪ, 

блѣдный 20, 

2 I 

Блѣдность 

20 

Б чодечко 

2б2 

Блюдо 

2б2 

Блядовать - 

I іб 

Блядской домЪ 

I I 6 

В л яд скі й •* 

I іб 

Блядь - іі 6, 

1 7 3 

Б ляшка у шпаги 


2 89 

БобЪ т 

23 

Бобровая струя 

і 1 7 

Бобр'Ь 

17 

Бобыль 

320 

Богадѣльня - 

і*5 

Богатство 

2і6 

Богатый 95 , 

2 I 6 

Богатырь 

222 

Богиня 

89 

Богословія 89 , 

312 

БогослгвЪ 

89 

Богословный 

?І2 

Богохулі'е - 

89 

БоГЪ 

89 

Бодливый Г 

2 98 

Бодрость 149, 

178 , 


1 79 

Бодрый 149, 

* 7 &, 

1 79 ) 

308 

Бодѣть г 

298 

БоецЪ - зо, 

12? 

Бое цЬ на шпа- 


гахЪ 

58 

Божба - 267, 

3 1 2 

Божеской 

89 


Божество - 89 

Бо?киться 267 % 3 * 2 
Божі’е наслані'е 89 
Божій сгпр.хЪ 89 
Божіи храмЪ 89 , 

127 

Божія служба 89 
Бой $8, 12 3, ? з 7, 
2 47 


БокЪ - 271 

Болезненный 253 
Болеэну быть 255, 
3 39 

БоленЪ - ізф 
Болотистый 306 
Болото 177, * 98 , 
Зо 5 

БолванЪ - 238 

Болтаніе 200, 264 
Болтать 199, 20 о } 
-5 5 , 264- 
Болтающій зоо 
БолгтивыЙ - 264 
БодтунЪ 200, 264, 
337 

Боль - 253 

Боль вЪ головѣ 134 
Больница - 149 

БОЛЬНОЙ - тол 


Больной выздо¬ 
равливаетъ 13? 
Большая дорога 14? 
Больше - 170 

Большеголовой 9* 
Бо тыной камень 
вЪ морѣ 130 
Большой камень 

60 

Большой кусокЪ 

13 * 

Большой падецЪ 
у ноги 3^0 

Большой палецЪ 
у рукй - з6 
Большій г П° 
Бол* 

Ѣолѣ , болѣе 

бить 17 °’ 2 °5 
Болѣе 9 или 

крѣпче сѣчь 195 
болѣзнь 136, 273, 

339 

Болѣзнь водяная 

338 

Болѣзнь всена¬ 
родная 273 

Болѣзнь вшивая 

«48 

Болѣзнь , кото¬ 
рая сЪ красны¬ 
ми пятнами 
быьаетЪ 7 1 

Болѣзнь при ро¬ 
дахъ - 3 39 

Болѣзнь ручная 

БогЪгаь 251 » 119 

Бомба " 2 4 

Бомбардирован¬ 
ное - 24 

Бомбардиро¬ 
вать - 24 

Борба - 223 

Борбище - 223 

БореЦЪ - 22 3 

БбровЪ - 24, 46 

Б рода - і2 

Бородавка, бо¬ 
родавка у 

титьки 337 

Бородка - х 2 7 

Бороду имѣю- 

ЧЬ ІЛ - 12 

Бородушка - І2 
Борозда - 

Борона - 

Боронить 
Бороновать 
Бороться - 223 

Бст|Л> - л, 57 

8вч«цокЪ. - 5 ? 


ЛЭ ( о ) ФЗ 

Бочка 3 2» 57 , ЗИ 
Бочки начатѴе 35$ 
Бочку начать 290 
Бочку почать 358 
Боязливость 356 
Боязливый 241,261, 
356 

Бояться 74, 24Г, 
379 , 356 
БражникЪ - 203 

Бразда - 74 

БракЪ - іго,15« 
Бранить 125, 240 
Бранчивый - 135 

Браниться 135, зоо, 

358 

Браніе вЪ за- 

клздЪ - 196 

Бранливый - 358 

Брань 125, 358 
Братоубійство 29 
Братоубійца 29 
Братскій - 29 

Братство - 29 

БратЪ - 29 

Брать - 183 ,- 4 ° 

Брать городЪ 
приступ мЪ 303 
Брать заклад'Ь 196 
Брать время 
деньги - 54 

Брачный - з5з 

Братья - 29 

Братья двою¬ 
родные или 
сёстры - 29 

Бревно „ іі 

Бревно попорчен¬ 
ное _ 207 

Бредень - ззз 

Бредитъ - 198 

Брезгмгдь 46, 242 

Брезг тизоешь 24 2 
Брезгливый - 4 6 
Брезгую - 46 

А 4 


Временный ^ 146 
Бремя зі, і2 ^ 146 
БритаіОЪ , меде¬ 
лянская соба¬ 
ка - 22(5 

Бритва - 235 

БритовщикЪ 2 з § 
Брить - іі, 209 
Бродить 14.3, 264, 
3*7 

Бродить во¬ 
кругъ - 327 

БродникЪ - зз8 
БродомЪ итгтш 

33 * 

БродомЪ чрезЪ 
рѣку перейти 

33 * 

БродЪ - 74 

Бродяга 143, 264, 

т. 3 2 7 

Броженіе вині, 

или пива 119^ 

264 

БоосокЪ - 34^ 

Бросаніе 253, 345т 
Бросать 248, 345 
Бросаті прап^еюа 50 
Броситъ закѣімЪ 

345 

БрусокЪ - 3 47 

БрусЪ - 198 

Брыкается - 247 

Брюхата - 2'43 

Брюхо - 13, 336 

Брюшко - іЗ 
Будущее пред¬ 
вѣщать - 342 

Буесуовіе - 
БуъводЪ - Зі 
Буйство 274, 3 4 
Буква - 31, 287 

Буковый - 3^ 

Бу кЪ - зі 
Булава 12б 0 г з 2,290 
Буланой 


г 

Буллной - 149 

БулошноЙ - 287 

Булка - 271 

Бумага - 192 

Бумага карту- 
‘ • зная - 192 

Бумаги стопа 222 
Бумагу склады- 
ватъ - 56 

Бумажный - 192 
Бунтовать - ли 
Бунтовать 
[* прошивЪ ко¬ 
го ] - '" 50 

Бунтовской 2і2 
227 

Бунгг.ови^икЪ 21 1 
БунтЪ 2 1 2 у 227, 
26$, 29 і 
БургомистрЪ '31 
БургграфЪ - 31 

Бурчаніе - 305 

Бурчатъ - 305 

Буря - 305 

Бутылка 24, 63 
Бутылочка - 63 

Бутто - 6, 86 

бухгалтеръ - 31 
БлікЪ І 89 і 2 2 2, 295 
Быстрый 2 о 8 ? 2 56 
БычОкЬ - іо 9 

Быть ьЪ готов¬ 
ности - 99 

Быть вм&егпо 

кого - З-і 
Быть вЪ пору *9$ 
Быть годну 309 
Быть гол одну и 6 
Быть довольиу 

2і6, 344 
Быть ДОЛЖ¬ 
НЫМЪ - 2 20 


г® С о) ®> 

Быть иэбранну 

/545 

Быть вЪ отсут- 
стаін - 2і 

Быть обЪятымЪ 
ужасомЪ 321 
Быть отдален¬ 
нымъ - 291 

Быть пойман¬ 
нымъ - 321 

Быщь президен¬ 
томъ - 202 

Быть при бы ль¬ 
ну - т 
Быть различи 
нымЪ - 289 

Быть согласну і уі 
Бытъ скорбну 136 
Быть сход ну 193, 
296 

Быть ч 272 
Быть явнымЪ 34 2 
Быоиуй, кипя¬ 
щей - 302 

Бѣганіе 147, 219 
Бѣгать вокругъ 

143 ,, 2:9 
Бѣгать кругОмЪ 

і 48 > 219 
Бѣгать - 17 ° 


БѣгиіотѴй - 65 

Бѣга ют, іи отЪ 
людей - 157 

Бѣга іоп^і'Й одіЪ 
свѣта ' - 158 

Бѣгде^Ъ - 65 

Бѣглый - 3 8 

БѢГСЩВО 65, 2 20 

БѣгЪ свой упра¬ 
влять - 143 

БѢгЪ - 147 


Бѣда и$, 187, 524, 

5 59 

- . ✓ 


Бѣдно - $ф 
Бѣдность свою 
открывать 118 
Бѣдность 9, 5о, * 
1*8, *73 
Бѣдный 8, 5о, 1/8 
Бл'дн* Ъ - 251 

Бѣжать за кѣмЪ 

*4 7 

Гѣжгть напе¬ 
редъ - 14$ 

Бѣжать 39, і 47і 

2 19 ) 220 , 223 , 2 4 Х 

Бѣлая рыба > Сѣ- 
луга - 34? 

Білка - 43^ і і 4 

Бѣлизна - 343 

БѢЛИЛО - 20 

БѢлильникЪ 345 
БѣлильтикЪ го 
Бѣлить 20, 3 43 
Бѣловатый - 34; 
Бѣло - 137, 2 <5 

Бѣлость - . 343 

Бѣлый какЪ 

снѣіЪ 137> 255 
Бѣлый - 343 

Бѣлье - 357 

Бѣльмо - 2 8/ 

Бѣль - уб 

Бѣеа а мѣющѴй 2 7 5 
Бѣситься 99, іо4? 
209, 264, з 15, 356 
Бѣсовскій - 310 

Бѣсні,алтыЙ , 

СѣсныЙ - 275 

Бѣсну юш,і!Йся 3 5 6 
ЬѣсЪ - 231, 3 

Бѣшеный 209, 2 74 
Ъѣшсксщво з і5* 3 5 ^ 


/ 


9 


Важно - 44* *5Н 
Важность 44, 82, 

і* 5 >. 34 ? 
Важный . 343 

Важнѣйшее вЪ 
Дѣлѣ - 102 

Важнѣйшее пре¬ 
ступленіе - 103 
ВалантЪ - 208 

ВалдмейстрЪ - 64 
Валить - 334 

Валишься - 303 
Вали льш;йкЪ - 334 
ВалЪ - 23, зи 

ВалЪ круглый 335 
ВаломЪ награ¬ 
дить - 23 

ВалЪ обнесть 236 
ЕарЪ 25, і? 4 , 
Вареніе - 2 73 

Вареніе желуд- 
,1 ка ; ' 3 ^ 

Варить -'25, 132 
Варить вЪ же- 
лудкѣ - 36 

Варить заѣдки 132 
Варить в г. с <ха- 
Рѣ - 164 

ВасилекЪ - 134 

Ваять - 2І4 

Вбивать сваи 208 
Вбивать стад- 
бы , 196 

Вбить - 208, 247 
Вбить гвоздь і98 
Вбѣжать - 
Введеніе і 5у ^ 342 
Введеніе во 
храмЪ „ 
ВверъхЪ ?о, ю8, і » 0 

Вьерьх 7 . ІМ 

Бвесшь 73, , Иі 342 
Ввинтить - 2 $$ 

^мшь - 348і 34 “ 


КО с о ) ©5 

в 

Вводить - 155 

Ввс'іЪ - 73 

Бгнѣсть - 44 

Вдавишь - 44, 203 
Вдаться во что юо 
3*4 

В дв и гнуть - 243 
Вдесятеро боль¬ 


ше - 360 

Вдова - 35 1 

ВдовецЪ - 351 

Вдовица - 351 

Вдовство - 35 с 

Вдохновеніе - 78 
ВдругЪ - 200 

Вдуть - до 

Вдѣлать 164, 236 
Веденіе - 72 \ 155 
Веденіе дсма 103 
Ведро - 4р 
Ведьма - 109 

Вездѣ ' - ??і* 327 
Векша [блокЪ] 130 
Векша - 224^ 349 
Бексе ѴерЪ - 338 

Вексель 7 
Великанъ - 222 

Великій - 92 

Великій Гер- 
цогЪ - 92 

Великое Герцог¬ 
ство - 92 

ВеликимЪ ду¬ 
хомъ напол¬ 
ненный - 8і 
Вели к ій пос тЪ 53 


Великой ьизирь 93 
Великодушіе - 92, 
107 

Великодушный 92, 
З 2 * 

Великолѣпіе 1089 
202, 2*7 

А 5 


Великолѣпный то?, 

ібб. 20 2, 2 8 7 

Вели ком очный 92 
Величавый - 97 

Величаніе юз, ші, 
297 

Величать юз* 256 
Величаться104,202 
2 97 

Величество - ю8, 
ібб 

Величина - 93 

Велъможі’ЙчинЪіс 8 
Велѣть вшшпи 339 
ВеничехЪ - 15 

ВеникЪ - і5 
Верба - ірз, 347 
ВерблюдЪ - і \ 2 
Веревка - 30, 299 
ВерезочникЪ - 271 
Вершеніе, другѣ з д 0 


Вертѣла» - і<4 

Вертѣть - 
Вертящій - 4з 

Верьвь ' - 261 

Верьховой - 21$ 


Вьрьхоаая ѣзда г і * 
ВерьхомЪ за 
кѣм'Ь ѣхать 25$ 
ВерьхомЪ о Ъ 

Ѣжжзшь - 2і$ 

ВерьхомЪ объ¬ 
ѣхать - Ц$ 
ВерьхсмЪѣхать2 іЗ 
ВерьхомЪ ѣхать 
нлпередЬ - 218 

ВерьхомЪ ѣхать 
скорѣе - 2і8 

Еерьхнел гэдде- 
ре . н 1 кров лѣ 7 
ВерьхЪ главы *з5о 
Верьху к. , дома 8 5 
ВерьхЪ [вершина 
*ші^оенѴя]ог, 233 
Верша 


ІО 


'Ш ( О ) ©2 


Верша - 2 2і 

БершенѴе - 250 

Вершина , или 
верьхЪ - 85 

ВершннкЪ -г зі8 
Бесе чппься і г і, і 63 
Веселіе - 71, 14З 

Весело - 71 

Вс с доешь 106,163 
178 

ВеееѴЪ - 83 

Веселый 71,8 9 -> *63, 
1 79ч і8о, 35 ^ 
Весло - 22< $ 

Весна - 74 1 55 

Веснуха - 278 

Веешь - 72, 155 

Весть домЬ - 103 
Веешь родѣ - 283 
Веешься - 97 

Весьма 111, 149,271 
Весьма скудный 23 
Ве'.ьма старый 293 
Весьма ученой 93 
Весьма худый 93 
Весь - 76 

Весь вЪ лоскут- 
кахЪ - 63 

Весь вЪ кровй - 23 
Ве^ь вЬ плш- 
нгхЪ - 63 

Весь умЪ свои 

в л ер ять во 
что - 314 

ВетошникЪ - 323 
БешхимЪ быть 55 
Ветхость - 55 

Ветхій 54 ^ 55 * 163 
Ветчина спи- 
конанная - 281 

Ветчиною ири- 
х ірмливать 
дичину - 282 

Вечеринки дѣ- 

даш* - 359 


Вечерня - 327 

Вещи домашнія 103 
Вещь - 228 

Вещь драгоцѣн¬ 
ная - 129 

Вэтрить - 132 

Взаймы да¬ 
вать - 24 

ВзаемЪ дать 154 
ВЬ займы дать 299 
Взаимное от¬ 
мщеніе т 2 19 
ВЗГЛЯДЪ - 269 

Взглянуть - 269 
Вздохи - 4 

Вздыхать 4, 272 
ВЪ зеркало гля¬ 
дѣть - 282 

Гзирані’е - 22, 269 
Взирать - 22 ^ 269 
Взглазйшь - 292 

Взл тѣшь - 65 

Взломать ледЪ 49 
Взлѣзать - 130 

Взнуздать - 359 

Взнуздываніе 359 
Взойти - 2 84 
Взойти на стѣ¬ 
ну - 293 

Взойти наумЪ 133 
ВЪ золу обра¬ 
титься - ібі 
БзорЪ - 22, 269 

Взрыть - 90 

Взяті е чрезЪ об- 


манЬ 

3*7 

Взять 

- 

ИЗ 

ЯЗ'Шіь 

назадъ 

183 

Взять 

на себя 

1 84 

Взять 

нас иль- 


но 


187 


Взять подЪ ка¬ 
раулъ - 9 

Взять преиму¬ 
щество - 29а 


\ 


Взять прочь - 225 
Взять силою 43 
Видимость 269 , 
272 

Видимый 240, 269, 
272 

ВидомЪ угрю¬ 
мымъ не хо¬ 
тѣть - 25*4 

ВидомЪ угрю¬ 
мымъ ото¬ 
гнать - 254 

Видно - 240 

БлдЪ 67, і*з, 174, 
204, Но> *6>>, 2 91 , 
34 * 

ВидЪ какой 
имѣть - 269 

Видѣть - 2 6 9 

Видѣть сонЪ 3*9 
Визжанье - 349 

Визжать - 3 49 

Вилочки - 75 

Вил и - 75 

Вилы - і >4 

Вина 261, 347 
Вин! броженіе 119 
Вино - - 34і 

В и початаго жа¬ 
доба 128 

Вннс&атый і 2 8 1 
ИЗ 2 6.1 
Виновный - 26 г 

Винограда соби¬ 
ранье - 341 

Виноградъ - 341 

Виноградная 
вѣтвь 208 , 211 
Виноградная го* 
ра - 241 

Виноградный 
лисгпЪ - 3*8 

В и н оградная 
кисть - 3 4* 

Вино- Вино г р адныЙ 


кус гпЪ - 3 4 2 

ВиноградчикЪ 341 
Вино давишь 125 
Винодѣлатель - 
стло - 341 

Вино новое - 1 77 
ВиноПродавецЪ 34 1 
ВиномЪ торгу- 
ю 1131 и - 341 

Виною тяжкою 
противиться 3 4^ 
Винная ягода 5 У 
Винный і77, 128 

Винтишь - 2 5 8 

ВинтЪ - 2 58 

Вину отпу¬ 
стишь - 1 ^ 1 

Виски - 2 4 <> 

Висилица - 75 

ВисѣльникЪ 75 ^ 234. 
Висѣніе - іоо 

Висѣть - юо, 264 
Висящій - 264 

Витіеватый 214 
Витія - 213 

Бить - Ш, 347 
Виться - 257 

Бихаръ - 3 50 

Вихорьный - 303 
БихровитыЙ 350 
Вихрь - 350 

Вишневое де- 
рево - ! 2 7 

Вкатить 335 
Вкликнуть 226 


Включить 250 
Вколотить 247 
Вкопать . 9о 
Вкорененіе - 35^ 

В корененге вЪ 
памяти - 
Вкоренить бигпь- 
емЪ кому что 21 
Бкоренитьсд - 354 


№ ( О ) Ф 2 

Вкось - 259 

Вкось теченье,или 
бѣгЪ перевеешь, 
що вЪ ту , то 
вЪ другую 
сторону, бѣгЪ 
свой управ¬ 
лять - 148 

Вкратцѣ 740, 2 і 2 

Вкратцѣ повто¬ 
рить - 212 

ВкругЪ вертѣ- 
нЗге - 320 

В кр^угЪ вертѣть 

2 О 

Вкругъ идущій 

2б 7 


ВкругЪ озна¬ 
чить - 360 

Вкупѣ - 231 

Вкусить - 14 

ВкуоЪ - 253 

Вкуса пріят¬ 
ность - 551 

Вкусный - 252 

ВЪ кушаніи 

ПОр/іДОКЪ 2$! 
Владыка - ;о8 

Владѣлецъ - 215 

Владѣніе Ю8, 215^ 
275 

Владѣть 40, 95^ 


юз, і >8, 215, 275 
владѣтель 109, г \ 5 
Владѣтель эем- 

В ЛЙ • >44 

владѣтель ко¬ 
рабля 244 

Владѣтель не¬ 
правильный 331 
Влажности по¬ 
лонъ - 199 

Влажность 6і, і$3 
Влажный 61 , і8?» 

33 * 


II 

Властолюбивый 

юз 

Властолюбіе 215 
Власть і8, 40, 189, 


2І 3 > 335 
Власть полная 

3 30 

Вливать - 322 

Влив ніе вЪ боч- 
ьу - 57 

Влитіе -г. 

Ьл > ть - 3 5 8 

Влит вЪ бочку 57 
Ьлі ц ‘ і - з ѵ з 

Вл иг,ть 150 , 2,6, 
_ 

Вломить « 


я м.ться ^ 247 

Влюг\;гп>ся -13 
Ьлюбденіе - 
Влюбленный і з 
Влюбленный 6е- 


зумно - І8і 
Вмиз.ть - 
Вмот.щь - з 49 

Вмѣнить вЪ ху_ 

317 

Вмѣнять за бога 

89 

Вмѣсто - 
Вмѣсто кого 

бЫШЬ - 7)21 

Вмѣстищь - 57 

Вмѣстѣ 17, 231 
Вмѣ.гцѣ всѣ 231 
Вмѣстѣ аэлпь 134 
Вмѣстѣ дѣлать 

164 


Вмѣстѣ эбирать 56 
Вмѣстѣ хватать 


* 

208 

Вмѣстѣ ѣздить 363 

Вмѣшаться < 

П> 138 

Вмѣшиваніе 

290 

Вмѣшивать 

- 290 


Вне- 


12 
( о ) 


Внезапно - 270 

Внесши, внесть 

28 208 

Вниз/ - 3 2 9 

ВньзЬ ю8, но, 
III, 18 о 
ВнизЪ нагнуть іб 
ВииманѴе 4 1/2 

Внимательный 

і. 2 , і 84 

Внимать і/і, 114 

Внимать что 4 
Вновь • 54 ^ 

Ві.озьзЪ эанемо- 
ж ніе вЪпре >к- 
ню .о болѣзнь 

2І ? 

Вновь набрать 
ооллатЪ - 213 

Вноиъ пересма¬ 
тривать - 2 20 

Вонять коэлом’ѣ 23 
Вонючій сыро¬ 
стью - 45 

Внукѣ - 50, 5 с 5 

Внутренній пу, 

т 

Внутреннѣйшее 

и 9 

Внутри П 9 ’ 344 

Внутрь юз і ° 

Гн у іка - 50 ) 3 х 5 

Вн‘> - 298 

Ьн кпчый - 14 

Внять - і *4 

Во время приш¬ 
ли* - 134 

Вогнать - і •' / 
Вогнуть - іб 
Вода - 156, 33 * 

Вода всякая не¬ 
чист я, сщека- 
ю щад яЬ Кора¬ 
блѣ - 93 


Вода клейная 1 54 
Вода на проходи- 
женіе - 13 8 

Вода святая 341 
Вод своре шЪ 302 
Водолаз’Ь - 309 

Водо.ий - з 38 

Водою намачи¬ 
вать - 338 

Водою напаять 338 
Водою оросить 338 
Водою орошеніе з з 8 
Водопойяя - 322 

Вод истый - 338 

Водица - зз8 
Врд^а - 342 

Водку пере¬ 
гнать - з 6 ^ 
Водь* прибавле¬ 
нье - 65 

Водяная болѣзнь 

338 

Водяная мѣдь- 
ница - 338 

Водяные пороги 

533 

Водяная труба 224 
Водружать - 29 ° 

Воевать *3 7 ’ Зоо 
Воевода 143 •> 144 
Воевода провин¬ 
ціальной - 143 
Военная коле¬ 
сница - 300 

Военный корабль 

І 9 і 

Военный пред¬ 
водитель - 105 

Вожатой - 15 5 

Вожделѣнный з55 
Вождѣ - 72, 155 

Возами - 72 

Возблагодарить 

35 ? 348 
Возбранишь 340 

I 


Возбуждать 215 
Возбуждать 
огонь - 6і 
Возбужденіе 178, 
215, 218, 295, 339 
Возбудитель зз9 
Возбудитъ і78, 339 
Возбудитель¬ 
ный - 218 

Возвратить 28, 78 , 
276, 289 
Возвратиться юб* 

43 ) 44 
Возвращать 294 
Возвращеніе 28,133, 
134 ) 225, 239 ) 294 
Возвышать 1.04,112 
Возвышеніе 104, 
112 

ВозаѣщенУе і ?9 
Возвѣстить 139 
Возгласишь 235 
Возгордиться 104 
Во^гордѣніе 104 
Возгри ѵ - 22 5 

ВозгривьіЙ - 225 

Воздавать - 
Воздатель . 
Воздашь 82,95, 276, 
п .. 2 *Я. 348 

Воздаяніе % 2> ібі. 

Воздвигать 215 
Воздвигнуть изЪ 
мертвыхъ 339 
Воэдерж, шь 97, 172 
Воздержность 104, 
іо8, 239, 361 
Воздержный 104 * 
183 , 36$ 
Воздыхатель¬ 
ная жйла іб» 
Воздыхать 85,27» 
ВгздухЪ - іб» 
Воздушный - гбг 
Возже- ВоэженУе - >367 

Воэзвѣнягпь - 2 35 

Во зло вмѣнить 327 
ВоэЪимѣть дру¬ 
жество сЪ 
КѢмЪ - 70, 211 
Возка - 72 

Возлѣ - 
Возможность 176 
Возможный 313, 
17 * 

Возмочь - 176 

Возмутитель 70, 
2 11 

Возмутитель¬ 
ный - 212 

Возмутить - 227 
Возмущать - 211 

Возмущеніе 173 у 
2 12, 22 7 
Вознамѣреніе 251 
Вознамѣриться і < 9', 
2 * 0 , 2 77 
Возница - 141 

Возопить - 260 

Возпріять - 184 

Возраста совер¬ 
шеннаго 167, 178 
Возрастать - 243 
Возрастаньи 332 
ВозрастЪ 153, 2 89 

ВоэрастЪ несо¬ 
вершенный - 174 
Возставить - 22г 
Возстанье отЪ 
сна - 332 

Возстановить 2 и 
Возстать про¬ 


тивъ кого 


152 


ВоэЪ - 72, 333 

Воэходить 79, ІЗ з і 
2о 7 , 292 
Вой (плачъ) 342 
ВойлокЪ - 6і, 169 
ЖойдокЪ дѣлать бі 


!€(о)^ 

Война - 137, зоо 

Войною насту¬ 
пить - 363 

Войною напасть 

Г 37 

ВоинЪ - іо6 
Воинскій - 137 

Воинскіе при¬ 
пасы - 323 

Воинственный 137 
Воинской ко¬ 
рабль - 191 

Воинское слово ібі, 

п ^3 

Поишель - з 00 

Войско - 105, 167 

Бойс ков од е ц'Ь 105 
Войско набирать 

344 

Войска набира- 
тель - 344 

Войска наборЪ 345 

Войско осматри¬ 
вать 179 

Вой ко переднее 

31 , 324 
ВойскомЪ напол 
нять - 2 7* 

Войти - 8о, 225 

ВокругЪ Ю8, 14 ^/ 
222, 329 
ВокругЪ бро¬ 
дишь- - 327 

ВокругЪ облить 8 5 
ВокругЪ обмѣ¬ 
рить - 173 

ВокругЪ обсѣчь 96 
ВокругЪ плыть 244 
ВоленЪ - ібі 
ВолкЪ - 354 

Волна - 65, 343 

Волненіе - 338 

Волнующійся 303 
Водьносшь ** 7 ° 


Вольной импер¬ 
ской городъ 2!6 
Вольный - 70, 330 
Вольный огпЪ 
плат ы за 
простой - 35:9 

Волокита - 31 

Волокитство 31 
Волонтеръ - 330 

Волосатый - 95 

ВолосокЪ - 57, 95, 
35 $ 

ВолосЪ - 95 

Волосы долгіе збб 
Воло .ы долгіе у 

зверей - збб 
Волосы на гол вѣ 

юі 

ВолосяныЙ - 9^ 

Болосръій срѣхЬ 

р „ и і 

ВояохЪ 

Волхвовать - 
_Волочага 139 
Волочить 
ВолчекЪ 
Волчица 4 
Волчій- 
Волшебница 


334 
3'8 
354 

2 49 
40 

353 
353 
1 Ч> 
359 

Волшебство - 334 
Волшебный 3 34*3 ;9 
Волшебсшвовишь 

109 

ВолЪ 57, 189, 222, 

2 9 * 

Волынка - 44 

Волю давать 289 
Волю нидЪ чемЪ 
имѣть - 21 1 

Воля - і39, з '4 
В ля божія - 241 
Воничтожаться 

3 39 

ВонЪ - Ю8, но 

БонЪ ч 


ВонЪ выіпгпи -239 
Вонь *■ 296 

В<>НЮЧ?Й - 2>6 

В о н ю ч V Й сы¬ 
рое ,ыо - 45 

Вон.ипь - 222, 296 
Воображать - 18 

Воображеніе 181І19 
Вообще - іі 9 


Вооружать 2283 3 3 
Вооруженье - 33 3 
Воорул^енЪ - 340 

Вооружишь - 33 3 
ВопервыА - 5* 

Вопитель - 26 о 

Воп т ош,еніе - 17» 
Вопль іо9 ,3 39 » 369 
Вопросъ - 68 

Вопросъ спор¬ 
ный - Зоо 
Воробей * 282 

Воровать - 292 

Боровскій 30 0 39 , 
240, 283 
Воровство 39,240 
292 

Ворожей 3 34 » Збо 


Ворожейскі’іі 3)4 
Ворожея - іо 9 
Ворожит* - іо 9 
Ворінка - 322 

Ворона - 1 Зб 

Вороная ло- 

іш.дъ - 2 08 

ВброиЪ ■ *°7 

Ворота тріум 
ф льные - 3 ? *3 

Ворот очки - і 98 


ВоротникЪ і» 5 Ѵ 9 о 
Ворч ільвый - і/8 
ВорчднХе - 9 -* 1 78 
Ворч ть 29,94,178 
Ворі> 30 , 39 ? 240, 283 


Ю ( о ) ©3 

ВорЪ , который 
КрадегпЪ лю¬ 
дей '- 171 

Во^мь - 4 

ВосРкдеслшЪ - 4 
Воокипс«ніе - 235 
Воскипать - 335 
ВоскормленХе 197 
Восклицаніе 121 
226 

Восклицаніе ра¬ 
достное - 118 

Восклицать іі8 
і : I, 2 2 6^ 260 
Восклицать ра¬ 
достно - 118 

Восковая стой¬ 
ка - 332 

БоскомЪ нати¬ 
рать . зз* 
Воскѣ - 332 

Восковый - 331 

Воскресеніе 278,291 
Воскресить изЬ 


мсртвыхЪ - 3 39 
Воскреснуть 29 1 
Воскресный ^78 
Во снѣ ду ш азцій 6 
Воспа - 20, 200 

Воѵ.пи шанѴе 197 
Воспитатель 197 
Во.ш шаінь - 363 

Воспитывать 197 
Воспоминаніе 170 
333 


Воспоминать 333 
Восі^ьнимать 184 
ВоспріЧмникЪ 309 
ВостокЪ 79 » 191 
Во столько вре¬ 
мени - 119 

Восточныя зім- 

ли - 177 

Вострее - 256 

Восшрміь 236, з8 3 


Вострую 

голо-* 

в у имѣющей 28 | 

Восхожденіе 293 

Восходѣ 

79 

Вот? шь 

> на- 

ру ж и 

290 

Вотчимѣ 

- 295 

Вотчина жало- 

ванная 

- 152 

Во чревѣ м 

діп ер- 

немъ дитя 155 

Во что 

35 * 

ВошЪ 

148 

Воіцить 

I 4 * 

Впадать 

• 22 у 

Впереди 

I 33 * 

Впередъ 

67 , 3 3 * 

Вписать 

- 259 

Вплі тені’е 

* 34 * 

Вплесіль - 

6 3 “ 348 

Вправишь 

вы 


вихнугпое - 

2 Ір 

Вправлять - 

236 

Впредь 

1 34 

Впрочемъ 

3^7 

Впрясться - 

283 

Впустить 

45 

В п ѣхагпь 

41 

Вражда 

59 

Враждовать - 

90 

Враждовать на 

кого 

59 

Вражду разру¬ 


шить 

58 

Вр.>зу ми тель¬ 


ный 

12* 

Враки - 68 


Враль 

264 

Вранье 

264 

Враг тать 

3>6 

Врать 2 00, 

264 

Врачь 

9 

Вредимый - 

234 

Вредишсльный 

56 , 

23 *’ 

Зіі 

Вредишь 


/ 8© ( о ) ©• 


Вредить - 254 

Вредность - 254 

Вредный - 234 

ВредЪ - 234 

Времени ожи¬ 
дать - 194 

Времени прово¬ 
жденіе - 320 

Временность 361 
Временный - 361 
Время г/5>, 361, 341 
Время годовое из 
Время деньги 
брать - 54 

Время для от¬ 
дохновения ІР 4 
Время между 

приговоромъ 
и самою каз- 
нею - 7 ? 

Время настоя¬ 
щее - З 10 

Время препрово¬ 
дить вЪ ша¬ 
лости - 308 

Время продол¬ 
жать - . 71 

Время раннее - 71 

Врожденный 276 
В^чигаь 7 8 ,99,15:9, 
294 

Всадить - 197, 276 
Всадить вЪ 
сѣть - 301 

Всегда 6, 11 8 , 119, 
294 

Всегдашній - 
Всего ДОВ ЛЬНО 330 
Все ему ничто 56 
Всемогуще- 

етво - іб 4 

Вс могущій - ,о 4 
Вс 

с МНѢ равно 
Всему с вѣшу 

извѣстный ' з^5 


Всенародная бо¬ 
лѣзнь - 273 

Всенародное на¬ 
казаніе - 143 

Веепохужеста- 
новится - 137 

Вскакивать - 330 

Вскачь - 283 

В-КокЪ - 283 

Вскочить - 285 

Вскричать ко¬ 
му - 2 6о 

Вспахать - 193 

Вспомнишь 133,275 
Вспомоганіе - 3 г у 
Вспомогателъ 107 
Вспомогателъ - 
ный - ю7 
Вспоможеніе 291, 
Зі 4 і 317 
Вспомощество¬ 
ваніе - 107 

Вспомощество¬ 
вать - 107 

Вспужать - 319 

Вспыльчивой 62 юі 
ііі 

Вспыльчивость юі 

11 8 

Вспять - 225 

Вставить - 291 

Вставить 57^236, 

3^4 і 293 
Вставливані'е 57 
Встрепанный 299 
Встргттн’е - 79 
Встрѣтить ко- 
го - 79 

Встрѣча - 79 

Вступить - 321 
Вступить вЪ 
должность 320 
Вступить на 
что - 292 

Вступить вЪ 


15 

чужое дѣло 9і 
Вступиться і§ + 
Вступленіе 321 
Вступленіе вЪ 
чужое дѣло 91 
Всуе - 7* 

Всуе употреб- 
лені‘е - 25, 174 
Всуе употреб¬ 
лять - 25} 174 
Всунуть - 24? 

Выхлебывать - 25л 
Восхо ж д е н V е 
(на стѣну) 293 
Всыліщь - зоі 
Всѣ вмѣстѣ - 231 
Всѣ заряды вы¬ 
страдать - 244 
ВсѣмЪ иаіѣ- 
спіный « 287 

ВЬ сѣть вса¬ 
дить - зот 

Всякая нечи¬ 
стая вода,сте¬ 
кающая вЪ 
кораблѣ - 9| 

Всякій, ой - 
Всякія домаш¬ 
нія птицы - 65 
Всякое пряное 
зелі'е - 356 

Всякой разЪ - 6 

ВсякЪ - іі 8 

Всяческой - 6 

В теченіе - 65 

Втечь - 65 

Втирать 216, 35® 
Бткать - 335 

Втолкать - 4} 

Вторичный - 3 

Второе - З с }% 

ВторникЪ - 3 ') 

Вторый - 3'5 

Втулка - 2,>6 

Втыкать 29“ • а* о 
16 

ВходЪ - |о, $63 

Вцепишься ко¬ 
му вЪ воло¬ 
сы - з ?9 

Вчера - 84 

ВчерашнѴй - 84 

Вшей вЪ головѣ 
искать - 148 

Вшивая болѣзнь^# 
Вшивый - 148 

Вшить - 182 

ВЪ барабанЪ 
бить - 3*5 

ВЪ бочкѣ гвоздь 3 54 
ВЪ будущее вре¬ 
мя * 134 

ВЪ благочести¬ 
вое состоянье 4 
вѣру при- 
весть , обло¬ 
вить - 214 

ВЪ брюхѣ вѣт¬ 
ры - 2 1 

ВЪ верьхЪ тя¬ 
нутъ - 363 

Вп воду соле¬ 
ную пол о- 
ЖЙШЬ 2 3 * 

В воду ходя¬ 
щая собака 338 
ВЪ волосахъ кол 
кунЪ - 3^6 

ВЪ волосы ко¬ 
му вменить¬ 
ся - 359 

В*. вѣрности 
присягу дѣ¬ 
лать - іі з 
ВЪ вѣгахЪ оши¬ 
биться - ззз 
ВЪ вѣсу з рно 2а8 
ВЪ го ловѣ вшей 
искать - 148 

ВЪголовѣ шумЪ 

ги 325 


И ( о ) 91 

ВЪ готовности 
бытъ - 99 

ВЪ гробЪ поло¬ 
жить - 231 

ВЪ два ряда - 242 
ВЪ день путь 307 
ВЪ доказатель¬ 
ство сего - 139 
ВЪ должности 
кому слѣдо¬ 
вать - 304 

ВЪ должность 
вступить 320 
ВЪ дому при¬ 

надлежат^ 103 
ВЪ дух* виси лз- 
писаіпь - 164 

ВЪ духовне й от¬ 
казанное - 149 

ВЪ духовной от¬ 
казать 295 

ВЪ духовной у- 
тверждені’е 164 
В г Духовной 
чинЪ постано¬ 
вленіе * 191 

ВЪ Д у X О Б н о й 
ЧИн'Ь посіЛа- 
но в л гпь - і 9 ° 
ВЪ дѣло чужое 
вступить - 91 
ВЪ дѣлѣ пребы¬ 
вать - 202 

Во дѣлѣ превос¬ 
ходить - з 14 
ВЪ животѣ 
рѣіЪ имѣть 217 
ВЪ жизни обрѣ¬ 
таться - 149 

ВЪ з са Ъ дать 299 
ВЪ зеркало гля¬ 
дѣть - 282 

ВЪ иголку вз¬ 
дѣть нитку 53 


ВЪ исподи ле¬ 
жать - 159 

ВЪ какомЪ дѣ¬ 
лѣ упражнять¬ 
ся 319 

ВЪ кипыгласты^з 
ВЪ к о л ы б е лѣ 
качать - 348 

В Т > книгѣ при¬ 
писывать - 247 
ВЪ кораблѣ дно 344 
ВЪ кор блѣ сте¬ 
ки юп^ая вся¬ 
кая нечистая 
вода - 
ВЪ коростѣ - 2іо 
ВЪ Крсвй весь 23 
ВЪ кости игра 27 
ВЪ кости играть 

345 

ВЪ куски раз¬ 
рѣзать - 302, 

ВЪ кучу эСить іиг 
ВЪ кучу сгресть 

102 

ВЪ кушанье лукЪ 
класть - 36$ 

ВЪ листахъ за¬ 
мѣшаться - 20 
ВЪ локахЪ - ібь 
ВЪ лѣгпахЪ со¬ 
вершеннымъ 1 66 
ВЪ І ю 6’ о в ь 
вкрасться - 120 
ВЪ любовь пригл- 
ти - і20 

ВЪ маскѣ - 144 

ВЪ милости на- 
ходчітгтйся - 88 
ВЪ милость при¬ 
нимать - 88 

ВЪ м и л о с т ь 
ПритГГШ - 120 

ВЪ морѣ мѣлЬ 23^ 


\ 


I 


стр* 

ВѢ музыкѣ 0- 
ктавЪ - 189 

ЙЬ мѣлкі'е куски 
изрѣзать - 2?б 

ВЪ мелкія части 
изоѣзіать - 156 
ВЪ мѣлкі‘ я ча¬ 
сти разломать 

ь ?2 * 
! ВЪ мѣлкУ я щеп¬ 
ки разбить 283 
ВЪ мѣшкѣ по¬ 
топитъ - 22 9 

бъ мѣшокЪ по¬ 
ложишь - 2 29 

ЙЪ яле мЪ от¬ 
дать - 40, 17 ? 
ВЪ наказаніе ко¬ 
му письмо на¬ 
писано - 2р8 

ЗВ’Ъ нлмѣ ренѴи не¬ 
постоянство 33* 

ВЪ намѣреніи 
что имѣть - 8о 
ВЪ наслѣдство 
полученіе - Ѣ і 
ВЪ наслѣдство 
Получить - 5 ч 
ЬЬ наслѣдствѣ 
имѣть соуча¬ 
стіе . $ 1 

ВЪ Наслѣдствѣ 
соучастникъ 51 
ВЪ наукахъ у- 
пражненіе - $ 01 
ВЪ наукахъ у- 
пражняться 302 
ВЪ н е з а б в ен х е 

привесть * ^ 2 
ВЪ ніліорядок Ъ 
привесть - 22$ 

ВЪ нечаст У е 
иришпіи - 
ВЪ одну сумму 


&5 ( ° ) ^5 

стрі 

привесть - 305 
ВЪ памяти вко- 
рененіе - 44 

ВЪ парадѣ сто¬ 
ят ь - 192 

ВЪ пейелЪ пре¬ 
вратить - 9 

ВЪ ПсПелЪ пре¬ 
вращеніе - 9 

ВЪ первый разЪ і8г 
ВЪ писаніи и- 
скуеный - 140 

ВЪ письмѣ от¬ 
ставка - а 
ВЪ письмѣ 
складЪ - 2^9 

ВЪ п.амѣ - 
ВЪ погонь гщщьі 17 
ВЪ погонь 
гнаться за бѢ- 
Г/ЩИмЪ 102 

ВЪ погонь гнать¬ 
ся за кѣмЪ 117 
ВЪ порошокЪ 
эдѣлать - 105: 
БЪ порошокЪ 
обратить 205 
ВЪ пору - 361 

ВЪ пору быть 193 
ВЪ порядокЪ 
Привесть - ііі 
ВЪ пор ід-ѣ ходЪзбЗ 

ВЪ поту - Д65 

ВЬ походЪиттиібЗ 
ВЬ прахЪ об¬ 
ратит* . 289 

прахЪ обра- 


*7 

стр* 

ВЪ протоколъ 

записать - 20 ^ 
ВЪ путь гото¬ 
виться - 2 6 

ВЪ путь из го¬ 
тов ЛенмыЙ ~ і 2 
ВЪ путь от¬ 
правиться - л 7 
ВЪ путь ирху- 
готовленіе - 2 6 
ВЪ раз іыхЪ вы¬ 
сокихъ нау¬ 
кахъ упраж¬ 
няющійся 302 
ВЪ реестрѣ за¬ 
писывать - 21^ 
ВЬ росолЬ поло¬ 
жить . 230 

ВЬ ростЪ день¬ 
ги давать 3^4 
ВЪ рос щЪ от¬ 
дать — *? Г 

. х з 1 3 

ВЪ сахарѣ ва¬ 
рить - Іб4 
ВЪ своем Ъ смо¬ 
треніи кого 
имѣть и о 
н и щ ѣ г м у 
промышлять 197 
ВЪ снятые при¬ 
числить - 23 

ВЪ солен/ о во¬ 
ду положить і} і 
ВЪ с о с гп о я иі’и 
пребывать 29І 
ВЪ ещарону до* 
рбг а - зз9 


пишіься - 1&9 

ВЪ су дЪ 

по- 

> примѣту у- 

звать 

14 * 

бивать - 319 

ВЪ судЪ 

при- 

’ прокЪ итши 79 

звать 

239 


ВЬ протоколъ 
запасаніе - Д04 

Ь 


^ г — - 

ство вступить 

47 , но , 165, з<| 


ЦЬ ссылку ео- 
слагав - 219 

ВЪ то ликую 
сумму при¬ 
ходитъ - 147 

В* толкЪ взять 291 
ВЪ гаомЪ - но 
ВЪ тюрьму за¬ 
ездишь - 363 

ВЪ тюрьму по¬ 
садить - 276 

ВЪ уб Ы І7Т о к Ъ 
прииееть - 234 
ВЪ уксусЪ по¬ 
ложить - 233 

ВЪ харѣ - 145 

ВЪ худо вмѣ¬ 
нитъ - 3:7 

ВЪ части мѣл- 
к V я р а з л о- 
матъ - 3 2 5 

ВЪ ч - мЪ о б у- 
чаться - 327 

ВЪ ч е мЪ что 
о 6 м а к и в а- 
ютЪ - 326 

Вчеканитъ - 202 

ВЪ чесшь по- 
с ш а к л (‘Н ной 
столбЪ - 47 

въ чужое дѣло 

вступать - 9 * 

ВЪ ч жое дѣло 
вступленіе 91 
ВЪ чужое 
платье одѣ¬ 
ваніе - 129 

ВЪ чужое 
платье одѣть¬ 
ся - 129 

БЪ шуткахЪ 241 
ВЪ ѣ х а т ь на 
доиидц - 218 


БЪ юношескій 
возрастЪ при¬ 
ходишь - 332 

Выбивать - 247 

Выбивать воду 207 
Выбивать пыль 289 
Выбить 130,195, 
247 

Выбить пал¬ 
кою - 205 

Выбить пал¬ 
кою жесто¬ 
ко - 205 

Выбирать 156,304, 
3 *° 

Выблевать - 26 

ВЬібДЯДОкЪ 12, хіб 
Выборнаго по¬ 
слать куда 38 
Выборъ - 340 

ВыборЪ йэЪ зем- 
скихЪ чи¬ 
новъ - 143 

Выбранить 6о, 6і 
Выбрать - 340 

Выбрать день¬ 
ги - 162 

Выброситъ - 3 45 

Выбѣжать - 147 

Вывалить - 253 


Вываритъ - 132 

Выведеніе - 7з 

Вывести - 73 

Вывеешь 75, і5 5 
Вывертѣть - 222 

ВывиханУе - 289 

Еывихать - 289 

Вывихнутіе 219 
Выв и х н у т о е 
вправить 219 
Вывихнуть 219 
Выводить - 155 

Выводить дѣ¬ 
тей - I 2 I 
Вызостриш* 249 


ВыаѢванѴе - 267 

Вывѣвать - 2 бу 

Вывѣять лопа¬ 
тою » 231 

Вывѣдать 67 , 93 , 
139 

ВЬівѣдоваиТе і ж 3 
Вывѣдывать 67 * 
63, 113,279, 3°* 
Вывялитъ - 45 

Выглядывать 2 69 
Выговорка - 214 

Выговоришь - 2* 
Выговоръ изЪ 


Выгода 

іб+ 

Выгодный - 

164 

Выгорѣть, - 

27 

Выгнать 117, 

3*9 

Выгнить 

264 

Выгнуть 

іб 

Выгнѣтать 

4.1 , 

Выдаваться 

2 0% 

Выдавливать 

203 

Выдавить - 

203 . 

Выдавлять 

44 

Выдалбливать 

I I 3 

Выдать 77, 159,209 

Выдергать - 

21? 

Выдергивать 

366 

Выдержать - 

97 

Вы дернуть 218,363 

Выдолбить - 

1 іі 

Выдолбленный 

1 (9 

Выдохнуться 

гг* 

Выдумать 37 

і 39 ’ 


1 27 * 


Выдумка - з 9 
Выдутъ - 20 

Выдыхаться - 6 * 
Выдѣлать - 164 

Выдѣлывать ко¬ 
жи - 83 

Выжать - 34? 

Выжарить - 

Вшм** Выжегъ * * 7 

Выжимать - 42 

Выжженное пя¬ 
тно за зло¬ 
дѣйство - 236 

Ямэв ігпь - 226 

Вызываніе - 67 

Вызывать - 67 

Выздоровленіе 8 2 
Выэдоравл иіза- 
стЪ больной 153 
Выздоровѣть 82 
Выэолочені’е 8 8 
Вызолотить 8 8 
Выиграть ь 84 
ВыигрышЪ - 8 4 

Выканючишь - і6 
Выкинуть - 3 4 $ 

Выкинуть ро~ 
бенка - 12 

Выколотить 130 
Выколоть * І9 о 
Выкопать 90 ^ 290 
Выкормить 75,168 
Выкормлены а я 
скотина - 16$ 
Выкупать - 2 о 8 

Выкупить 124,161, 

іб2 

Выкупить изЪ 

заклаДу - іб 2 
Выкупъ - 2о8 

В ы к р и ч а т ъ- 
ся изъ силы 260 
Выключеніе 1*4 
250 

Выключить і $4 } 

2 439 250 
Выключка - 184 

Вылить - 
Пылить изЪ бо¬ 
чки - 5? 

Выложить 
Вылупить І2б 
Вылупишь * 


(о) т 

Вымазать - 300 

Выманишь 16 к, 264, 

ззб 

Вымарать 300,34 
Вымести, ъ, 58,12$ 
Вымирать - 294 

Вымолотить 42 
Выморить - 116 

Выморить голо¬ 
домъ - і т 6 
Вымучекіе - 203 
Вымучишь - 43 

Вымывать - 339 

Вымыселъ хи¬ 
трой - 6 2 

Вымыслить - 3 7 
ВымыслЪ - і75 

ВымытГе « 339 

Вымыть - 286 

Вымыт ленѴе 275 
Вымышлять 62, 
274, 283 
БыМѣкяпІь - 309 

Вымѣрёніе - 172 

Вьімѣрягшь - 172 

Вымя - 5 2 

Вынести, ъ, 27,11 з, 

27*1 3‘7 
ВыносЪ - 15? 

Внять - 114 

ВыпаденУе - 55 

Выпаришь - 19 

Выпасть - 55 

Выпечь - іі 
Выписать - 259 

Выпить 233, 322 

Ььпюласкивангез з 7 
ВьщоДаскпватьз 87 

Выполировать 201 
Выплеазть 1 2б| 281 
Выплыть - 244 

Выполоть - 22і 

1 Выполоскать 286 

Выпоражнивать 

На 

& а 


Выпорожнить 15о, 

_ 

Выпорожнить 150 
Выпосредство- 
ватъ - 176 

Выпотѣть - 265 
Выправить * іб 
Выправленіе іб , 
3 4 ^ 

Выправлять что 

З46 

Выпрашивать іб 
Выпросить - 19 

Выпросить ко¬ 
го - ібі 

Выпрыгнуть 2 8 5Г 

Выпрягать - і 8 о 
Выпрѣть - 15л 

Выпускать ели- 
ну - 8а 

Выпускать сЪ 
п’томЪ - 26$ 

Выпустить на 
волю 145, ібі 
Выпустить 
паръ - 29 

Выпытовать 305 
Выражать - 4.4 

Выражаться - 9 

Выраженіе - 4 Ч 
Вырастать - 331 
Выроешь - 2 41 

Вырвать 26, 21 г, 
218 , 219 > Зб 5 
Вырубить - іоі 
Выруганіе - 245 

Выругать - 24? 

Вырываніе - 365 

Вырывать - 3*>; 

Вырывать зу¬ 
бы - » 29а 

Вырывать тра¬ 
ву I I 8* 2 2* 


Вьц?ад. 


/ 


о 


Быоыпатъ что 

©ГманчквымЪ 


образомъ 

367 

Вы ы чь 

9 о 

Вырѣзать 

256 

Вы ѣэмаапі’е 

256 

Вырѣзывать 

256 

Высадить 

276 

Выси живать 

Ю 5 

Высидѣть 

275 

Вы .и дѣть яйца 30 

Высвист ять 

196 

Высеребрить 

274 

Высвободить 

Х 07 

Выскоблить 

136 

Выскочить - 

2*5 

Выекресть - 

136 

Выслать 

271 

Выслужить 39,203 

Выслушані е 

і 14 

Выслушать - 

114 

Высм.рклт* 

И 5 

Высматривать 

269 

Вы смѣхать - 

284 

Высокій 

111 

Высоко 

7 

Высоко о себѣ 

думаю щій 

130 

Высок омочим е 

176 

В ы с о к о с и ы и 

годЪ 

236 

Высота 

I I 2 

Высота тѣла 

2*9 

Высохнуть 45, 

3 2 3 

Высочество - 

Г I 2 

Выспаться - 

246 

Выспрашивать 

305 

Выставишь 

276, 

290, 

2 Ѵ 

Высшая липашь 

208 

Выстеречь - 

1 1 7 

Высгпояніе - 

210 

Выстояться 

210, 


22 2 

ВысгпроЙк» - 

*? 
( о ) 

Выстроить - 13 

Выстрѣлъ - 243 

Выстрѣлъ изЪ' 
ружья - і 30 
Выстрѣлить 243 
ВыѴігірѢлять 344 
Вьгсіпрѣ л ять весь 
порохъ - 244 

Выстудить - 133 

Выступить - 22$ 
Выступить на- 
берегЪ - 143 

Высушить - 45 

Высылать - г 42 
Высыпать - 262 

Высыпаться 222 

Высыханье - 45 

Высѣвки - 130 

ВысѣвЪ - 229 

Высѣивать - 273 
Высѣчь - 9 6, 195 

Высѣять - - 229 

Вытекать - 223 

Вьітернѣнге - 44 

Вытерпѣть 36, 97, 
291 

Вытереть 21 5, 242, 
Но 

Вытеченіе - 65 

Вытечь , - 65 

Вытолкнеше 293 
Вытолкнуть 293 
Вытопить - юб 
Вытоптать . 322 
Выторговать - 40 
Выточить . 249 

Вытпш - 55, 79 

Вытгпи велѣть 339 
В.мтщи за кого і іо 
Вытье - Ю9 
Выть - 109^ 349 

Вытягиваніе - 37 
Вытягивать 213, 
2 99 

Вытянуть 97,363 


Выучиться - 155 
Выучитъ - і<;і 
Вьіквілигпь - 203 
Выхвалять - 227 
Вьіходиіпь 133, із$, 
Н 6 ^ ЗбЗ 
ВЫходитгіь изЪ 
употребленія 

ИЗ 

ВЫходить на ііо- 
ед инокЪ - 44 

Выходъ - 79, 363 
Выхухоль - 962 

Вычернить 155,300 
Вычерпать - 257 
Вычесать - 121 

ВычетЪ - 362 

ВЫЧИСЛИШЬ - 212 

Вычистить 58,211, 
232, 242, 350 
Вычитать - 212 

Вычищать 148, 2 і 7 
Вычищеніе - 232 
Вышедшій иэЪ 
памяти - 37 

БыпомянутыЙ 35 5 
Вышпвитель . 290 
Вышивать і8і, 290 
Вышній - і$з 

Выщипать 211,22$ 
Выѣжжат* - 320 

ЬыѣздЪ . 5} 

Выѣхать * 55 

Выясниться - 12$ 
Вьюга - 

ВыонЪ - 145 

Выошка - 

Вѣдапіь - 351 

Вѣдомо - і4$ 

Вѣдомости - 77 

Вѣдомость 2 2і, 361 
Вѣдомость дать 

221 

Вѣдоммй - 225 

Вѣдуну & - і59 

Вѣждж 

МЭ ( О ) Ф5 


зі 


Вѣжди - 349 Вѣроятно - 240 

Вѣжливо - 87 Вѣроятность 240 , 

Вѣжливость 11 2 


167* 239 ? 275 
Вѣжливый » г 2, 167, 

239^ 275 
Вѣй ерЪ - 339 

Вѣко - 349 

ВѣнецЪ - хі 7 
ВѣнокЪ - 23,136 

Вѣнчаніе 165, 3x3 
Вѣнчать - 3 з 8 

Вѣнчать голову 137 
Вѣра - 86, 219 

Вѣрить - 3*3 

Вѣрить кому Зб 
Вѣроломство - 48 
Вѣроломной - 43 
Вѣрно - 3*1 

Вѣрность - 321 

Вѣрной §6, 311 ), з 2 * 


334 

Вѣроятный 86, 179, 
240, 334 
Вѣры свободное 
отпразленѴе 219 
Вѣрюи^ая посоль¬ 
ская грамота 34 
ВѣсшиикЪ - 17 

Вѣсть подать 171 
Бѣ:ишь - ззз, 348 
ВѣсомЪ логпЪ 162 
ВѣсЬ * 342 

Вѣсы - 333 

Вѣтвь 147, 217^367 
Вѣтвь виноград¬ 
ная - 208 , 211 

ВѣтерокЪ - ібя 
Вѣточка 217, 367 
ВѣтрЪ - 349 

/Г 


Гавань - 102, 20і 
Гадатель - 334 

Гадина несѣко- 
мая - 329 

Гадкій - 305 

Гадко мнѣ - 46 

Гадко дѣлать 305 
Гадкое дѣло - 305 
Гадкость - 242 


Гадливость 43, 46, 


9 * 

Гадливый . 
Газеты * 77 

Галера - 226 

Галлерея - 75 


Галлерея верьх- 
няя ни кровлѣ 7 
Галка - 4і 
ГарбандЪ - х-4 

ГарниэонЪ - 276 

Гауби^Ъ - і од 


Гвардія - 76, іи 
Гвардіи кавале¬ 
рійской - 153 


ГвоэдемЪ при¬ 
бить * х 3 1 

ГвоздемЪ укрѣп¬ 
леніе - 18 7 

ГвоэдемЪ укрѣ¬ 
пить - і 87 

ГвоздикЪ - і8і 


ГвоздичекЪ без Ъ 
шляпки - 295 

Гвоздь - ізі, 198 
Гвоздь беэЪ шля¬ 
пы - 295 

Гвоздь вбить 198 
Гвоздь вЪ бочкѣ 358 
Гвоздь деревян¬ 
ный , который 
сапожники 
У потребля¬ 
ютъ - з 67 
и щ 


БѣіпрЪ эДпадный 

„ 347 

ЬѣтрЪ сильный 303 

Вѣтреный 153, 303, 

3 49 

Вѣтры вЪ брюхѣ 21 
ВѢЧНО - 53 

Вѣчный - 51 

Вѣяніе - 340 

Вѣять - 340 

Вѣять хлѣбЪ 345 
Вязатель чул- 
ковЬ - зоі 
Вяэательныя 
йглы - 301 

Вязать 18, 13 2, 301 

В.іэь - 329 

Вялить - 45 

Вялый » 343 


Гвоздь у бочки 3 58 
Гвоздь загнуть 187 
Гдѣ - 351 

Гдѣ нибудь - 120 
Гдѣ пару надоб¬ 
но , или мож¬ 
но подпречь а$о 


Геэель 

8) 

Гей 

5 * 

ГенералиіпетЪ 


ГенералЪ 

1і 

ГенералЪ главно- командующей 6о 
ГенералЪ-Ма'іорЪа» 
ГенералЪ - По- 


рутчикЪ - 8* 

ГенералЪ -фелд- 
маршалЬ - 8 2 

Генеральскій чинЪ. Я 
Географія *я- 3>?43 
Г ею граф'Ь - 14) 

Гералдика - іо* 
ГербЪ 


2» 

ГербЪ г 4 3 
Гер 6Ъ моисщной 288 
Герой - 105, і° 8 

Геройская хра¬ 
брость - ю 7 
Геройской - іо 7 
Геройское дѣло ю 7 
Героиня - Ю5 
Героической 107 , 
іо 8 

ГеролдЪ - ю8 

ГеролдмейстірЬ 

108 

Геролдской 

жезлЪ - ю8 

Герцогство - 105 
Герцогство ве¬ 
ликое - 92 

ГерцогЪ - 165 

ГерцогЪ великій 9 2 
ГзымсЪ - 84 

Гибкій,ои, іб, 8 3, 
248 

Гибкость -г 83 

ГипсЪ ; - 95 

ГипсомЪ подма¬ 
зать - 95 

Глава - 3 3 > юз 

Глаза знатнѣй¬ 
шая - Ю2 

Главная квар¬ 
тира - юз 
Гд ашюе Намѣ¬ 
реніе - 102 

Главней городъ 103 
Главы о к ом а к- 
дуюіпѴЙ Гене¬ 
рал! - 6 о 

Главный началь¬ 
ный - .138 

Глазной непрі¬ 
ятель - 102 

ГдавноЙиунктЪюз 
Главной уборъ юз 


г© (о) ©в 

Главные ворота 
искусною ра¬ 
ботою укра¬ 
шенные - 201 

Главнѣйшее дѣ¬ 
ло - 105 

Гладить 86, 199, 
200, 201 300 
Гладкій глад¬ 
кой , 86% 200 
Гладкое мѣсто 46 
Гладко - з6 
Гл а доешь - 86 

Глаженіе - 300 

Глаза завязавши 22 
Глазами любов¬ 
ными смо¬ 
трѣть - іо 
Глазами мигать 
часто - 2 2 

Глаза текущее 
имѣющій - ІО 
ГлазомЪ измѣ¬ 
рять - 269 

Гл »Ъ - іо, 596 
ГласЪ - і 4 * 

Глина г54 3 * 242 6 
Г линя стый і 5 6 > 31 5 
Глиняной - 5 1 


Глиняный 154, 

512 

Глодать 

Д 81 

Глотать 

251 

ГлотокЪ 

251 

Глубина 314, 

326 

ГлЫбог.і’Й 

314 

Глыбоко 297, 

314 

ГлунецЪ 

163 

Глупо 

34 

Глупость 6, 44^ 

34 


З25 

Глупый 6,44 э 

145 

3 1 5 *> 325 , 

351 

ГлухЪ - , 

309 

ГлушЪ 

309 

Улоіба 

257 


Глыба землйг 150 
Глядѣть 94, 238, 
269 

Глядѣть в Ъ зер¬ 
кало - 28? 

Глядѣть за 
кѣмЪ - 270 

Глядѣть, криво. 

Гнан/’е - 276 

« ншп ль - 319 

Гнать - 66 

іяагпь вЪ пого¬ 
ню - ц/ 

Гнать за непрі¬ 
ятелемъ - юл 
Гнаться па бѣ¬ 
гу ш; и м Ъ вЪ 
погонь - ю| 
Гнаться за 
кѣмЪ 117, 276 
Гнида - і87 
Гнилой, ЫЙ ,58 , 1 77 
Гнилость - 5$ 

Гниль - 5$ 

Гнилью пахну- 
ш/ій . 3*6 

Гноеватый „ $$ 

Гной г ^<7, 
Гноиться - 50 

Гнусность 43, 46 , 

24 * 

Гнуть - іб, 319 
Гнушаться - 9* 
ГнѣвЪ 55 , з 54 9 ЪМ 
Гнѣвливый - з 65 
Гнѣвный - 365 

Гнѣздо - і$І 
Гнѣсть - і :9 
, ГнѣіпЪ - 129 

Говоренье нечи¬ 
стое какЪ у 
дѣтей - 14* 

Говоришь 213 о 2 2? 

28+ 


ЙЭ ( о ) ©3 


*5 


Говорить 

сви- 

Голову отру¬ 

Гордиться' іі 

* 30 , 

рѣпо 

255 

бить - 103 


20В 

Говоришь 

дер- 

Голову острую 

Гордость 9, 

104, 

с ко 

324 

имѣюпуи - 28 3 


*97 

Говорить за 

ГоловьЪ круже¬ 

Гордый - 9 1 

297 

кѣмЪ 

230 

ніе - 269 

Горе 

339 

Говорить ложъ 163 

Головня - 27, 156 Горизонтъ - 

114 

Говорить 

непо- 

Голода прегпер- 

Гористый 

15 

няшно 

- 298 

пѣнУе - 11 5 

Горьковато . 

. 20 

Говорить 

нечи- 

Голоденъ я ж 16 Горько я ‘.тыя 

20 

сто 

, 142 

ГолодомЪ вымо¬ 

Горькой 

2С? 

Говорить 

поти- 

рить ^ ііб 

Горькость 

20 

хоньку 

- 35 і 

Голодный - і і 5 

Горлица 

32б 


Говоришь с вер¬ 
но, срімно 366 
Говорить чужія 
слові - 230 

Говорливыя 264 
Говядина - і 89 

Годишься 193 ’ 3°9 
ГодЪ - ч* 
ГодЪ чреэЪ сто 
лѣтЪ - і2і 
Годноешь - 3 ; -4 

Годный - 309 

Годнубыть 11 6,309 
Годовое время и$ 
Годозой праз¬ 
дникъ - п 8 
Годовое число іі$ 
Годовыя іі§ 

Годы учениче¬ 
скіе - 1^2 


ГолодЪ 
Голо 
Голыя 

Голосѣ наби- 
ратт 

Голосй разда¬ 
вать 

ГолосомЪ заглу¬ 
шить 

ГолосомЪ пре¬ 
взойти 
ГолосЪ - 97, 296 

ГолосЪ огпда 


115 

22 

22 

2 $6 

губ 

Г- 

309 

296 


Горло - 94 ) 124 

Гор \о полос¬ 
кать - 94 

Горьница 222, 302, 
364 

Горно 0 горнЬ , 5 - , 
іо$ 

Горностай - ю$ 
Городишь - 359 

Гортань - 251 

ГорсдокЪ - 2^7 

Городозая стѣ¬ 


на 


Годовѣ 


юз , і 34 


Голова кудря- 

в ‘ ш - і?6 Гонишь 

Голоьі сахару 366 
Головная мо¬ 
крота - І02 

Головная облеки ю> 
Головное с Ну- 
рокь - п 

Головной уборЪ і 7 б 

Голову аЪнчащь 137 


вать 
Голубка 
ГолубЪ 
Го лубѣ лѣсной 11 з 
ГолуномЪ об¬ 
шитый - 24 

ГолунЪ - 24 

Гоненіе - 66 


148 Город овыя сгпѣ 
309 
309 


287 


Гонитель 66, 3*9 
Гонишь - 319 

ГонтЪ - 146, 245 

Гончая собака 117, 
286 
15 
112 
I I 2 


Гора 
ГорбЪ 
Горбатый 
Горби тымЪ 
здѣлаться ЗЗ 2 
Горбоаатый - и* 
» 4 


ны - 223 

ГородЪ - 2 $7 

Город Ь брать 
сильнымъ при¬ 
ступомъ - зез 
Го р о д Ъ глав¬ 
ный - ИЗ 

ГородЪ или стѣ¬ 
ну осадишь 2С9 
ГородЪ осадить 

И* 

ГородЪ примор 

скуй 

ГородЪ цар¬ 
ствующей 219 
ГорохЪ - 51 

ГорохЪ дикой, 
журавлиной ^41 

Го рчидт 


269 «4 

Горчица - » 7 з 

Іпрчишница 272 
Гс рчіечкікЪ - э 1 6 
Горшечника дѣ¬ 
ло - 316 

ГоршечникЪ з 1 6 
Горшечное ко¬ 
лесо г 316 

ГоршокЪ - Зіб 

Горщок'Ънанож-г 
КіУіЪ Г 314 

Г^рь* • 15 

Г м ьі снѣжная Д 5 5 

Горѣ 9 ііо 

1‘орѣгпь г 27 

Горячій 2С; } 4 3 . 105 

Горячка сЪ пят¬ 
нами - 6$ 

Горячность •? 2 7 

Горячо - 27 

Господинъ ма¬ 
ленькой « 108 

Господскій чинЪ г 08 
ГосподчикЪ - ю8 
Грете й при¬ 
нимать - 76 

Гость - 76 

Госу д а р с т а а 
наслѣдникъ 2і 6 
Гоеударлп вен¬ 
ные ЧИНЫ 2I6 
уЪеуд реп в е н- 
ное откры¬ 
тое письмо і Р4 
Государств ен- 
ное учрежде¬ 
ніе 4 

Государство Ші 
2 іб 

Го суд ірствомЪ 
править - 2 Г5 

Государь - 215 

Гошииіпалъ і 1 5 0 

273 1 233 

Готовальня * 237 


%$ ( О ) 0% 


Готовиться ьЪ 


путь 

26 

Готово 

И 

Готовой 

9 ? 


Готовность 15,222 
Готовый кЪ пу¬ 


тешествію 217 
ГрабежЪ 208» 2іо 
ГрабежЪ непрі'я- 


упедьской - 

300 

Грабите л ьегпэо 

2 ІО 

Грабитель 200*210 

Грабитъ 

2 I 2 

Грабіеніе 

20$ 

Грабли 

2 і 2 

Град о н а ч а л ь- 


никЪ - 

м 

Градскій 

*87 

ГрадЪ 

рб 

ГрадЪ идетЪ 

9 6 

ГрадусЪ т 

90 

Гра жданская 

тишина - 

3* 

Гражданинъ - 

Зі 

Гражданский - 

31 

Гражд а нстиа 

право 

З 1 

Гражданство 

3 1 * 


287 


ГражданЪ запи¬ 
сная книга -Зі 
Грамматика 90284 
Грамота вѣрю- 
іп;ая посоль¬ 
ская - 34 

і> моту жало¬ 
ванную имѣть204 
ГраНидеі* - ііо 
Гра падка - 5.0 

Гра натовое яб¬ 
локо - 90 

ГраниЛыцикЪ і21 
Гранина - і$з 

Граничишь чтЪ ро 


Граничиться сЪ 


ч мЪ - ро 

ГраптикЪ - 289 

Графиня - </0 

Графской - 90 

Графство • ро 

Граф'Ь - ро 

ГрафЪ импері'и 2 і б 
Гребень 104 і22 

Гребеньпѣтушейрб 
ГребецЪ - 226 

Греблеиі’е - 236 

Гребло * 226 

Гребля - 226 

ГрекЪ - р* 

ГремѣнѴе - юр 

Гремушка •» 128 


ГремГть 41 у 2оі * 

хор , 257 


Греешь 226 > 237 

ГрсііГя - рд 

Греческій - 9* 

ГрибЪ • ір7 

Грива - ібб 

Гридирсв ль на я 
иголка - 140. 


Грид и р о в а л ь- 
ш>икЪ 140, 2$у 
Гридированная 


фигура 

Г4 в 

ГрвбЪ 

331 

Гр°эа . 4 з, 

347 

Іроэит 4 з, 

200 

Громко 


Громкій 

14 * 

Громовая стрѣ¬ 


ла 

4 * 

ГромЪ 

4 * 

ГромЪ эажкга 


етЬ 

247 

ГротЪ 

93 

ГрсмневикЪ - 

9* 

Грубі'янство - 

2И 

Грубі'ннЪ 

24 

Грубо 

9* 

Гр/- 
С о ) ©? 


Грубость $», из 
Зб2 

ГрубЪ - 1 8 

Гру( ЫЛ 3 2 2 00, 

315 , З62 
Грубый ч е л о- 
вѣк Ъ 1 - 163 

Грудина «. зо 

Грудь - 30 

Грудью кор- 
мишь г гзз 
Грузить * 142 

Г'РуЗЪ , іі, 2 44 

Груша - і2 
Грыстъ « 1 8 1 

Гр* ть - 336 

Грѣховной * 306 


ГрѣхЪ - 305 

ГрѣхЪ прароди¬ 
тельскій - 306 
Грѣшить - зоб 
ГрѣшникЬ - 306 

Грѣшность - 306 
Грѣшный - 306 

Гряда - із 
Гряда тернов-. 

нику - 104 

Грядка * 7 6 

Грязь 42 , 13 5, *4« 
2 54 * 3 54 * 35б 
Грязный 42 , 1 3 5 , 2 4 3 
254 

Губа - 150, ібо 

Губисшый - 263 


Да 

70, и? 

Далѣе еще 

343 

Дабѣ* 

35 

Данныя деньги 


Даваніе 

на от- 

на вспоможе¬ 


куцЪ 

- 19 ! 

ніе 

244 

Давать 

чао га- 

Дань 257,294, 

32а 

^упЪ 

- 191 

Дань платишь 

Зб 5 

Давать 

15 4 Ѵ Дарованіе 

И 


Д ав апн> десяти ну 360 
Даващ* жало¬ 
ванье - 278 

Давать кому 
титулъ - 3 1 ^ 
Давать оброкЪ 365 
Давать отиро- 
ски - 24? 

Давать пошл ину 365 
Давать совѣть 209 
Давить титулъ 315 
Давить * 77, 2 о| 
Давить вино 125 
Давній 
Давно 
Даже 
Далеко 
Д«лече 
Далѣе 


Даровать - 15 

Дареніе - 24* 
Дарить - 241, 28 1 
ДаромЪ - 82 

ДаромЪ ѣсть - *з$ 
Даръ - 77 

Дать - 77,78, 144 ) 
И 9 , 2 1 6 , зіі 
Дать в'Ь заемЪ 154, 
299 

Датъ вѣдо- 

МОСШЬ - 22 1 

Дать мѣсто 21 1 
Д*гпь напередЪ 244 
Д*тъ отдох¬ 
нуть - 14 1 

І 9 Два - 368 

НЗ Дважды, двож- 

ды - *б8 

Б * 


ЗЗі 

*44 


3 43 
ж 77 


Губка 

«5 

263 

Губочка 

2бз 

ГулденЪ 

88 

Гульба 

281 

Г у ль б ии$ е 

У 

двора 

*<7 

Гуляка ,Ъ, 

327 

Гуляніе 23 і 

3 26 

Гулять 

281 

Гулящій 

179 

Гумми 

94 

Гумно - 42 

і ЗЮ 

Гусеница 

2 I I 

Густоватой 

315 

Густой паръ 

2 об 

1 уещѣть - 

296 

Гу“}» 

Зіб 


Дал десятый, 

д патлаты й 3/57 
Два десять - ? б 7 
Дватцать .. зб7 
Двенатцатый 36$ 
Двенатцать З б$ 
Дзери у дому іо 3 
Дверь - З х 4 
Дверь задняя 314 
Дверь передняя 314 
Д питаніе - 225 

Двигать 215,225, 
« 227 

ДаигатьэлкѣмЪ 243 
Двигаться - 215 

Движеніе 215, 339 
Движимое имѣ- 
. и;е - 176 

Д« ижимый - 215 
Двойная надеж¬ 
да - 367 

Дв йнишникЪ 36І 
Двойное копы-. 

то - 1 8х 

Двойный - 36$ 

Дворецкой 235, 8 і 
Дво- 


2б 


9© ( ° ) ©3 


ДворецЪ ч г і 2 
Дворишка - іі г 

ДворЪ - I I 2 

ДьорЪ задней 104 
ДеорЪ плавиль¬ 
ной - 253 

ДиорЪ постоя* 

ЛОЙ - 206 

ДворЪ отда то¬ 
чный * 173 

Дворовыя пщицы 57 
Дворянинъ - 5 

Дворянскій мень¬ 
шой сынЪ 3 2 
Дворянскій чицЪз 2 3 
Дворянство 4,223 
Дворяне пійомЪ 
пожаловать 4 
Двоюродные бра¬ 
тья - 2р 
Двоякій - 41 , з68 
Двудневио - 307 

Двудневный 307 
ДауснасныЙ - 368 

Двуязычный - 367 
Деверь - а 63 

Девяносто - і8б 
Девяті * і $6 

Дезертиръ - 148 

ДекоктЪ - З 2 * 

Деньга 1 97 * 2 4 ? 
Деньги - 8і 

Деньги брать 
время - ?4 

Деньги выбрать 162 
Деньги дорол;- 
ныя - 360 

Деньги дѣлать 178 
Деньги мѣдныя 140 
Деньги на вспо¬ 
моженіе дан¬ 
ныя - 244 

Деньги на доро¬ 
гу надлежа¬ 
щія - яі 7 


Деньги наемныя 
за дом Ъ - юз 
Деньги на содер¬ 
жаніе - 195 

Деньги пробо- 
ващьч - 336 

Деньги чеканить2о2 
Денежной про- 
бозальщикЪ 336 
Деке ж н о й 
штрафъ - 81 

День -307 

День работный346 
День свадебный112 
День смертный 294 
Денъ рожденія 77 
День уставлен¬ 
ный - 310 

Депутатъ - 38 

Дереві распу¬ 


скаются Ч 247 
Деревенское жи- 


тіе 

143 

Дерево 

Щ 

Дерево вишневое 147 

Д. рево ольха -51 

Дерево 

иадьмо- 

Вое 

192 

Дерево 

самбу • 

ковое 

113 

Дерево 

емоли- 

стое Дерево ссѣчь 55 
Дерево туто¬ 
вое - ібр 
Дерево ясень 51 
Деревнишка г 41 
Деревня * 41 

ДеревЪ подчища- 
• щель - 342 

Деревянный - 113 
Деревянный 
гвоздь, кото¬ 
рой сапожни¬ 
ки употреб¬ 


ляютъ * 367 

Деревянный 
колЪ - 19$ 

Дергать - 91. 367 

ДержанУе - 97 

Держать - 97 

Держать пря¬ 
мо - 2 I | 

Дерзать 292, 333 
Дерзновеніе 17* 
Дерзновенный, 139 
Дерзнуть - 17* 

Дерзскій 124, ,139, 
17 * 

Дерзко гово¬ 
рить - 324 

Дерзость 124, 139* 
*72 , 339 
Дерзостный 18 3 , 


3 . 3 ? 

ДернЪ - 2 0 7 

Десна - 357 

Десятая доля 36а 
Десятерократ- 
ный - 3 бо 

Десятина - 369 

Десят ину Да¬ 
вать - 360 

Десятый - збо 
Десять - 
Дешево - 353 

Дивный - 354 

Дивиться 354 , и? 

Диво - 329,35 4 

Дикая коза 81,82,21 5 
Дикая свинья 34 ? 
ДикимЪ стать 349 
Диковина - 271 

Диковинка 208. 271 
Дикій - ,349 

Дикой горохЪ 348 

Дикой (лѣсной) 
голубЪ - іі$ 
Дикость - 349 

Диктовать - 39 


Дирдшй Дирявыйг > ібі 
Диспумювагпься 40 
ДиспушЬ - 4 ° 

Дичина - 3 49 

Дичину Вегпчи- , 
ною при пра¬ 
вдив ащь - 2 §2 

Дичь - 349 

Дитя - 127 

Дитя во чревѣ 
матернемЪ і 53 
Дитя подЪ опе¬ 
кунствомъ 178 
Дитятко - 127 

ДіаволЪ - 231 

Длина - 144 

Для - 74 ) 96 

Для бѣшейь|х'Ь 
домикЪ - 3 1 5 

Дд,і денегЪ шка- 
тула - $і 

Дли меня - 170 

для насЪ - 3*9 

Для потѣнія 
мѣсто - 265 

Для чего зз6, 3 37 

Дно - 3 3 

ДновЪ кораблѣ 244 
До - 19 

Добиваться 299, 
316 

Добровольно 354 
Добровольный 94 
Добродѣтель 325 
Добро дѣ те ль- 

НЫЙ - 30^ 

Добра желать 173 
Добро желаніе ц-3 
Доброжелатель- 
ный - 

Добро - зу, 35г 
Добро Дѣлать 94 

Добросердеч¬ 
ный . 22І 

Доброта . 9 


!© ( ° ) Э8 

Добрый - 2? 

Добыча - 17, *оз 

Довертѣть - 42 

ДоволенЬ - 144 

Довольнр, 82 , 2 3 2 
Довольно всего 330 
Довольцоимѣты 3 3 
Довольны. мЪ 
быть - 8 - 

Доводьну быть 

144 , 216 * 3 44 
Довольное про¬ 
питанье - ІЗЗ 
Довольный 70, 8 3 » 
2і6, 232 

Довольствіе 115 » 

ИЗ» Н 9 
Довольство 70, 73 
Довольствоващь- 
ся - 107 

Договариваться 3, 
214 

До г оі а р и в а ю ку й - 
ся - зз 

Договориться 33 
ДогозорЪ 3 » 33 > 4 °> 
2 Но 317 
ДогматЪ - 1 5 3 
Догнані’е 113*117 
Догнать - из 

Додѣлать - 73 

Доеніе - 171 

Дождь - 215 

Дождь сильный 247 
Дождк) итти 215 
Дождливый - 215 
Дожидать - 3 37 
Дожить - 149 

Дозволеніе 146 
Дозволишь 100,145, 
И 6 

Дозволить ^що 211 
Дозором Ъ хо¬ 
дишь - 3"9 

ДозорЬ 194 , ? 2 У 


*7 

Дозоръ отправ¬ 
лять - 194 

Доить 171 

Доказательство 
1 9 •> 34 2 ' 36$ 
Доказать - 342 
Доказать, что 
кто предалъ 84 
Доказывать 362 
Доклад Ъ 170, 171 
Докладывать 171 
До котораго че¬ 
ло вѣ ч е с кі’ й 
видЪ дости¬ 
гаетъ - іі 4 
Докричаться 260 
Докторъ - 41 
Докторъ люби¬ 
мый - 152 

Докука - 266 

Докучатель 199 
Докучать - 119 

Докучать кому 237 
Докучать при¬ 
ходомъ - 147 

Долбить - іі 2 
Долгіе волосы 366 
Долгій - 144. 

Долго - 144 

Долговатый - 144 
Долговременно 144 
Долгов ремен- 
ство - 144 

Долговѣчно - 144 

Долгой І'ЧНость 144 
Долго пребывать 36 
Долги - 2ро 

ДолгЪ - 261 

Долгѣ заплатишь 

317 

ДолгЪ требовать 

166 

Долгу требова¬ 
ніе - ібб 

Долгу 

58 

Долгу шреГова- 

ГПеЛ' - 1 66 

Долженствовать 

у 278 
ДОЛЖНИКЪ 220 <> 2 бі 
Должность 1981 
126, 2 < 5 і, И? 
Должность но- 
пьрѴуса - 1 8 7 

Дод нос чъ над- 
зирлпь льская2р8 
Должность свою 
исправлять 3 37 
ДОЛЖНЬЙ - 2 бі 
Долини - 510 

До іожитъ 170, I 71 
долг й - 3, і.8 б 

Долото - і 70 
Доля - 311 

Доля десятая 360 
Дома - 3 4 і іоб 

Домр печеный 11 
Домашнее наста¬ 
вленіе - 104 

Домашній - іс) 
Домашняя - 84 

Домашнія веіци 103 
Домашняя бѣда 103 
ДомикЪ » 104 

ДомикЪ для бѣ¬ 
шеныхъ - 3 1 5 

Домогатье/Гз 16,259 
Домой, загнать з 18 
Домой игпти іоб 
Домой отвесть іоб 
Домой пришли іоб 
Домой прохож¬ 
деніе - *об 
Домолоть - іб; 
Домоцравитель- 

с т о о ~ 3*0 

Домостроитель- 
ской - 350 

ДомЪ - 241 

Дом Ъ весть - 103 


С о ) 

ДомЪ, вЪ кото- 
ромЪ кто у- 
мерЪ - 318 

ДомЪ, вЪ кото- 
ромЪ принад¬ 
лежа шД’я ве- 
іци до оружія 
находятся - 362 
[ДомЪ] вЪ наемЪ 
отдать - 40 

ДомЪ накаэа- 
тедьный - 366 

ДомЪ питейный 

3 ^ 2 , э 59 
ДОМЫШЛЯІПѢСЯ 209 
Доноситель - 128 
Доносить 77, 128 
Доносить нако- 
го - 144 

ДоносЪ - 77 » 

Докошені’е на ко¬ 
го - 144 

Доношені’е - 171 

ДоношукЪ 77, 128 
Дополненіе - 73 

Дополнять - 73 

До подошвы го¬ 
родъ или пліі- 
цу раээорить 209 
Допросѣ - 6 %^ 114 
Допрашивать 114 
Допустить юо, 
145. 146, ап 
Допущенье - 342 

Дорога і 93.217,ззу, 
Зба 

Дорога больше я 105, 
НЗ 

Дорога ьЪ сто¬ 
рону - 3 3 9 

Дорога перекрс- 
сная - 235 

Дорога посто¬ 
ронняя - 183 

Дорога прямая 175 


Дорогіе камни 121 
Дороговизна - 31* 
Дорогой - зі 2 , 347 
Дорогой мой - 158 
Дорогу забѣ¬ 


жать - 2 19 

Досада 43, 316 ,3 54 
Досадно мнѣ - 43 
Досадливый - 283 
Досадный - 146 

Досаждать - 322 

До синева бить 21 
До сихЪ поръ - 271 
Доска - 27 

Доска аспидная 307 
Досками обива¬ 
ніе -• зо/ 
Досками оби* 
ващь - 307 

До смерти пре¬ 
бывать - 
До смерти у • 
бить • 315 

Достаточный 95 


Достаточный кЪ 
наученію - 15:$ 

Доставаніе - 216 

Д г ставать - 
Доставать что 

СИЛОЮ - 

Досшаяагшея - зч 

Достать ц } , і 44 , 
г іЬ 

Достать мѣсто 113 
Д ет. тьей 55, юб 
Достигнуть 113, 

2 I 6 

Достиженіе - аіб 
Д остов рность 351 
Досгск йн е при¬ 
мѣчанія - 17І 

Достойно нака¬ 
занія - 29 $ 

Достоинство 219, 
зб 9 , 35 * 
Досто- 
8© ( О 


ДостоинЪ пори¬ 
цанія - 3°7 

Достойный 346, 

347 * 355 
Достойный 
чести - 47 

Достопамятный ,7 
Досгпохьально 227 
Достохвадьный 227 
Доступъ - 146 

ДосугЪ - 179 

До того - іи 
Дотр .чуть . 227 
Доход Ъ служи- 
тельс і’й - ?8 

ДоходЬ сЪ при- 
хожанЪ 
Доходы іх о, 

Дочъ 

Дощаный 
Дощечка 
Дощечка аспид¬ 
ная - 307 

Дрягій - 312 

Д р а г о ц ѣ н н а я 
вещь - цд 
Драгоцѣнность 13 5, 

Драгоцѣнный 13 у, 

ДрагоцѢпыЙ ка- 
ыенъ зеленаго 
квѣту . 3 , 6 

ДрагунЪ . 4 , 

ДражненѴе - 
Дразнишь зга, л*, 

* Ш 

Драка 98 , 123, г 47 

_ З13 

ДрчконЪ - +І 

Драку подни- 
матъ - 
Драница - 24 у 

Драшь . *і 7 , }6? 


2 9 


Драть кого за Дружество воэЪ- 

волосы - 359 имѣть оЪкѣмЪбр 

Др тъ [перья] 249 ДругимЪ любя- 


Дратьсі - 123 

Д р а т п ь с я сЪ 
кѣмЪ - з 

Драхма - 2 

Драчливый - з 
ДрачунЬ - 2 

Древо алое 
Древности 
Древность 
Древесный 
листЪ 
Д реманіе 
Дремать 
Дремливы* 

Дробь 
Дрова 
ДровосѣкЪ 
Дрожаніе 


Дро жди 
Дрожный 
ДрожЪ - 238 
ДроэдЪ 
Дроздъ сѣрой 
Дрочона 


Другой . 7> зб8 

Другой рал . ? 

Другой разЪ 
перечитать 357 
Другому слу¬ 
жить - 54 

Д-РугЪ друга - 49 
ДРУГЪ - 69 

Дружескій 6 д г 82, 

ЗіЗ 

Дружество 69, зі8 


ЩТй приказы 

в (ГП - Ю8 

Дружиться - 6 9 
Др агЪ - 2 39 , 2 '>1 
Дряхлыя - І38 

Дубин 
Дубовый 
Дувъ - 48 

Дудка - 66, 196 

Думать 37, І73 


* 205, 500 

48 


147 

274 , 

2 /5 

> 251 

Думать благо 

і/З 

257 

Думающій о 

і 

246 

Себѣ „ысоко 

1 5 3 

260 

ДУРАКЪ і 82 , 

3 1 3 

27 

Дурач скГЙ - 

183 

ИЗ 

Дураче.тзо - 

182 

365 

Дурачить 

181 

5 5 8, 

Дурачиться - 

6 

З65 

ЛурачеекУл дѣлі 

*33 


і8з 

іо 5 

ДурякомЪ вдѣ¬ 


105 

лать 

34 

2 38 

Д/ракомЬ ста 


Зб 5 

вить 

181 

45 

ДуренЪ 

юі 

- 7 

Д/ ‘>пь - 

123 

200 

дурно 

124 

ье 

Дурной - 206, 

ИЗ 

ІИ 

Дуть - го, 

340 


Духа спокой- 
ство - 69 

Ду^и бл.ігозон- 
ны • |9з 

Духовная - 310 

Духоан- , знат¬ 
ная персона 201 
Духовенства на¬ 
чальники - 306, 
Духовенство - 8і 
ДуховпикЪ - 14 

Духовно - 81 

Духо. 


10 

Духовкой - ІІ 

Духовной чело¬ 
вѣкъ - 8 1 

ДухЪ - 8і 

ДухЪ лукавый 
имѣющій - 368 
ДухЪ т терять 6 5 
ДухомЪ веЛи- 
кимЪ напол¬ 
ненный -» 1і 

ДухомЪ одарить 8 і 
Душа - 269 

Душйі&ѴЙ - 125: 

Душащій во снѣ 6 


Душегрѣйка - 

ш 

Душенька 

2 37 

Душею одарить 269 

Дымить 

2 10 

Дммисщый - 

2 I О 

Дымноватый 

2 10 

Дымно 

2 ІО 

ДымЪ 

2 10 

Дымчатый 

53 

Дыня - 171» 

196 

Дыра 

I 6 Л 

Дыханіе іо, 

102, 

149 

Дыхать іо, 

ІФ2, 

149 

ДышкантЪ ** 

40 

Дышло 

37 

ДьяволЪ 

ЗЮ 

Д \ явольскі'й - 

З'о 

Дѣва 

1 2 I 

Дѣвица 

121 

Дѣвичій 

I 2 I 

Дѣвка 

І65 

Дѣвство 

12 1 

дѣвочка 

165 

Дѣвушка 

I 2 I 

Дѣдовскій 

92 

ДѣдЪ 

23 

Дѣдушка 

93 

Дѣйствителенъ 

• ( о 1 

Дѣйствительное ^ 
Дѣйствитель¬ 
ность - 346 

Дѣйствительный 

3 * 3 , 5+6 
Дѣйствіе 276, 346 
Дѣйствовать 5, 202, 
346 

Дѣйствующей 313 
Дѣлй Ду^аческУя 

182 

Дѣл:\ кЪ какой 
ни будь особѣ 
при надлежа¬ 
щія - 19? 

Дѣла отпправле- 
ше - 22 2, зз7 

Дѣла прикрышУе 

257 

Дѣла прошедшія 
похвалить 227 
ДѣланУе мѣру 114 
Дѣлатель 164,202 
Дѣлать 98,140,164, 
34 , ^346 

Дѣлать беспокой¬ 
ство 227 

ДѣлаШъ вечерин¬ 
ки - з^9 

Дѣлать вЪ вѣр¬ 
ности присягу Дѣлать деньги 174 
Дѣлать добро 94 
Дѣлать засѣку юг 
Дѣлагпь змукь 131 
Дѣлать искус но і 34 
Дѣлать подкопы 

174 

Дѣлать послѣ 164 
Дѣлать езоды 351 
Дѣлать солодЪ 167 
Дѣленіе - 31* 

ДѢЛИМЫЙ - зи 


Дѣлитель - і ті 

Дѣлить - з і і 
Дѣлить ні - двое 96 
Дѣлить по по- 
ламЪ - 96 

Дѣло - 98, 222,313 
Дѣло геройское 107 
Дѣло горшеш- 
ника - 316 

Дѣлоглавнѣйшее 

юі 

ДѢДо искусное 14(7 
ДѣЛо мерское 3 
Дѣл- свое поте¬ 
рять - 2*р 

Дѣло свое совер¬ 
шить - 2 2* 

Дѣло судебное 22 І 
Д 'ЬломЪ самымЪ 
познаніе - 5І 
ДѢЛомЪ самымЪ 
спознать - 53 

Дѣтей выводить 

іг* 

Дѣтейраждатпь 364 

Дѣти - І53 

Дѣт ородный 


улЪ 

іі 

Дѣтскій 

і -і 

Дѣтство 

ИІ 

Дюжина 

4 * 

ДюймЪ 

?6< 

Дядька 

337 

Дядюшка - 

Ѵ )0 

Дядя 180,190, 


ДяіпелЪ 

ІЯ* 


Дя т е л ъ н и кЪ 

трава • *2 р 


І 

$1 


ЁпангелУе * 51 

Евангелистъ - 52 

Евангельскій - 51 

ЕвиухЪ - 256 
Еврейскій - 104 
Егда - хі7 


Егермейстеръ 119, 
124 

Единомысліе 193, 
296 

Единомшсленну 
быть - 296 

ЕдинорогЪ - 114 

Единосложный 306 


Жаба - а*, 

Жадно желать 14а 
Жадность - * 4 2 

Жадный - 276 

Жажда - 4 ? 

Ж а ждущей - 45 

Жажду имѣть 45 
Жілкі’й - 128 

Жалоба - 128 

Жалоба вино- 
ватаго - 128 

Жалобный - 128 

Жалованье 97, 277 
278 

Жалованье д а- 
вить - 278 

Жалованную гра¬ 
моту имѣть 204 
Жаловаться 

128 , 199 

Жалостный - из 

Жаль - 1^4 

Жалѣть 2 2 0, 280 
Жаришь — 24, 224 
Жаровня - д*> 

Жаркій - я? 
Жаркое « 


Ю С о ) о? 

Е 

Ежегодный - і і 8 
Ежедневно - 307 
Ежедневный - 307 
Ежели 336, 344)351 
Ежели нѣгпЪ - 352 

Ежечасный - 303 

Еловый - зо8 
Ель 4 308 

Епанчу надѣіпь2 47 
Епископство 195 
Ересь - 268, 279 

ЕретикЪ ну, .268 
Еретическій - 115 
Еретичество 125 

Ж 

ЖарЪ - 88, юб 

Жатва - 5 

ЖатвецЪ - 256 

Жать 5, 125, 129 
Жевать - 124 
Жвачка - 124 

Ждать - юо, 377 
ЖезлЪ - 287> 290 
ЖезлЬ пасту- 
шей - ш 
Желваки - 167 

Желаемый - 355 

Желаніе 144, 163, 
355 

Желатель но- 


выхЪ вѣстей і§6 
Желать - * 44 > 2 99 

ж Зіб, 355 

Желать добра 167 

Жа данный - 355 

Железа - 44 

Железистый - 44- 
Жёлезы - 167 

ЖелтокЪ - 4* 

Желудка варе¬ 
на - 3* 


Е’ретикомЪ ко¬ 
го здѣлать 1*5 
ЕршЪ - 124 

Естество - 347 

Естественный 347 
ЕтажЪ - 297 

ЕфссЪ - 36, ( 105 

ЕфреЙтерЪ - ' 70 
Еще 3,6, 60,187 
277 , 366 
Еще далѣе - 343 
Еще разЪ - 137 


ЖелудокЪ сла¬ 
бить - і4р 

Желѣзо - 49 

Желѣзный - 49 

Желѣзный зубЪ з $6 
Желѣзный тре¬ 


зубецъ - 137 

ЖемчугЪ \ - г 95 
Жена - 68, 440 

Женатый - 47 

Жениться - 340 

ЖенпхЪ - 25 

Женка - 34« 

Женочка - 440 

Женскій - 3 4 ° 

Женскій дѣто¬ 
родный удЪ 77 
Женщина 340,364. 
Жерюба - 317 

Жеребей, ІЙ, - іб* 
Жеребей ме¬ 
тать - ібі 

Жеребенокъ - 74 

Ж-ребецЪ - 107 

Жердь - 
Жертва - 190 

Жертвовать - 190 


Жертва- 32 

Жертвопр ино- 
шеніе - 190 

Жертву прино¬ 
сишь - 190 

Жертвы прико» 
шеиі'е - 190 

Жестоко ж г- 

лать - 149 

Жестоко осер¬ 
диться - 92 

Жестокосерд і‘е 297 
Жестоко сЪ 
кѣмЪ посту¬ 
пать - 28 $ 

ЖесіпокѴй юс, 1 05, 
2 1 г, 288 
Жестокій не- 
дугЪ - 28 2 

Жестокость 105:, 
3°3 

Жесть • 2 1 

Жестяный - 21 

Ж кеная мѣдь 140 
Ж^кеныЙ а л а- 
бастрЪ - 95: 

Живность - (\ 
ЖиводерЪ з 6, 157 
2 45 

Живодерное По¬ 
ле • 8 

Живодерня - 245 

Живописать 245 
Живописенъ ібб 
Живописная 
кисть - *99 


81 - ЗЗі 

Забава 89, 140, 163, 

241 

Забава, когда 
кто верьхомЪ* 
ѣдучи вЪ коль¬ 
цо коп ьемЪ 
попадаетъ - 271 


&3 ( о ) ф8 

ЖИВОПИСЬ - 166 

Живописью пи¬ 
сать - ж 66 
ЖивотЪ - 149 

Живота ли- 


шить 

- 

5 ИГ 

Животныя бодѣ- 

эни 

- 

*3 

Живуш,! Й 

- 

3 ** 

Живущей роеКо- 

III но 


34 ? 

Ж ' в ы й 

- 

149 

Ж и Д о в с к 

а я 


школа 


306 

Жидовок Ѵя 

л 

I 2 I 

ЖидЪ 


I 2 I 

Жидкій - 

45 : 

> 6 ? 

Жидко 


45 

Жидкость 

- 

45 

Жизни оконча- 


ьіе 


149 

Жизни п 0 

ря- 


докЪ 


149 

Ж.. эни лрепро- 


вожденіе 

- 

149 

Жизнь 


149 


Жила - $ 

Жила , к о т о- 
р^я бьется 246 
Жилка - 5 

Жилищу 352 

Жилид^е пала¬ 
ча - 3 * 

Жиловатый - $ 

ЖирЪ - бі 

3 

Набавленіе - 89 

Забавляться - 
Забавляться охо- 
' тою - 11 7 

Забавный 89, 140, 

2 I 

ЗабвенѴе -‘84, і$ц 
Заблаго поче'сть 94 


Жирность - б* 
Жир ыЙ - 6і 
Житель 352 , 35} 
Жеш ль ДаорЪ 
свой имѣющій 

° 27 * 

Житіе 97, зз6, 353 
Житіе деревен¬ 
ское - 14} 

Житіе невоздер¬ 
жное - 5 3 і 

Жит&і описа¬ 
ніе * 194 

ЖитіяііоряДокЪ 149 
ЖиШнин, » і - 4 1 2 8 і 
ЖиШноЙ ры н о кЪ і з 4 


Жить - 149* 

952 

Жить йрохЛад 


но •» 

9 ГІ 

Жить скупо 

Ю 7 

Ж іецЪ - 

256 

Жнитва 

297 

Жо л у 6Ъ * 

34 

ЖолуДь 

48 

Жор новый 

99 

Жребій 

ібі 

ЖрецЪ 

1 90 

ЖукЪ 

І2І 

Журавлиный го- 

рох’Ь 

34 * 

Журналъ 

307 

Журчаніе 

ЯіІ 


Заблаго принять 

158 , «84 

Заблудиться 59, 8-о* 

I 2 Э 

Заблужденіе 120 
За безвиннаго 
признать - 21 2 

Забищь - ігі 
Заб П* #Шя#еста* 153, 
И 9 

^ЗбіЯЧЯЫЙ • ?0? 

Б о г г в м Ъ- 

пять - 89 

Наборъ • 359 

^аборъ малой 349 
Забрать - 129 

Работа ь 27у 

Заботливый 2 79 
бѣгуіцимЪ 
гнаться вЪ по- 
гбню - Ю2 
Забѣжать доро- 
Г У - * 19 

Забывчивый з$- 
Забыщіе - 156 

^^вилищ-ь - 262 

Завернуть - 4* 

^авесгпь трево¬ 
гу - 326 

Завивать - *?6 

Завидливыіі і 85 
Завидовать 38 , * 74» 


Завистливый і г 5 і 
185 

^аяистнйкЪ 174, 
Э к85 

зависть 88,92, 174> 
Л , 185 

^®исѣнѴе - юо 
а^исѣть . юо 
| а ®и С ді й і‘й - юо 
ив одищъчасы 360 
иі) одЪ конный 304 
аііо дЪ птицамЪ, 

11 Л И Другой 
^ и в о т и н ьх 
расііложе- 

НУю „ Т _ . 

** В °ДЪ с кош- 


скуй 

а “°Дьх овечьи 
а *ос»ані* - 


гп 

235 

*•* 


«Э ( О ) Ж 


Завоевать 137, 187 
За волосы кого 


драть 

359 

Заворошить * 

125 

Заворочен Уе 

ПЬлЪ 

247 

Завладѣть 164,170, 

102, 

263 

Завострить 

283 

Завтра 

177 

Завтракать 

7 і 

ЗавшракЪ 

71 

ЗавтрешнУй 

177 

Завсегда ц$, 

119 

Завшивѣть 

14З 

Завѣсишь - 

юо 

ЗавѣгпЪ 

ЗЮ 

Завязавши гла 


эй 

22 

Завязать 

131 

Загасить - 

И6 

Загвоэдить 

І8і 

Заградить доро 

- 

гу 

13 

Загадка 

110 

Загаддивый 

2 10 

Загадить 

117 

Заглушать 

309 

Заглушеніе 

Зо? 

Заглушишь голо- 

сомЪ 

Зор 

Загнать 

320 

Загнать домой 


319 

Загородишь 

359 

Загресгпь 

237 

Загрысшись - 

*4 

Загрѣшені'е 

306 

Загрѣшишь 

306 

Задавить - 

299 

ЗадагпокЪ - 

244 

Задать 

77 

Задача 77 » 

159 

Задачу предло¬ 


жишь 

34 * 

и 33 

ЗаДвижха 122, 24а 
Задвинуть - 222 

Задержаніе - 107 
Задержать • ю/ 
ЗдлЪ 111,275,29? 
Заднее строе- 
нУе - 104 

Задней дворЪ 104 
Задница - 27*, 29? 
Задняя дверь 314 
Задняя часть 11 г 
Задобрить - 2 до 
За долго прсдЪ 
тѣмЪ - і ал 


Задорный - зоо 
Задумать луч- 


шее 

275 

Задумчивость 

г 7 о 
2 66 

Задумчивый і 7о% 
266 

Задушитъ - 

И 5 

Задушитель - 

555 

ЗаецЪ 

іох 

Зажечь 

290 

Загнивать 

552 

ЗажигатеДь - 
Зажигательное 

2 7 

зеркало 

27 

Зажи г а т ел ь- 


ш,икЪ 

177 

Зажигать - 

366 

Зіжило что 

Ю 5 

Зазрѣніе 

236 

Заика 

298 

ваикатьел - 

298 

Заимодавецъ 

8 б, 

И 4 

Заказані’е сЪ про- 

клинанУемЪ - 

і» 

Заказать 250, 

295 

Заказъ 

230 

Заказывать - 

295 

Закапать 

129 

ЗакЛадЪ 196, 347 


ЗакдадЪ 

34 

ЗакладЪ брать 196 
ЗакладЪ изЪ не 
движимаго 117 
Закладыватель 295 
Закладываніе 196 
Закладывать 280 
Закласть кам¬ 
немъ - 169 

Заклеймить 360 
Заклепать і 25 > 128 
Щ» 187 » 
Заклинатель 267 
Заклинать - 267 

Заклинаться - 268 
Заключеніе - 250 

Заключеніе ми¬ 
ра - 70 

Заключителъ 250 
Заключить 53, 219^ 
ѵ 250, 282 
Заклятіе - 268 

*а кого стояпп.291 
Заколоть - 298 
ЗАКОННО - 212 

ЗаконЪ - 219 

Закона свобод¬ 
ное отпра¬ 
вленіе - 219 

Законный - 2і2 

Закопано » 129 

Закопать вЪ зем¬ 
лю - 90 

Закосненіе - 36 ? 
Закраснѣться 224 
Закривленіе 13 8 
Закричать на 
кого - 260 

ЗакромЪ - 134 

Закрыть 36, 115, 
164 

Закрыть кру¬ 
гомъ - ц5 
Закрѣпка - И8 
Закупарить 286, 
*97 


§€Ц о ) 


Закупка 

- '114 

Закупить 

- 124 

Закуски 

1<о 

ЗакупЪ 

189 

За кѣмЪ 

бѣ~ 

жать 

147 


За кѣмЪ верь- 
хомЪ ѣхать 218 
За кѣмЪ гнать¬ 
ся - 117 5 2 ?6 

За кѣмЪ дви¬ 
гать - 24$ 

За кѣмЪ кри¬ 
чать - 260 

За кѣмЪ лука¬ 
во присма¬ 
тривать 148 
За кѣмЪ поспѣ¬ 
шатъ • 49 

За кѣмЪ ска¬ 
кать - 285 

За * ѣмЪ сту¬ 
пать - 293 

За кѣмЪ тѣ¬ 
сниться / - 44 

За кѣмЪ что 
носить - 3*7 

Зала - 228, 281 

Залежалое - 15 * 

ЗаливЪ - 305 

ЗиливЪморской 169 
Заливать смо¬ 
лою - 194 

Залить „ 267 

Залишьсмолою 194 
Залиті'е - 267 

ЗалогЪ - 196 

Заложить 150,196 

З14 

Заложишь за. 

. ПОрОМЪ - 2 22 

Залѣпить - 129 

Замазать 192, 254 
Замазывать 300 
Замараніе - 305 


Замарать 129,23** 
252 , \о 1 

Замлраныи 6 ,, 254 


Замедле і*е - 23? 
Замі рзі-лпЪ - 7* 
3 м рзать - 71 

Замерзнуть - уі 
34 мо иЬ - 250 


Замкнуть 164,250 
257 

Замуж" иттино 
3 а м ш е пая кож а г у1 
Залучить - 323 

Замѣсишь - 227 

Замѣсишь хлѣбЪ 

2?? 

ЗамѢсЪ - 310 

Замѣтка - 360 

Замѣчаніе - 360 

Замѣчагпель - 360 
Замѣчать - 360 

ЗамѣшканУе - 233 
ЗанавѣеЪ - юо 
За непріяш е- 
лсмЪ гнаться 

102 

Занимать . 134 

Заним. ль мѣс- 
то • 276 

За нимЪ гово¬ 
рить с л о в й 
другаго - 284 

Знаній иравЪ т 
Заноза - 28? 

Занятіе 184, 36? 
Занять 24, 36? 
За о би д у та- 
кимЪже обра¬ 
зомъ огпмше-. 
ні’е, какЪ оби- 
женЪ , 6 е з Ъ 
суда - 219 

Заосшрелый 28З 
Западный - 34 ? 

ЗападЪ . 8о, 34 ? 

Зап«г 


3 шалигпь - $66 

Запядягпь - 366 

Запасно - 209 

ЗипасЪ 204,209,360 
ЗапасЪ пускать 
платьѣ - 247 
^'пасЪ хлѣбной 204 
Запасы: сЪѣсш- 
іые « 328 

Запачкать 217, 305: 
Запаять - 141 

Запереть 222,250, 

251,282,364 
за печатаніе - 273 
Запечатать 196, 
273 

Запивать - 3*3 

Запираніе - 282 
За пират ель 2 50 
Запирать 250, 282 
Запираться 1 57 » 
185 

Записан*! е вЪ 
протоколъ 204 
Записать - 259 

Записать вЪ 
протоколъ 204 
Записывать 560 
Записывать вЪ 
реестрѣ - 215 

Записка 99? Збо 
Записка лечеб- 
Нал - 212 

Записная е ж е- 
Дневная кни- 
Га - 120 
Записная книж¬ 
ка - 93 

Запись - 259 

Заплата ібі, 163, 

л 3*7 

^ а п л а т а за 
а т РУД’Ь - 78 

«Плагпшпі 8 2 > ж 61, 
И 7 


ИЗ ( о ) ©д 

Заплатить 
долгЪ - 317 

Заплатить цѣ¬ 
ну - ібі 

Заплесниваніе 176 
Заплеснѣть - 176 
ЗапоромЪ зало¬ 
снить - 222 

Запор 7 > вЪ жи¬ 
вотѣ - 107 

ЗапорЪ мочи юо 
Запретить 18,230, 
Запрещеніе і8, 230, 
284 

Запрудить - І0 ^ 
Запрягать - 280 

Запушите - 3^3 

Запутанъ - 301 

Запутать - 343 

Запухнуть - а66 
Запылить - 289 

Запыхаться 125 
Запѣвать - 296 

Заработаться - 8 
Заразить - 290 

ЗарекагпьсЯ2і4,28б 
Зарница - 77 

ЗародокЪ - 155 

Заростать 332,349 
Зарубка - 255 

Зарыть • 90, 237 
Зарѣзаніе - 173 

Зарѣзать 173, 245, 
246 ,289 
Зарядить ру¬ 
жье - 142 

ЗарядЪ - 142 

Заря утренняя 177 
Засадитъ вЪ 
тюрьму - 363 
Засаривать 297 
Заслуга •- 4 ° 

Заслужите л ъ- 
ный - 4 ° 

Заслужены^ * 40 
Б г 


35 

Заслужить . 
Заслужить ра¬ 
ботою - 3^ 

Засмолить 194 
За собою про¬ 
водишь - і а 
Засовка - 222 

ЗасовомЪ запе¬ 
реть - 222, 282 
Засохнуть - 
Застава - 193 

Заставить 294 
Застарѣть і88 
Застегнуть 132 
Застегнут ь 

КНИГу - 12* 

За с т егну ть 
пряжку - 25$ 

Застежка - 280 

Застежка книж- 
ная - , 2 * 

Заступать 262,3ц 
Заступать за 

кого _ 52і 

Заступленіе 262» 
321 

Зас^пупникЪ 194^ 
284 ) 321 
Застроить .13, 169 
Застроить ка- 
м еннымЬ 
строеніемъ 169 
ЗастызаетЪ - 71 

ЗастѣнокЪ 67, 316 
Засунуть . 314 

Засыпать - 262 

Засыханіе - 45 

Засѣкать - 96 

ЗасѣкЪ 96 

Зісѣку дѣлать іоі 
Засѣчь - іо» 
Затвердѣніе 288 
Затвердѣть 283 
Затворишь 164,364 
Заткнуть - 297 

Защ* 
36 

ЗатмѣнУе - 6 » 

Затмѣвать - 6д 
Зашипишь - іо 6 
Затоптать - 321 
Затопчете - 31 1 
Заіт ропиться 49 
Заточить - 347 

Затрудненіе 266 
ЗатылокЪ - 181 

Затыканіе 39 7 

Затыкать 186,297 
Затычка - *86 

ЗатѣненТе - *І 7 

Затѣнишь - 13 7 

Затѣять - 22 і 

Затянуть - 37 

Заусеница - 187 

Заутренній 177 
За ученіе пла¬ 
та - 152 

Заходить - «о 
Захожденіе - 8 о 

ЗаходЪ $о, 105, 920 
Захватишь - 91 

Захва шиться 
крюкомЪ - 9у 

Захватывать 91 
_ <у 

За худо что ко¬ 
му почесть 8 
Зацепиться юо 
3 а цепи т ъ с я 
крюхомЪ - 95 

Зачлшель рода аИ 
ЗачатУе 56 

За чімЪ лазать 190 
8а чемЪ пялить¬ 
ся - 128 

Я а честь п о- 


о) т 


За что - 951 

За что пору¬ 
читься - 94, 96 
За что пошли¬ 
ну платишь 965 
За что стра¬ 
дать - 82 

За чье здоровье 
пить - 929 
Зашарить 297 

Зашивать 64, 197 
Зашить - 182 

Зашнуровать 357 
Защита 967, 911 
Защитникѣ $8,76, 
3 11 

Защити тель¬ 
ная решетка 269 
Зашути тель¬ 
ная рѣчь - 369 

Защишитель 269 
Защититъ 36,76, 
99 ) 162, 911, 354 
ЗащищснУе 262,9 11 
334 

Защолкд. - і8о 
Заѣхать - 125 

Збирать - *о8 

Збирать фал- 
ты • 56 

Зборы - Э19 

Збигпой - 61 

Званіе - 142, 2 до 
Звать 
Звонарь 
Звонить 
ЗвонЪ - 190, 
ЗвонЪ согла- 


- 142, 


Звѣзда возлѣ 
полюса - юл 
Звѣзда поляр¬ 
ная 155, 201 
Звѣздоносный 294 
Звѣздный - 294 

Звѣяѣть 190, 148 
Звѣрей нога 309 
Звѣриная лов¬ 
ля, охота 1X7 
Звѣри нецЪ - зл 
Звѣриной 
слѣдЪ - 147 

ЗвѣрокЪ - іи 
Звѣрообраэіс 91 
Звѣрообразный ре 
Звѣрскій - 311 

Звѣрство 91 

Звѣрь - 312, 314 

Звѣрь росомакЪ 69 
Звѣрь лзвецЪ 34 
Зглаживать $6 
Зговоригпъ - ібо 
Зговорный - 30? 

ЗговорЪ - ібо 
Здаться - 7* 

Здача - ущ 
Здвинутый сЪ 
мѣста . 2\Ь 

Зднинуть - 245 
Здв и нут ь сЪ 
мѣста - 225 

Здержать 98, 344 
Здернушь - 300 

Здирать - 500 

Здирать кожу 24? 
ЗдоровЪ - 951 

Здориый 135,296 


дарокЪ 

47 

сный - 130 


39 * 

Зачинатель 

*99 Звукъ 97)ізх,148 

ЗдорЪ 96 > 

196, И* 

Начинать - 

315 

ЗвукЪ дѣлать і 31 

Здравіе 

* Н 

Зачинщикъ - 

104 

ЙвукЪ, происхо- 

Здраво 

и 

#ччи ящккЪ ху¬ 


, дящі'й огпЪ 

Здравый 

*4> 273 

да го дѣла 

20$ 

хлопанѴя - і28 

Здѣлка 

214 

ЗачинЪ 

2/6 

Звѣзда іі 5, 294 

Здѣдаіііе 

7 ») 49 
! 3 дѣ- 3® ( о ) ©3 37 

^Дѣлать 7*, вмѣсто дровЪ Знамя корабель- 

293 , 3*7 ж гуптЪ 3*6 ное ♦ 6$ 

Здѣлать беээа- Зе^ллкЪ - і 44 Знанге - 

коніе - 26 Земляки - 144 ЗнатокЪ - 125 

Здѣлапіь ьЪ по- Земляное яблоко^ Знатная лухоп- 
рошокЪ - 105 Зеркало - 2^г , ная персона 202 

Вдѣлать что Зерновагпый 135 знатная ж е н • 
возможно 80з Зерно іьб, 134, і 8.3 тина - і бр 
Здѣ дать худое 522 Зерно »Ъ вѣсу абЗ Знатная персо- 
Сдѣлать чер- Зернышко п? на а 91 

тежЪ - 329 Ззади п о м о - Знатный іЗд , 184 

Зде даться 8 о, $ь гать - 107 219, 269 

291 Зима - 350 Знатно - 17і 

^Дѣлаться срод- Зимовать - 350 Знатнѣйшая гла- 

стзенникомЪ 78 Зимнія кв ар- ва - юі 

^дѣсъ 108 , но тиры - 350 Знатнѣйшее со- 

Здѣшній - по Зло - 8 держанѴс - іо| 

Зеленая лягут- Злоба 8» 92, юі Знать 125:, 154,351 
ка - 147 Злобный - 276 ЗначикЪ - 51 

Зеленая мѣдь 173 Злой - 24 ЗначикЪ на баш- 

Зеленый - 93 Злонравье 9 , Мб няхЪ, кото- 

Зеленѣться - 93 Злонравный - 146 рыЙ вѣгпрЪ 

и продавецъ і . 8 Злость - 24 показываетъ 34? 

Земледѣліе - 59 Злодѣй 24, 267, 175 Значить 33, 561 

ЗемлсмѣрецЪ 14$ 3*3 ЗНают^'Й - 53, 139 

Землеописа Злодѣйство 175, 351 

щель - 143 *ІЗ знающ Ѵй (ф 

Землею аасы Злодѣяніе І46, 31$ людьми жить 
Пать - 346 Злорѣчизый че- " Н 9 

^емлЛ в л адѣ- ловѣкЪ - * 46 ЗобЪ - 47 

тпель 144 Злочесшивый - 245 Зоба стыл - 47 

**мли воешоч- Змѣя - 191, 248 Зобисшый - 137 

ныя - 177 Знаемый 125, 126 Зола - 9 

глыба 130 Знакомые - 139 Зола горячая - ібі 
^?Млй деся- Знакомо - 126 Золоватый - 9 

ШинЪ н ѣ- Знакомство 139 Золото - 20, 88 

сколько - іі 5 Знакомый - 126 Золото листо- 

® е Мный - \ 51 ЗнакЪ - ЗЗЬ Збо вое - го 
кемскіе чины 144 ЗнакЪ отЪ раны 261 Золотой - 88 

кемскій сЪѣздЪ- Знаменованіе 38 Золотомъ каво, 
на совѣтЪ 143 Знаменовані’е со- лить 88 

§е Мля 51,143^287 мнительное 38 Зритель 238,269 
^ е Мля иловатая ЗнаменоааНіЯ со- *7о 

156 мнительнаго 38 Зримый - ^ 27^ 

*<*Иля, которую Знамя - 53 > Зрѣлость *іб, 361 

В 2 Зрѣлый 


3 » 

Зрѣлый 178, 216, 
361 

Зрѣніе - 269 

Зрѣть - 216 

Зубам и здѣ - 
лать - 556 

Зубами скреже¬ 
та нУе - 358 

Зубастый - 356 


ная 

Иголка 
Иголка гр 
вальная 
ИголыцикЪ - 181 


ыа ( о) ©§ 


Зубная 6одѣэньз$8 ]8ѣванѴе " 75 

Зубоватый - 356 Зѣвать - 75 

Зобочистка29о,з58 Зѣвать отЪ сон- 
ЗубЬ - 3^7 ливости - 75 

ЗубЪжелѣзный з56 Зяблица шпица 
Зубы в ы р ы 6з 

ватъ - 290 Зябнуть 70, 12* 

Зубы стиснуть 14 Зять 48, 266, з *5 

Зыбь 177 

И 


392 

хи прясть 

Извиниться 

2 14 

ь- 

собираются 139 

Извинять 

2бГ 

282 

Избавленіе - 220 

Изволеніе 

284 

181 

Избавлять - 220 

НавозцикЪ 

7 ? 


Избавитель 155, 

Извѣстіе 

2 I % 

289 

2*0 

Извѣстно 1265 

189 


2/8 


Игольный мас¬ 


220 

Извѣстный 225,3 51 

теръ - 18 і 

Избавишься отЪ 

Извѣстный все¬ 

ИГО - 120 

чего 

34 ° 

му свѣту 343 

Иготь - 177 

Избалованіе 

358 

И з в ѣ с т ный 

Игра - 282 

Избалованный 

362 

всѣмЪ - 2 8/ 

Игральная косгп- 

Избаловать - 

353 

Иэвѣститы7і,22і> 

ка - 345 

Избиратель 

34 ° 

36І 


Играть - 282 

Играть вЪ ко* 
сши - 345 

Играть на тру¬ 
бѣ - 201 

Играть на фдсй 


тѣ - 196 

Игр лице - 163 

ХІгрокЪ - 282 

Игрушка - 282 

Игуменство 295 

ИдетЪ кровь 23 

ИдолЪ - 89 

Идолопоклон¬ 
ство - 89 

И даріо и окдоніг и- 

неекТй - 89 ' 

Иждивеніе 744,360 
Изба - и7 

Изба , гдѣ иря - 


Иэбирать 138» И 6 
340 

Избраніе *^8, і?6, 
334 

Избранну бытъ 345 
Избранный 138 156 

334 

Избрать 
Избушка 
Избѣгнутъ 
Избѣгъ 
Иэвадка 
Известь 
Изоержені'е - 345 
Извлекать 218 221 


Извѣститься 139 
Извѣщеніе 171 2 ^і 

Изгага - Щ 
Изгадить - 30М 
Изгнаніе - 1441 

Изготовлен/. - во ! 
34 ° Изготовить во ■ 
117 Изгрысть і8і, 26 і | 
Издали - зз* 
Издалека - 33І 


341 

340 

3^3 

122 


Извлечен Уе 
Изр и ненѴе 
Извиненіе пу¬ 
стое - 157 


Збз 
Збз 
- 214 


Издатель кни 
ги - 268 

Издержаты5,3 44, 
360 

Издержать по¬ 
дарками - 2 8 7 

Издержка 135,344 
Издыханіе • 4$ 

Издѣ' 
( о ) 

Издаваться ИэобрѣтанѴе * 6а 
надЪ кѣмЪ 14а Изобрѣтатель 6а 
Издѣвка - 142 Изобрѣтетъ 61,62 

2 49 
34 7 
35 і 
іоо 

345 
12 1 

284 
ір8 

354 


Иэл^ченый - 105 Изодрать 

Излечимый - 105 Изострить - 
Излечшпелъный 105: Изощреніе - 
Излишествовать Иэпечалитъся 
65 Изпряжненіе 
Излишнее - 244 ИэразецЪ - 

Излишній - 327 Изреченіе - 

Измарать - 305 Изрывать - 

Измѣна - 209, 29 1 Изрыть 290, 

Измѣна про- Изрѣз шь вЪмѣл 

тивЪ госуда- кі'е куски - 257 

ря или госу- Изрядно 2і/, 2\г 
дарства - иг Изрядный 186,232, 
ИзмѢнникЪі48,209, 25‘Л 2 8і>з64 

233 ) 340 Иэрядство 135, 364 
Измѣнническій 54 Изсохнуть - 360 
209 Изслѣдованье 67 , 
Измѣнить - 209 2 86 

Измѣну учинить Излѣдовательб 7 , 6 & 
320 Изслѣдовать 67 , 
Измѣреніе з^ир- 68, 286 

365 Изступленіе с Ъ 

/ма - 35 і 

269 Изпекать 223 

252 Из’пребитъсд 289 
249 Изумленъ - 304 

163 Изумляться 304 
215 Иэурочить - 260 

Иэчеэаніе - 267 

ЗЗ 1 Изчезать - 8 о 

267 1ч рзч\эать сЪ го- 
267 * ЛОДУ - I к 6 

65 
6 5 ) 

348 

Изойти кровью 23 
Иэойденіе кро¬ 
вью * 2 3 

Изобличить • 362 
Изображеніе - 18, 

67, ібб, 345 
Изображать 18,67 


гла- 


куломЪ 
Измѣрять 
зомЪ 

Изнемогать 
Износишь 2 5 1 » 
Изношенный 
Изнурить 
Изнурять себя 
бдѣніемЪ 
Изобиліе 65, 
Изобильно 
Изобильный 
Изобиловать 


лоду 
Иэч :3 ШЬ ОШЪ ГО 
л од а или жа¬ 
жды - 252 

Изчезнуть 8о, 267 
Йзчерпашь - 258 

Из ши ватъ - і8* 

ИзЪ - ’ ззо, 35 і 
ИзЪ бочки вЪ 
бочку пере¬ 
лить - 57 

В 4 \ 


39 

ИзЪ бочки вы¬ 
лить - 57 

ИзЪ бочки ели- 
вані'е - 57 

Иэ'Ь двора невы- 
ходить - 119 
ИзЪ дому невы¬ 
ход ишь - 97 

ИзЬ другаго мѣ¬ 
ста - 7 

ИзЪ закладу вы¬ 
купишь - ,162 

ЙзЪ малолѣт¬ 
ства вЪ ео- 
вері.і» нныЙ во¬ 
зрастъ прихо- 
жденіе - 178 

ИзЪ многихЪ 
избранный 138 
-ИзЪ мысли - 5-у 

ИзЪ памяти 
вытти - 77 

ИзЪ недвил^и- 
маго закладЪ 117 
ИзЪ Обыкнове¬ 
нія вытти - 
ИзЪ ружья вы- 
с ггір Ь’лЪ - 230 

ИзЪ силы вы- 
крич.ться 260 
ИзЪ того - но 
ЙзЪ чего - ^51 

ИэЪязленіе - 264 
Изъявляться - 264 
Изъявить 189,3 4 г 
ИзЪянЪ - 15:9 

ЙзЪ уст но - 178 

ИэюмЪ - 224 

Иканіе - 25« 

Икра - 142 , 22 з 

Икра ноле на я 3 3 * 
Икру мешать 14» 
Или - 189 

Ил люмина идя 11 9 
Иллюминовать 119 
Имен о* 


79 


4 ® 


КЗ ( о ) 08 


ИменованѴс •* 115 
Именовашель і$5 
Именовать 
Именно - і8г 
Императоръ - іц 
Императорскій і 2 2 
Имперія 111 

И му іцУй бѣса 175 
Имѣнье 95, 145 

Имѣніе расто¬ 
чишь - 150 

Имѣніе послѣ 
кого оставле¬ 
но - 145 

Имѣть - 95, 275 
Имѣть жалован¬ 
ную грамотуао4 
Имѣть мнѣнье 33$ 
Имѣть погреба¬ 
ть дьную рѣчь? 5а 
Имѣющій бо¬ 
роду “ 12 

Имѣющей подо- 
зрѣніе - зл 

Имя - І$2 

Имя при кре- 
ітгені'и давае- 
’ мое - і?і 
Ннако вЪ про¬ 
тивномъ слу¬ 
чаѣ - 348 

ЙнакЪ - 17З 

Иначе - * 78 

Индѣ - іао 
Индѣ гдѣ - 7 

Индѣйка - 1*2 

Индѣйской пѣ¬ 
тухъ 122 , 3*5 
Индъ куда - / 


Инструментъ 
всѣ го л о с Д 
имѣю 1^} л 196 
Ипостась 195 
ИрЬ корень - і22 
Исканіе - 304 

Исканіе невѣ¬ 
сты - 345 

Искатель - 304 

Искать 304, 305 
Искать невѣ¬ 
сты • 345 

Искра • 74 

Искорка - 74 

Искормить - 75 

Искренній - 311 

Искренность 109, 
213, 321 
Искупленіе - 208 

Искупить - 114 

ИфКупЪ - 2 о8 

Искусно •> 140 

Искусно дѣлать 

194 

Искусное дѣло 140, 
Искусный 53, 134 
ІЗР> і 47 > і 7 °' 325 
Искусный вЪ пи¬ 
саніи - 
Искусство 14 , 134 

135, 202, 325 
Искуситель . 305 
Искусить 204, 305 
Искуш$нк*е ао5, 3<^ 
Искушать 205,^05 
Исповѣданіе - иб 
Исповѣдовать і 4 
Исповѣдь - 14 

Исподній - 329 


ИміодиѣйшѴй - з*р 
Исполненіе 155,3 51 
Исполненіе ху- 
даго - 328 

Исполнить про¬ 
ги ені’е - 114 


ИспорченУе - юі 
Испорченный . 34? 
Испо р ч е и н ы й 
отЪ червей 355 
Испортить 35, юг, 
104, 109 , Иб, |53 
Испортить со¬ 
всѣмъ - 

Испортиться 247 
ИспотворованѴе 355 
Исправно - 4 

Исправность - 4 

Истинна - з^4 

Истинно - зз4 

Истинный - зз4 
Истлѣть - 347 

ИстолкованУе - 17 
Истолковать - 
Исторіи - хік 

Историческій хи 

Исторія . ІІХ 

Исходишь , 
Истощить . З . | + 
Истребитель 
Истребленіе 5і4і 
94 

Испытатель - 67 
И такъ - 6 , щ 

Ит а л і а накі й - 343 
Италія - 3 43 
Игпти бродомЪ 33* 
Игшпи заму ж Ь 11 э 
Итти прочь - 192; 


I 


Іерей 

іѵрсйсті»о 


2 03 І10 жЪ 

20 * 


«5:? Іюль 


юр 


К 

Кабала 

И 9 

КабанЪ 

349 

КабачникЪ - 

241 

КаблукЪ 

241 

Кавалеръ 

2-3 

Кавалерійскій 

2 23 

К ава дерѴйской 


гвардіи - 

153 

Кавалерія - 

гі з 

КядетЪ 

32 

Кадилыі^икЪ 

2 20 

Кадить 

2 10 

Кадка 

ЗІЯ, 


Кадка вЪ куз¬ 
ницѣ ДЛЯ уГ'А- 
іііенія же дѣ¬ 
ва і ?6 

Кадь - 13З 

Кажденіе -г 2x0 

Каждый - 1:8 

Кажется мнѣ 4 Я 
Казать - 961 

Казаться. - *66 

Казенна - 122 

Казна - 13 » 237 

Казначей - 237 

Казнить 2рЗ> 313 
Казнь - 29Х 

Казнь смерт¬ 
ная - 153 

Казнъ терпѣть з* 
КакЪ р, іі, 34,86, 
ир> 277 1 34.3 


КакЪ буттобы 6 
КакЪ бы - 46 

КакЪ во снѣ хо¬ 
дящій - 3 *Р 

КакЪ енѣгЬ 2 5 Я 
К а лви нЪ - 215 

К^яишка хр$, 314 

Кадиться - 240 

КалЪ - х71, 329 
КадяанЪ их 


К ( • ) 6К 


к 

КаменУемЪ по¬ 
бивать - 2 93 

Каменистый бо, 

арз 

Каменная стѣ¬ 
на - 169 

Каменное строе¬ 
ніе - ібр 

Каменкою стѣ¬ 
ною обвеешь ібр 
Каменносѣѵни- 
аа - ар 5 


Каменный домЪ 

2РЗ 

Каменный 
мрстЪ - ір7 

Камень 32 ) гр$ 
Камень боль¬ 
шой - 6 о 

Камень большой 
аЪ морѣ - 190 

Камень боль¬ 
шой четверо- 
угольной 206 
Камень н ад гроб- 


ной 

90 

Камень ноздре- 

ватый 

18 

Каменья икЪ 

*93 

КамеаьщикЪ 

ібр, 


*95 

КамзолЪ 

347 

Камка 

34 

КамнемЪ 

эа- 

класть 

5 бр 

Камни на кого 

бросать - 

*РЗ 


Камера, вЪ ко¬ 
торой ученый 
вЪ н а у к а х Ъ 
упражняется 

302 

КамергерЪ - 122 

ь л Я 


41 


КамерирЪ - ц.* 

Камора -г і і# 

Каморочка ^ 122 

К;'М4>ора - 123 

КанилЬ - 214 

КанатЪ 244, 171, 

*ор 

КантчикЪ 271 

Кандалы - бо 
Кани куя а звѣ¬ 
зда - ну 

Канна - 129 

КангпоібЬ - 31 

Конторы ренгп- 
' мейстерскоЙ 


служитель 

б» 

Канурд 

*6і 

Капать 

33 » 

Капелька 

Зяі 

Капель 

3 2 » 

КяперЪ - |з, 

12 3 

К а перды 

1*1 

КапишанЪ - 

юз 

КапитаііЪ фло* 


та 

Н 4 

Капитанское 


мѣсто 

юз 

Кап и ту лЪ у 


столбовЪ - 

И* 

Капли крававыя 

1 *3 

КаплунЬ 

12) 

КаПЛЯ 

3 ** 

Кипр длЪ 

н 

Капуста 

ігг 

Кар а отель 

31 

Караулить - 

35 * 

КараулЪ 9 6, 

Ііб, 


33 * 

КараулЪ охра¬ 


нительный 

230 

Караульной - 

331 

^Сараульня 

337 

Каретий^Ь - 

333 

Карле .Г-.. 43 

Карла, о, - 367 

Карлица - 368 

КармаэинЪ - 237 

Кармазинный 2^7 
КарйГанЪ 242, 245 
Карманѣ опоро- 
жнивашь - 17 

Карманный пи¬ 
столетъ - 2 0 $ 

Карманный пла- 


токЪ - 255 

КармашцикЪ - 308 
К фмаши кЪ - 308 
Карнаухой - 304 

КарпЪ - іа 3 

Карта - 123 

Картавить - 255 

Каршечка - 123 

.Картины - 244 

Картузная бу¬ 
мага - хрз 

Касаться 216, 308, 
Зір 

Каст порЪ - 240 

КатанѴе - 3 35 

?<лтать - 224, 335 
К... шаться по 
льду - 87 

К а т а р р Ъ вЪ 
головѣ - юг 
Катедра - і52 

КафтанЪ - 223 

КафшашцикЪ 223 
Качать вЪ колы¬ 
бели - 348 

Качаться - и, 261 
Качели - 261 

Качество - 235 


Качество имѣть 

135 

Каша - 178, »р 2 

Кашель ж 1 6 

Кашлять - ііб 
КаіОШ>ѴЙСЯ 3 2, 2 20 
Каяться - 220 


&з( °) й* 

КвадратЪ - 206 

Квакать - 20 6 

КваксрЪ - 206 

Квартира - 206 

Квартира глаз¬ 
ная - 103 

Квартира коман¬ 
ду кицаго офи¬ 
цера - юз 

вартирудать і? 
вартиры зим¬ 
нія - 350 

Квасковый - 6 

КвасЪ - 132 

Квасцы - 6 

Квинта - 207 

Квитанція - 207 
Кегля - 124 

КѵдрЪ - 31 

Келья - 32 

Келья монаше¬ 
ская - з 6 * 

Кервель - 126 

Кивать - ж 8 6 
Кила происхож¬ 
дение внутрен¬ 
нихъ чревЪ вЪ 
паху - 25 

Кимвалѣ - 34 

КинжалЪ - 40 

Киноварь 171, 365 

Кипа - 192 

Кипѣніе - 335 

Кипѣть 85, 302,335 
Кипян$Ѵй . 302 

КирасирЪ - 14.0 

КирасЪ - 140 

Кирпичъ - 362 

Кирпичный са¬ 
рай - 362 

Кисель - 178 

Кисея - 185 

Кислсніе - 232 

Кисловатый - 23а 
Кислое ідѣсто 232 


Кислота - 75 

Кислость 75, 232 
Кислый - 232 

Киснуть - 75, 231 
Кисточка ягод¬ 
ная - Зі* 

Кисть живопи¬ 
сная - 199 


Кисть ягодная 318 
КитЪ рыба - 335 
Кичливость - 297 
Кичливый 266, 297 
Кишка - з 5 
Кишка начине- 
ная - 35? 

Кишка проход- 
ная^ - ж 6 8 
Кишки - 35, 122 

Кишѣть - 349 

Кладеный - 256 

Кладеный ба- 
ранЪ - 98,25* 

Кладеная ло¬ 
шадь - 3 34 

Кланяться 17, 254 
Клапанѣ 149 

Класть лошадь 334 
Класть персцЬ 196 
Класть рядомъ 
Класть х;мѣль 414 
Клеветать - $46 

Клеветать КОГ0255 
Клеветникъ - 28* 
КлевЪ іб8, 189) З 2 * 
Клей - 154, 19* 

Клей тпицелов- 
ный, или лепЪ зЗ° 
Клейкая вода ж 54 * 
Клеймо , чѣмЪ 
клеймятЪ - гі 
Клеистая мазь 14* 
Клеить - 154, 19* 
КлеперЪ - 
Клет,и - 3 5 * 

Клещики - 

Клика®* 

Кликать 126,260 
Кликнуть кЪ 
Ружью - 17 

КлинокЪ - 130 

КлииочикЪ - І2* 

К^инЪ - 125 

КлистерЪ 33, 13 1 
КлисшерЪ на¬ 
ставлять - зз 
КлобукЪ - 141 

Клонить - 185: 

КлопЪ - 355>33б 

Клохтать - $7 

КлубокЪ - 131 

Клѣтка - 121, 330 
Клѣть - 117 

КлючемЪ бить 207 

Ключъ 30, 207, 250 
Ключъ ко вс!»мЪ 
эамк 4 мЪ - 40 

Ключъ придѣлан¬ 
ный - 2 50 

КлягіЬ - 13 1 

КллпЪ вдѣгпг, - 131 
Клятва - 66, 267 
Клятвенное 
общенародное 
обѣіцині’е - 144 
Клятвы часто 
употребляю¬ 
щій - 66 

Клятвопреступ¬ 
леніе - 48 

Клятвопреступ¬ 
ный - 48 

Клясть - 67 

Клясться - 267 

Книга " ч - 30 

Книга записная 259 
Книга записная 
гражданъ * 31 

Книга любовная 214 
КнигокрадецЪ 50 
Книгопродавецъ 30 


8© С с ) ©2 

Книгосодержа- 
тель - 30 

Книжечка - 30 

Книжка з а и и- 
сная - 98 

Книжная лавка 30 
Книжный шкафЪ 
90 » 213 

Книжныя пблки 3 о 
Кнутовище - 132 
КнутомЪ бить 19 5 
КнутЪ - 195 

Княгиня - 74 

Княжескій - 74 

Княжество - 74 

Княжна - 203 

Князь - 74 » 2 °3 

Ко - 366 

Кобыла - 304 

КояалокЪ - 131 

Кованіе - 254 

Ковать - 254 

Коварничество 324 
Коварство 53 ібо, 
283 » 324 , 325 
Коварствомъ 
укрывать . 157 
Коварный - ібо 
КоверЪ - 316 

КоверщикЪ - 310 
Когда - 336, 344 

Когда ни будь 38 , 
118 

Кого ветрѣтить79 
Кого вЪ чемЪ на¬ 
ставить - 78 

Кого напоишь 
пьянымЪ - 21 і 
Кого обнесть 214 
Кого озлосло- 
вить - 214 

Кого оправдать а 12 
Кого призвать 2 39 
Кого обижать 91 

Кого склонить 214 


43 

Кого сЪ кѣмЪ со¬ 
единить - 4р 
Кого считать 21а 
Кого упоить 233 
Кого часто пить¬ 
емъ потче¬ 
вать - 233 

Ко дну итти 274 
Кое какЪ - 327 

Кожа іі, бо, 104, 
40 » 235. 264 
Кожа замшеная 271 
Кожа тонкая 104 
Кожа ягнячья 143 
Кожаная сума 150 
Ко?каной - 150 

Кожаный заданъ 

262 

К о ял а н ы й мѣ¬ 
токъ - 248 

Кожевная наука 8} 
КожевникЪ 8 3} I 5о> 

224 

Кожевня - 
Кожи выдѣлы- 
в гаь - 

Кожица - 104 

Кожу здирагпь 245 
Коза - 362 

Коза дикая - 82 

КоэелЪ - '23 

КозелЪ нодЪ 
кровлею - 2 8о 

КоэленокЪ 23, 362 
Коз^омЪ вонять г% 
Козлы - 2 80 

Козочка - 362 

Козырною кар¬ 
тою подхо¬ 
дить - 321 

Козырь - 325 

Козырять - 325 

Колбаса - 24, 354 
Колбаска, кишоч- 
ка начикеяая 355 
Колдо- 


/ 
44 


Колдовать - $5$ 

Колдовсіпвоюр г 3 59 
КолДунЪ Ю9, 3 59 
Колдунья - 359 

КолебинѴе гг 5 , 309, 


33 *> 33 $ 


Колебать 

238 

К«лебаіпі»сязо9, 

3$*7 


335 

Колёса учасовЪ 

328 

Кодесечко 

207 

Колеска 

333 

Колесница воен¬ 


ная 

?оо 

Колесница трі¬ 


умфальная 

323 

К ' овать - 

107 

К ,сСО 

207 

Колесо горшеч¬ 


ника 

3 іб 

Колесо черпа- 


тельное 

257 

КолесомЪ руки 


и ноги разши- 


бшпъ 

208 


Колея - 87 

КолкунЪ вЪ воло¬ 
сахъ г збб 

Колодезная вода 30 
Колодезная жйда 30 
Колодезная на¬ 
крыт ка - 29 

Колодезное 
устье • 50 

Колодезный 

обруібЪ - $9 

Колодезь 29, а 57,362 
Колодка - 296 

Колодка сапож¬ 
ническая - 155 

КолодникЪ - 167 

КолоколЪ - 8/ 

КолокольчикЪ 87 
Ко л пикѣ 246 

КолоеЪ •- 5 , 154 


56 ( © ) 98 

Кол от У е - 289 

Колоть - 279 

Колотъ скоти¬ 
ну - *45 

КолЪ - 288 , 559 

КолЪ деревянной] 98 
Колыбель - ?48 

Колья - 192 

Кольцо - 222 

Колѣно - 131,258 

Командующаго 
офицера квар¬ 
тира - 103 

КомарЪ - 177 

Комната - 3 3> 3^4 
Коммерція - 32 

Кому докучать 227 
Кому мѣсто 
уступить 211 
Кому насилие 
чинишь - 91 

Кому послать 291 
Кому слѣдовать 7а 
в'Ь должности 

564 

Кому титулЪ 
давать - 3*5 

Кому что ясно 
дѣлать - І57 

Ком'Ь снѣжный 255 


Конвой - 34 

Конецъ 50, 250, 28 3 
КонецЪроговый 364 
Конецъ у кафта¬ 
на - 365 

Конечность - 50 
Конница - 2і8 

КОННОЙ - 218 

Конный заводЪ 304 
Коноплянка - 99 

Конопляный - 99 

Конскій уборЪ 197 
КонтрЪ - Алми- 
ралЪ - 258 

КеифетчикЬ » 3*6 


Кон фисков а н 
ный - 55 

Конфисковать 3 5 
Концоватый - 2 И 
КончркЪ - 2 83 

Котина - 149, 2 39 
Кончистый - 28 3 
Конь 77, і97, 224 


Конь, который 
с ту пью идетЪ 

3 6 і 

КонюхЪ - 2 87 

Конюшей - 2 87 

Конюшня 168, 2 87 
Копанье - 354 

Копать - 87, 3 54 
КепеиетЪ - 34 

Копить - і8о 

Копіе 144, 28 і, 282 
КопѴемЪ проко - 

лотѴе - г%х 

КопіемЪ проко¬ 
лоть - '’&З 

КопѴя - 34 > 4$, *$9 

Коптишь - 2 10 

Копченая сельдь 199 

Копченіе - 
Копченый - л іо 
Копье - і 
Копыто - і , ^ 

Кора - *б2> аз* 

Кора на деревѣ г* 
Корабль - 244 

Корабль воин¬ 
ской - 19 1 

Корабль потоп¬ 
ляющій - 244 

Корабль разбой 
нической - аіо 
Корабля владѣ¬ 
тель 144 

Корабля разби- 
тУе - 244 

Корабельная 

збрул - 144 

Кора' 

КорабелыцикЪ 244 
К°ра6лемЪ уда¬ 


ришься о ка¬ 
мень - 55 

КореникЪ - 134 

Коренія - аЗ і 

Коренье - 356 

Корень 288, а5>6,35'6 
Корень сладкій 306 
Кореньями при¬ 
правлять - 3 55 
Коренья распу¬ 
скать - 356 

Кор^шокЪ - 356 


Корреспондентъ 
піоіпЪ, сЪ кѣмЪ 
Переписка со¬ 


держится - 34 

КорецЪ - а 38 
Корзинка - 99 

Корзина а* 

Користый - а* 2 
Кори ца - іаб, 364 
Корка - - 22 

Корка на доскѣ 164 


Корка хлѣбная ю8 
Кормилецъ - 197 
Кормить75,98,іб8і 
**», 197, 2 ^і, 34 * 
кормишь грудью 


Ко 


2 53 

рмить робен- 

Ка - 495 

^°рмигпься чу¬ 
жимъ хлѣбомъ 


Ко 

Ко 

К 


252 

Рмленіе 16$, аз 3 » 
281 

Рмный - 

°РмЪіб8,і8*,а9^, 

|^ 0 Р»Л скотскій 7у 
^Рмщикъ - «у, 

ЧобТ, 1)+ 


» ( О ) М 


КоробохЪ - 134 

Коробочка 142, 234 

Корова - 133 

Королева - 134 

Королевскій - 134 
Король - 134 

КорнетЪ - 34 

Корона - 137 

Коронація х 3 7 
Короновать - із 7 
Короста - **о 

Короткая мо¬ 
литва - *93 

Короткій - 140 

КорчемникЪ - 138 


КоршунЪ 85, 3 4 Ь 

348 

Корысть 304, 31 1 


Корытечко - 3*3 

Корыто - $23 

Коса - 17 * 

Коса для рѣзанія 
сѣчки - 302 

Коса у волосЪ 3З5 
Косвенно - 367 

КосецЪ - 165 

Косить - 165 

Косишься - *38 


Косматый і ю, 366 


Коснуться - ііб 
Коснѣть 341, 363 
Косо - 238 

Косыя - 238, 367 
Косгпка играль¬ 
ная - 345 

Кс^ливой: - 9 1 

Костыли - я 94 

Костыль - і 3 7 

Кость - 13 1, 345 

Кость рыбная 9 * 
Кость спинная 2*5 
Костяной - і?,і 
Костяныя - 1 4 

Косяки - 3*4 

Котомка - 


45 

Которой - %7 і 

Которой возитъ 
тележку - 13$ 
Которой вмѣ¬ 
сто всего со¬ 
бранія гово¬ 
рить . 224 

Которой вЪ на¬ 
емъ береіпЪ 171 
Которой мо¬ 
жетъ летать 64 
Которой мѣ- 
титЪ - 364 

Которой много 
книгЪчиталЪі 56 
Которой невѣсту 


себѣ иицчпЪ 70 
Которой под 
чиняетЪ - 64 

Которой плетью 
сѣчетЪ - 
Которой пр І4 
дворцѣ куша», ьг 
на столЬ ста¬ 
витъ - 334 


Которому ма 
ряхнулся - 326 
Кохіпи большихЬ 


птицЪ - 136 

Кочень - 302 

Кочерышка - 294 
КотЪ - 123 

КошелекЪ * 17 

КошельицикЪ - 17 
Кошка - 123 

КоцітЪ - 151, 125 
КошшЪ для пе¬ 
чатанія кни- 
г и дать - 15?. 

Кража - 344 

Край - 24, іоі 

Крайиѣ - т 
Крайняя плоть 104 
Край ризы - 365 
Краска * 56 


Красиль* 


4б 

Красилмцик Ъ - 56 
Красить - 56 

Красная мѣдь 140 
КраснорѣчидыйгІ4> 
35 * 


Краснорѣчіе - 352 
Красноватый 224 
Краснѣть - 224 

Красота 224,257 

Красть - 292 

Кратко - 140 

Краткость - 140 
Кредиторъ - 34 

Кредитъ - 34 

Кресла . . 275 

Креститель - 30$ 
Крестить - 309 


Крестить опять 


Зор 

КрссшникЪ - 194 

Крестница - 194 

КресЪ [салата] 30, 
137 

КрестяньииЪ - 13 
Крехтѣніе - І37 

Крехгпѣть - 137 

Крещеніе - 309 

Кривой іо, 13 8, 23$ 
Кривленіе - 361 

Кривить 138, 361 
Криво глядѣть 238 
Кривота - 138 

Кривость - і 5 8 


Крикливым - 260 
КрикунЪ - 260 

КрикЪ - і4?і 260 
Кричаніе - 260 

Кричагпель - 2 6о 

Кричательный 260 
Кричать - 145 

Кричать за 
кѣмЪ - 260 

Кричать кому 260 
Кричать какЪ 
гуси - а** 


С о ) 

Кричать какЪ 
лягушки - 20б 
Кр и ч а т ь на 
кого - 53 

Кровавый - 23 

Кровавый поносЪ 

224 

Кровля - 34 

Кровля соломен¬ 
ная - 301 

Кр'^ВЬ - 2 3 

Кровь пускать 5 
Крови пусканіе 5 
Кровопролитіе 23 
Кровосмѣшеніе 23 
Кровотеченіе 23 
Кровью изойде¬ 
те - 23 

Кровью изойти 23 
Кроені'е - 256 

Кроить - 256 

КроликЬ - 123 

Кромѣ - 190 

Кропива - ж 8 5 
Кропило - 341 

Кропильница 341 
Кропищь - 285 

КроткУй 28, ібо, 
231, 2954 3 Т ?> 357 
Кротко - 295 

Кротость ібо, 231, 
2 39, 295 
КротЪ - . 169 

Кроха - 138 

Крошеныя киш¬ 
ки / - і 4І 
Крошечка 28, 138 
Крошка хлѣбная 28 
Крошить - 28 

Кругловато - 191 
Круглой валЪ 335 
Круглота - 228 

Круглость - ^228 
Круглый 2 2$, 3 37 


Кругомъ бѣгать 

48 

Круго'мЪ за¬ 
рыть - 115 

КругбмЬ обвер¬ 
тѣть - 115 

КругбмЪ пить 323 
КругЪ солнеч¬ 
ный - 278 

Кругъ 137, 2 2 2, 2 3* 
Кружало - 241 

Кружен і е го- 
ло ьъ\ - 267 

Кружечка - 13* 

Кружка - 123, 
КружокЪ - 23* 

Крупно молоть 260 
Крупной песокЪ 92» 
127 

Крутищься - 139 

Круто - 75, 94 

Крутый - 75 » 29? 
Кручина - 9 °> 139 
Кручиниться - 90 
Крушить - 207 

Крылами ма¬ 


хать - 
Крыло , - 63, 65 

Крыло , кото- 
рымЪ сметы¬ 
ваютъ - 64 

Крылосѣ - 3* 

Крыса - 2іо, 2 85 
Крышка $о? 

Кріпкій 18»138 5 
Крѣпко - 6 1 

Крѣнконряві*е 29* 
Крѣпость 31, оЬ 
236,259,28* 


Крѣпость стро¬ 
ить - 2?^ 

КрюкомЪ захва- 
шиться - 9 * 

Крюк Ъ * 9 * 
^рібкЪ йодочер- 
Пныи - ?о 

КрюкЪ у дверей 314 
крючокъ 95,1 зі>*оа 
крючокъ у две- 
Р^й - ЗН 

лщо - 3 44 

КувшинЪ - 138 

^УашинчикЪ - 138 
%Дл - 

^УЛахпшііь - 87 

Кудель - 346 

Кудреватый - 13 6 
Кудри - 9$г, ібж 

Кудрявая головйі 36 
Кудрявый 136, ібі 
Кузнеі^Ъ - 254 

{узница - 2 54 

^укла - 4о, 2оу 
куколка 205: 

Куколь - 320 

Кукушка - «38 

КулакЪ - 53 

КудикЪ - 256 

Куница - 168 

Купаніе - 267 

Купать - 267 

Купель святая 309 

Купецъ -* 124 

^УпецЪ знатной 

К 124 

ѵПецЪ полот¬ 
номъ торгую- 

- 154 

^■Упеческая лав- 

Тл Ка - 124 

Упечесшво - 98 

^Упно - а з і 
^Упнолежанге 246 
.УпоросЪ 140, 328 
.,УРва • 173 

1с У Р г УЗЫЙ 1. 304 

: :і; 


5® ( о ) ©I 

Куритель ша¬ 
баш ный - 25:2 

Курить - 2 Ю, 25* 
Курица , кото¬ 
рая яйца не¬ 
сетъ - 150 

КурокЪ - 44 

Курочка - 11 5 

КурфирстЪ - « 74 
К у р ф и р с тЪ , 
ПринцЪ, ко¬ 
торой Римска- 
го Императо¬ 
ра избирать 
право имѣетЪіз8 
Курфиршество 74 
КурятникЪ - 11 5 

Кусать - 14 

Кусковатый - 131 
КусокЪ - 14, 302 

КусокЪ болыпойі з і 
КусочикЪ - 302 

Кустарникъ 31, 32 
КустарничекЪ 31 
КустикЪ -3*5 2 89 
Кустов атый - 32 
КустЪ - 31, 2 89 

Куча - Ю2, 324 

Кучами - 102 

Кучка « Ю2 
КучерЪ - 141 

Кушаніе - 52, 28 і 
Кушанье снести 

7 

Кушать - 52, 

КЪ берегу при¬ 
плыть - 143 

КЪ берегу при¬ 
ставе - *43 

КЪ блудодѣянію 
склоненъ - з 1 ? 

КЪ гнѣву скорый 

II 8 

КЪ житію спо¬ 
собный « И* 


47 

КЪ землѣ тянуть 
Збз 

КЪ кому прина- 
равливаткся 215т 
КЪ кому при¬ 
стать - 8} 

КЪ дѣвой рукѣ ібо 
КЪ любви прель¬ 
щеніе - 158 

КЪ любви прив¬ 
лекающій - 158 
КЪ м реплава- 
ш ю гошовЪ 269 
КЪ мореплаванію 
способенъ - 244 

КЪ мѣсту при¬ 
строить - 28 

КЪ ноглмЪ сЪ 
поклоном Ъ - 54 

КЪ обхождешю 
склонность - 84 
КЪ питію сосудѣ 

322 

КЪ пом и ренію 
склонность 30^ 
КЪ приходу при¬ 
надлежащій 196 
КЪ путешествію 
готовый 217 
КЪ расположенію 
заводЪ пти- 
цамЪ или дру¬ 
гой животи¬ 
ны - ІѴ4 
КЪ ружью ло¬ 
ви ані’с - 17 

КЪ ружью при¬ 
кладываться ±47 
КЪ рѣкѣ при- іо 
ступЪ - 80 

КЪ сей сторонѣ 108* 

ІЮ 

КЪ сему - но 
КЪ смерти судЪ 23 
КЪ сшатѣ - 46 

КЪ 
48 

КЪ сторон* - і7 
КЪ тому ію, зоб 


кс ( о ) де 

КЪ томуже - |66 КЪ чему 


ЛабиринтЪ 120,141 
Давка - II, 142 
Давка куп ческая 

1*4 

Лавка мясная 64 
Лавка, на кото¬ 
рой гребцы 
сидяптЪ - заб 
ДавошникЪ - 136 

Лавровыя мгоды іы 
Д*гер< м'Ьстатм уі 
Лагерь - іуі іуу 
Лагерь, вЪ кото- 
ромЪ войско 
ЧрезЪ некото¬ 
рое время 
сгпойгпЪ - а 90 
ЛагунЪ ". і 4 2 

ЛаданЪ - 
Ладышка - и 2 
ЛазаретЪ 149, а;? 
Лазать - 130 

Лазать за чем'Ь 130 
Лазить - 35 *» 2 9 * 
Лазить высоко 
такЪ, что во¬ 
рошиться не 
льчя ~ 2 9 І 

Лазить на что 291 
Дазу.іЧикЪ - 2 4 ^ 

ЛаэутческУЙ - 24* 

ДаэугачикЪ * 2 ^з 

Лакей - Н? 
Лакомка - пи 
Лакомиться •• 142 
Дакомстловать і 
Лакомство і5'о,/82 
Лакомством Ъ 

промотать 182 
Лакомый :50, г 8з, 

* 4 К 


ЛакЪ - 62, 141 

ЛакшукЪ са¬ 
литъ - 142 

Лампада - 143 

Лмнадочіа - 14$ 

ЛаНдгріфство 143 
ЛандграфЪ « 143 

ЛакдышЪ - 147 

ДапушникЪ - і ;э 
Лапша * 188 

Ларег^Ъ - 260 

ДарешникЪ - 260 
Ласкані'смЪ ис¬ 
портишь юз 

Ласкательный 153 
Ласкательство , 

ЧГ> ЧІ 

Ласкать юі, 253 
Ласково - 69 

Ласковость <* бу 
Ласковый бу, ру, 

147 

Ласточка 163, $4У 

Лата - юо 

Латинскій - 14$ 

Латине. 'ОЙ язпікЪ 

146 

Лаглинь - 146 

ЛатникЪ - 140 

Л ты 140, іуг 
Л а те - /4 

Лаяніе против¬ 
но». - 14 

Лаять - 14 

Лгать - 163 

Лгун Г» - іб з 

Ліарда •* ю7 

Ле еда - 170 

Лебедь - 265 

Лебяжье перо 26' 
Ле$Ъ - іба 


Легко - аз* 
Легкое - і6$ 

Легкое судно и/ 
ЛеденадЪ - з* 
Лея.ать - 159 

Лежать вЪ и с по¬ 
ди - 119 

Лежать предЪ 
кѣмЪ - іуу 

Лекарство у, ібу^ 

240 

Лекарство для 
предупрежде¬ 
ния болѣзни 2 0* 
Лекарство отЪ 
яда - 85 

Лекарство при¬ 
нимать - 9 

Лекарство про¬ 
носное., СЛлбИ- 
тельное/149, 205 

Декарство сонЪ 
навод'іір^ее 
Яеяарь - у, 354 
Лекарь очный 
Лекарь ничего 
незнающій* 
ко тор ли по 
ярманкамЪ 
таскается $06 
Лейта - П 
Ленточка - іі 
Л е: Ъ - 63 Т і^4 

ЛеопардЪ - 1 5 4 

Легьетаніе - 142 

Депашать 142, ху? 
Лесника іуу, 295? 

9 2і* 

Лесника, у по* 
шреблдемая 

лр# 


49 


Ч? 

43 

153 

ИЗ 


шо 

ЛиешочекЪ 
ЛисшЪ - іо 
ЛисптЪ виноград¬ 
ный - зі! 

ЛистЪ древес¬ 
ный - 147 

ЛистЪ отры- 


ЗД ( • ) «* 

прпсшу- Листовое золе- 
> П ’Ь до города зоз 

Устный - 25? 

^СПіЬ 72 , ібо, 22 

* 355 
^ШанУе - 64 

^ е татпь - 64 

[ Случая мышЪ 

Л 'ХКѴЙ - 4 

л «хк 0 

•^Хковѣрі'е • 

^Хков'ѣрный 
^КкомысіГе 153 
^ е хкомыслен- 
н ьій - 153 

^хкоуміе - 153 
_ е чекУе 34, 105 
Ученіе глупое 

206 
34 » *°5 


Лишитъ живо* 
іо та . 

20 ЛИШИШЬСЯ 12, 15^ 

Лишишься чего 

Лишиться «гего 
шансов инь 
емЪ - з 0 $ 

Лишній, яя, ее 


тать 


^«читъ 
д «чь . 

І*Чр 

Ли 

^ нб ерія 

ивр ея 


150, 155 ? ЛихѴй 


Листы переби 
рать - 20 

Литавра - 194 

Литавріі^икЪ 194 
Литаніе - ібо 

Литеры - І 
Литеры наби¬ 
рать 
Литіе 
Лишь 
Лихва 


20 32* 
ЛишЪ теперь 341 
296 
14 * 


2 5 

188 Лихоимство- 
157 ватъ 


ЛобЪ 
ЛобзанУе 

Ло ля - 56, хіу 
Ловля рыбная 6і 9 

9 6 * 
Ловить 63, 56, 25у 

276 Ловить мышей 
** 169 

«5 Ловить рыбу 6* 
354 Ловчей 
»5і Ловушка 


іі? 

54 


Лихоиме^Ъ 3 54 Лодка - 63, их 


ібо Лихоимство 354 \ 


159 Лице 


Ложа у ружья *3 7 
354 ЛЬже брачное г$ % 

46 

270 Ложка - 9з, ібі 


> Иэа ть . 150 Лицемѣрить 109 Ложка столо- 

Из УНЪ 141^250, Лицемѣрный 109 вая 


. ._ . 34 

248 Лицемѣрсіпво 109 Лживость - 163 

195 Лицемѣрь 109^230 Лживый - 163 

ібо Лишеніе - 363 Ложно - $6 

207 Лишеніе всего ЛожЪ - 163 

<И»*? КЯ * 160 утѣшенія 314 Ложный - 163 

^Ѣикипротя- Лишеніе НаслѢд- Яожный видЪ 344 
І< ^° ства - 51 Ложный мас- 

ѵ^^^ИЩЬ 

Лиц Ь 


*«*ъ 

“лѣя; 

, ^оцЪ 
Ли *Ипс 


> Н “«гпь 
Д »«а 

4 цЛ ' 

71 

Д *! е 'ЭДемЪ ис- 


I 6о 

Лишеніе ума 351 

терЪ 

- 

235 

250 

ЛишенЪ всякаго 

Лозами 

сѣченіе 

.43 

утѣшенія 324 

на плоіцади 

28* 

ібо 

ЛишенЪ наслѣд¬ 

Лозами 

сѣчь 

2 8* 

72 

ства - 5і 

Лозами 

шибко 


7 * 

Лишить - 363 

сѣчь 

- 

30® 


Лишишь досто¬ 

Лозунгъ 

- 

ібі 

Н 7 

инства - 9 ° 

ЛокояЪ 

- 

Іб* 

147 


Лхкоть 

- 

5 о 

Г 


Ломать 


5 ° 

Ломать - 25 

Ломкой . « 26 

Ломоть - зо 2 
ЛомЪ каменный 

293 

ЛомЪ вЪ ногахЪ 

200 

ЛомЪ вЪ соста¬ 
вахъ - 87 

Лоно - 257 

Лопата 287 , *88 
Лопата , кото¬ 
рою хлѣбЪ вѣ- 
ютЪ - 345 

Лопатою вывѣ¬ 
вать - ізЗ 

Лопнуть - 2^5 

ЛоскутникЪ 323 
Лоскутной рядЪ 

323 

Лоскутный 163 

ЛоскутЪ - 163 

Лось - 5 о 

ЛотерѴя • 162 

ДотокЪ - 178 

Лотовый - 162 

ЛотЪ вѣсомЪ 162 
ЛотЪ, три золо¬ 
тника - 162 

ЛотЪ, чѣмЪ во¬ 
ду вЪ морѣ мѣ¬ 
ряютъ - 2 1 

ЛотЪ, чѣмЪ мор¬ 
ское дно отвѣ¬ 
дываютъ 274 
Лошадь і 97 > 224 

Лошадь вороная 208 
^Лошадь кладе¬ 
ная • 334 

Лошадь класть 

: зз 4 

Лошадь, кото¬ 
рая стугіью- 
идетЪ • збк 


(о) 

Лошадей надса¬ 
дить 213 

Лошадей обу¬ 
чать - 218 

Лот ад иная 
шерсть - 197 

Лошадьми пра¬ 
вить - 141 

Лошадьми тор¬ 
гующій - 224 

ЛошакЪ - 169 

ЛубЪ - 222 

ЛугЪ - ю, 3 49 
Лужа - 141, 198 

Лужа навозная 

141 

Лукаве^Ъ 143,235, 
240 

Лукаво - 225 

Лукаво за кѣмЪ ѵ 
пр и сматри¬ 
вать - 148 

Лукавой д у хЪ 
имѣющій з 6 8 
Лукавство 56, ібо, 
225, 235? ^48 

Лукавство мЪ 
укрывать 257 
Лукавый іоб, ібо, 
225 > 235, 248 
Луковица - 368 

ЛукЪ - 3 6 8 

ЛукЪ вЪ кушанье 
.класть - 363 

Луна - І7 6 

Лупить - 235 

Л у ч а м и освѣ¬ 
щать - 299 

Лучезарный 299 
Лучи испускать 

295 

ЛучЪ - 298 

Лучшимъ обра¬ 
зомъ - іб 
Лучше - іб 


Лучшее заду- 

х мать - 275 

Лысина - 200 

ЛЫСЫЙ - 122 

Львиный - 162 

Львица - 162 

Льновый - 162 

Льняное масло 

і54 

Льняное сѣмя 

1 54 

Льнякый 63, 1 54 

ЛьстецЪ - 2 53 

Льсти те ль - г53 

Льсшительный 

253 

Льстить 63* 7 21 
Юі, И8 253 
Льщені’е 6з, 258 
Лѣвый - 160 

ЛѣнивецЪ - 5$ 

Лѣнивый 4?> 58} 
145 

Лѣниться - 58 

ЛЪносгпь 45^ 58, 
145 

Лѣнь . 145 

Лѣгшій - 

Лѣпота - 3*54 

Лѣсистый 11 з« 

334 

ЛѣсникЪ . 6 $ 

ЛѣсокЪ - зз 4 

Лѣсной голубь 

1*3 

Лѣсный - з4 9 

ЛѣсЪ 68, из, П 4 * 
334 

Лѣстница непря¬ 
мая > круглая 

3/4 

Лѣто - гі* 

ЛѣтописецЪ і 

Лѣтошній, ый 
юр’. 
діиіе* 


4 

Линіей - 3 34 

Лк>бо - 158 

Любовь - 158 

Любовная книга224 
Любовникъ 158. 
Любовница 153 
Любовное имѣпіь 

Дѣто - 34 

Любовный - і58 

Любовными 
глазами смо¬ 
трѣть - ю 


8 © ( ° ) ©5 

ЛюбодѣйникЪ а 4 6 
Любезный - 184 

Любимецъ - 153 

Любимое ку¬ 
шанье - 152 

Любимой - 158 

ЛюбимчикЪ 158 
Любить - 158 

Любопытство і8б 
Любопытный і 8 б 
Людскія рѣчи 

2*4 


^а.газейнЪ - *бу 

Магнитный 165 

ЛТагнятЪ - ібу 

ЛІ а г и страша 
Членъ - 209 

ЭД^гисшратскій 

і %9 

ЭДагисшрагоЪ і8р? 

^агометанецЪ ібб 
^^гомешанс кія 


^«зать 
“^эагпь 
*Пами 
Гречка 
^аэь . 
ІЧ 


ібб 
*Зо, і )4 
арома- 

*і 

230 

м. **4 

^зь клеистая 141 

изь ранная, ошЪ 

$*“ -• .а 

й а 4 ъ . 166 

хГ'°Рша - ібб 

Й! Кі> * 

2* 44РдГ * - *3« 

2* л «янѵ е . ,66 

Девать - ібб 

^Денк 


ЛанЪ 


і"и госпо- 


ІО* 


М 

Маленков время 

„ ? 4 і 

Мадснкіи пода- 
рокЪ за ма¬ 
лыя услуги 322 
Малина - 29 

Малинникъ - 29 

Малое имѣніе 94 
Мало - 344 

Малой іи, хз ж 
Малой зборЪ 359 
Малость - 344 

МалымЪ чемЪ 
дово льство- 
ваться - 107 

Малый 129, 344 
МдлъчикЪ 30, 13 к 
МалярЪ - ібб 
МаяекУс - ібі 
Манишь 
Манѣрный 
МанѣрЪ - 167 

Мараніе - 305 

Марать 63, 236, 
4 *Н> 

Марающій - ж 54 
Марграфсгпво 168 
МарграфЪ - 16$ 

Маріи очищеніе 

ІЯ 
Г » 


5 » 

Людей ненави¬ 
стникъ - 
Люди - іу 7 

Лютость у І? 

3$6 

Лютьня - Х4 $ 

ЛягаещЪ - 247 

Лягушка - у ж 

Лягушка земде- 
ная - 147 

ЛягущенокЪ у т 

Лядвея *55, а 4І 


МаркшлантЪ ібі 
МарморЪ - мс% 
Марморовать іб$ 
МарѴпира - 
МарщЪ - іу г 
Мартышка іу 4 
МарципанЪ ку^ 
МаршалЪ - 
Маршировать іб* 
Маска - 
Масленица. - 555 

Масленый - і$р 
Масло - 18$ 

Масло коровье 3» 
Мастероватый 139 
Мастеровой чело- 
* вѣкЪ - 99 

Мастерская 
шшука 140, 170 
Мастерство99,170? 

, 204 

Мастерство 
иорщное - г $6 

Мастеръ - 17» 

МастерЪ, кото¬ 
рой очки дѣ¬ 
лаетъ - 27 

МастерЪ лож¬ 

ный - 235 


Мастеръ 


\ 

52 


МастерЪ шпаж¬ 
ный - 266 

Мастеръ шпор¬ 
ный - 283 

Математика 169 
Мат емашиче- 
с кіи - 169 

Матерія 50, хб8 
Матері'длистЪ ібз 
Матеріальной іб8 
МатросЪ - 169 

Матросы - 244 

Матернеечреяо 180 
Матереубійца 180 
Матерній - 180 

Матушка - 180 

Мать - і8о 
Махало - 339 

Маханіе 186, 267, 
349 

Махать і«6, 267, 

ззр, 349 
Махать крыла- 
ми - 63 

МахЪ • 267 

Мачиха - 29$ 

Машина * 228 

Машша іб8, 269 
Мгновеніе 344? 349 
Мгновеніе ока 22 
МедЪ - 114 

МедЪ питейный 

173 

Меда дѣланУе 114 
Мадаль - 169 

Медвѣдь - 12 

Меделянская со¬ 
бака - 226 

МедіатерЪ - 169 

Медлені'е \ 44, 233, 
24 - 3 ,і 34 Ь 303 
Медленно - 144, 

М с а і >і т с ль ны й 2 2 з 
Медлишь 233,359 
34 1 > >63 


Медлящій - з $9 
Между - 368 

Между тѣмЪ 119, 
175 ? 3 * 9 , 34 * 

МекусЪ - 17 

Меланхоличе¬ 
ской - 170 

Меланхолі’л 170, 
266 

Мелика - 171 

Мелодія - 171 

Меиорі’алЪ - 171 

Меньшая самая 
Нѣмецкая день¬ 
га - ю7 
Меньше - 174 

Меньшій - ш 
Меньшой сынЪ 
дворянской 32 
МеренЪ - 334 

Мерзнуть - 70 

Мерзость 91,241, 

2 4 2 > 3 39 ) 349 
Мерэскі’й 76, 91, 
236, 241, 305, 329 
Мерзскій чело¬ 


вѣкъ - 329 

Мерзское дѣло 

329 

Мерзѣть - 242 

Мерлушка - 143 

МертвецЪ - 153 

Мертвое тѣло 153 
Мертвый 269,315 
Мести - 58 

Месть 124, 35° 
МещаллЪ - 173 

Метальный 173 


Мешать 248, 253, 
345 

Мешать жребій 

ібх 

Мьтать икру 142 
Метель - 303^ 

МешодЪ - 179 


Мечта 19З, г$6 
Мечтаніе - і98 

МечЪ - 2 66 

МиганѴе - іъб 

Мигать - і8^ 

МигЪ - 349 

Микстура 176,322 
Миленкой - і58 

Мило - 158 

Милліонъ - іу^ 
Милостиво - 8 8 

Милостивый 88 
Милостиня 6, 294 
Милостиня пу¬ 
бличная - 281 

Милость 88? 120 
Миля - 170 

Мимо і$з, 331 

Мина - 174 

Миндаль - іб 4 

МинирерЪ - 174 

Минован/е - 170 

Миновать 65, 170 
Минуемый - 8о 
Мирра - 18 * 

Мира заключе- 

ніе . 70 

Мира нарушеніе 70 
Мира наруши¬ 
тель . 7С) 

Миритель - у 0 
мирные трак¬ 
таты - уо 

Мирное постано¬ 


вленіе - 317 

Мирный 7о, 317 

МироыцикЪ 305 
Миролюбивый 70 
Миролюбіе - 70 

МирогпворецЪ 305 
МирЪ - у о 
Мирское подая¬ 
ніе - 2 95 

Мирскі'й - 3 44 

МирлтшЪ - 14* 


Миска 
Миска ** 262 

Мвсочка - 262 

Митра - 19 

Младенецъ со- 
суі^іи - 2 33 

Младенчество 127 
Младость - 1 з і 

МладшУй - і2і 

Мнимою любо¬ 
вію испорче- 
ні'е - іоі 

Мнимый - 179 

Мнить 179, 333 

Мііогі'с - 167 

Много - 328 

Многократный 56 
Многокровной 23 
Многакровность 2 3 
Многоли ставен¬ 
ный - 2 о 

Многолюдный 3 30 

Многолюдство 234 


Многой ародяый 

3 30 

Много истребу¬ 
ют! й - 85 

Многоразличный 

328 

Много раэЪ 170 
Много спяшУй 244 
Многоцвѣтный 57 
Многочисленный 
102» 32$, 357 
Множественный 
х 53, 3*3 

Множество 73, 
*02, I 7 1, 2 34 ’ 32 $ 
Множитель 170 
Мнѣ все равно $2 
Мн& гадко - 46 

М Н ’Ь досадно 43 
кажется 3 3,45 
Мнѣ ну е 3 7, 45, 94 , 
х 73 , 179, 274, 275 
Зи, 


8 © ( в ) »• 

МнѣнУе имѣть 

275 , 333 
Могила - 89 

Мода - г 76 
Модель - 176 

МожетЪ быть 52, 
328 

Можжевелькая 
ягода - ЗЗ 2 

Можжевель¬ 
ника - 3 3 2 

МоэгЪ ~ 8о, 163 

Мозоль хі 5, 153, 

266 

Мой - 170 

Мокроватый 1 8 3 

Мокрота бу, 183, 

2 4 9 

Мокрота голо¬ 
вная - 102 

Мокротина 20, 
Мокротный 65*, 81, 
249 

Мокротою зада- 
влен’Ге - 249 

Мокроту произ- 


водишь 

249 

Мокрый бі. 

183 

Молва 214, 

228 

Молвить 

2 28 

МолебенЪ 

ібо 

МолебенЪ бла 


годарной 

310 

Молитва 

іб 

Молитва корот 


кая 

898 

М о л и т в а у- 


треннял - 

173 

Молиться 

іб 

Молнія - 2 2, 

298 

МолодецЪ І2і, 

2о6 

МолодсчеСКіЙ 

12* 

Молодое вино 

177 

Молод ый 121* 

355 

'Молок# 

*73 


Г 3 


5і 

Молоко - х 7 ^ 
Молоти лыцикЪ 

4 * 

Молотить - 42 

МолошомЪ бить 

98 

Молотьба - 4: 

Молоть 93, 165 
Молоть крупно 

260 

Моль - 177, 254 

Молчаливость 365 
Молча іивый 265 
Молчаніе - 265 

Молчать - 265т 

Молчатъ умѣ 
юіцУй * 265 

МонархЪ - і у6 

Монархиня - 176 
Монархическій 176 
Монастырь 13о > 
295 

Монастырь, вЪ 


которомі* 
старцы жи- 


вутЪ 

178 

Монахиня 

18 / 

МонзхЪ 

178 

Мон а шеекая 

келья 

Збі 

Монашеской 


Монета 

178 

Монета Немѣц 


кая 

168 

Монетной 

336 

МонетчикЪ 

175 

Монументъ - 

89 


Море . ібр, і6« 
Мореплаваніе 244, 
$6$ 

Мореплаватель 

Мсровая язв а 195 
Моровое п о эѣ- 
ІНріе - 175 

Мо$озкв Ю ( о ) и 

Моровмй - 195 Мотать юі, 249 Мужество - 167 

МорозЪ - 70 Мотовило юі, 2»6 Мужикѣ 126, 213 

Морѣ - * 9 ?» 279 Мотовской 267 МужиковЪ 

Морская баша- Мотовство 84, 265, сходЪ - 41 

лі'я - 263 267 Музы - 179 

Морская прй- МотЪ 28 , 265, 267 Музыка - 179 

стань - 22і Мотушка - 286 Музыкальный 179 

Морская рыба Мотыка 36, 102 Музыкантѣ 179, 

170 Мохнатый 57, 366 282 

Морская сила 268 Моховой - 176 Музыкою пѣть 

Морская, трава МохЪ - 176 179 

170 МохЪ на бородѣ Муки 1685145? і99) 
Морское разбой- 179 206 

ничество - 269 Моча - юе, 331 Му к А - 165 

Морскі'й бёрегЪ Мочалка - зуо Мундиръ 157, 176 

268 Мочигпьбі, 183» *8? МунушенкЪ ж 7 3 

Морскі'й заливЪ 169 Мочиться зо, юо, Муравей - 7 

Морскі'й про- ^ 198 Муравить посу- 

ливЪ - , 169 Мочка - 190 ду - 86 

Морскі'й разбой- Мочка у корь- Муравленая ра- 

никЪ зз, 269 ня травнаго 5 у бота - $6 

Морскі’й ракѣ Мочно - 164 Мутный - 324 

169 Мочь - 164, 176 Мутсвка - 207 

Морскі'й сол- Мочный 164, 335 Мутовкою бить 

датЪ - 244 Мошенникъ зо, 207 

МорзцеватыЙ 228 283 Муфта - 177 

Мордвина - 328 Мошка - 8 ь 308 Муха - 6^ ; 

Морш,ливыЙ 2 28 Мошонка - 308 Мученіе 67, 168 

Морзцины 228 Мош>ь 288, 33 ? * 9 ?, * 99 > *о6$ 

Морш;ить - 228 МракЪ - 62 299, 32З 

Морщиться 228 Мрачный - 183 МученикЪ іб8 

МостикЪ - 390 Мстительный 207 Мучитель 195,199, 

Мостить - 197 Мститель - 207 322, 356 

Мостовая • 197 МудренЪ, кото- Мучительскій 326 

Мостовш^икЪ 197 рой очень Мучительный 195., 
МостЪ - 29 много му- 326 

МосшЪ камен- ДритЪ - 130 Мучить 67, 168» 

ный - 197 Мудрословный 152 195, 199,*о6, 299 

МостЪ на су- Мудрость - 342 Мучиться - 199 

дахЪ - 244 Мудрить 130, 139 Мушка - 257 

Мотані'е н а г а- Мудрый - 342 МушкатерЪ 179 

ми й руками МужЪ - 167 МушкатЪ - 179 

3 58 Мужественно 167 МушкетЪ - 179 

Мотать ногами Мужественный Мущина - іб/ 
и руками 358 *оз /67* 30$ 

Мущик* 

■Пущина кото¬ 
рой имѣетЪ 
Жену неьѣр- 

«у- ■ 

^Ьіло 
^ЬІЛѢЧЯ 

Мыслить 


( о ) &; 


9 * 

350 

а?і 

іі 

37 


?[ ЪІС ^ 97 , 5 У. 274 


і? 

365 

337 

339 

29 

29 

Т69 


** > съ 

^лігпарь 
^ьітникЪ 
^ьігпье 
Мыгпь 
^ьічаніе 
Рычать 

^Ьіш Ка 

ловить 
. 169 
*^ьі те ловка 169 
•^ьішЪ - 169 

^ѣдѣница - 22 

Мѣдь красная 

ЧР 

Мѣдь жженая 140 
МъдникЪ - 140 

Мѣдный - 140 

Мѣдныя деньги 

ѵ 140 

'Мѣдныя обивки 

Мѣловатый 137 

Мѣлочъ - 129 

Й лх ^ - * 7 « 

“Ѣдкій песокъ 

Аля засыпанія 
. ^исьмй - 301 
Мѣлк'хя части 
взбитой ве- 

^у зга . Іі9 

& ЬНи *ь . ,6, 

Ильница - іб, 
ад льница шо- 

ЧйДЬНая - 249 


МѢіЪ - 2 2$ 

МѣдЪ вЪ морѣ 251 

Мѣдь. - 137 

МѣновіцикЪ 3 38 

Мѣнять 2 77, 338 
Мѣняться - 309 

Мѣра 171, 172, 236, 
297 » Зоб 
Мѣра Немѣцкая 

173 

Мѣритель - 172 

Мѣришь - 172 

Мѣрочка - 172 

Мѣры пересту- 
іменѴе - 265: 

Міры указаніе 

172 

Мѣсить - 131 

Мѣста обычай 

43 

Мѣста положе¬ 
нія - 153 

Мѣсті святыя 
посѣтишь 54 
Мѣстечко - 21с 

Мѣсто 77, 191, 2оо, 
2 11 ) 288 , 290 , 293 

Зіо 

Мѣсто, гдѣ бѣ- 
лятЪ подбт* 
на - 2і 

мѣсто, гдѣ вся¬ 
кое о р у ж і' е 
собрино - 228 

Мѣсто, гдѣ каз- 
н л т Ъ н а- 
смершь осуж¬ 
денныхъ 207 
Мѣсто, гдѣ на 
рапирахЪ 
учатся бить¬ 
ся - $8 

Мѣсто, гдѣ 
свинья валя¬ 
лась - 2?* 

Г 4 


55 

Мѣсто для по- 
стоянія - гоб 
Мѣсто для по¬ 
тѣнія - 265 

Мѣсто для со¬ 
храненія - ^7 

Мѣсто дать 211 
Мѣсто достать 

т 

Мѣсто капи¬ 
танское - юз 
Мѣсто мѣжду 
двумя стѣна¬ 
ми городски¬ 
ми - 368 

Мѣсто на голо¬ 
вѣ беэЪ воло- 
совЪ - 86 

Мѣсто назна¬ 
чить 289» 290 
Мѣсто непрохо* 
димое - И$ 
Мѣсто оста-* 
вить - 207 

Мѣсто подЪ 
грудью - 93 

Мѣсто равное 6$ 
Мѣсто у ч и- 
телъское 152 
МѣстЪ святыхЪ 
посѣщеніе 54 
Мѣсяцъ - 176 

Мѣсяцъ пол¬ 
ный - 176 

Мѣсячный - 176 

Мѣта - Зб 4 
Мѣтка ** 
Мѣтитъ 126} 364 
мѣшатель - 247 

Мѣшать 17*» 

34 х 

МѣшечекЪ - г 2% 
Мѣшкайте 175, 29? 

Мѣшкательный 

233 

Мѣшкать 


5 6 

Мѣшкать ап, Н 1 » 
359 , збз 
МѣшокЪ - 128 

МѣшокЪ кожа¬ 
ный - 248 

Мша - 172 

МѣщанинЪ * *4) 
Мягкій 178, 231, 
34 °> 358 


На - 7 > *° 

НабатЪ - зоз 
На башняхЪ зна- 
чикЪ, кото- 
рый вѣтрЪ 
показываетъ 347 
Нй- берегЬ вы¬ 
ступить 143 
Набиратель 231 
Набирашель вой¬ 
ска - 345 

Набирать - 131 

Набирать вой¬ 
ско - 344 » 345 

Набожной - 
Набожность 89 
Набожный - 3 7 

На 6 о льшомЪ 
мѣстѣ - і88 

На бородѣ мохЪ 

173 

Наборъ войска 

345 

ЦаборЪ солдатъ 

345 


НаборщикЪ 276 
На'рать - 231 

На ріть голосі 

296 

На в рьху - 188 

Казать соиЪ 244 


246, 

Н .а «<.»*> сгпрахЪ 

*58 


&Э ( о 

) ®? 

Мякина 

122, 285 

МякишЪ 

- 138 

МякишЪ 

Ѵха 190 

Мялица 

25 

Мяса полный 64 

Мясистый 

- 64 

МясникЪ 

64. * 73 » 


246 

Мясной рядЪ 64 


Мясной рядЪ 64 

Н 

Навеешь чемЪ 363 
На взглядъ уга¬ 
дать - 263 

Невэничь - 225: 

Навить на клу¬ 
бокъ - 349 

Наводить золо¬ 
томъ •-» 88 

Наводненіе 337 


Ниводнять - 302 

На воздухѣ ле¬ 


ту чѴй огонь 

і го 

Кавсзная лужа 

141 

Навозный - 175 
НавозЪ 2) 45 » 1 75 
НавозЪ н л в о- 
эить 45 », 1 75 
Нан а возить 175 

Навой - з 38 
На волю выпу¬ 
стить - ж 45 

На волю от* 
дать - ю6 


На волю отпу¬ 
стить 70, ібі 
На волю отпу- 


зцеиныи 

70 

Наворчать рѣчь- 


ми 

29 

Навострить 

*49 

На вощивать 

332 

На время - 

Збі 


Мяеной чераь 165 
Мясныя - 64 

Мясо ■ 64 

Мятежный 227* 
ЗоЗ 

Мятежъ ?о, і 5 > 

* 9 і, 

Мятый - зі• 

Мѣчь * 11 


На время дѣло 
оставить 179 
На вспоможенгв 
данныя день¬ 
ги - 244 

На встрѣчу по¬ 
пасть - 291 

На выворатЪ 49 
На вышнемЪ 
мѣстѣ 188 

На вѣтка - 2 3 » 

Навѣтки да¬ 
вать - 290 

Налѣгпдивый 213 
Навѣгповать 29З 
Навѣшный - 290 

Навязать 19, 
Нагибаніе 
Нагибать іб, 135, 
219 

НагѴй - І8 і 
На головѣ воло¬ 
сы - і#* 

На головѣ мѣ¬ 
сто беэЪ во- 
лосовЪ • 3^ 

Нагнуть внмзЪ 
Нігнѣтагпь - 4 4 

Ш-гору - і 5 
Нагота - 5* 

Награждать ібі 
Награждение $2» 
и), 1*9 
Наградишель я* 
К*ГГ»' 

Наградитъ 2 $, 8а, 
276 , 549 
НаградникЪ 50 
Нагрузишь 68> * 9 *» 
289 

Нагрѣть - ЗЗб 
Нагрѣться - 147 

На - двое дѣлитъ 96 
Кі-двое распи¬ 


лить - 230 

На - двое разсѣ¬ 
даться 15 

Ш -Двое разсѣгпь- 
ея - 127 

НадЪ горломЪ 
язычокЪ 3*8 

Надгробная над¬ 
пись - 89 

Надгробное пѣ¬ 
ніе - ? 18 

Надгробной ка¬ 
мень - 9 ° 

Надежда 112, 270, 
337 

Надежда двой¬ 
ная - 367 

Надежду имѣть 

11 2 

Надежду имѣю- 

- 270 
Надежды не 

имѣть - 356 

Надежно - 146 

Надежный 2із, 272 
На деревѣ кора 12 
Надзираніо 269, 318 
Надзиратель 120, 

, г * 6 *> 

надзиратель лѣ- 

°авЪ - 68 

Пдзирашель 

ЧадЪ лѣсомЪ 61 

Надзиратель ху- 

- 17} 


(о) ©і 

Нлдзорятедь це¬ 


ховой - 367 

Надзиратель¬ 
ская долж¬ 
ность - 298 

НадЪ кѣмЪ из¬ 
дѣваться і 4 2 
Н ддежашь 179 
Надменность 266 
Надменный 266 

НадЪ мѣру 17 2 
НадЪ мѣру че¬ 
ловѣка - 17* 

Надобность - 45 

Надобный - 187 

Надорвать - 218 

На дорогу - 360 

На Дорогу на¬ 
ставить і 5 $ 
Ня доскѣ корка 264 
Надоѣдать 199 
Надпись 259,315 
Н дписызать 259 
Надсадить ло¬ 
шадей - 2*8 

НадсмотріцикЪ 

269 

НадсмотрщикЪ 

цейгауса 

НадЪ тѣмЪ но 
Надувать - 21 

Надуваться 30, 
194» 302 

Надутый 194, *66 


Надутыя щеки 

194 

Надутье - и 
Надуть 20,21,302 
Ня дыбы стать 13 
Надымишь 2іо 
Надѣвать епан¬ 
чу - 247 

НядѣянГе - 270 

Надѣяться 74 » ІІ2 э 
1 7 Ь г »* 
Г 5 


57 

Надѣяться на 
кого - зц 
Надѣяться под¬ 
линно - 2*3 

НаемникЪ — 307 

НаемЪ - 
НаемЪ принесть 

365 

Наемныя деньги 
за домЪ - юз 
НаемщикЪ - 
На жертву при- 


несенной 
скогпЪ - і ре 

На живут нит¬ 
ку примета- 
нГе - юу 

Нлз.ди - іи 

Назади остать¬ 
ся 21 

НаэадЪ - 225 


Назадъ взять 13 $ 
Назадъ возвра¬ 
титься - 125 

Назадъ и впе¬ 
редъ - 5 

НазидЪ падаю- 
щіЙ - 5 4 

НазадЪ отнятіе 

184 

На землю збро- 
сигаь - 345 

На зим ныхЪ 
квартирахъ 
стоять - 3 3 


Н<энамеиать 345” 
Назнаменоваше 

збо 

Назнаменовать 

?6с> 

Назначеніе - збо» 
Назначить 276,296 
312, 341, 345 » Збо 
Назначишь мѣ¬ 
сто - 289 

Казна- 
58 

Н значишь точ¬ 
ками - 205 

Н* ыиаемый - 78 
Н зывані'е - і 8 5 
Называть ю 6 , 1 85 Г 
Называться юб 
Называться 
чѣмЪ - 78 

Наибольше - 8 2 

Наизусть - 344 

Наименьше 174 
Ніипаче - 82 

Наказаніе 5 * 3 2 > 
298, 504, 3 66 
Наказанію под- 
ч пасшь - 346 

Наказанія до¬ 
стойно - 298 

Какаэательной 
домЪ, вЪ ко¬ 
торой не по¬ 
требныхъ 
людей для 
наказа н і Я 
приводятъ 3 66 
Наказать - 298 

Наказывать 5 , 

300, 3 366 

Наказывать 
словами - 34 2 

На караулЪ ит- 
ти - ѵ З 63 

Накараулѣсто- 

я;пь - 3 3 1 

закинуть - 34* 

Накладывать 192, 

3 17 

Наклоненіе 185 
Наклонить 219 
Наклоняться 17 
Наковальня 7 » 

254 

На кого бр о- 
Ссчть камни 293 


5 © ( ° ) ®! 

На кого враж¬ 
довать - 5 3 

На кого доно¬ 
сить - 144 

На кого закри¬ 
чать - 260 

На кого наврать 

200 

На кого озло¬ 
биться - 8 

На кого про¬ 
сить - 128 

На кого ссы¬ 
латься - 226 

На колѣна 
стать - 13 1 

Накодѣнки ста¬ 
новиться із* 
Наконецъ 50, 156, 

250 

На концѣ ту- 
же риѳму 
имѣть - 2 1 6 

Накопить ю.2> 280 
На корабляхъ 
отпускать 244 
Накормить 232 
На кормѣ руль 

*5>5 

Накось - 367 

На кровлѣ верь. 

хняя галлерея 7 
Накрыть 36 , 363 
Н крышка коло¬ 


дезная - 22 

На кушанье ра¬ 
сходъ - збо 

На лекарство 
терять - 9 

Наливка - 85 

На литаврахъ 
играть 

НалимЪ - 206 

Налить $5, 241 

Налицо -у *о 


На лицѣ угри 6 г 
Наличный - ю 
Наличныя день¬ 
ги - іо 
Наложница 246^ 
Наложить - 317 

Налой - 2 о 5 

На лошади 
вкругЬ ска¬ 
кать - 325 

На лошади вЪѢ- 
хать - 218 

На лошади ска¬ 
каніе - 75 

На лошади ска¬ 
кать - 75 

На лошадь сѣсть 

27 * 

На лѣвую руку 

ібо 

Налѣпить - 129 

Намазанная ле- 
помЪ птице¬ 
лованная па¬ 
лка - і^4 

Намазать - 2 Ц 

Намазывать 300 

Намачивать 33$, 

185 

Намачивать во- 
дою - 335 

НамІетЪ - п7 

НІ-морѣ поискъ 
чинить надЪ 
непрлтелемЪ 

123 

На -морѣ разби¬ 
вать - з| 

Н 4 ~морѣ тиши¬ 
на - ібр 
Намотать юі, 340 
НамоченУе - 340 

Намочить - • 140 
Ш-мѣло раэ- 
шибить - і 65 

и* 


59 


На мѣль нахо¬ 
дишь - 2 99 

НамѣренѴе 9Ь * 84 > 

220 , 247 /» 2 б 9 , 

277, 3 <> 4 і 3^7 
Намѣреніе вое- 
пріять - 364 

Намѣреніе глав¬ 
ное - 102 

Намѣришься 95 
184 

НамѣстникЪ і§8 
Намѣс шн и кЪ 
Епископскій 341. 
На мысль приш¬ 
ит - 55 

Наниманіе - 173 

Нанимать - 173 

НаниэЪ ^ 329 

На ножкахЪ гор¬ 
шокъ - 3*4 

На, нѣкое мѣ¬ 
сто - 110 

Нанять - 4 ^ 

На одномъ ко¬ 
лесѣ піелѣж- 
ка - 123 

На органы по¬ 
ход япуй ин¬ 
струментъ 201 
На о т к у пЪ 
бращь - 19 г 

На откупЪ да- 
ванѴе - *9 і 

На откупЪ да¬ 
вать - 191 

Наострить у з 51 
Нападать 54) 5 и 

Нападеніе 16,55, 

Л * г 

«^ПаденУс во- 


лѣэни 
ах *аденУе силь¬ 
ное 


л;—“« - хрз 

*ацг 


З03 


8© ( о ) 08 

На парусахъ хо¬ 
дить 244, 269 
Напасть - 54 > 5 У 

Напасть войною 

1 37 

Напаяти водою 

201 

НапередЪ ѣхать 54 
НапередЪ бѣ¬ 
жать - 14З 

НапередЪ верь- 
хомЪ ѣхать 
верьшникомЪ 

218 

НапередЪ дать 244 
НапередЪ дви¬ 
нуть - 24? 

НапередЪ сказы¬ 
вать - 230 

НапередЪ тзн- 
цозать - 308 

НапередЪ что 
оказывать 214 
НаперникЪ - 195 

НаперстокЪ - 62 

НаперстокЪ ко- 
женой - 36 

Написать 359,276 
НаписатьвЪ ду¬ 
ховной - 164. 

Написать про¬ 
пись - 260 

НапишокЪ - 322 

Напиться пья- 
нымЪ - 523 

Наплявать - 281 

На площади сѣ¬ 
ченіе лозами 289 
НапоединокЪвы¬ 
ходить - 44 

Напойка - 203 

Напоить - 322 

Напоить кого 
пьдньтЪ 2іі, 

233 


Наполненіе - 73 
Наполненъ - 2 8г 

Наполненный ве¬ 
ликимъ ду- 
хомЪ - $ х 
Наполнить 73, 

297 > 330 

Наполнить бла- 
говонными 
духами - 193 

Наполнить вой¬ 
скомъ - 276 

Наполнять - 73 

На-полѣ хлѣбЪ 84 
Напоминаній 237 
Напослѣдокъ т, 
156, 2*0 
Напрасно 78 , 213, 
278 

Напрасный 78,225 
На привидѣніе 
похожій - $4 

На продажу 5^ 
На пропитаніе 
данное имѣніе 

іу* 

Напротивъ - 7^ 

Напротивъ ла¬ 
ять - 
На прохоложде- 
ніе вода - 133 

Напугать - 258 

Напудрить 205 
Нарда ( трава ) 

іЗі 

На рапирахъ 
биться - 58 

Нареченіе - 239 

Нарисовать 345* 

3 во 

Нарицать -^ 182 
Народное благо¬ 
дареніе - ЗУ 
Народной бунтЪ 50 
Народный - 143 

Народъ 


Со 

НародЪ 143^ 330 

НародЪ подлый 

200 

Нарочно 4.4, 277 
Наружи вот¬ 
кнуть - 290 

На ру жу тор¬ 
чать - 208 

Нарушеніе миря 70 
Нарушитель ми¬ 
ра .. - 70 

НарцисеЪ - 182 

НарылънккЪ 169 
Ми р ы д я х Ъ 
играть - 157 

Нар** - *о * 

Нарядъ - 254 

Наряжать *о6, 254, 
287 

Наряженіе - 254 

Насадить 341,276 
Насаждать 197 

Насаждать при¬ 
вивки - *$9 

Насажденіе 341 
Насаживать при¬ 
вивки - ну 

На свадьбу до- 
дарокЪ - 1 т 2 

Насвистать і 96 

На свою при¬ 


быль смошрі- 


шіЙ 

120 

На себя взять 

І84 

Ни себя поло¬ 


жить 

і 5 а 

На себя руку 

положить 

ЗіЗ 

На себя недоим¬ 


ку имѣть 

«20 

Населеніе 

352 

Населишь 

352 

Насиживать я и- мр • 30 

НаеиПе * 13 $ 


5® С в ) ©5 

Насиліе чинишь 
кому - 9 1 

Насильничать 187 
Насильно взять 

187, $68 

Насильно давить 

368 

Насильно нало¬ 
жить - 187 

Насильствен- 
ннкЪ - 236 

Насилъствовлть 

187 ) * 3 б 
Насильство 203 
Насквозь провер¬ 
тѣть - 
Насквозь святя¬ 
щійся - 270 

На скрипицѣ 
играть - 6« 

На скрипкѣ иг¬ 
рать - 8 1 

Наскучить рѣчь- 
ми - 29 

НасланУе божіе 89 
Наслѣдникъ 51 
Наслѣдникъ го¬ 
сударства діб 
Наслѣдный - 51 

Наслѣднымъ об¬ 
разом Ъ - уд 
Наслѣдства ли¬ 
шеніе - 51 

Наслѣдства ли¬ 
шенъ - 41 

Наслѣдства прее- 
мничества «9 
Наслѣдство 51, 
45 

Наслѣдство по¬ 
лучишь 51 

Наслѣдсшвовать 

5 * 

На смерть осу¬ 
дить - зі* 


НасморкЪ - 255 

НаемѣханУе 7^3 
Насмѣхаться из» 
3 2* 

Насмѣхаться ко¬ 
му - 363 

На смѣхЪ поды¬ 
мать - 284 

Насмѣшка 113,284, 

32 * 

Насмѣшливый 284 
НасмѣшникЪ 2 84 
Насмѣшный 284 
Насмѣянге 284, 36 3 
Насмѣяться 14 -г 
2 84 

Ка содержаніе 
деньги - 195 

НаеосЪ 104, 2*05, 
286 

На сохраненіе 
отложить 151 
На сохраненій 
полггженная 
вещ» 151? 

ці -спину - 22 5 

Наставить 22 і„ 
276. 341? 
Наставить кле¬ 
ст ерЪ - л 
Наставить ко¬ 
го вЪ чемЪ 7$ 
Наставленіе 7;* 
222, 345 

Наставленіе до¬ 
машнее - 104 

Наставлять 221 
Наставникъ 366 
Наеіпиганіе 276 
Настигать 276 
На стойло- ста¬ 
вить - 287 

На сторону под¬ 

винутъ - 2*6 

Яа сшпр«- 


/ 
( ° ) ©2 


6 г 


И а сторону по* 
Дожить 

іи 

сторонѣ *7 Х 
Устроеніе лрб 
встроить [Ѵ*н- 
струментЪ] 296 
На 


Ня 


* стоят ель 


292 


сщояш;ее вре¬ 
мя - 310 

^стоящій 51,79, 
1 14 

Наступать - 26 

Наступить вой¬ 
ною - 363 

Наступленіе 26, 

рі 

На- стѣну взой¬ 
ти - 293 

На- стѣну вехо- 
Жденіе - 293 

На судахЪ мостЪ 

/ Л 44 

На суднѣ илышь 
сквозь ледЪ 49 
На судЪ требо- 
ваніе - 67 

На судъ требо- 
вать . 67 

^УЩный - 307 

усыпать 26 2, 301 
ас ьітить - 232 

' ,с ыіі$енхе - 232 

^сьіш^нный 232 
ис ѣдка 50, 8 7 
*Щаскать 249 
грта е рждекі'е 237 
Натв е р д1 і ШЬ 237 

*щир ашь - 2 1 6 
^піиращь вос- 
к омЬ - 332 

^піопщащь ; 2 * 

н: гпо ^-пь - ,49 

а тру нг _ 


Натура - 183 

Натягиваніе 280 
Натягивать 280 
Натянуть - 380 

НаугадЪ - 190 

Наука 40, П$, 152, 
35 * 

Наука кожевная 83 
Наука о гербахЪ 

Ю8 

Наука обЪ есте¬ 
ствѣ и каче¬ 
ствѣ тѣлеоЪ 

1 99 

Наука садовни¬ 
чья - 76 

Наука стихотво¬ 
ренія - 2 00 

На умЪ взойти 

«35 

Научать 28, 29$ 
Научаться - 155 

Наученіе - 222 

Научить І 55 Ч 35 * 
Научиться чему 
отЪ кого 1 55 
НаушникЪ - 19 о 

На флейтѣ иг¬ 
рать - 196 

Нахально требо¬ 
вать - 324 

Находить - 6і 
Находиться 62,13 3 

Находка - 6і 
Находящійся вЪ 
.милости - 88 

Находящійся вЪ 
отсутствіи 347 
Нація - іаз 

Нацѣдишь - 35 ^ 

На цѣпь доса¬ 
дишь - 357 

Начадишь - 210 

Начальникъ 120, 
144 , * 9 *> 33 » 


НъчалькикЪ глав¬ 
ной - 

Начальникъ духо¬ 
венства - 306 

Начальный х 8 с> 
Начало 56, 276, 285, 

321 

Начіло рода 
весть - 285: 

Начальство *39 ѵ 
33 <* 

Начатіе бочки 35$ 
Начать бочку 290 
НачатокЪ - за* 
На чемЪ - 351 

Начертаніе 345 
Начертать 345 
Начертить 239 
Начесть - 2іг 

На четыре ру¬ 
ки - зі8 

На четыре аіиа- 
ши - з*8 

Начинаніе - 
Начинать 13, 2б 1 
$6, 184, 297 
Начинаться - 79 

Начиненая киш¬ 
ка - 355 

Начитать - 212 

Начовки - 178 

На что - 35г 

На что всту¬ 
пать - 2 9% 

На что лазить 292 
На что полагать¬ 
ся - 74 

На что согла¬ 
шаться - 198 

На что склоне¬ 
ніе - 314 

Нашествіе - зб 
На шеѣ цепочка 97 
На шпагахЪ бить¬ 
ся - $$ 

На 


і бз 


На ш п а га хЪ 
боецЪ - 58 

Нашивать - і$і 

НашЪ - 329 

На яицахЪ си¬ 
дѣть - зо 

Не - І$6 

Не аппробавать 

І 74 

Небережливый 53 
Небесный - по 

Небесный цвѣтЪ 

по 

Небесныхъ тѣ- 
лесЪ теченіе но 
Неблагодарность 

126 

Неблагодарный 126 
Неблагосклонно 
принять - 94 

Небл агосклон- 
ный - 94 

Небо - но 
Небо во ргпу 77 
Небо чистое хоб 
Небоязливый 258 
Небреженіе - 53 

Небритый - лзз 
Небытіе примѣ¬ 
тить - 175 

Невареный - 223 

Невеликій - 129 

Не в е л и кЪ, да 
плотенЪ - 277 

НевеселЪ - 83 

Невеселость і$о 
Не взирая на по 190 
Невинность 261 
Невинный - 261 

Ковиноватый 261 
Не вовремя над¬ 
лежащее ро- 
дящГйея - .281 
НеводЪ - і85 


Ю ( о ) ©5 

Невозвратный 28, 
226, 276 
Не возвращать- 
ся - юо 
Невоздержное 
жищі'е - ззі 

Нсз оз д ср ж но 
жить - 265 

Невоздержность 

249 

Невоздержный 249 
НевольникЪ 152, 
гг 6, 268 
Невольническій 268 
Невольный - 268 

Неволя 39 » І3і> 268 
Невооруженный 

340 

Невоспитанный 

362 

Не зЪ укаэЪ 91,172 
Невылечимый Ю5 
Не выходить изЪ 
двора - 119 

Не выходить нзЪ 
дому - 97 

Невѣжа - ИЗ 

Невѣжливо - 92 

Невѣжливый 12, 
200 

Невѣжество 92 
НевѣрУе і74, 175, 

3*8 

Не вѣрить 175 
Невѣрно смо¬ 
трѣть что 321 
Невѣрность 321 
Невѣрный 3*8» 3 *і 
Невѣру ющі’й 175 

Невѣста - 25 

Невѣстка - 29 

Невѣсты иска¬ 
ніе - 34^ 

Невѣсту, ы, 
искать 70, 345 


Неглавная при¬ 
чина - Ж 
Негладкій - 210 

НеглубокѴй 27* 
Негодная траваіз 7 
Негодованіе 55» 

* 74 > 354 
Негодность 347 
Негодный - 174 

Негодующій 97 
Недавно 121, 140» 

і $6 

Недавно пришед¬ 
шій - 186 

Недоволенъ - 8 3 

Недовольствѣ а7 і 
Не дадѣлавши 
остановиться 97 
Недомогающій 193 
Не допустить 

II 7 , З4О 
Не допущашь 295 
Недорослый 174 
Недоставать 7 б г 
19 

Недостатокъ 26, 
59 » 167 

Недостатокъ 
имѣть - Х 67 

Н с д ос т а щ о к-Ъ 
примѣтить 175 
Недостаточный 

ІЗІ) 2 і6 

Недуг Ъ - 6 

НедуцЬ Жесто¬ 
кій - 2?л 

Недоуздок Ъ - 96 

Недоумѣніе 2 68 
Недружескій 27 ^ 
Недѣйствитель¬ 
ное - $ 

Неженатый 
Нежилое мѣсто 

3 ^ 

Незабвенно - 44 

НеЭА' 


Независимый ни 
ощЪ кого 1*9 
Незамужняя 47 
Незапио на кого 
напасть - 256 
Йезапно на кого 
Припили чему 

а48 

Незапный 1 12, 200 
НезговорлиаЪ 325 
Нездоровый 193 
Нездорову быть 

136 

НездравѴе - 193 

Незрелый - 7 г 

Незнающій 139 
Некачанный 348 
Не кушавши 52 
Неиэбѣжимый 2і 
Неимущій пути 

3 39 

Неимущество 4? 
Не имѣть наде¬ 
жды - 3^7 

Не имѣющій - 45 

Неислѣдимы" 67 
Неизреченный 219, 
г* 259, 284 

^еизчерпаемый 258 
Неизыскаемый 93 
^Искусный 107 
Неискусный врачъ 
и 20б 

е Исчерппемая 
Работа - 303 

1е исправкый ху« 

*. ^°жникЪ 303 
^испьігпаемыЙ 67 
й е НстовспівФ 209 
^ еа счетныЙ 357 
І^ечислиммй 357 
цитрали тсщЪ 1 86 
вД аСКОВЫЙ 21 ь 
286 


8© С о ) ®В 

Не ложишься 
спать - 2і 
Нелюдимый 157 
Нелюдскій - 2 78 

Немедленно 233 
Неминуемо 170 
Не могу - 329 

Немощь 136, іуз, 

263 

Немужес швей¬ 
ный - 340 

Немытый - 337 

Ненавидимый юі 
Ненавидѣть 88,90 
Ненавистникъ і$$ 
Ненавистникъ 
людей - 171 

Ненависть 59, юі 

185 

Ненадѣяні’я 318 
Ненаказанный 5, 
366 

Ненарочно - 190 

Ненаселенный 189 

Ненастье - 347 

НенасытЪ(: не¬ 
ясыть :) пти- 
цл - *6і 

Ненасыщенный 232 
Ненасыщенный 232 
Ненравньтй 174 
Необходимость 

І8і 

Необходимый 8о, 

„ # 181 
Необходителъ-' 

НЫЙ - 149 

Неоднократно 170 
Нерписаиный 259 
Неуирлтный 251 
Н еора ннымЪ 
быть - 24 

Неотказанный 341 

Неошозвагпедь- 
ный * 2:6 


63 


Неотрицателъ- * 
но - 185 

Неогпсгп у п но 
требовать 67 
Неохота - 163 

Неохотливый 266 
Неоцѣнимость 1 38 
Неоцѣнимый 238 
Непамятливый $ 
НеНа ха ннымЪ 

быть - 24 

КепекуціЙсі 279 
НеплодоносѴе 175- 
Неповрежденный 

27 * 

Непогода - 347 

Неподвижный гуі 
Непознашь 12^ 
Не покарлться з 2 
Кеполагащь 362 
Неполны .! воз * 
вратЪ - 174 

Непокорность 291 
Непокорство 297 
Не п о нрав у 
быть - 5$ 

Непонятно го¬ 
ворить - 298 

Непорочный 126 
Непорочность^ 126, 
З07 

Непоселенный 356 
Непоспѣшно 144 
Непоспѣшностьі44 
Непостоянный 63» 
65, 153 , 288, 291 
Непостоянный 
вЪ намѣреніи 

33 * 

Непостоянство 

153 , 29 * 

Непостоянство 
вЪ намѣреньи з И 
Непострижинный 
149 
Неінь 

«4 

Непогпворованіь 
кого - 358 

Непотерянный 159 
Непотребство 209 
Ниіріведной по¬ 
ступокъ 312 

Неправедно по¬ 
ступать 312 

Нтр «іи дно сло¬ 
ва толковать 42 
Неправедное 
толкованіе 42 
Неиравиль ной 

владѣтель 336 
Непрекосло- 
вный - 285 

Непремѣнноеть 

291 

Непремѣнный 29 і? 

294 


Непрерывно 26 
Непретерпеніс 154 
Непригожій ісі 

Непригожство юх 
Непркзнаемый 126 
Неприэнатъ 126 
Неприклон- 
ноешь - 291 

Неприлично 364 


Иеприлѣжность 

279 

Непримѣтный 172 
Непркставатъ 364 
Непристойно 291 
Не пр и сто й* 
кость • 291 

Непристойным 12 
Неприступный 8о 
Неп и у ждать 20> 
Непритворный 

. 221 , 321 

Непріятелей 
сквозь про¬ 
биться - 102 
Непріятель - 59 


3 ® ( » ) *5 

Непріятельскій 59 
Непріятель- 
скимЬ обра¬ 
зомъ - 59 

Непріятельскій 


грабежЪ зоо 

Непріятный 1581 
286 

Непропалый 159 
Непроходимое 
море - іі3 


Непроходимый из 
Непрямая лѣ¬ 
стница - 344 

Непрямо тол¬ 
ковать - 174 

Нерадивый 53, 159 
Нерадѣніе 5 3, 1 59 ? 

^279 

Нерадѣтельный 

279 

Нер<дѣть о се¬ 
бѣ - 122 

Неразборчиво 82 
Неразборчивость 

83 

Неразборчивый 82 
Нераэвязашель- 
но - 262 


Нераздѣлимый 

320 

Иеразжимашь 

98 

Неразрѣшимо 

102 

И е р а з с у д и а я 

смѣлость 

315 

Нср : 3 судно 


смѣлЪ 

315 

Не^эсудный 

275 

Нераэсудство 

275 

Неразумной 

325 

Нер. створить 

98 

НерачеЙІе 

159 

ЮрачивыЙ - 

159 

Н рвистый 

185 

Н^рвы 

185 

Нерѣзвый - 

2; 5 


Несварливый 

3 »? 

Несказанный 

2 ' 9 » 


284 

Не сказываться 


157 

Несклонность 

185 

Неслыханный 

И 4 

Не смотря 
Несмысленный 

4 

253 , 

?*5 

Не смѣшанный 

217 

Несносимо - 

И 4 

Неоносно 

154 

Несносный - 

» 4<5 

Несовершенство 


188 

Несовершенный 167 

Несовершенный 


возрасгпЪ 

174 

Несовершенство 


167 

Несогласіе 

* 79 , 318 , 

175 » 

320 

Несогласно - 

97 

Несогласный 

97 » 


174 

Неспаніе 

331 

Неспать 

33 * 

Неспокойный 

303 

Несиоримый 

285 

Неспособный 

іо/» 


»б2 

Неспособный кЪ 
ученію - а 62 
Несправедливый 55 
Неспѣлый - 223 

Нестерпимо 154 
Нестриженный 

23 * 

Несікгмая гади¬ 
на - 329 

НетерпяшдЙ 7 ° 
Нет ребую ш,ій 
мною - 
труд о - і 5 * 

Петр У*' 


Нетрудный 153 
Неті^йшельно 188 
Нсуборн себя со¬ 
держать - 122 

Неубранный 25* 
Не^гасимы^ 162 
Не удаешься 59)175 
Неудобный 159,262 
Неудовольствіе 8 3 
Не узнать - 126 

Не указывая 172 
Неуклюжій 130 
Неукротимо 18 
Неукротимость 18 
Неукротимый 18 
Неупросимый 19 
Неуслужливый 158 
Н е усмотря 270 
Неусталый 177 
Н еу страт и- 
Моешь - 
НеусшрашимыЙ2 5 8 
Неутомленный 177 
Неутрудимый 177 
Неущ'Ьшиѵый 324 
|* е Учтивый - 92 

Нехл$бное куша- 
„ н ’ І,е - ІИ 
ехорощъ - 120 

^Христіанинъ 32 
5 е *УЛ - 120 

баянное напа- 
ь/ е «іе - 55 

г* * Іа ^нно5 3,190,270 
^^ЯЯННО напа- 
^ Дать на кого 208 
^Хаянньій - іі2 
ХаянньгЬ слу- 

- 104 

елов^кЪ 171 
>Хесщивосщь 225 

Л ;Го тный - « 

Чис шая всякая 
**°Д а , стекаю- 

Ч4 а даЪ кораблѣ 9з 


^) ( О )ЗІ 

Нечистое говоре¬ 
ніе какЪ у дѣ¬ 
тей - 142 

Нечисто гово¬ 
рить - 142 

Нечисто - 298 

Нечистота 217, 
232, * 54 > 329 » Нб 
Нечистый 232, 305 
Нечисть - 276 

НечувсгпвешшмЪ 
стать - 288 

Нечувственный 72 
Не шутка - 51 

НещастУе - 294 

Нещасгпі’ю чужо¬ 
му увеселяю¬ 
щійся - 4 

НещастливымЪ 
учиниться 88 
Не ѣвши * 52 

Ни - 339 

Нива - 4 

НИГДѢ * 120 

Ни единЪ - 187 

Ниж$ - 339 

Нижняя чрева 
часть - зз$ 
Низвергнуть зоЗэ 
345 

Ниэвержені'е 303 
Низложить 276 
НикакимЪ обра¬ 
зомъ - 125 

Никакой - 125 

НикакЪ - 125 

Никогда И 9 )і 87 
Никто 125, і 85 
Ни кЪ той ни 
этой стороиѣно 
Ни кЪ чему не¬ 
годное дѣло 145 

Нимфа - 188 

Ни одинЪ • 12 5 

Нискій - 83> Ш 

А 


б $ 

НиСКОСЛТЬ . 

Ниспад^ніе - 55 

Нитка - 5з, 365 

Нитки - уь 

Нитки навить 
на навой - і$ 
Нитку вЬ игол¬ 
ку вздѣть 5з 
Ни той ни этой 
сторонь* - ізб 
Нить - 53, зб* 

Нить свивать 34$ 
Нить сучишь 36$ 
Ничего - і8б 

Ничто - х8б 

Нищей - іб 

Нищета - іб 

НищенскимЪ об¬ 
разом Ъ - іб 
Йищешство - ж б» 
Но - 6, 278 

Новизна - і$6 

НовикЪ - 18$ 

Новина - 1^6 

НовичокЪ і$6 
Новобранные сол¬ 
даты вЪ допол¬ 
неніе полковЪ а 15 
Новобрачныхъ 
чертогЪ - $5Г 

Новое вино - 177 

Новость - 186 

Новыхъ вещей 
желатель і8б 
Нога - 14, 74 

Нога звѣрей 309 
Ногами , или ру¬ 
ками мотатьз 5 * 
Но чми и *ука- 
ми мотані'е 3 58 
НогогпокЪ 18 1 э 2гг 
Ноготь - 181 

НоевЪ потопЬ Зоб 
НожккЪ - 171 

НожикЪ 


66 


НожикЪ сапож¬ 
ный 

Ножная икра 
Ножницы 
Ножны 
Ноздреватый 


8© ( « ) Э5 

лище 


2оі Нѣжность 34©, з?* 
Ноябрь * 188 Нѣжный 304, 3 4°» [ 

332 Нравишься - 55 

238 НравомЪ у подов- НѣкѴи - 167 ( 

238 ляшься кому 9 Нѣкогда ж 18, 34 *» 
ібі Нравоученіе 13, 275: 34$, 361 і 

Ноздреватый ка- Нравный - 55: Нѣкогдасъ - 348 \ 

мень - 18 Нравну бытъ 55 Нѣкто - ц$ 

Ноздри - 182 НравЪ 179, 274, 275: Нѣкоторые - 52 

Нора 112, ібі, ж 8 5 Ну - 52, 352 Нѣкоторый 167 

Носатый - 254 Нудить - 137 Нѣмецкая мѣра ж 79 

Носилки 231, 3*6 Нужда - 45,187 Нѣмецкая самая 
Носить - 3*6 Нужду имѣю- меншая деньга 


Носить что за Щіи - 4? 

кѣмЪ - 3*7 Нужду протер- Нѣмецкой 

Носиться - 264 пѣть 

НосокЪ - 2 77 Нужды 

НосочикЪ - 2*5; Нуже 

ИосЪ 182,254*25:? Нужный - 
Носѣ покляпой 95 Нуль 
Носящійся - 264 Нутренная пу 

Нота - 1 87 ‘стета 

Нотаріуса додж- Нутръ 
ноешь 
Нотаріусъ 


гоі 

3 * 

3 * 

30 * 

284 

5 * 


187 Нѣмеці 
187 Нѣмой 
352 Нѣмый 
187 Нѣсколько 
ж 88 Нѣсколько деся- 

тинЪ земли іі? 
112 Нѣсколько разЪ 5 * 
112 НѣіпЪ 76, 185 , 

?з 


187 Нынѣ 109, II 9 » 188 Нѣчто 
187 Нынѣшній 3 8, Ю 9 * Нюханіе 
Ночевать 181 и 9 Нюхательный 

НочныЙ - і8о Нѣга - ібо, 3 58 табакЪ 

Ночь - і8о Нѣдро - 257 Нюхать 

Ношеніе - 316 Нѣжной человѣкъ Нянька 


Нощное страши- 


340 


222 

2?? 

22* 

з гі 


0 

330 

Обвеешь цирку- 

Обворожить 

3 ?> 

Оба 

*7 

домЪ - 365 

Обвязаться 

100 

Обаятедь 

Но 

Обвиненіе - 261 

Обвязаться пе 


Обаять 

310 

Обвиненный из 

редникомЪ 

7 6 я 

Обвалить 

34 б 

Обвинить кого 366 

Обвязка голов 

- 

Обварить 

29 

Обвинять - 261 

ная 

Ю* 

Обвернуть 335:, 

349 

Обвиті'е - 343 

Обвѣсить 

1 оО 

Обвертка 


Обвить 343, 349 

Обгрысть - 

г%* 

Обвертѣть кру¬ 


Обводить - 7з 

Обдарить 

2 * ? 

гомъ 

И8 

Обвоіиіпъ - 7з 

Обдаровані’е 

24 * 

Обвести 

73 

ОбводхвованУе 359 Обдарять 

24 * 

Обвеешь валЪ 

236 

Обволхвова ть 359 Обдирать 200* 

24 ^' 


Обзороженіс 359 


ОбД° Д " 5 © ( • ) 


Одолжишь - 19$ 
^Дѣлывать са¬ 
харомъ - 3 3 

Обезоружить 33 3 

^безсиліе - 263 

Обезсилишь із 5 
Обезчесш и шъ 43, 
226,236 
Обезчещиваніе 48 
Обезьяна - 5: 

Обеременишь 56 
ОберЪ-Егермей[- 
ОггоерЪ - 117 

Обжирсгпво - 6р 
Обиваніе доска- 
Ми . 307 

ѵ °ивашь доска- 
0 * и 307 

0 „ да * 44 , Зіб 

” б идѣть - 154 

би жать кого 91 

Обигпіе 

бигль - **/, 

, благополучіи 
Рожденнаго 


Облиться - 65 

Обличать 73, 366 
Обличеніе - 73 

Обложишь і^о, 349, 
963 

Обложишь 
ружье - 235 

Обложить ту¬ 
маномъ - і8 3 
Облуплять - *з/> 

Обмазать - 300 

Обмазывать 345 
Обмакиваютъ 326 
Обманъ 62, 73 , 225 , 
249,309^310, 312, 
913 , 316,324. 34 
Обмансшво 310, 325 
Обмануть 225, зю, 
312, 315, 324, 367 
Обмануть кого 
вЪ деньгахъ 256 
247, 363 Обманчивымъ 
.247,363 образомЪ 324 


1 ’7 

ОбмѢнЪ 3 3 5,339 
Обмѣришь - І у^ 

Обнадеживаніе 324 
Обнадеживать 324 
Обиадежиться 
чѣмЪ 

Обнаженіе 
Обнажить - 
Обнажиться - 
Обнародованіе 
Обнародовать 

Обнесть 

Область кого 2і 
Обниманіе 
Обнимать 
Обнищать 
Обновить 
Обновленіе 
Обносишь 
Обнюхать 
Обнять 


З24 
22 
22 
2 2 
20 $ 

2 7 , 
2 5: 
200 


9) Ю5 
- 5 

х 3^ 

- 186 
• зі*; 
Ѵ б лакй 

6 Дака разби¬ 
тіе 

® Лакам и по- 
К РЪІП1ЫЙ - 
” 6 * 4 К 0 
л® Лак Ъ 

.«еть - 
л Да чать 139, 
2*«чко - 

2 4 *чный . 

<С Гч * ні ' е *Я’ 

Об 7 ГЧИть І0 4 > 

0 Ле пюваші. 
2 ае т*ть - 
л! Л *эащь - 

%І"®' - 

<С*\ И. 


[ 

Обманчивымъ 

Обогатить 

2 16 


образ омЪ у 

Обогнуть 

ів 

183 

кого что вы¬ 

Ободрать 

36 

ИЗ 

рвать - 367 

Ободреніе 178^ 

235 

Обманщикъ 7з, 143, 

Ободришь 178, 

2 ; > 4 і 

353 

- ЗЮ, 235 


2 $ 


Обманывані’е 324 

Ободрять 

178 

353 

Обманывать 5 , 73, 

Обод Ь 

2 г 

353 

ібО) 264, 2і2 

ОСйДЪ у колеса \ 3 

353 

Обманываться іао 

Обо ж е ч іс 

9 

143 

Обмараніе - 64 

Обозной 

3 '-5 

362 

Обмарать 64, 240, 

Обой 

3 * 

з<з 

ЗіЗ 

Обойка 

2 47 

353 

Обморокѣ - 267 

Обойти 

80 

Ібо 

Обмоченіе - і 85 

Оболгать 163, 

264 

ИЗ 

Обмочить 61, 18 5 

Обол; сшить 

225 , 

63 

Обмочиться - 65 

3 51 

324 

65 

Обмундировать 

Оболь.'еніе 

225 

*50 

176 

Обоняніе 

.222 

85 

Обмывать - 286 

Обонять 

222 

287 
> 85 

Обммшь 2 86 , 3 37 
Обмѣна - 309 

Оборачиваніе 

344 


д * 

Оборона 

( ° ) ©8 


68 

Оборона 34-) 3^)79, ОбручникЪ - 32 Обходишься сЪ 

245,311 Обрывать 19$, 303 кѣмЪ худо і 7 ^ 

Оборон ише ль 58 Обрѣзаніе - 2<?6 Обхожденіе Зо, 8* 

31 1 Обрѣзать - 256 Обширность 21 1 

Оборонять 34, 36, Обрѣзывать 304 Обширный - гМ 

58,262,311 Обрѣтаться вЪ Обшить - і 0 і 
Оборотишь 344 жизни - 149 Обшитый галу- 

Обоюдный Обрѣтающійся номЪ - з 4 

(мечь) - 256 подЪ чьемЪ Общенародное 

Обпрясшь 


шимЪ 

ібр азомЪ ] 
щенскимЪ 


Обратишь 
Обратить вЪ 
прахЪ 

Обратить до ко- шадь - 359 ОбЪѣхать , 54 

го что •• 344 Обучать 221, з271 ОбЪѣхать вер- 

Обратишься вЪ 3 45 хомЪ т г \Ъ 

прахЪ - 289 Обучаться вЪ ОбЪэктЪ . 346 

Обратная ѣзда 225 чемЪ - 3*7 ОбЪявигпь 27, 14$* 

Обращать 124, 344 ОбучающѴй ариѳ- 170, 139, 

Обремененье 266 метикѣ - 212 229, ?>№ 

Обременишь 31,266 Обученіе - 222 ОбЪявить пуб- 

Обрить - 23З Обученіе ча- лично су пру* 

ОброкЪ - 365 сшымЪупо- жесшво - ^ 

ОброкЪ давать 365 шреблені'нмЪ іоі ОбЪлвиться Ко- 
Оброапагпь - 332 Обученой пра- ролемЪ - 34 1 

Оброчный - 365 вамЪ - іи Объявленіе 78, I?# 

Обрубать 3 ^ 3)304 Обучить - 152 170, івр, 3^ 

Обрубишь - іс2 Обхватывать 2$о Объявленіе наро- 


283 

з ащи щ е н і* емЪ з 2 7 

клятвенное 

, 67, 

Обряд Ь 

67 

обѣщаніе 144 

1 79 

Обсадить 

290 

Общенародный 


Обставить 223 

мирЪ - 14З 

1 6 

Обсыпать 

- 262 

Общество - 8* 

- 

Обсыпать 

Саха- 

Общество хри¬ 

іб 

ромЪ 

366 

стіанское - 1 $ 

2 93 > 

Обсѣкать 

303,304 

Общій * 8* 

342 

Обсѣчь 

102 

06 Ъ э а к л а дЪ 

5 2 

Обтереть 

215,323 

биться - 34? 

: 335 

Обуваніе 

362 

06 Ъ себѣ ска¬ 

125 

Обувать 

362 

зать - 1 57 


Обузданіе 

- 3 57 

ОбЪѣжжать 364 

2 89 

0 б у з д а ш ь до- 

ОбЪѣ^дЪ - зз 9 


і 


Обрубливать 233 Сбкодишедьство 
Обру^Ъ кслодез- з 14 

ной - 29 Обходительный $о, 

ОбруганУе 214, 236 82, 8з, 84 

Обругать 236,277 Обходить - 364 

Обруч ч тельный Обходишься сЪ 

дерешень - кѣмЪ - 


ду 

ОбЪнв теіі’е 
пу* 

бличное супруг 
жества - ^ 

ОбЪявлять іо» г 
ОбЪявлять за . 
причину - *% 9 

ОбЪйА*** ФбЪядѢніе - бр 
ОбЪягпымЪ быть 
У к асомЪ 304 

ОбЪдщь ужасо.мЪ 

304 

Обыватель 143, 35 ? 

^быкашь - 353 

Обыкновеніе 3 53 
Обыкновеніе вЪ 
Пдагпъѣ - 317 

Обыкновенно 82 

Обыкновенный 147) 
Э^у, 353 

^быкдмй - 3 5* 

Обыкнуть - 197 
Обучай • 167 

Обычай стари¬ 
ны, мЬегпа 143 
Обѣеашь - 147 

ОбѣдЪ - 165 

Обѣщаніе 117,106, 
190, 2 3 Э, 28 5 
Обѣщаніе ру <о- 
бипнемЪ - 9 Я 
Обѣл^аіпь іоб, 2 3 о<» 

284 

Обманъ - 1 9 

Об.ізашедьсшзо 19, 
220 

Обязать - 19 

Облза ть(;Я - 2 20 

О^аль - 191 

^'НЪ - 343 

Оа^сб - >95 

сырЪ 234. 

^вачка - 234 

рвеньи заводы 235 
Овдад^ и і е . ІО р 
Задѣтъ 95, Ю8, 
іб4, 170 
П 0ДЪ ■ «4 

®°Ч5и поздные 350 

ОГО¬ 
РОДЪ . 1}6 

Рв01 йь . т 


2 ® ( О ) 

Овца - 234 

Овчарка [собака] 

234 

Овчарня 234, 235 

ОвчарЬ - 235 

Огарки - 246 

Оглодать - 181 

Оглядѣть 238,269 
Оглянуться 270 
Огненный г 6і 
Оговорка - 261 

Оголодать - |і6 

Огонь - 6і 

Огонь возбу¬ 
ждать - ;6| 

Огонь летучій 
на воздухѣ І2р 
Огонь потѣш¬ 
ный - 69 

Огонь разводить 6* 
Огор живать 359 
Огородка 359 

Ограбить г 200 
Ограда - 236,359 

Огражденіе - 3 59 
Огородить - 359 

ОгородЪ - 7 ^ 

Огорченіе - 20 

Огорчишь 20 , 75 » 
154 

Огрузишь - 14* 

ОгурсцЪ - 94 

Ода - 158 

О двухЪвеслахЪ 226 
Одежда - 129 

Одежды - 365 

ОдинакѴЙ 49 , 5 * 
Одиннадцатой 49 
Одиннадцать - 49 

ОдинЪ - 6, 49 

ОдинЪ изЬ пред¬ 
ковъ - 64 

ОдинЪ отЪ дру¬ 
гаго - 3 30 

д і 


г 9 

ОдинЪ ПО Друго¬ 
му - 180 

ОдинЪ при дру¬ 
гомъ - у 
ОдинЪ противъ 
доугова - 79 

ОдичЪ разЪ - 49 

Одичать - 349 

Однажды - 49 

Однако - 41, 86 

ОднакожЪ - іі$$ 
Одолженіе - 55: 

Одолжить кого 154 
Одно дѣло оста¬ 
вить, д за дру¬ 
гое вЪ то?ке 
время л р и- 
няться , или 
на время дѣло 
оставить 179 
Однократный 52 
Одно на другомЪ 

З27 

ОдрЪ - іі 
Одурачить - 3*3 

Одутловатый 92 
Одушевленный 149 
Одышка - 125 

Одышку имѣть 125 
Одѣваніе - 362 

Одѣвать 129,313, 
362 

Одѣть - 129 

Одѣться вЪ чу¬ 
жое платье 129 
Одѣяло - 36 

одѣяло верьхнсе 36 
Одѣяніе в Ь чужое 
платье - 129 

Ожесточеніе юі, 
288 

Ожесточить юі, 

29 7 

ОжиданУе - 337 

Ожидать - з з 7 
Ожидать 
7° 8© С о ) © 

Ожидать вре¬ 
мени - 194 

Ожить - г 49 
О зд ѣл анномЪ 
ту ж и іп ь - 220 

Оз ро - 268 

Оэимный хлѣбъ ??о 
Озлобить - 324 

^Озлобить кого 214 
Озлобится на Окопаніе 


Окончаніе 50, 73, 
33 о 

Окончание жиз¬ 
ни 

Окончатъ 


14 9 
*°> 73 , 
99 , 330 
Окончатъ слово 214 


Окончить 


330 


Окончиться - 55 


236 


Оловянная посу- 
да - 364 

ОловянишникЪ 364 
Оловянный } 6 + 
1 

4 < 
4 * 

Омерэитъ - 4 1 

Омер.ѣнге 46, 24*’ 
з 4 2 


О л піарь 

Ольха дерево 

Омерзительный , 
л- л 


кого - § 

Окопать 

236 

Ометы 

3 6$ 

Озлобленіе 8 , 324 

Оконченіе 

2 10 

Омочить 


Означеніе ?8> 342 

Окоптить - 

2 10 

Омрачать 

г* 

Озноба - 23% 

ОкоиЪ 

220 

ОмыгпТе 

33 ? 

Оказать - 361 

Окон тѣ л ый 

228 

Омыть 

33 ? 

Оказать сме¬ 

ОкорокЪ 

245 ' 

Оное 

3 * 

лость - 2^ 

Окормить 


Оной 

11$ 

Окаляніе - 217 

ядомЪ 

73 

Ономедхи 


Окалять - І0 6 

Окормлсніе я- 


ОнЪ 

1 * 

Окамененіе - 297 

домЪ 

85 

ОыЪ меня превос- 

0 камень кора¬ 

Окоростѣлый 

234 

ходигпЪ - 

іЯ 

блемъ уда¬ 

Окостѣненге 


ОнЪ сильнѣе ме 


риться - 5з 

жилЪ 

142 

ня 1 

& 

ОкладЪ - 207 

Окошко 

бо 

Онѣмѣніе Оклеветать 264 
Оков, нге - 236 

Оковать - бо 
Оковка - 247 

Оковы - бо 

Околдовать юр 
Околичность 264 
Около 17, 53,147, 
З29 

Около поста¬ 
вишь - 294 

Около шляп ы 
шнурокЪ 11 6 
Околѣть 2г 3 > 2 88 

О ком’Ь пещи в я 197 
О комЪ стирать¬ 
ся . - 209 

О комЪ ходатай¬ 
ство - 284 

ОконнишникЪ 8 6 
Окно дымовое 35 


ОктпвЪ вЪ му¬ 
зыкѣ - 189 

Окропить - 286 

ОкропленУе - 286, 
339 

Окроплять 2 8 5 ) 338 
ОкругЪ - 114 

Окруженіе 223, 365 
Окружить 56, 78 , 
223,251 
Окружность 5 6, 
228,265 

ОкулистЪ 
Окунь 


303 

гр 


1 89 
12 

З09 
210 

Окурить - аіо 
Оленица 
Олень ■ 


Окунуть 

Окуреніе 


Оливка 

•л#в# 


ІІІ 
III, 219 
190 

3*4 


Опалить 
Опальный 
ОпамятованѴе г\ 
Опасаться ; 
ОпасенЪ - 2і 
Опасно , ^ 

Опасность 53,541^ 
Опасный 54, 56, 9 
х: 

Опахало - і 
Опека - И 

Опекунство х1 

Опекунъ - і/ 
Опера - 15 

Опереться - *5 

ОперистЪ - 
Опериться - ^ 

Опечаленный 

З 2 

Опечалить - З 2 
Опивай^ 


I© С о ) ©3 

Опиваться - 23; Опроверженіе и*» 

ОпД Ки - 59 304, 346 

Описаніе 218,259 Опрокинуть 253, 
Описаніе житія 195 298, 304, 34 6 

Описаніе пути 217 Опрокинуться 55 -. 
0 'Писані‘е свѣта 343 247 

^писанный - 55 Опрыскиваніе 185 


Освободитель 

Освобождать 

Освобожденіе 


Описать 33^259 Опустс ніе 


281 

122 

233 

150 


Описываться 
Оплакиваніе 
Оплакивать 
Оплевать 
Оцдешивѣть 
Оплошный 
ОпоенЪ 

Опока, большой 
Камень - 6о 

Ополченіе обо- 
зомЪ 

Опоралшивать 
к арманЪ 
Опорожнить 

Опочивать - 

Опоясать 
Опоясаться 
^ й равданіе 212, гбі 
^‘равдать - 18 

^«равдать ко- 
Г ° - 212 
^ 11 раздаться 
«Радами - і<?і 

Оп 


7* 

2 20 
220 
7 о, 
220 

Освобожденіе 
отЪ убытка 234 
Освобождену 
356 быть 


55 Опустошенный 189 
342 Опустошить 3 5^ 
З42 Опухоль 17 ) 266 
Опыгпать свое 
искусство 305 
Опыт!) 204, 305 
Опыты вЪ кра-г 
си< рѣчі’и - 213 

Опять - 348 

Ораторъ - 213 


ібх 

Освобождену, у- 
волену быть 32$ 
Освободить 70, 1 45, 
I 6 I, іб2, 164,1 220 
Освободишься 150 
Освѣтить 157, 240, 
34 * 

Освѣщать П 9 * 240, 

341 

Освѣщать лу- 


333 

ОрганистЪ, ко¬ 

чами 

2 99 


торой на ор¬ 

Освященіе 119, 

341 

17 

ганахъ игра¬ 

Освященіе цер¬ 


1 50 , 

етъ - 191 

кви 

127 

21 1 

Органы - 191 

Освященный 

Ю* 

227 

ОрденЪ - 190 

0 себѣ высоко 


94 ОрдерЪ - 191 

думающій 

іЗ« 


учинить 
^«Редѣлить 

^«Редѣляшь 

° п ричь 

^«Робовать 

Ѵй Ровергнугпь, 

^оаер^ъ 


262 ОрдонанцЪ - 191 

Оригинаданари- 
соваяіе - 360 

Оригиналъ нари¬ 
совать - 360 

Орошать - 310 

Орошеніе водою 338 стоко 

Осетръ 
Осина 

Оружіе ззз, з40 Осиротѣвшій 


‘Редѣленіе 220, Орудіе 346, 362 
0 3 39 Оруженосецъ 333 

ипред* леніе Оружіе 22 


І2Д 

Оселка - 347 
ОседЪ - 5* 

Осень - і®8 

Осердиться же- 

9 % 

297 

9 

327 


191 Оружіе отнять зз з Оскверненіе юб, 217 

190, ОрѣхЪ - і 88 Осквернить 105,106 


312 

Орѣховый 


Оскоблить 

- 21 ? 

190 

кустЪ 

ІОІ 

Оскорбить 

- 32 * 

190 ОрѣшикЪ 

188 

Оскорбленіе! 99 . 3*4 

204 ОрѢшникЪ 

ІОІ 

Оскорбленіе 

ье- 


Оса 

347 

личества 

20 9 


Осада - 151? 

159 

Оскоромить 

Ю 5 

3 $>Л 

Осадить 

159 Оскудѣніе 

- 184 


Осадишь городЪ 

4 х 

Ослабѣвать 

252 


А 4 

Ослабла Ослабление - а63 


Ослабленный 252 
Ослабѣйте 159,260 
Ослабѣть 159,260 
Ослиный - 52 

ОслинымЪ обра¬ 
зомъ - 52 

Ослица - 52 

Ослушный - юо 
Ослышаться 114 
Ослѣпить - 22 

Ослѣпленіе - 22 

Ослѣплять - 22 

ОслѢпііЩЬ - 22 

Ослѣпленіе - 22 

Ослѣплять - 22 

ОСЛѢпнутЬ - 2 2 

Осматривать 

войско - |79 


Осмотрѣть 2387 
269,270 
Осмѣлиться 22, 56, 
{39 

Основа - 338 

Основаніе 93» 295 
Основатель 295 
Ооновашельно 93 
Основатель¬ 
ность - 93 

Основать 93, 295 
Особа - 195 

Особенно - 278 

Особенный - 278 

Особливо 119, ібб 

278 

Особливый - 278 

Особливый че¬ 
ловѣкъ - 278 

О содѣланномЪ 
сожалѣніе 220 
Осока - 222 

ОставЛену быть 

21 

рств лять 145 


Оставить 21,27, 
53 , 145 , 28о, 294, 
362 

Остальное 220, 225 
Остановиться не 
додѣлавши 97 
Остановка т, 
291 

Остарѣлый 149 
Остатки - 185 

Остатки вЪ пу¬ 
ти 27 

Остатки послѣ 
жатвы ( жни¬ 
ва ) - 297 

ОстащокЪ 21,220 
Остатокъ по 
ртрубденіи 303 
Остаться - 2 і 
О^тащься когда 
{ДРУГ 0 # вы¬ 
летъ г 21 

Оещцщьря наза¬ 
ди Г 21 

Остерегать что 4 
Остерегаться 270 
Остереженіе ЗЗб 
Остеречь г 3 3$ 

Осторожность 4, 
270 

Остороллный 4, 270 
ОсторолгнымЪ 
учинить - з 51 
Остынуть - 122 
Остыть . І22 

ОсщриженГе 
овецЪ - 234 

Остридіь 236,2831 
3 47 

Остричь - 238 

ОстровЪ - і20 

Острогать - 234 

Острота 236, 283» 
24*1 351 
Остроуміе - 237 


Остроумный 237» 
274 , 35 * 
Острый 236, 248 
Осужденіе 35, з** 
Осудить - 34 

Осудить на 
смерть - 31* 

Осыпать 262^34? 
Осыпать пра¬ 
хомъ - 2 89 

Осыпь - зз4 
Ось - іо 

Осѣвки - 287 

Осѣдлать - 13 * 

Осязать - 308 

ОтЬ - 330 

Отбить 24 1 

Отбиться - 340 

ОтЪ бремени 


разрѣшить 19 
Отбросить 25О1 
255 , 298, 


Отброшені’е 

298 

Отбыть 

13? 

Отбѣгать 

17° 

Отвадиться 

Ю4 

Отважиться 

17* 

Отважный 172, 

, 220 

Отжалені’е 

33* 

Отвалить 

33* 

Отведеніе 

71 

Отвезти 

из 

Отверінуть 

39$ 

Отвеешь 

73 

Отвеешь домой 20& 

ОтвозЪ 

иі 

Отворить - 

г %9 

Отвратить 

ю 7 * 

124, 

54+ 

Отворить рану і 9 ° 

Ощворотить 

1*4 

Отвращеніе 

344 

Отвѣдать - 

зо4 

Отвѣдовані’е 

204’ 

5,4 


Отв^* 73 


Ошвѣдовать 252 Отдохнуть 227,25'? Открытое госу- 
Отвѣгпсіпвова- Отдохнуть дарственное 


нѴе 

3*4 дашь г 

141 

письмо 

- 

1 94 

Отв1тствоватьз^4 Отдуть 

20 

Открыть 

36, 
2 47- 

189, 

От в гпЪ 

354 Отдушина 

95 


>5о 

Отвѣтчикъ 

128 0 т д ыха л ьная 


Откуду 

4». 

9 3 г, 

Отвѣсить - 

3 3 3 постели - 

227 


за, 

352 


ОтаѢсЪ 2і, $33 Отдыхать 20,194, Откуду спѣ- 
Отвлзать 18 209, 227 шить - 49 

Отгадывать 209 Отдѣлать 6о, 164 Откупариваніе 358 

Опхщать - 5 5 Отдѣленіе - 239 Откупарить 35$ 

СтЪ гнѣва пре- Отдѣлить - 2^9 Откупарить 

стать - 356 Отелиться - 122 6 < 5 чку - 286 

Отговаривать 1 66, Отеческій - 327 Откупать - 191 

2іо Отечества сынЪ 194 Откупать - 124 

Отговариваться Отечество 77, юб, ОткулодавецЪ 191 
185 3 27 ОткупЪ - 191 

Отговорка 185 , ОтсцЪ - 327 ОткупщикЪ 191 

214, 344 ОтЪ жажды Откусать - 14 

Отогнать 117,235, умереть - 45 ОткусЪ - 14 

3 * 9 і 34 2 * 343 Огтіэноб'иіпь - 70 Отлагательство 


Отдавать голосЪ 

Отзывать - 

226 


2 43 

148 

Отзывѣ - 

?35 

Отлетѣть 

'>5 

Отдаленіе - 6о 

Оширать 

350 

ОтлизЪ 

4 * 

Отдаленный 159 

Отказанное 

вЪ 

:линять 

95 

Отдалишь - 6о 

духовной 

150 

Отлить 

85 

Отданіе 77> 1 59 

Отказать 229, 230 

Отложеніе 243 

, 28о 

Отданіе вЪ за- 

Отказаться 

ібі 

Отложить кладъ - 196 Отказъ 59, 230, 243,276,280,291, 

Отдаточный 247,341,342 293, 306,314 


Дворъ - 173 Отказывать 342 Отложить на 

Отдать 77, 78, Отказываться 341 сохраненіе 151 
159, 247 Откинуть - 253 Отломать - 26 

Отдать вЪ на- Откликнуть 226 Отломить - 25 

е мЪ - 175 Отклонить іб, 155 ОтломокЪ - 26 

Отдать [домЪ] ОтЪ кого чему Отлучать кого 
вЪ наемЪ - 40 научиться 155 отЪ общества 4 

Отдать долгЪ 357 Отколоть - 280 Отлучка - 362 

Отдать на волю і об ОтЪ котораго Отлученіе - 4 

Отдать вЪ росіпЪ чему научить- Отлучиться - 239 
313 ся можно 152 ОтЪ людей пря- 
Г^дьигнуть 24 5 Откопать * 90 чущейся - і <7 

и гнуться 2»5 Откровеніе 189 Отмазать 286, 35'$ 

Р^Дохновеніе 113, Открытіе 36, 1 89 ОтметанѴе - 3 46 

209 Открытый 189 Отметать 253,346 

д $ Отме- 

и 


8© ( с ) ©3 


272 

Н 

і $9 

і $9 

189 

- 43 

- 43 


Отмести - 53 Отладишь 

Отмести прочь 59 Отпасть 
Ошмеегпь - 125 Отпереть 

Отмолотить - 42 ОттршѴе 
Отмолоть - 165 Отпертый . 

Отмсгпишель - 207 Отпечатайте 
Отмстить 179 207 О/л печатать 
Отмщеніе 207,220 Отпилишь 59,530 
Отмщеніе вэаи- Отпираніе - 157 

мное - 219 Отпираться - 157 

Отмщеніе за оби- Отправить 6о, 221, 

д у таки мЪ ж е 222 

образомъ, какЪ Отправиться - 53 

обиженЪ 64 эЪ Отправиться ьЪ 

суда - 219 путь - 217 

Отмщен Ѵе кому Отправленій - 6о 
чинить - 179 Отправленіе дѣ 

Отмщен?* силою ла - 222, 337 

вдѣлать ~ 5 8 Отправлять - 242 

Осмѣлиться - 172 Огппрсеки давать 
/ Отмѣнный - 239 243 

Отмѣрить - 1.72 ОтпроскЪ - 243 

ОтЪ никакого не- Отпрясть - 283 

зависимый і *9 Отпускъ 146,239 
Отнимать - 184 Отпустить 66,78, 

Относить - і 44 І 4 б 

ОтнюдЪ 76, 248 Отпустить ви- 
Огпняті е - 184 ну - іві 

Отнятіе назадЪ 1 84 Отпуститъ на 
Отнятіе оружіЯз 3 3 волю - ібі 
Отнять 43, і 34 Отпущеніе - 145 
Отогнать прочьзго Отрава « 
Отодвинуть 243 Отравить 28, 85 
ОіпоэванУе первой Отравленіе - 85 

рѣчи г 226 Отравою окор- 
Отозвать - 226 мять . $5 

Отойти 13 3 » 235 ) ОтравщикЪ - 85 

О пойти прочь 8о Отраска - 286 

Отомрнушь - 250 Отрасль 283, 2x7^ 
Отомстить - 220 243, 286, 367 

Оторвать - 218 Отрастать - 286 

Отослать 242,271 Отречься 157,229, 
Отпаденіе - 54 230 

Ртпадшей ощЪ ОтрияовелУе - 346 


ОгприновенУя до¬ 
стойный - 34 6 

Отрицаніе 157 , 185 » 
230, 341 

Отрицать - 541 

Отрицаться 157, 

185 » 34 * 
Отродигпъ - 77 

Отрождені’е - 77 

ОтрокЪ - 30,131 

Отроски испу¬ 
скать - 125 

ОтростокЪ 125, 217 
ОтрочекЪ - 131 

бтруби - 130 

Отрубить - 96 

Отруиить голо¬ 
ву - юз 

ОтрубленУе - 149 
Отрублеиіе голо- 
вьУ - юз 

ОтрубокЪ - 130 

Отрѣзать - 256 

ОтрѣшлнУе - 9; 5 7 

Отрѣшенной отЪ 
господской . 
службы - 320 

Отрѣшить 40, 357 
Отрѣшить су¬ 
домъ - 234 - 

ОщЪ сзѣта бѣга¬ 
ющей - 15$ 

Отсвѣчені'е - 24^ 
ОтЪ сего - но 
Отсель - зз і 

ОщЪ сихЪ порЪ 33* 
Отсовѣтовать і66> 
209, 

ОтЪ сонливости 
зѣвать - 7? 

Отспорить - 4 ° 

Отсрочить 243,280 
Отставка - 23? 

Отставка вЪ пись- 
Мѣ ^ 27 ® 

Отсгп^ - 


О 

І 


75 

®тстаітть 35, 235, 

Отчертишь 365 

письмо 

230 

277 ) 291, 293 ) 

ОтЪ чести из¬ 

Охриплый 

іоб 

зоб, 314 

ринуть - 90 

Охгпи мнѣ 

188 

Отставить огпЪ 

ОіпчетЬ - 357 

ОхЪ 

188 

чина - 276 

Отчислить 3 57 

Оцепить 

1 2 6 

Отстать - 145 

Отшествге 239,362 

Оцѣненге 

23 7 

Огпспіоронить 225 

ОтЪѣздЪ 217,239 

Оцѣнивать 

237 

Отсторониться 

Ош оѣжжать 79 

Оцѣнка 237, 

3 ю 

225 

ОшЬѣхашь 5 3 , 54 : 

ОчакЪ 

і °5 

Отстояться - 128 * 

217 

Очевидно 

98 


отступать - 220 Отяготить 3 і, 266 
Отступить - 14* Олигощать 102 
Отступленіе 54, Отягощеніе 
, .220 
ОступникЪ - 167 
От Ь стыда по¬ 
краснѣйте - 236 
ОтЬ стыда по¬ 
краснѣть - 2]6 

Отсылать - 242 

Отсыпать - 262 
Отсюда - 3 3 1 

Оттолкнуть 295 
Оттопить - 25:3 

Оттуда - ззо 
Отучать - 3 53 

Отхватить - $6 
ОтЪ хлопанія 
происходящій 
звукъ - 128 

Отходить - 79 

Отходъ - 268 

Отхожая ком¬ 
ната - за 
Отупѣетъ - 22 

Отцеубійца 327 
Отчасти - 311 

Отчаяваться 367 
®Пічаяніе зу 7,567 
"Чічаянным юу, з^7 
ОтЪ чего - 35:2 


^вдинЪ , 15>б 
Паг У«» . «о 


102 , 
266 

ОтЪ яда лекар¬ 
ство - 85 

Офицера коман- 
дующаго 
квартира юз 
Офицеръ , 190 

Оханая - 4 

Охать - 4 

Охота 94, 163, 354 
Охота звѣриная 117 
Охота кЪ пори¬ 
цанію - 307 

Охотникъ - 117 

ОхошникЪ пер¬ 
вой - 117 

Охотничей рогЪіі7 
Охотничье 
копье - 117 

Охотничья тру- 
ба - зз4 
Охотно 83 ^ 3 54 
Охотный 94.) 341 
Охотою з а 6 а 
ваяться - 117 

Охрамѣть - 142 

Охранительной 
карауХЬ, или 

п 

ПадаетЪ, идетЪ 
йкѣгЪ - 2 5 $ 


284 

О чемЪ разсу¬ 
ждать - 312 

О чемЪ разсу¬ 
дишь - зз 
О чемЪ старать¬ 
ся - 345 

О чемЪ угово¬ 
риться - 40 

Очень 111,270,327 
Очень красивый з уу 
Очень слѣпЪ 296 
Очередь - 216 

ОчинЪ - ! ^ 7 

Очистить 148, 211 
Очищатель 201 
Очищать 217, 232 
Очищеніе 148, 217, 
" 232 

Очищеніе Маріи 

158 

Очки % 27 

Очный лекарь 189 
ОшейникЪ - 97 

Ошибаться 120 
Ошибиться вЪ 
вѣсахЪ ѵ - 39 3 

Ощипать - гг% 
Ощупать - 7* 


Падалище 3, іб* 
Паданіе - 54 

Шддні'і* 

7 б 

Паданію подвер¬ 
женъ у 54 

Падать - 54 

Падать стрем¬ 
главъ - 303 

Діа дагош^Й - із 
Падучая .болѣзнь 

266 

Паду^рщѴй на-» 
заДЬ - 54 

Падчерица - 395 

ПажЪ г і.->? 
Пазуха - 3 2 

Пайка - 141 

ПакетЪ ? іуз 
Паки - 3 * 3 +$ 

Пакля - 34^ 

ПакостникЪ 28 3 

Палата танцо- 
% / вальная - 308 

Палатка - 361 

Палаты - 192 

Палача жилище 32 
Падачь 32, юо, 195* 

225 , 237 , 241 

Падачь при под- 
КахЪ - 204 

Паденіе - 272 

ПалецЪ - 62 

ПалецЪ большой 
у н' гй - збо 
ПалецЪ поперегЪ 

207 

Палить 243 ,272 
Палка іЗ2> ао 5 , 2 87 і 
290, 296 

Палка, на кото¬ 
рой мѣтягпЪ 126 
Палка птицело- 
вная лепомЪ 
намазанная 154 
Падкою бить 205 
Пилкою выбить 

205 


^5Го)с^ 

Палкою жесто¬ 
ко вы г игпь 205 
Па л кою побить 205 
Падочка 295, 306 
Пальма - 192 

Пальмовое дере¬ 
во г 1 9 * 

ЯальцемЪ ка- 

сатьрі г б 2 

Нальчикъ - 6 2 

Яамьгпс^лобіе 207 
Память - 37 

Паникадило юо 
Панихида - ібо 

Панцьірь І 9 2 


Паіуа 

191 

Паперть 

97 

Папскі'й * 

191 

Папство г 

191 

Пара 

191 

Пара выпуска 


ше 

45 

Пара запрлже* 


ная 

2 80 

ПарадЪ 

192 

ПарапетЪ 

30 

ПаргаментЪ 

195 

ЯардонЪ 

192 

Парламентъ 

193 

Парный 

35 

ПаррхУя 

196 

ПартУ и 

193 

Партія у 

*93 

Иартупея - 

36 

ПарукмахерЪ 

195 

ПарукЪ г 

195 

ПарусЪ 

269 

Парус ьі 


сшить 

300 

Парча 

Збі 

ПарЪ 29, 35 , 44 

ПарЪ в ъі ц у- сшить 29, 45 
ПарЪ пускать 35,44 
Паства - 341 


Пясти - 541 

Пасть - 54 

ПастушекЪ щ 
ПастухЪ 111,213, 
„ 32 « 

ПастухЪ .сви¬ 
ной - 231 

Па стушей 

жеэлЪ . 1іг 
Пасха * 19^ 

ПасынокЪ - 295 

Патентъ - 194 

Патрі’архЪ 194 

Патріотъ , лю¬ 
битель оте¬ 
чества своего 194 
Патруль - 294 

ПаукЪ - 28 » 

Паутина . ад» 
Пахать • 19& 

Пахви - 2 б+ 


Пахнуть 

222 

Пахну іц ей 


ГНИЛЬЮ 

326 

Пачкать 

236 

ПачкунЪ 

2 о 6 

Пашня 

4 

ПашпортЪ - 

193 

Паять 

Іб2 

Пегій (когда 


рѣчь обЪ ло- 


июддхЪ ) 

234 

ПедантЪ 

194 

Педель, разсыль- 

ііц и к Ъ при 

Университе¬ 


тѣ 

199 

Пекущейся - 

279 

Пелена 

34 9 

Пеленать - 

г *9 

ПеликаитЪ 

199 

ПенсіонЪ 

1 5 * 

Пень 130, 

28* 

ПепелЪ 

9 


Пепельный - * 

Ш2 В ** 
Первая персона юз 
Первенство 364 
Первое мѣсто 364 
Первой - 5* 

Первой охот¬ 


никъ , ж 1 7 
Первой разЪ - 5* 

Первой танецЪ 308 
Первой танцов¬ 
щикъ - 308 

П рйоначалъныЙ2 85 
Первородный 2 85 
Перворож денный 5 1 
Первый - і88 

Первый повели¬ 
тель - ж 8 8 

ПервѣнецЪ - 51 

Перебивать рѣчь 

214 

Перебирать ли¬ 
сты - 20 

Перебираться 

Куда • 72 

Перебить - 130 

Перебѣжать 147 
Переварить 132, 


гг 273 

Перевернутъ 42 

Перевертываніе 42 

Переводить - 


Не 


Ревод и ть сЪ 


4 і 


0 А н о г о на 
ДругойяэыкЪ 277 
Переводить 
чрезъ рѣку 277 
Переводчикъ 41 3 277 
Переводъ - 277 

Перевозить - 73 

^реворачивать 42 
^ е реворотить 125 


П, 


Ревязать - і# 
247 


ІгХ ев «ь ’ х 4 / 

Л Р ев ^скаі8 і 9,296 

I 267 

П^егаать .. ^ 


8© С о ) ©§ 

Перегнать (вод- 

к У) - 363 

Перегонять - 4° 

Перегорать юх 
Перегородишь 248 
Перегородка 2 39 > 
248 

Перегрузить 1.2 
Передать - 18 

ПередЪ кѣмЪ 
свистѣть 196 
Переднее войско 

Зіб, 324 
Передній - ззі 
Пер дникомЪ об¬ 
вязаться 262 
Передникъ - 262 

Передняя горни- 
ница - 164 

Передняя дверь 314 
ПередЪ обѣдомЪ 307 

Передѣлать 164 
Пережарить 24 
Пережевать 124 
Перезимовать 350 
Перейти 80,133 
Перйтіх чреэЪ 
рѣку бродомЪззз 


Перекинуться 320 
Перекиснуть 232 
Перекяасть 151 
Перекликать 226 
Переколотишь 130 
Переколоть 298 
Перекопать 90, юг* 
254 

Перекрестная до¬ 
рога - 239 

Перекричать 260 
Перекупать 124 
Перекупить 124 
Перекупка - 124 

П ер е куп шикЪ 124 
Перелазить 293 
Передать - 85 


Т? 

Перелить иэЪ 
бочки вЪ боч- 

К У 95 

Перелить снова %<$ 
Переловить - 2 6 

Переложить 
Переломить 2 6 

Перемазать 326 

Перемазываніе 326 
Переманивать 280 
Пер. мѣткая су¬ 
ма - 6о 

Переметныя су¬ 
мы - 49 

ПереметчикЪ 14$, 
З20 

Перемиріе - 29^ 

Перемѣна 7, 33$ 
Перемѣненіе 335 

338 

Перемѣнить 7, зо 9> 
336 

Пер смѣнить 


платье 129 

Перемѣнный 291, 
347 

Перемѣнять 333 
Перемѣнчивъ - 7 

Перемѣчивать 215 
Перемѣшаніе 171 
Перемѣшать 171 
Перемѣр ть 172* 
*73 


Перенесть іНі *77 
Перенимать тай¬ 
но что - 291 

Перенять - 269 

Перепахать 198 
Перепелка - 33* 

Перепечатать 43 
Перепилить59, 230 
Переписать 259* 
2бО 

Пер писка а 7 * 34 
Переписывать 259 

Пере- 7? 

Переплет^ - і8 
ПереплешчикЪ 30 
Переплывать 277 
Переплыть 244 
Перспончишый 104 
Перепоститься 58 
Переправить іб 
Переправленіе іб 
Переправлять 73 
Лерепрыгать 280 
Перепрыгнуть пб, 
285 

Перепужать 258 
Перепустить 145 
Пересадить 277 
Пересадиться 104 
Пересаждать 277 
Пересажсше - 277 
Переселеніе 330 
Переселитъ 99, 330 
Переселиться 363 
Пересказывать 214 
Перескочить ііб, 
285 

ПересланТе - 272 

Переслать 164,242, 
272 

Пересматривать 

270 

Пересматривать 
ВНОВЬ - 220 

Пересмотръ 33,220 
Пересмошреніе 
вкратцѣ - 2 12 

Пересмотрѣть 212, 

270 

Пересмыкаться 137 
Пересмѣивать 141 
ІІересмѣхятъ 141 
284 

Пер есмѣхать 
кого - 25:8 

Пересп ригпь 300 
Пересолить - 231 


I© ( О ) 


Перестать 114, 

* 45 , * 5 Н. 392 
Перестать отЪ 
д!)ла - 293 

Переступить 260, 
321 

Переступленіе 
важнѣйшее 103 
Переступленіе 
мѣры - 265 

Пересчишателъ 3^7 
Пересчитать 3^7 
Пересыпать 262, 
Зоі 

Пересѣдлать 232 
Перетягивать 280 
ПереулокЪ - 76 

Перехватить 0^5 
Перехватывать 62 
Переходить - 133 
Переходъ 79, 290 
Переходы - 
ПерцомЪ посы¬ 
пать - 196 

ПерецЪ - 196 

ПерецЪ класть 196 
Перецѣдишь 271, 
362 

Перечесть 156,212 
ПеречеіпЪ - 357 

Перечитать 156 
Перечитать дру¬ 
гой , разЪ - з^7 

ПереѣздЪ - 
Переѣхать - 
Перила 51, 152 
Перина - 198 

Перистый - 58 

П ро - 58, 259 

Перо лебяжье 263 
Перочинный но- 
жикЪ - 5$ 

Персики - 197 

Персона знатная 

дрі 


Персонально 19? 
Персональный 1р? 
Перстень - 222 

Перстень обвѣн- 
ч а тельный 318 
Перстень обру- 
чатедьный 25 
Персти кЪ - 6 г 

ПерстЪ - 6 і 
Перчатка - 9Р 
ИершпективЪ 195 
Перья - 58 

ПесокЪ - 23х 

ПесокЪ для на¬ 
груженія ко¬ 
рабля - 244 

ПесокЪ крупной 92 
ПесокЪ мѣлкій 
для засыпаны 
письмй - зоі 
Песочный - 231 

Песочные часы 23І 
Пестрый 234, 235 
ПесгпЪ 130, 288 , 29$ 
Пехнуть - 2 р8 

ПечаленЪ - 324 

Печалиться юо, 
1 Зб, 139, 

Печаль юо, 139, 
153. Зі8, 324, 339 
Печальное платье 

31$ 

Печальное платье 
нос/пцгй, или 
трауръ 159 
Печально - 13Я 

Печальный 139., 153* 
3 ’8> 324 ) ЗЭ? 
Печатаніе - 4? 

Печатать 43, 2 73 
Печать 196, ір?* 
27З 

Пачать, кото¬ 
рую на паль¬ 
бѣ носатъ 2/3 


) 

Печка 

Чеченка 
Печеное 
Меченый дома 
Печь _ ІО) 
П ечь ХЛІ>б0ВЪ 
Печься 

Псщаный р 2) 


Т 9 р 

1 49 

10 

11 
і 89 

11 
279 
12 7 » 
2^1 

Пещера - 93 ,' і2 

'Теідися о комЪ 197 
Пивоваръ - 25 

Пиво ~ 17 

Циголица 127, 141 
'іика * 199 

5 ИЛа - Г 9 , г 50 

Пилитъ - $9, 250 

ПильгримЪ - 199 

ПильщпкЪ - 250 

Пилюлька - 199 

Пирамида - 2 об 

кровать іа, 252 
ИирогЪ - 63 

ПирогЪ сладкой 316 
^ и Р о х' Ъ сЪ м я- 
сомЪ - 194 

^“РЪ 69,76,165, 

гг 252 

иі рщесіпволать 

Гг 359 

тирш ество - 3 59 

^ и санѵ е - 259, 26о 

Писать - 259 

Писать живо¬ 
писью - ібб 

^сецЪ - 259 

:* и сщолетЪ - і^9 

Пистолетъ кар- 
данный - 205 

Ис Цовьій сшолЪ 

ІТ' 2 *9 

Исъ ма, вЪ кото- 
^ыхЪ спорныя 
^чисодер- 

_ , 6о 


^ ( о ) 

Письменное скла¬ 
дывать - 2 57 

Письменно - 259 

Письмецо - 361 

Письмо - 27,259 

Письмо вЪ нака¬ 
зание кому пи¬ 
сать - 298 

Письмо развод¬ 
ное - 239 

Питаніе - 28* 

Питейный домЪ 

3 22, 3 59 
Питейный медіа 73 
Питье - 233 З2 3 

Пить - 233,322 

Пить за чье здо¬ 
ровье - 28 

Пить за чье здо¬ 
ровье и пгЪмЪ 
требовать , 
чтобъ и онЪ 


пилЪ - 323 

Пить кругомъ 323 
Пища 13 5 , Н 9 » '82 
Писать - 36$ 

Нищая бумага 259 
Піита - 2.оо 
Піитическій 200 
Ш'лница - 23 

Плаваніе - 267 

Плавать 244, 267 


Плавильнаяпечь 

253 

Плавильный гор¬ 
шокъ - 253 

Плавильный 
дворЪ - 2 53 

ПлавильщикЪ 253 
Плавить - 253 

Плавленіе - 253 

Плакать 342, 349 
Пламенный - 63 

Пламя - 

Пданета - *99 


79 

ПланЪ - 

Пластырь - 197 

Піагпа хбі, 357 

Плата за ученіе 

І л 2,2б2 
Платежъ - 357 

ПлатетЪ за ии- 

- 45 

П л а ш е жЪ э а п р 6- 
возЪ - 72 

Платить 357, 36$ 
Платить дань 36$ 
ПлатокЪ - з у 
II латокЪ кар¬ 
манный - 255 

Плат кЪ пошЪ 

обтирать г <5 
Платье - 95, 129 
Платье цб - 129 

И л ака - ѵ 2 40 
Плачевной удод ь 

34 

Плачь 3 59, 342, 349 
Плева - 2*9 

Плеваніе - 281 

Плевать - 281 

Племя - 30 

Племянникъ 2^266* 
З27 

Племянника 29, 266 
Плена - 229, 2 79 

ПлесанІе - Зо$ 
Плескать - 199 

Плескать рука¬ 
ми сЪ радо¬ 
сти - 7 х 
Плеснь 17 ^’ 2 45 “ 
Плеснѣватый 176* 
2 45 

Плеснѣвый 139 

Плесн-Ьвѣіпь 139 
Плеснѣть - 2 45 

Плесть - 63 

Плетень - 11 6 

Плетень «о 

Плетень соло- . 

менной - зоі 
Плетьми бить 8і 
Плетьми с ѣче- 
ні*е - 8! 

Плеть - 8і, 195 

Плетью бить , 
сѣчь 195 

Плечо 4, 262 

Плешивый - 122 

ПлешЪ - 2оо 
ПловсцЪ * 267 

Плодовитый 71, 
, 1 89 

Плодоносіе - 71 

Плодоносное де¬ 
рево - 189 

Плодоносный 71 
*8Я 

Плодородіе - 71 

Пло^Ь - 71 

Плоды - і89 

Плоскій - 63 

Плоскость - 63 

Плотина - 34 

Плотину стро¬ 
ить - 34 

ПлогпникЪ - 364 

Плотничать 364 
Плотный 64, 277 
ПлотскимЪ смѣ¬ 
шеніемъ сово¬ 
купиться 352 
Плотское имѣть 
смѣшеніе 246 
ПлотЪ - 66 

Плоть крайняя 104 
Плохі’й - 248 

Площадь - іб8 
ПлугЪ - і98 

Плутовскія 240 
Плутовство 240 
249 

ПлутЪ 240, 283 

Плыть - 267 


3© ( <* ) Ѳ* 

Пльіть вокругъ 244 
Плыть на суднѣ 
сквозь ледЪ 49 

Плѣнникъ - 56 

ПлѣнЪ - 5 6 

ПлюмажЪ - 58 

Писнованіе 281 
Плясать 285, 308 
Пляска - 308 

ПляеунЪ 285, 308 
По - 19,і8о 

Побивать каме- 
ніемЪ - 293 

По большой ча¬ 
сти - 170 

ГІобор'Ь - 322 

Поборѣ Давищь 237 
Побранить - 241 

'Побрызганъ 326 
Побуждать 178, 


218, 273, ЗІ 9 > 

320 

Побужденъ 

215 

Побѣда 

273 

Побѣдитель 

273 

Побѣдить 

273 

Побѣдоносный 

273 

Побѣдоносный вѣ- 

нецЪ - ' 

323 


Побѣду одержать ^ 
273 

Прбѣждені'е 178, 

2 і 8 , 319 

Побѣлить 2і 3 343 
Повадиться - 197 

Повадка 167,353 


Повалить 54, 55 
Повариха - 132 

Поварня - 132 
ПоварЪ - 132 


Повелѣні'е - юб 
Повелитель - 203 
Поверстный 
етолпЪ - 339 

Поверженіе кЪ 
ыогимЪ • 74 


Пове^нуті іі]і 

Повертливый ііб 
Повивальная баб- 
ка - 7, 35 $ 

Повивальная ба¬ 
бушка 104, і 
Повить - 348 

ПоводЪ у узды 366 

Поворачивать 124 
Поворотить 125» 

и* 

Поворотливость 

и і 

Повредить 55, 56, 

186 , 234, *Р 

ГГоврсдительный 3 1 
Поврежденье 35, 56* 
234, 271, 3 ** 
Поврежденіе тѣ¬ 
ла - 15? 

Поврежденье че¬ 
сти - 23^ 

Поврежденный 2?4 
Повсядневно - 30? 
По вся дни - зо 7 
Повторен*’ е 212/3*7 
Повторить 
вкратцѣ - 
Повторять уче¬ 
ніе - з *7 

Повѣренность з 4 * 
31* 

Повѣренный 2 

31* 

Повѣрить - I 1 * 

Повѣрить вЪ чемЪ ^ 

Повѣсить - і° & 

Повѣствованіе 3 $^ 
Повѣстить 13 9 > з2 ? 
Повѣсть - ЪІ' 
Повѣтрі'е моро- ^ 
вое 

Погода 


К 7 

34/ 

Пог°Д* 

^Гогаи* 


Погибе 


\ь 
*?■ ( г> ) 


8* 


I ГО 

Погрѣшность 26, 

Иодзержені'е 

З46 

иб, 

іб2 

59 . 2 7 ° 

Подвигать 

225 , 

ібі, 

Погубитъ - 227 

Подвигнуть - 

339 


іб2 

ПодаванУе слу¬ 

2 43 

и. 

80 , 

чаю - 145 

ПодаикенѴе - 

3 39 

227 

Подавать 2 16, * 9 ^і 

Подьиж ый - 

339 

и. 

ізз 

Зі г 

Подвинутъ - 

2 4 $ 

> СЪ 


Под іватъ случай 

Подвинуть на 

- 


кѣмЪ о чемЪ 284 
Погода - 346 

^ Г 0Д: снѣжная 255 
ПогосшЪ - 127 

П°грівиіпь - 2 10 

П^грабленУе - 210 
Пограничная крѣ- 
постъ 

Погребальная 
Церемонія - 153 
Погреба іьное про- 
вожденіе - 153 
Погреб тельное 
сдоі>о - 192 

П°гребательнуіо 
. Рѣчь имѣть 192 

П° г ребать - 90 

0г ребагпь кого 
()е эЪ церемоніи 

276 


Н 5 


Подавать тайно 


Подагра 
Пода ні'е 


290 

20 О 


сторону - 
Подводы 
Подвязать 
Нодвяска , - 


216 

19 

т 


2З1 2і6 Подголовокъ 103 , 


иг 

3*4 


ПодаренУе - 281 юі 205Г 

Под рить - 28 1 

90 Подарками задо¬ 
брить - 290 

Подарками из¬ 
держать - 281 

Подарок'Ь 202, 241 
ИодарокЪ за 

честь - 47 Подергивать 

ИодарокЪ мален- Поди вонЪ 
кій за малыя 
услуги - 321 

ИодарокЪ на 
свадьбу - на 
Податель 28, 77 


ИодЪ горою 
Подданный 
Поддержать - 97 

Поддѣлываться $ 
П о і Ъ“е м н ы й 
мостЪ - 362 

ПодЪемЪ - $49 

З67 

І 9 а 

ПоДК.ШОКЪ - І2| 

ПодЪ караулЪ 
взять 

НодкидышЪ 
Подкладка 


У». 2/0 // ***' 

^° г Ребеніе 79, 90 Податливый - 174 ПоаКл.ідЪ 
° г ребенге беэЪ 
ѵ^веремоні'и - 276 
П^гребЪ - 125 

у г ° г Ружать - 309 
° г Ружені’е 274 0 

ь 509 

0г< Рузить - 14І, 

ГГо 274 ’ 309 

ь Сузиться 274 

По! рѣ,,,ѵя * 

^ Рѣшать - і2о 

г №ііені'е 256, 

Лот* 270 

Рѣшительный 

^ вг РѢщига* 8о, 27о 


Подать 257, 2.4, 
3 ^ 2 , Зб? 
Подать 77, 144, 
а 16, з 11 
Подать вѣсть 171 
Подать чс ловит 
ну ю - 306 

ПодаянУе 99) Зп 
Подаяніе мор¬ 
ское - 295 ” 

Подбивать - 290 

Подбить - 248 

Подбородокъ - 127 
Под і с р г а ю ш,ѴйсЯ 
кЪ ногамЪ 74 
Подвергнуть 346 
И 


9 

33 * 
75 Г 

Иг 

Подкладываніе 155 
Подкладывать 75, 

и? 

Подко ТОГПЬ шпо¬ 
рами - 2 83 

Подкопать 90, 24.7, 
344 

Подкоповіі^икЪ 173 
ПодкопЪ - 174 

Подкопывать 174, 
Подкопы Дѣ¬ 
лать - 1 74 

Подкрадываться 

24* 

Подкрасться - 24$ 

ПодЪ 

( о ) <32 


ПодЪ крбвЛей» 


речейь гіоД- • 

Подражать 48» 

іб 4 

козелЪ 

280 

Весть - ,305 

Подрастать - 

243» 

Подкрѣпить 

290 

По договору - 33, 


334 

Подкрѣпленіе 

288 

214 

Подробно 

9 < 

Подкупить - 

290 

Подогрѣть - 336 

ІТодсЙѣшникЪ 

1 5 ? 

Подкупъ 

290 

Подозрѣвать - 333 

Подск. кивать 

И* 

Подлаза а 

248 

Подозрѣніе - 38, 

Подскочить - 

285 

Подлежать вни 

- 

3 33 

ПодЪ симЪ 

1\0 

зу 

159 

ТТодсзрѣнѴе имѣ- 

По д с л у ш ивате ль 

ТІодлогЪ 

344 

ю ііі іи - ззз 


114 

Подлинникъ 

18 » 

Подозрительное 

Подслушатель 

14 * 


ИЯі *9 * убѣжище - 251 Подслушивать 114> 

Подлинно 70, 272, Подорительньій 279 

334 > 35 * 3$ Подсолнечникъ 2/3 

Подлинно на- Тіо должности 195 Подсохла рана іоі 
дѣяться - 283 ПоДОлЪ - 235, Подставка іо*, ?о 4 

Подлинный - 3 57 165 Подставлять 304 

ПодлоЖенУе - 15 і Подорожная - 193 Подстереганіе 27? 

Подложить - 1 5 1 Подорожникѣ 339 Под стерег а іпедь 

Подлый - 8 3 , 200 Подошва - 349 279, 28* 

Подлмй народъ 200 Подпасть н§к&- Подстерегать 193» 


Подлѣ 


ИЗ 


За н’ію 


34 ^ 


279 , 28 3 ) 29 * 


Подмазать чинѣ- Подпечатать 275 Подстеречь - 19? 

ны • 3*6 Подпирайте - 304 Подстилать со- 


304 дому ПОДЪ 

* 59 ) скотину - 30* 

260 Подстрекать і9° 


Подмазка - 326 Подпирать 

Подмазывать ги- Подписаніе 
псомЪ - 95 

ПодмаіцикЪ - 326 Подписать - 259 Подстригать 

Подмога - 243 Подписаться КЪ Подсушені'е - і о* 

Подмогать - 107 ‘* с му своеруч- Подсыпать - 

ПодЪ наказаніе но - 159 Подтверждать і ?5 

попасть - 5 5 Подпись - 259 ПоДгпирка - з 5 * 

Поднимание - 363 Подполковникъ 159 Подтираніе - *$* 

Поднимать - 22г Подпора - 304 Подтирать - 

Поднятие - ІЧ Подпоры под- Подтыкать - ^ 

Поднять - 104, ве,сть - 304 Подумать - ^ 

Зіб Под Ъ предводи- Подушечка - 
Подобіе * 5, 86, іпелѣствОмЪ Подуши* - 

340 пѣвчаго пѣть Подушныя Деньги 

Подобіе точное 46 274 

Подобно - 9 Подпречь можно ГГодхзатьівать *** 

Подобно какЪ - 46 2 8о Подчеркнуть 

Подобнымъ быть 9 Подпрыгивать цб ПоДчиьать - 
Подобный - 325 Подражаніе - 48 Подчиаать.частй 0 . 
ПодЪ одинЪ пе- Подражатель - 45 когопптьем'Ь *** 

п°а<* 83 ( о ) Ф8 

ЯодчийіннМЙ - ?* ПьадрявлскГе 
Подчинить - /$4 94 

Подчинять . '64 Поздравлять 83 , 9і, 

Подчищапіедь де- л26, 955 

ревЪ - 34* Поздравегйвовать 

3:9 

104 ІТозітіивЪ, мн« 
одымать Драк/ сгйрумЭДгпЪ на 

1 3 5Г оргіны похо- 

Прдь* магиь на дяіцгй, малые 

смѣхЪ - *$4 органы - зоі 

Подыматься 207* Позитура * 2оі 
, 314 Познаніе - хгб 

Подъехать 54 Познаніе самьімЪ 

ПоединокЪ 44-, 368 дѣломЪ - *? 

Прегпика - юо Позиаггіь хіб, 134 


ПодЪ 
Подымать 

Но 


По?калованѴе 
Пожаловать 

Пожаловать Дво- 

РянствоМЪ 
Пожаръ 

П° ж игані’е 

Пожигать 
.Пожилой 

П°Ж:ір ите ; 

Пожирать 
П°Жищки 
Пожитки 


83 

Р'зеп©Дпжипть 

СЯ " 2 0 $ 
По квартирямЪ 
ріотавкэ. сол¬ 
датамъ - 
94 ПокинутГс - і 4 $ 
Покинуть - 14^ 

ГТоклонЪ - і2з 
Поклонъ отпра¬ 
вить - 
По клочкамъ 30І 
Покляпой носЪ 9* 
Покой 70, 12 2, ігу і 
364 

Покоишься - 2 2 7 

Поколотить - 44. 


88 

241 

• 4 

27 

272 

27 * 

ІЯ 

251 

6р 


94 , 9 ? 
сзои 

Р^зтЬчигЛь 249 
°ЖипіковЪ раэ- 


точите іь 
Р'сзабы^ать 
П'^а^ытв § 4, 15г6 
г °зади - т 
' °ззанГе кЪ ру» 
*7 

І42 


Ж в іо 
П^ ’.п ;щь 

Позволеніе 
° 3 «олителѣиое 
Письмо 
Позволит 

*!?*> . " 281 Покатый 

ІЪздІые " 181 П0КаЯНГе 

ь * е сводки о По квартирами 


Позолотить 8 8 Поколѣніе - 56 

Позорите 1 } 8 , 23 і Покореніе 37, 254^ 

Позоръ 238,281 34 ^ 

ПозументЪ юі Покорить 37* 34І 

Поз у Меш^икЪ 201 Покорно - 37, ^4 
Позывашъ - 142 Покорность 37* 73, 

Пойманнымъ 2*4, $ ц 

бьігпь * з2і Покорный 37, ^ • 

Поймать юі, 301 Покорят» 34* 

По иетиннѣ 334 По крайней мѣ- 
II о и ть и кор- рѣ - I!2, 344 

мить кого Е97 Покраенѣніе - 224 
Пока - 38,341 Покрав ѣнГе отЪ 

Пока живЪ г*. 9 с.ньіда 1 )6) 236 

224 
I )І 

24 ? 
2$6> 
гіо 
28 
* ! >і 
* 5 <э 


249 Показаніе. 342, 361 Покраснѣть 
265 Показатель - 361 Покривить 
Показать 1*7*342, 

3 61 

Показать Себя 14* 

Показаться 192, 

240, 25м 

Показъ 

Показываться 
ПокалЬ 


і*8 


ПокровЪ 

Покропить » 
П кропленіе - 
Покрошишь 
Покрывало іс 
И 5 > 


204 

88 Покаряться - 
286 Покрывало , И ЛИ 
аоо Ш ! іга отЪ 
і^4 соли$а - 
юо Покрыв а тел» - 36 
іхо Покрывать 36,24* 
Покрытіе Зб> 363 


и * 


Покрыв- 


14 Зф ( о ) -СЙ 

Покрытой соло- Полис ідЪ - 192 П о л о ж и ггг ь 


мой ШіЛашЪ 

Зоі 

Полиція 

201 

сверьху 


Покрытый обл; 

і- 

17 о \ к а у ру /Кі- я 

ѵбб 

П^лонУе 

і .8 

ками 

И* 

Полковникъ ^ 
Полковой ре- 

183 

ШдонЪ зла ж но- 


Покрыть 5 6, 

* * 5 > 


СПГСИ и такой 


363 

еспврЪ 

224 

природы - 

и ;9 

Покупать 

124 

ПолкЪ 

СІ 5 

ПолоиЪ 


Покупка 

124 

Полная власть 


ПолонлникЪ - 

5 6 

По кускамЪ - 

302 


ззо 

Полоса 

300 

Полагать 

294 

Полномочный 

165 

П лосіігпый - 

3 оО 

Полагаться на 

Полномол$Уе - 

330 

Полоскать - 

3 8Й 

что 

74 

Полно 

23 * 

Полоскать гор о у 4 

Полдень 905, 

З07 

Полный - 292, 

ЗЗо 

Полосозатый 

3 о* 


Полдничать - 333 Полный мѣсяцѣ 176 Полсть - 2 оі 

Поле 3 , 59 , іс <*, 208 Полный, совер- Подошелъ - 
Поле живодерное $3 шейный воз- ПолотѴе из, гг* 

Полевая змѣя 6о растЪ - 167 Полотно 154, 36* 

Полевая пушка 54 Полный мяса 64 Полотномъ кро- 


Полевые плоды 59 Полность - 330 вля - Іу 4 

Полезно - з 1 8 Полночь 17?, і$о ПолотнянойкЪ 1 54 
Полезное упо- Полную власть Полбшъ 118, гг* 


трёбленге - 1 88 

дать 

165 

Полтара - 1 

Полезныя ю5) 188 , 

Половина 

96 

Полуда - з 69 

209/311, 317 

Положеніе 150,151, 

Полуденная пла- 

Полечко - 208 


293 

3 

р 

і 

О 

-л 

По льду катать¬ 

Положеніе мѣ¬ 


Полуденная рабо¬ 

ся - 8 7 

ста 

49 

та - зо 7 

Ползать 137,, 248, 

Положеніе слоаЪ 

Полудишь , з 65 

251 


2ГЗ 

Полуночный 176) 

Польза Ю5, і <2о, 

Положеній цѣн 

ъ\ 


' 13 8, 3 1 1 


237 Получать 56, 13 3 » 

ПолзкомЪ подой¬ 

Положить 150, 

151 , 

144 

ти - 248 


276 Полученіе вЪ на- 

Пользовать 2§, 79, 

Положить^ бЪ 


слѣдсіпво - 5* 

гр 5 , 3*7 

гробЪ 

23 * 

Получишь 5з, із? 

Пользу прино¬ 

Положить вЪмѣ- 

Получить вЪ на¬ 

сить - 345 

шокЪ 

229 

слѣдство - 5 1 

Поливать - 302 

Положитъ вЪ 


Получить на¬ 

Полиока - 85 

росодЪ 

130 

слѣдство - 5* 

Полированіе - 201 

Положить вЪ 


Получитъ при¬ 

Полировать - 201 

у к су сЪ - 

231 

быль - г°4 

НолИріЦИКЪ - 201 

Положишь на 


Подушка* - і°1 

Полить - 8 5 

себя 

150 

Полѣ - 39, ** 

По лисадомЪ ого¬ 

Положить на 


ПолЪ ваворочснѴс 

родишь Ціг і у а 

сторону 151 , 

ш 

з4^ 
П о& 


настилать 39 
с Латъ - 3 9 

Волынь [трава] 

п 347 

колѣно - 240 

^ 7 ° ЛЮбвИ - 139 

Ко любовникЪ 158 
Л°л ЮсЪ - 201 

^оля^н&я звѣзда 
^ И5, 201 

^Мазаніе - 
^°Мазашель - 
Комиэатъ . 

^°мале .ьку - 
^°Малу 
Л°Мар ,шь 
•^МеринецЪ - 
Помилования до- 
стой ныл - 12 

*Ьми$еііѴе - 305 

^Мирить - 305 

Л°миритъся 3*7 
Помогать 99 ) 107, 
2 43, 268, 3 * 7 » 

*. 346 
^омогаті» сзади ю6 
Г/°Мои